Wszystkie informacje dla dyplomantów:

TERMINARZ REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH
w semestrze zimowym r. a. 2018/2019

Zadania Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz osób cywilnych - nabór 2015
(praca inżynierska)
Termin pierwszego seminarium dyplomowego połączonego z wydaniem zadania dyplomowego Według planu zajęć
lecz nie później niż do 13.10.2018 r.
Informacje z Instytutów o podjęciu przez studentów realizacji pracy dyplomowej do 31.10.2018 r.
Wnioski do dziekana z imiennymi wykazami propozycji recenzentów prac końcowych wymagającymi akceptacji Rady Wydziału - zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych (RSW) § 44 ust. 4. do 07.01.2019 r.
Informacje z Instytutów o stopniu zaawansowania realizacji pracy dyplomowej; ewentualne wskazanie zagrożeń do 19.01.2019 r.
Wnioski do Dziekana z imiennymi wykazami propozycji recenzentów prac dyplomowych celem ich zatwierdzenia - zgodnie z RSW § 44 ust. 4. Zalecany termin 10.01.2019 r.
jednak nie później niż następnego dnia
po ostatnim seminarium dyplomowym
Ostatnie seminarium dyplomowe do 19.01.2019 r.
Termin złożenia ukończonej pracy dyplomowej do opinii i recenzji
(z uwagi na planowane wdrożenie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) student powinien zakończyć pracę odpowiednio wcześniej, tak aby otrzymać raport o stopniu zapożyczeń z innych prac oraz z Internetu. Bliższe dane zostaną podane w terminie późniejszym.
Pracę przesyła się do JSA - zgodnie z RSW § 44 ust. 6.
Za sprawdzenie odpowiedzialny jest promotor).
Uwaga: realizacja sprawdzania w JSA uzależniona jest od jego uruchomienia
nie później niż 23.01.2019 r.
Termin złożenia ukończonej pracy dyplomowej p. § 45 ust. 1 Regulaminu studiów wyższych ;
Zdanie oprawionej pracy wraz z wersją elektroniczną pracy w p.107/45 w dziekanacie
nie później niż 28.01.2019 r.
jednak nie później niż na 5 dni przed wyznaczoną (uzgodnioną) datą egzaminu dyplomowego
Składanie wniosków o zmianę terminu złożenia pracy dyplomowej (RSW p. § 45, ust. 6) przez:
- studentów z zaliczonymi modułami lecz bez ukończonej pracy dyplomowej;
- studentów, którzy mają zaliczone moduły występujące w planie studiów, z wyjątkiem modułów realizowanych (w tym modułów powtarzanych) w ostatnim semestrze
nie później niż
do 15.02.2019 r.
Egzamin dyplomowy Termin zasadniczy: od 31.01.2019 r.
1. do 07.02.2019 r. - dla studentów MON oraz tych,
którzy mają zamiar kontynuować naukę na drugim stopniu studiów w br. akademickim
2. do 15.02.2019 r. dla pozostałych dyplomantów, lecz bez gwarancji pozytywnej rekrutacji na II stopień studiów w br. akademickim.Termin rezerwowy w sytuacjach losowych:
nie później niż 20.02.2019 r. (wg ustaleń w Instytutach)
Rejestracja na stacjonarne i niestacjonarne studia cywilne/wojskowe II stopnia (od semestru letniego) 07.01.2019 r. - 08.02.2019 r.
Rekrutacja uzupełniająca od 14 do 21 lutego 2019 r.
Wręczenie dyplomów
/termin planowany/
Do ustalenia w późniejszym terminie

 
Bliższe informacje w dziekanacie wydziału: tel. 261 83 72 24, 261 83 93 41.

