Wszystkie informacje dla dyplomantów:

Realizację procesu dyplomowania przeprowadza się zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale 6 Regulaminu Studiów w WAT, a w szczególności z § 51 ust. 3 i 4. Organizację przebiegu egzaminów dyplomowych uszczegóławiają wytyczne Dziekana podane na stronie WEL oraz na tablicach ogłoszeń w dziekanacie.

Pan Minister poinformował we czwartek, że niebawem udostępni rozporządzenie o sposobie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych, niemniej jednak można wstępnie sprecyzować tok Państwa dalszej pracy w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni:

 1. Student do komunikacji w procesie dyplomowania powinien wykorzystać tylko swoją skrzynkę elektroniczną w domenie WAT z adresu @student.wat.edu.pl. Przekazywanie z innych skrzynek nie zapewni potwierdzenia wiarygodności i autentyczności nadawcy.
  W przypadku studentów wznawiających studia należy poinformować telefonicznie promotora o przesłaniu pracy dyplomowej ze wskazaniem adresu skrzynki elektronicznej.
 2. Na 3-cim seminarium student powinien zaprezentować aktualny stan realizacji zadania dyplomowego.
 3. Niezwłocznie po zakończeniu 3-ciego seminarium pracę dyplomową należy przekazać w wersji elektronicznej do promotora celem jej sprawdzenia i wstępnego zaopiniowania.
 4. Promotor pisze opinię sprawdzając zgodności treści pracy z założeniami zadania dyplomowego.
 5. Promotor wysyła pracę do JSA informując o tej czynności recenzenta i dyplomanta.
 6. Promotor drukuje i podpisuje wynik JSA we własnym zakresie oraz:
  1. wersję papierową przekazuje do Dziekanatu;
  2. wykonuje skan i wersję elektroniczną przekazuje dyplomantowi.
 7. Dyplomant przesyła do Recenzenta w wersji elektronicznej: pracę dyplomową uprzednio wysłaną do promotora, opinię promotora i wynik JSA.
 8. Recenzent pisze recenzję dokonując szczegółowej analizy otrzymanych dokumentów.
 9. Recenzent drukuje i podpisuje recenzję we własnym zakresie oraz:
  1. wersję papierową przekazuje do Dziekanatu;
  2. wykonuje skan i wersję elektroniczną przekazuje dyplomantowi.
 10. Termin egzaminu dziekanat ustala po:
  1. sprawdzeniu zgodności z wymaganiami dokumentów złożonych w dziekanacie;
  2. otrzymaniu propozycji terminu egzaminu z Instytutu profilującego wraz ze składem komisji egzaminacyjnej.
 11. Dyplomant zapisuje się do Komisji Egzaminu Dyplomowego - termin uzgadnia się z głównym sekretarzem Komisji:
  1. w Instytucie Systemów Elektronicznych - mgr inż. Krzysztof KOCOŃ, tel. 261 837 772;
  2. w Instytucie Systemów Łączności - mgr inż. Mirosława PAWLACZYK tel. 261 837 141;
  3. w Instytucie Radioelektroniki - mgr inż. Michał KNIOŁA, tel. 261 839 309.
 12. Forma przeprowadzenia egzaminu zostanie doprecyzowana z końcem kwietnia 2020 roku.
 13. Na 3-im seminarium Studenci zostaną powiadomieni o formie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

Zapewniamy, że Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby proces dyplomowania został zrealizowany terminowo i zgodnie z obowiązującym prawem.

