Wszystkie informacje dla dyplomantów:

TERMINARZ
CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM PRAC DYPLOMOWYCH
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 W WYDZIALE ELEKTRONIKI WAT

Lp Charakter czynności

Termin

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Osoba odpowiedzialna
1 Opracowanie i zatwierdzenie "Wykazu proponowanych tematów prac dyplomowych" wraz z promotorami dla studentów kończących

na dwa semestry przed planowanym terminem ukończenia studiów:

a) studia I° w 02.2021 r. - przed piątym semestrem, do 20.09.2019

b) studia II° w 06.2021 r. - przed pierwszym semestrem, do 10.02.2020

Dyrektorzy Instytutów/Dziekanat
2

Opracowanie i zatwierdzenie zadań do prac dyplomowych

a) studia I° - „egzamin luty 2020” - do 27.09.2019
b) studia II° - „egzamin czerwiec 2020” - do 21.02.2020
Dyrektorzy Instytutów
3

Wydanie zadań dyplomowych(*)

a) studia I° do 16.10.2019
b) studia II° do 14.03.2020
Dyrektorzy Instytutów
 4 Opracowanie i zatwierdzenie kalendarzowych planów wykonania prac dyplomowych. nie później niż 7 dni
po wydaniu zadania dyplomowego
Studenci, promotorzy
 5 Seminaria dyplomowe.
Kontrola realizacji prac dyplomowych
wg planu seminariów

Dyrektorzy Instytutów

 6

Informacje z Instytutów o podjęciu przez studentów realizacji prac dyplomowych

nie później niż do:

Egzaminy zima - 31.10.2019

Egzaminy lato - 09.04.2020

Dyrektorzy Instytutów
 7

Informacje z Instytutów o stopniu zaawansowania realizacji  pracy dyplomowej; wskazanie ewentualnych zagrożeń

nie później niż do:

Egzaminy zima - 08.01.2020

Egzaminy lato - 19.05.2020

Dyrektorzy Instytutów
 8 Opracowanie projektu składu komisji egzaminu dyplomowego dla kierunków studiów: "elektronika i telekomunikacja" oraz "energetyka".  do 12.11.2019

Kierownik dziekanatu/Dyrektorzy Instytutów

 9

Instruktaż dla sekretarzy komisji egzaminu dyplomowego

 

Egzaminy zima - do 10.01.2020

Egzaminy lato - do 26.05.2020

Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju/ Kierownik dziekanatu
 10 Opracowanie i zatwierdzenie imiennych wykazów proponowanych recenzentów prac dyplomowych - zgodnie z Regulaminem Studiów (RS) § 50 ust. 4  nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia egzaminów dyplomowych

Dyrektorzy Instytutów

11

Ostatnie seminarium dyplomowe

nie później niż do:

semestr zimowy - 15.01.2020

semestr letni - 06.06.2020

Dyrektorzy Instytutów

dziekanat

 12 Opracowanie i zatwierdzenie harmonogramu pracy komisji egzaminu dyplomowego (z wykazem składów podkomisji) nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia egzaminów dyplomowych Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego
 13

Termin złożenia ukończonej pracy dyplomowej do opinii i recenzji

(z uwagi na sprawdzenie pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) student powinien zakończyć pracę odpowiednio wcześniej, tak aby otrzymać raport o stopniu zapożyczeń z innych prac oraz z Internetu.). Pracę przesyła się do JSA - zgodnie z RS § 50 ust. 8 – 12.
Za sprawdzenie odpowiedzialny jest promotor).