TERMINARZ REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH
w semestrze letnim r. a. 2018/2019

Zadania Studia stacjonarne II stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych - nabór luty 2018 (kontynuacja naboru 2014) (praca magisterska) Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia dla osób cywilnych
nabór luty 2018
(praca magisterska)
Termin pierwszego seminarium dyplomowego połączonego z wydaniem zadania dyplomowego Według planu zajęć lecz nie później niż do 16.03.2019 r.
Informacje z Instytutów o podjęciu przez studentów realizacji pracy dyplomowej do 08.04.2019 r.
Wnioski z imiennymi wykazami propozycji recenzentów prac końcowych wymagającymi akceptacji Rady Wydziału  - zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych (RSW) § 44 ust. 4 do 06.05.2019 r.
Informacje z Instytutów o stopniu zaawansowania realizacji pracy dyplomowej; wskazanie ewentualnych zagrożeń do 20.05.2019 r.
Wnioski do Dziekana z imiennymi wykazami propozycji recenzentów prac dyplomowych celem ich zatwierdzenia - zgodnie z RSW § 44 ust. 4. Zalecany termin 31.05.2019 r.
jednak nie później niż następnego dnia
po ostatnim seminarium dyplomowym
Ostatnie seminarium dyplomowe nie później niż do 02.06.2019 r.

Termin złożenia ukończonej pracy dyplomowej do oceny w JSA,
z uwagi na wdrożenie w r. a. 2018/2019 Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) student powinien zakończyć pracę odpowiednio wcześniej, tak aby otrzymać raport o stopniu zapożyczeń z innych prac oraz z Internetu.

Pracę przesyła do JSA przesyła promotor. Za podpisanie raportu z badania w JSA odpowiedzialny jest promotor zgodnie z RSW § 44 ust. 6.

nie później niż do 04.06.2019 r.

Termin złożenia ukończonej pracy dyplomowej do opinii i recenzji

nie później niż do 06.06.2019 r.

Termin złożenia ukończonej pracy dyplomowej p. RSW  § 45 ust. 1;

Zdanie oprawionej pracy, z opinią i recenzją wraz z wersją elektroniczną pracy w dziekanacie (p.107/45)

nie później niż 10.06.2019 r.

Składanie wniosków o zmianę terminu złożenia pracy dyplomowej (RSW p. § 45 , ust. 6) przez:

 • studentów z zaliczonymi modułami lecz bez ukończonej pracy dyplomowej;
 • studentów, którzy mają zaliczone moduły występujące w planie studiów, z wyjątkiem modułów realizowanych (w tym modułów powtarzanych) w ostatnim semestrze
nie później niż do 14.06.2019 r.
Egzamin dyplomowy Termin zasadniczy:
13.06. — 19.06.2019 r.
Termin rezerwowy: 24.06.2019 r.
(w sytuacjach losowych, wg ustaleń w Instytutach)

Termin zasadniczy:

13.06.2019 r. — 03.07.2019 r.

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów

/termin planowany/

Założenie:
Wręczenie dyplomów w przeddzień promocji

Promocja: 09.08.2019 r.

15.07.2019 r.

Pozostałe terminy do ustalenia w terminie późniejszym

Osoby nieobecne w dniu uroczystego wręczenia dyplomów mogą odebrać dyplom w dniach dodatkowych. Informacja będzie podawana na stronie wydziału.
Terminy wręczenia dyplomów przez dziekana będą podawane na stronie wydziału z dziesięciodniowym wyprzedzeniem.

Bliższe informacje w dziekanacie wydziału: tel. 261 83 72 24, 261 83 93 41.

Terminy dodatkowe egzaminów dyplomowych, poza wymienionymi w dokumencie "Terminarz realizacji prac dyplomowych", ustala w miarę potrzeb Instytut profilujący specjalność lecz nie częściej niż raz w miesiącu.

 1. Termin złożenia pracy dyplomowej (TZPD) w harmonogramie roku akademickiego został wyznaczony na dzień:
  • studenci II stopnia MON            –  wg Terminarza Realizacji Prac Dyplomowych (w r. a. 2018/2019 - 06.06.2019 r.)
  • cywilni studenci II stopnia          –  wg Terminarza Realizacji Prac Dyplomowych (w r. a. 2018/2019 - 06.06.2019 r.)
 2. Studenci – dyplomanci zobowiązani są do bieżącego sprawdzania swoich zaliczeń w systemie USOS i zgłoszenia wątpliwości pracownikowi dziekanatu prowadzącego jego przebieg studiów.
 3. Niezgodności ocen lub ich brak w systemie USOS należy w pierwszym kroku wyjaśnić bezpośrednio z nauczycielem zaliczającym moduł, a następnie zgłosić problem pracownikowi dziekanatu prowadzącego jego przebieg studiów.
 4. Uregulowanie zgodności wpisów w systemie USOS z uzyskanymi zaliczeniami oraz uzyskanie wymaganej liczby ECTS warunkuje terminowe przygotowanie dokumentów do egzaminu dyplomowego.
 5. 1 egz. oprawionej pracy dyplomowej wraz z wersją elektroniczną składamy w p. 107/45.
  Pracę oprawiamy na koszt wydziału w Redakcji Wydawnictw WAT. Miejsce: Biblioteka Główna WAT, przyziemie, wejście od ul. Kartezjusza, p. 39;
 6. Zobowiązuje się studentów do uregulowania zobowiązań finansowych wobec Akademii, w tym wniesienia opłaty za dyplom.
Zgodnie z Regulaminem studiów wyższych WAT – wyciąg:

§ 45

 1. Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w dziekanacie w terminie ustalonym przez dziekana.
 2. Pracę dyplomową należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej.
 3. Warunkiem złożenia pracy dyplomowej przez studenta jest uzyskanie zaliczeń wszystkich modułów występujących w planie studiów, z wyjątkiem modułu praca dyplomowa, oraz uzyskanie za pracę dyplomową pozytywnych ocen promotora i recenzenta, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku kandydata na żołnierza zawodowego moduły, o których mowa w ust. 3, dotyczą modułów kształcenia kierunkowego z wyłączeniem praktyki odbywanej po terminie egzaminu dyplomowego.
 5. Student wraz z pracą dyplomową składa oświadczenie o samodzielnym jej wykonaniu.
 6. Student, który ma zaliczone moduły występujące w planie studiów, z wyjątkiem modułów realizowanych (w tym modułów powtarzanych) w ostatnim semestrze, może wystąpić do dziekana z pisemnym wnioskiem, zaopiniowanym przez promotora, o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, nie dłuższym jednak niż do czasu zakończenia następnego semestru. Wniosek powinien być złożony nie później niż w terminie złożenia pracy dyplomowej, o którym mowa w ust. 1.

UWAGA 1: Wniosek powinien zawierać przyczyny opóźnienia oraz szczegółowe ich uzasadnienie. Ponadto powinien zostać zaopiniowany przez promotora pracy dyplomowej oraz dyrektora (ew. zastępcę) instytutu profilującego specjalność.

UWAGA 2: Termin złożenia pracy ustala dziekan i podaje do ogólnej wiadomości

§ 46

 1. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w ustalonym przez dziekana terminie, zostaje skreślony z listy studentów.
 2. Osoba, która została skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w ustalonym przez dziekana terminie, a zaliczyła pozostałe moduły przewidziane planem studiów może, na zasadach określonych w § 54 Regulaminu Studiów Wyższych, ubiegać się o dokończenie studiów.
 3. Osoba, która nie złożyła pracy dyplomowej z powodu nieuzyskania zaliczenia wszystkich modułów przewidzianych planem studiów i została skreślona z listy studentów może ubiegać się o wznowienie studiów, na zasadach określonych w § 22 Regulaminu Studiów Wyższych.

§ 48

 1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest złożenie przez niego pracy dyplomowej, zgodnie z warunkami określonymi w § 45 ust. 3 Regulaminu Studiów Wyższych.

Na zakończenie studiów każdy absolwent otrzymuje dyplom oraz suplement.
Suplement, w kształcie przyjętym przez Komisję Europejską, składa się z preambuły i ośmiu części: informacje o posiadaczu dyplomu, informacje o dyplomie, informacje o poziomie wykształcenia, informacje o treści studiów i osiągniętych wynikach, informacje o uprawnieniach posiadacza dyplomu, informacje dodatkowe, poświadczenie suplementu, informacje o krajowym systemie szkolnictwa wyższego.
Suplement ważny jest tylko razem z dyplomem.

Dokumenty te razem stanowią podstawę do uznania międzynarodowego wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych i akademickich. Jego zadaniem jest również ułatwienie swobodnego przepływu osób, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W praktyce suplement ma umożliwić pełniejszą prezentację wiedzy i umiejętności absolwenta w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami w kraju i za granicą. W suplemencie umieszcza się dodatkowe osiągnięcia absolwenta jakie uzyskał w okresie studiów.