TERMINARZ
CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM PRAC DYPLOMOWYCH
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 W WYDZIALE ELEKTRONIKI WAT

Lp Charakter czynności Termin

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Osoba odpowiedzialna
1 Opracowanie i zatwierdzenie "Wykazu proponowanych tematów prac dyplomowych" wraz z promotorami dla studentów kończących

 

na dwa semestry przed planowanym terminem ukończenia studiów:

a) studia I° w 02.2022 r. - przed piątym semestrem, do 20.09.2020

b) studia II° w 06.2022 r. - przed pierwszym semestrem, do 10.02.2021

Dyrektorzy Instytutów/Dziekanat
2 Opracowanie i zatwierdzenie zadań do prac dyplomowych a) studia I° - „egzamin luty 2021” - do 24.09.2020
b) studia II° - „egzamin czerwiec 2021” - do 21.02.2021
Dyrektorzy Instytutów
3 Wydanie zadań dyplomowych(*) a) studia I° do 10.10.2020
b) studia II° do 14.03.2021
Dyrektorzy Instytutów
 4 Opracowanie i zatwierdzenie kalendarzowych planów wykonania prac dyplomowych. nie później niż 7 dni
po wydaniu zadania dyplomowego
Studenci, promotorzy
 5 Seminaria dyplomowe.
Kontrola realizacji prac dyplomowych
wg planu seminariów Dyrektorzy Instytutów
 6 Informacje z Instytutów o podjęciu przez studentów realizacji prac dyplomowych nie później niż do:

Egzaminy zima - 31.10.2020

Egzaminy lato - 09.04.2020

Dyrektorzy Instytutów
 7 Informacje z Instytutów o stopniu zaawansowania realizacji  pracy dyplomowej; wskazanie ewentualnych zagrożeń nie później niż do:

Egzaminy zima - 08.01.2021

Egzaminy lato - 10.05.2021

Dyrektorzy Instytutów
 8 Opracowanie projektu składu komisji egzaminu dyplomowego dla kierunków studiów: "elektronika i telekomunikacja" oraz "energetyka".  do 30.11.2020 Kierownik dziekanatu/Dyrektorzy Instytutów
 9 Instruktaż dla sekretarzy komisji egzaminu dyplomowego Egzaminy zima - do 08.01.2021

Egzaminy lato - do 14.05.2021

Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju/ Kierownik dziekanatu
 10 Opracowanie i zatwierdzenie imiennych wykazów proponowanych recenzentów prac dyplomowych - zgodnie z Regulaminem Studiów (RS) § 50 ust. 4 nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia egzaminów dyplomowych

Dyrektorzy Instytutów

11 Ostatnie seminarium dyplomowe nie później niż do:

semestr zimowy - 20.01.2021

semestr letni - 22.05.2021

Dyrektorzy Instytutów

dziekanat

 12 Opracowanie i zatwierdzenie harmonogramu pracy komisji egzaminu dyplomowego (z wykazem składów podkomisji) nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia egzaminów dyplomowych Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego
 13 Termin złożenia ukończonej pracy dyplomowej do opinii i recenzji

(z uwagi na sprawdzenie pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) student powinien zakończyć pracę odpowiednio wcześniej, tak aby otrzymać raport o stopniu zapożyczeń z innych prac oraz z Internetu.). Pracę przesyła się do JSA - zgodnie z RS § 50 ust. 8 – 12.
Za sprawdzenie odpowiedzialny jest promotor).

nie później niż do

Egzaminy zima - 25.01.2021

Egzaminy lato - 26.05.2021

Studenci
14 Złożenie w dziekanacie oprawionej pracy dyplomowej wraz z wersją elektroniczną nie później niż 4 dni robocze przed wyznaczonym (uzgodnionym) terminem egzaminu dyplomowego Studenci

Miejsce: p. 107/45
(ewentualnie 13/45)

15 Złożenie opinii i recenzji, oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej oraz notki bibliograficznej z pracy dyplomowej nie później niż 4 dni robocze przed wyznaczonym (uzgodnionym) terminem egzaminu dyplomowego Promotor, recenzent, dyplomanci

Miejsce: p. 13/45

16 Dostarczenie do dziekanatu przez promotora pracy dyplomowej skróconego raportu JSA - zgodnie z Regulaminem Studiów (RS) § 50 ust. 11 nie później niż 4 dni robocze przed wyznaczonym (uzgodnionym) terminem egzaminu dyplomowego Promotor

Miejsce: p. 13/45

17 Składanie wniosków o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, zgodnie z § 51, ust. 6 Regulaminu studiów

Uwaga: Student może tylko jednokrotnie występować o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, § 51, ust. 7 Regulaminu studiów

Egzaminy zima do 21.01.2021
Egzaminy lato do 26.05.2021
Studenci

Dotyczy dyplomantów, którzy nie spełnili warunków przystąpienia do egzaminu w pierwszym terminie.