 

nie później niż do

Egzaminy zima - 21.01.2020

Egzaminy lato - 06.06.2020

Studenci
14 Złożenie w dziekanacie oprawionej pracy dyplomowej wraz z wersją elektroniczną nie później niż 5 dni roboczych przed wyznaczonym (uzgodnionym) terminem egzaminu dyplomowego

Studenci

Miejsce: p. 107/45

15 Złożenie opinii i recenzji, raportu z badania w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej, rozliczonej karty obiegowej nie później niż 3 dni robocze przed wyznaczonym (uzgodnionym) terminem egzaminu dyplomowego

Studenci

Miejsce: p. 13/45

16  

Składanie wniosków o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, zgodnie z § 51, ust. 6 Regulaminu studiów

 

Egzaminy zima do 18.02.2020
Egzaminy lato do 05.07.2020
Studenci
17  Egzamin dyplomowy Egzaminy zima

Termin zasadniczy:
Od 29.01.2020

 • do 05.02.2020 - dla studentów MON oraz tych, którzy planują kontynuować naukę na II stopniu studiów w br. akademickim
 • do 18.02.2020 dla pozostałych dyplomantów, lecz bez gwarancji pozytywnej rekrutacji na II stopień studiów w br. akademickim.

Termin rezerwowy w sytuacjach losowych:
nie później niż 19.02.2020 (wg ustaleń w Instytutach)

Egzaminy lato

Terminy zostaną ustalone w terminie późniejszym

Komisje egzaminów dyplomowych 
18 Egzamin dyplomowy dla studentów, którzy otrzymali zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej. Według indywidualnych decyzji Dziekana oraz Dyrektorów Instytutów Komisje egzaminów dyplomowych
19

Sporządzenie wykazu prac dyplomowych zgłaszanych do konkursu rektorskiego i wyróżnień przez dziekana oraz dostarczenie wniosków

a) studia I° - do 21.02.2020
b) studia II° - do 17.07.2020
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego

 

 • (*) Pierwsze egzemplarze wydanych zadań dyplomowych należy przechowywać w instytutach. Wykaz wydanych zadań należy przekazać do prodziekana ds. kształcenia i rozwoju,
 • Po obronie sekretarz zdaje do dziekanatu protokół oraz pracę dyplomową z dokumentami pobranymi przed egzaminem.

Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest obowiązkowo do złożenia w dziekanacie kompletu dokumentów (nie później niż 3 dni robocze przed wyznaczonym/uzgodnionym terminem egzaminu) :

 1. Rozliczona karta obiegowa.
 2. Dowód wpłaty 60 zł za dyplom.
 3. 4 zdjęcia do dyplomów o wymiarach (wyłącznie) 65 x 45 mm spełniające określone wymagania, zdjęcia zdajemy w opisanej kopercie. Jedno zdjęcie należy czytelnie podpisać na odwrocie podając imię i nazwisko oraz grupę studencką. Rodzaj tuszu lub atramentu należy dobrać tak, aby nie powodować zabrudzenia pozostałych zdjęć.
 4. Oprawiona praca dyplomowa z oryginałem zadania do pracy dyplomowej.
 5. Pozostałe dokumenty:
  1. Oryginał opinii promotora pracy dyplomowej
  2. Oryginał recenzji pracy dyplomowej
  3. Raport z badania w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym otrzymany od promotora
  4. Nagrana praca dyplomowa na płycie CD, opakowanie płyty przyklejamy na ostatniej sztywnej stronie okładki pracy i opisujemy
  5. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie pracy dyplomowej przez bibliotekę (na ostatniej stronie pracy dyplomowej)
 6. Wniosek o wydanie odpisu dyplomu oraz suplementu w języku obcym (dla chętnych) wraz z dowodem wpłaty - 40 zł i zdjęciem.

UWAGA - PONOWNE ZŁOŻENIE PRACY DYPLOMOWEJ ‑ (dotyczy studentów, którzy zostali skreśleni z listy studentów):

Realizacja tego zamiaru wymaga złożenia wniosku do dziekana zaopiniowanego przez promotora i Dyrektora Instytutu prowadzącego specjalność oraz wniesienia opłaty 800 zł + opłaty rekrutacyjnej 85 zł. Termin złożenia wniosku należy uzgodnić w dziekanacie.