Studenci zainteresowani wykazaniem w suplemencie dodatkowych osiągnięć powinni złożyć w dziekanacie „Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć” z „Kartą Informacyjna Dyplomanta” (druki dokumentów do pobrania na stronie wydziału). Wymienione dokumenty po wypełnieniu należy złożyć w dziekanacie, w p. 12/45. Wykazane osiągnięcia należy udokumentować, dostarczając kserokopie stosownych dokumentów wraz z oryginałami (do wglądu), najpóźniej na 5 dni przed egzaminem dyplomowym. Kserokopie dokumentów będą umieszczone w teczce studenta. Niedostarczenie dokumentów z osiągnięciami będzie interpretowane jako rezygnacja z umieszczenia dodatkowych osiągnięć w suplemencie.

Nie później niż na dwa tygodnie przed złożeniem w dziekanacie pracy dyplomowej student powinien:

 1. Dostarczyć do dziekanatu (p. 13/45) w wyznaczonym terminie zdjęcia według określonych wymagań (przekroczenie terminu dostarczenia zdjęć może uniemożliwić terminowe wydanie dyplomu). Termin i wymagania są określone w oddzielnym komunikacie.
 2. Studenci zainteresowani wykazaniem w suplemencie dodatkowych osiągnięć powinni złożyć w dziekanacie „Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć” z Kartą Informacyjna Dyplomanta.
 3. Uregulować zobowiązania finansowe wobec Akademii.
 4. Sprawdzić swoje zaliczenia w systemie USOS  – ewentualne wątpliwości należy wyjaśnić z nauczycielem zaliczającym określony przedmiot oraz z prowadzącą przebieg studiów w dziekanacie (p. 10/45 lub 12A/45).
 5. Dokonać weryfikacji danych osobowych potrzebnych w procesie dyplomowania u osoby w dziekanacie prowadzącej przebieg studiów (p. 10/45 lub 12A/45).
  Są to w szczególności: informacja o wymianie dowodu osobistego, zmiana adresów zameldowania i do korespondencji, aktualizacja numeru telefonu oraz adresu mailowego, zmiana nazwiska (po egzaminie dyplomowym nie można zmienić nazwiska na dyplomie!), itp.
 6. Wnieść opłatę, za dyplom i ewentualnie za dyplom w języku obcym, na indywidualne konto studenta, w kasie WAT lub w pok. 114/45.

Uregulowanie ww. spraw warunkuje terminowe przygotowanie dokumentów do egzaminu dyplomowego.

Nie później niż na pięć dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu należy:

 1. Oprawić pracę dyplomową.
  1 egz. pracy oprawiamy na koszt wydziału w Redakcji Wydawnictw WAT. Miejsce: Gmach Biblioteki Głównej, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19 (przyziemie, wejście od strony stadionu, od ul. Kartezjusza), p. 39; tel. 261 83 92 52.
 2. Pracę złożyć w p. 107/45.
 3. Ustalić termin egzaminu dyplomowego. Dokładny termin student ustala osobiście z sekretarzem Komisji Egzaminu. Ogólny skład komisji podany jest w oddzielnym ogłoszeniu. Propozycję składu podkomisji ustala jej przewodniczący, a zatwierdza dziekan.
  Student składa egzamin dyplomowy przed komisją właściwą w zakresie uzyskiwanej specjalności.
 4. Pobrać kartę obiegową.
  Zbieranie podpisów dokonać w kolejności określonej na karcie, zgodnie z umieszczonym na niej komentarzem.
  Uwaga: Zaleca się, aby niezwłocznie po egzaminie dyplomowym uzyskać podpis promotora pracy dyplomowej na karcie obiegowej.