18 Egzamin dyplomowy dla studentów, którzy otrzymali zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej. Egzamin w semestrze zimowym 2020/2021:
25.01.2021-29.01.2021Egzamin w semestrze letnim 2020/2021:
31.05.2021-04.06.2021
Komisje egzaminów dyplomowych
19  Egzamin dyplomowy Egzaminy zima

Studenci MON:

 • 29.01.2021 - 5.02.2021

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • 05.02.2021 - 11.02.2021 - dla studentów cywilnych, którzy planują kontynuować naukę na II stopniu studiów w br. akademickim
 • do 18.02.2020 dla pozostałych dyplomantów, lecz bez gwarancji pozytywnej rekrutacji na II stopień studiów w br. akademickim.

Egzaminy lato

Studenci MON:

 • 07.06.2021 - 16.06.2021
 • 18.06.2021 - termin graniczny dostarczenia listy osób, które uzyskały pozytywną ocenę z egzaminu dyplomowego (II° studiów wojskowych).

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • 21.06.2021 - 08.07.2021

 

Komisje egzaminów dyplomowych
20 Sporządzenie wykazu prac dyplomowych zgłaszanych do konkursu rektorskiego i wyróżnień oraz dostarczenie wniosków a) studia I° - do 22.02.2021
b) studia II° - do 16.07.2021
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego
 • (*) Pierwsze egzemplarze wydanych zadań dyplomowych należy przechowywać w instytutach. Wykaz wydanych zadań należy przekazać do prodziekana ds. kształcenia i rozwoju,
 • Po obronie sekretarz zdaje do dziekanatu protokół oraz pracę dyplomową z dokumentami pobranymi przed egzaminem.

Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest do rozliczenia elektronicznej karty obiegowej – USOS-web oraz do złożenia w dziekanacie kompletu dokumentów (nie później niż 4 dni robocze przed wyznaczonym/uzgodnionym terminem egzaminu):

 1. Dowód wpłaty 60 zł za dyplom (opłata na indywidualny rachunek bankowy studenta, lub w kasie WAT lub w pok. 1/45 w bud. wydziału).
 2. Zdjęcia do dyplomów o wymiarach (wyłącznie) 65 x 45 mm spełniające określone wymagania, liczba zdjęć: studenci MON 5 (pięć), a studenci cywilni 4 (cztery); zdjęcia zdajemy w opisanej kopercie.
  Jedno zdjęcie należy czytelnie podpisać na odwrocie podając imię i nazwisko oraz grupę studencką. Rodzaj tuszu lub atramentu należy dobrać tak, aby nie powodować zabrudzenia pozostałych zdjęć.
 3. Oprawiony egzemplarz pracy dyplomowej z oryginałem zadania do pracy dyplomowej; w pracy nie załączamy opinii i recenzji.
 4. Pozostałe dokumenty:
  1. Oryginał opinii promotora pracy dyplomowej.
  2. Oryginał recenzji pracy dyplomowej.
  3. Nagrana praca dyplomowa na płycie CD, opakowanie płyty przyklejamy na ostatniej sztywnej stronie okładki pracy i opisujemy.
  4. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej.
  5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie pracy dyplomowej przez bibliotekę (na ostatniej stronie pracy dyplomowej).
  6. Notkę bibliograficzną z pracy dyplomowej.
  7. Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  8. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 5. Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu oraz suplementu w języku obcym (dla chętnych) wraz z dowodem wpłaty - 40 zł i zdjęciem (wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów).