UWAGA: Opłaty należy wnosić na indywidualne konto studenta (osoby nie posiadające konta mogą zgłosić się do pok. Nr  12/45 celem wygenerowania konta).

Terminy dodatkowe egzaminów dyplomowych, poza wymienionymi w dokumencie "Terminarz realizacji prac dyplomowych", ustala w miarę potrzeb Instytut profilujący specjalność lecz nie częściej niż raz w miesiącu.

Na zakończenie studiów każdy absolwent otrzymuje dyplom oraz suplement.
Suplement, w kształcie przyjętym przez Komisję Europejską, składa się z preambuły i ośmiu części: informacje o posiadaczu dyplomu, informacje o dyplomie, informacje o poziomie wykształcenia, informacje o treści studiów i osiągniętych wynikach, informacje o uprawnieniach posiadacza dyplomu, informacje dodatkowe, poświadczenie suplementu, informacje o krajowym systemie szkolnictwa wyższego.
Suplement ważny jest tylko razem z dyplomem.

Dokumenty te razem stanowią podstawę do uznania międzynarodowego wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych i akademickich. Jego zadaniem jest również ułatwienie swobodnego przepływu osób, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W praktyce suplement ma umożliwić pełniejszą prezentację wiedzy i umiejętności absolwenta w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami w kraju i za granicą. W suplemencie umieszcza się dodatkowe osiągnięcia absolwenta jakie uzyskał w okresie studiów.

Studenci zainteresowani wykazaniem w suplemencie dodatkowych osiągnięć powinni złożyć w dziekanacie „Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć” z „Kartą Informacyjna Dyplomanta” (druki dokumentów do pobrania na stronie wydziału). Wymienione dokumenty po wypełnieniu należy złożyć w dziekanacie, w p. 12/45. Wykazane osiągnięcia należy udokumentować, dostarczając kserokopie stosownych dokumentów wraz z oryginałami (do wglądu), najpóźniej na 5 dni przed egzaminem dyplomowym. Kserokopie dokumentów będą umieszczone w teczce studenta. Niedostarczenie dokumentów z osiągnięciami będzie interpretowane jako rezygnacja z umieszczenia dodatkowych osiągnięć w suplemencie.

Nie później niż na dwa tygodnie przed złożeniem w dziekanacie pracy dyplomowej student powinien:

 1. Dostarczyć do dziekanatu (p. 13/45) w wyznaczonym terminie zdjęcia według określonych wymagań (przekroczenie terminu dostarczenia zdjęć może uniemożliwić terminowe wydanie dyplomu).
 2. Studenci zainteresowani wykazaniem w suplemencie dodatkowych osiągnięć powinni złożyć w dziekanacie „Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć” z Kartą Informacyjna Dyplomanta.
 3. Uregulować zobowiązania finansowe wobec Akademii.
 4. Sprawdzić swoje zaliczenia w systemie USOS – ewentualne wątpliwości należy wyjaśnić z nauczycielem zaliczającym określony przedmiot oraz z osobą prowadzącą przebieg studiów w dziekanacie (p. 10/45 lub 12A/45).
 5. Dokonać weryfikacji danych osobowych potrzebnych w procesie dyplomowania u osoby w dziekanacie prowadzącej przebieg studiów (p. 10/45 lub 12A/45).

  Są to w szczególności: informacja o wymianie dowodu osobistego, zmiana adresów zameldowania i do korespondencji, aktualizacja numeru telefonu oraz adresu mailowego, zmiana nazwiska (po egzaminie dyplomowym nie można zmienić nazwiska na dyplomie!), itp.

 6. Według osobistego uznania, złożyć w dziekanacie (p. 9/45) wniosek o wydanie dyplomu lub/i suplementu w języku obcym.

 7. Wnieść opłatę, za dyplom i ewentualnie za dyplom w języku obcym, na indywidualne konto studenta, w kasie WAT lub w pok. 113/45 (wej. przez p. 114/45).