Uwaga: Raport z badania pracy dyplomowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym dostarcza do dziekanatu promotor ‑ zgodnie z Regulaminem Studiów  § 50 ust. 11

 1. Zdjęcie kolorowe, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
 2. Kobiety ‑ koszulowa bluzka w kolorze białym lub ewentualnie beżowym bądź ecru, ciemny żakiet, naturalny makijaż, estetyczna fryzura, brak ozdób na głowie.
 3. Mężczyźni ‑ biała koszula, ciemny krawat, ciemna marynarka, estetyczna fryzura.
 4. Podchorążowie ‑ mundur wyjściowy.

  Terminy dodatkowe egzaminów dyplomowych, poza wymienionymi w dokumencie "Terminarz realizacji prac dyplomowych", dla studentów, którzy uzyskali zgodę dziekana na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, (§ 51 ust. 6 Regulaminu studiów), ustala w miarę potrzeb Instytut profilujący specjalność, lecz nie częściej niż raz w miesiącu.

  Na zakończenie studiów każdy absolwent otrzymuje dyplom oraz suplement.
  Suplement, w kształcie przyjętym przez Komisję Europejską, składa się z preambuły i ośmiu części: informacje o posiadaczu dyplomu, informacje o dyplomie, informacje o poziomie wykształcenia, informacje o treści studiów i osiągniętych wynikach, informacje o uprawnieniach posiadacza dyplomu, informacje dodatkowe, poświadczenie suplementu, informacje o krajowym systemie szkolnictwa wyższego.
  Suplement ważny jest tylko razem z dyplomem.

  Dokumenty te razem stanowią podstawę do uznania międzynarodowego wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych i akademickich. Jego zadaniem jest również ułatwienie swobodnego przepływu osób, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W praktyce suplement ma umożliwić pełniejszą prezentację wiedzy i umiejętności absolwenta w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami w kraju i za granicą. W suplemencie umieszcza się dodatkowe osiągnięcia absolwenta jakie uzyskał w okresie studiów.

  Studenci zainteresowani wykazaniem w suplemencie dodatkowych osiągnięć powinni złożyć w dziekanacie „Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć” z „Kartą Informacyjna Dyplomanta” (druki dokumentów do pobrania na stronie wydziału). Wymienione dokumenty po wypełnieniu należy złożyć w dziekanacie, w p. 12/45. Wykazane osiągnięcia należy udokumentować, dostarczając kserokopie stosownych dokumentów wraz z oryginałami (do wglądu), najpóźniej na 5 dni przed egzaminem dyplomowym. Kserokopie dokumentów będą umieszczone w teczce studenta. Niedostarczenie dokumentów z osiągnięciami będzie interpretowane jako rezygnacja z umieszczenia dodatkowych osiągnięć w suplemencie.

  Nie później niż na dwa tygodnie przed złożeniem w dziekanacie pracy dyplomowej student powinien:

    1. Dostarczyć do dziekanatu (p. 13/45) w wyznaczonym terminie zdjęcia według określonych wymagań (przekroczenie terminu dostarczenia zdjęć może uniemożliwić terminowe wydanie dyplomu).
    2. Studenci zainteresowani wykazaniem w suplemencie dodatkowych osiągnięć powinni złożyć w dziekanacie „Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć” z „Kartą Informacyjną Dyplomanta”.
    3. Uregulować zobowiązania finansowe wobec Akademii.
    4. Sprawdzić swoje zaliczenia w systemie USOS – ewentualne wątpliwości należy wyjaśnić z nauczycielem zaliczającym określony przedmiot oraz z osobą prowadzącą dokumentację przebiegu studiów w dziekanacie (p. 10/45 lub 12A/45).
    5. Dokonać weryfikacji danych osobowych potrzebnych w procesie dyplomowania u osoby w dziekanacie prowadzącej przebieg studiów (p. 10/45 lub 12A/45). Są to w szczególności: informacja o wymianie dowodu osobistego, zmiana adresów zameldowania i do korespondencji, aktualizacja numeru telefonu oraz adresu mailowego, zmiana nazwiska (po egzaminie dyplomowym nie można zmienić nazwiska na dyplomie!), itp.
    6. Według osobistego uznania, złożyć w dziekanacie (p. 9/45) wniosek o wydanie dyplomu lub/i suplementu w języku obcym.
    7. Wnieść opłatę, za dyplom i ewentualnie za dyplom w języku obcym, na indywidualne konto studenta. Numer konta jest dostępny w USOS po zalogowaniu. (w razie trudności studenci mogą się zgłosić do pok. nr 12/45; tel. 261 839 142)
    8. Rozliczyć elektroniczną kartę obiegową – USOS-web; nie dotyczy studentów MON na I stopniu.

  Nie później niż na pięć dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu należy:

    1. Oprawić pracę dyplomową.
     Uwaga: w okresie pandemii prosimy stosować się do ograniczeń podanych w oddzielnym ogłoszeniu na stronie Biblioteki WAT.
     1 egz. pracy oprawiamy na koszt wydziału w Redakcji Wydawnictw WAT. Miejsce: Gmach Biblioteki Głównej, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19 (przyziemie, wejście od strony stadionu, od ul. Kartezjusza), p. 39; tel. 261 839 252.
     Aktualne zasady korzystania z usługi oprawienia pracy przez Redakcję Wydawnictw WAT.
    2. Oprawioną pracę złożyć w p. 107/45 (ewentualnie p. 13/45).
    3. Ustalić termin egzaminu dyplomowego. Dokładny termin student ustala osobiście z sekretarzem Komisji Egzaminu w Instytucie profilującym specjalność.
    4. Komisje powołuje dziekan, w drodze decyzji, wyznaczając jej przewodniczącego i zastępcę oraz sekretarzy.
    5. Student składa egzamin dyplomowy przed podkomisją właściwą w zakresie uzyskiwanej specjalności. Skład podkomisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego ustala każdorazowo przewodniczący komisji.
    6. Harmonogram pracy komisji (terminy przeprowadzania egzaminu dyplomowego) zatwierdza dziekan.
    7. Upewnić się w dziekanacie (p. 13/45) o spełnieniu wszystkich warunków przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

  Od 23.05.2020 obwiązują nowe zasady przyjmowania i wydawania oprawionych prac dyplomowych https://redakcjawydawnictw.wat.edu.pl/

  Oprawa prac dyplomowych

  Wejście do budynku wyłącznie przez wejście główne do Biblioteki WAT (obowiązkowy pomiar temperatury przy wejściu).

  Prace dyplomowe przyjmowane są do oprawy w korytarzu siedziby Redakcji Wydawnictw przy wyznaczonym stanowisku. Wymagana dezynfekcja rąk przy wejściu, maseczki ochronne i zachowywanie 2-metrowych odstępów pomiędzy osobami – w korytarzu mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 3 osoby.

  Przyjmowanie prac do oprawy w godz. 8-12 
  Wydawanie prac oprawionych w godz. 12-14

  Przed złożeniem pracy do oprawy prosimy dyplomantów o zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi nt. układu prac dyplomowych, podanymi na stronach internetowych wydziałów – prace przygotowane niezgodnie z obowiązującymi zasadami nie będą przyjmowane do oprawy.

  Ze względu na limity osób mogących jednocześnie przebywać w budynku i konieczność zachowania środków ostrożności podczas przyjmowania i wydawania prac, w przypadku dużej liczby prac złożonych w tym samym dniu termin odbioru może wynosić od 2 do 3 dni roboczych. Termin odbioru oprawionej pracy będzie ustalany indywidualnie w momencie jej przyjęcia do oprawy. Prosimy zatem o przynoszenie prac dyplomowych do oprawy co najmniej 2-3 dni przed terminem ich złożenia w dziekanacie.

  1. Zgodnie z zarządzenia Rektora WAT nr 65/RK2020 r. z dnia 26 października 2020 r. oraz zarządzeniem Rektora WAT nr.2/RKR/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r., a także decyzją Dziekana WEL, egzaminy i zaliczenia oraz egzaminy dyplomowe w Wydziale Elektroniki przeprowadza się w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. Obowiązkiem studenta jest wraz ze złożeniem pracy dyplomowej złożenie w dziekanacie dodatkowo dwóch dokumentów: „Wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” oraz „Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.
  3. Szczegóły organizacyjne przebiegu egzaminu, zgodne z ww. zarządzeniami, są ustalane w Instytutach profilujących specjalność.

  Absolwent jest zobowiązany do rozliczenia się z uczelnią poprzez złożenie karty obiegowej.

  Od 01.01.2020 r. obowiązuje tylko i wyłącznie elektroniczna karta obiegowa – karty papierowe nie będą podpisywane.

  W tym celu absolwent sprawdza w systemie USOS stan wypełnienia karty obiegowej.

  Warunkiem rozliczenia obiegówki jest uzyskanie wszystkich odpowiedzi twierdzących. W przypadku braku odpowiedzi na pytania lub uwag zamieszczonych w karcie, absolwent jest zobowiązany skontaktować się z osobą rozliczającą, odpowiedzialną za dany punkt obiegówki i wyjaśnić zaistniałą sytuację. Jedynym punktem nierozliczonym powinna być informacja dotycząca odbioru dyplomu.

  Czynności do wykonania przez absolwenta Wydziału Elektroniki WAT przed otrzymaniem dyplomu.

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/RKR/2020 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie określenia procesów realizowanych w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia w WAT absolwent powinien złożyć wypełnioną „Ankietę absolwenta o studiach”.

  Absolwent jest zobowiązany do rozliczenia się z Akademią przez uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Akademii, w tym rozliczenia elektronicznej karty obiegowej. Elektroniczna karta obiegowa studenta/absolwenta, która jest dostępna w USOS-ie.

  W okresie poprzedzającym odbiór dyplomu, wkładek, suplementu należy:

    1. wnieść opłatę za dyplom
    2. dostarczyć do dziekanatu zdjęcia do dyplomu, według podanych wymagań.

  W dniu odbioru wkładek do dyplomu, suplementu oraz absolwentki należy osobiście w dziekanacie:

    1. złożyć wypełnioną „Ankietę absolwenta o studiach
    2. dostarczyć kopię dowodu opłaty za dyplom – 60 zł, a oryginał wpłaty do wglądu
    3. pokwitować odbiór suplementu I stopnia lub/i II stopnia
    4. podpisać egzemplarz suplementu przeznaczonego do teczki studenta
    5. pokwitować odbiór dyplomu i jego odpisu w rejestrze
    6. pokwitować odbiór absolwentki w rejestrze wydanych odznak

  § 52 Regulaminu studiów w WAT:

       1.    Student, który nie złożył pracy dyplomowej w ustalonym przez dziekana terminie oraz nie uzyskał zgody na przesunięcie tego terminu, zostaje skreślony z listy studentów.

       2.    Osoba, która została skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej*) w ustalonym przez dziekana terminie może ubiegać się o wznowienie studiów, na zasadach podanych w § 29 Regulaminu.

  Uwaga: Warunkiem złożenia pracy dyplomowej przez studenta jest uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć występujących w planie studiów oraz uzyskanie za pracę dyplomową pozytywnych ocen promotora i recenzenta.

  Od 01.10.2020 r. nie ma pojęcia „POWTÓRNE ZŁOŻENIE PRACY DYPLOMOWEJ”. Powrócić na studia można tylko poprzez ich wznowienie.