 8. Pobrać kartę obiegową.
  Zbieranie podpisów dokonać w kolejności określonej na karcie, zgodnie z umieszczonym na niej komentarzem.
  W celu uzyskania podpisu kierownika dziekanatu zdać wypełnioną Ankietę absolwenta o studiach (p.12/45 lub p.11/45; druk dokumentu do pobrania na stronie wydziału).

Nie później niż na pięć dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu należy:

 1. Oprawić pracę dyplomową.
  1 egz. pracy oprawiamy na koszt wydziału w Redakcji Wydawnictw WAT. Miejsce: Gmach Biblioteki Głównej, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19 (przyziemie, wejście od strony stadionu, od ul. Kartezjusza), p. 39; tel. 261 839 252.
 2. Pracę złożyć w p. 107/45.
 3. Ustalić termin egzaminu dyplomowego. Dokładny termin student ustala osobiście z sekretarzem Komisji Egzaminu. Ogólny skład komisji podany jest w oddzielnym ogłoszeniu. Propozycję składu podkomisji ustala jej przewodniczący, a zatwierdza dziekan.
  Student składa egzamin dyplomowy przed komisją właściwą w zakresie uzyskiwanej specjalności.
 4. Upewnić się w dziekanacie (p. 13/45) o spełnieniu wszystkich warunków przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Absolwent przed odbiorem dyplomu sprawdza poprawność jego wykonania oraz wkładek do dyplomu i suplementu.
W tym celu należy przyjść osobiście do p. 13 w budynku 45, w terminie ogłoszonym po wykonaniu ww. dokumentów i jednocześnie:

 1. zdać legitymację studencką*), p. komentarz.
 2. złożyć własnoręczny podpis w Księdze Dyplomów oraz na odpisie dyplomu przeznaczonym do akt.
 3. odebrać wkładki do dyplomu, suplement oraz ewentualnie oryginały dokumentów złożone w czasie rekrutacji. Otrzymuje także odznakę absolwenta.

UWAGA 1: Dyplomy ukończenia studiów, a także wkładki do dyplomów w języku obcym odbiera się osobiście. **)

UWAGA 2: Absolwenci studiów I stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych kontynuujący studia II stopnia rozliczają się uproszczoną kartą obiegową

Zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych WAT, cyt. „Wręczenie dyplomów powinno mieć charakter uroczysty.”

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów odbywa się w wyznaczonych dniach. Informację o terminie wręczenia dyplomów podaje się w ogłoszeniach dziekanatu.

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów jest planowane w terminach:

 • egzaminy zimowe ‑ studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, oraz absolwenci studiów I stopnia, kandydaci na żołnierzy zawodowych:
  • marzec, dokładny termin jest ogłaszany w komunikacie dziekanatu,
 • egzaminy letnie ‑ studia II stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych:
  • w przeddzień promocji, dokładny termin jest ogłaszany w komunikacie dziekanatu,
 • egzaminy letnie ‑ studia cywilne I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne:
  • lipiec, dokładny termin jest ogłaszany w komunikacie dziekanatu.

Osoby nieobecne w dniu uroczystego wręczenia mogą otrzymać dyplom w dodatkowych terminach.

Odbiór dyplomu w dodatkowych terminach należy uzgodnić w dziekanacie.

Uzgodnienia można dokonać:

 1. przesyłając informację na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl,
 2. telefonicznie pod numerem telefonu 261 897 224 lub 261 837 795 lub 261 839 142.

*)  Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów.

Z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów Poz. 1861, § 21, ust. 3: Legitymacja studencka zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

**) W wyjątkowych przypadkach dyplom może być wydany osobie drugiej na podstawie upoważnienia wystawionego przez właściciela dyplomu potwierdzonego notarialnie lub przez uczelnię, z zastrzeżeniem uprzedniego dokonania przez właściciela dyplomu własnoręcznego podpisu w Księdze  Dyplomów oraz na wkładce do dyplomu przeznaczonym do akt.