Nie później niż na trzy dni robocze przed planowanym (uzgodnionym) terminem egzaminu należy:

 1. Dostarczyć do dziekanatu (p.13/45) oryginał raportu z badania w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.
  Raport należy dostarczyć niezwłocznie po otrzymaniu od promotora.
 2. Według osobistego uznania, złożyć w dziekanacie (p.9/45) wniosek o wydanie dyplomu lub/i suplementu w języku obcym.
 3. Dostarczyć do sekretarza komisji egzaminu dyplomowego n. w. dokumenty:
  1. oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej,
  2. oryginał opinii i recenzji
 4. Upewnić się w dziekanacie (p. 13/45) o spełnieniu wszystkich warunków przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Dyplomy ukończenia studiów, a także odpisy dyplomów w języku obcym odbiera się osobiście. *)

Absolwenci mają obowiązek rozliczenia się z uczelnią przed otrzymaniem dyplomu, suplementu, odpisu dyplomu oraz odznaki absolwenta.
Przed uroczystym odbiorem dyplomu należy wykonać nw. czynności:

W pierwszym kroku:

 1. Pobrać ze strony wydziału kartę obiegową, dokonać rozliczenia z uczelnią wg zamieszczonych wskazówek
  Uwaga: Zaleca się, aby niezwłocznie po egzaminie dyplomowym uzyskać podpis promotora pracy dyplomowej na karcie obiegowej.
 2. Zdać w dniu uzyskania podpisu kierownika dziekanatu wypełnioną Ankietę absolwentów o studiach (p.12/45 lub p.11/45).

Czynności rozliczenia się z uczelnią należy wykonać najpóźniej w przeddzień wręczenia dyplomów.

UWAGA 1: ze względów organizacyjnych absolwenci studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych zobowiązani są do niezwłocznego rozliczenia się po pomyślnym zdaniu egzaminu dyplomowego.
UWAGA 2: absolwenci studiów I stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych kontynuujący studia II stopnia rozliczają się uproszczoną kartą obiegową.
UWAGA 3: absolwenci studiów II stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych odbywają praktykę d-cy plutonu/dublera w pierwszych tygodniach lipca. Po powrocie z praktyk większość czasu absolwentów będzie przeznaczona na przygotowania do promocji. Z tych powodów zaleca się wykonanie większości ww. czynności przed wyjazdem na praktykę.

W kolejnym kroku absolwent sprawdza poprawność wykonanego dyplomu i odpisu dyplomu.

W tym celu należy przyjść osobiście do p. 13 w budynku 45:

 1. zdać wypełnioną kartę obiegową w p.13/45 wraz z kopią dowodu opłaty za dyplom (oryginał wpłaty do wglądu) **),
 2. zdać legitymację studencką ***),
 3. własnoręcznie złożyć podpis w Księdze  Dyplomów oraz na odpisie dyplomu przeznaczonym do akt,
 4. odebrać odpis dyplomu, suplement oraz ewentualnie oryginały dokumentów złożone w czasie rekrutacji.

*) W wyjątkowych przypadkach dyplom może być wydany osobie drugiej na podstawie upoważnienia wystawionego przez właściciela dyplomu potwierdzonego notarialnie lub przez uczelnię, z zastrzeżeniem uprzedniego dokonania własnoręcznego podpisu w Księdze Dyplomów oraz na odpisie dyplomu przeznaczonym do akt.
**) Sugeruje się, aby rozliczenie z Biurem Przepustek wykonać w dniu odbioru wkładek do dyplomu oraz odznak absolwenta. Po rozliczeniu z Biurem Przepustek wejście na teren Akademii jest możliwe wyłącznie na podstawie przepustek jednorazowych.
***) Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów. Z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów Poz. 1861, § 21, ust. 3: Legitymacja studencka zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

Zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych WAT „Wręczenie dyplomów powinno mieć charakter uroczysty.”

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów odbywa się w wyznaczonych dniach. Informację o terminie wręczenia dyplomów podaje się w ogłoszeniach dziekanatu.

Obecność na uroczystym wręczeniu dyplomu należy zgłosić:

 1. poprzez złożenie u sekretarza komisji egzaminu dyplomowego lub osobiście w p. 13/45 pisemnej deklaracji odbioru dyplomu (druk dostępny w p.13/45),
 2. przesyłając informację na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl,
 3. telefonicznie pod numerem telefonu 261 897 224 lub 261 837 795 lub 261 839 142.

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów jest planowane w terminach:

 • studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, w tym absolwenci studiów I stopnia, kandydaci na żołnierzy zawodowych ‑ egzaminy zimowe,
  marzec, dokładny termin zostanie ogłoszony,
 • studia II stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych - egzaminy letnie,
  w przeddzień promocji, dokładny termin zostanie ogłoszony
 • studia cywilne I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne - egzaminy letnie,
  lipiec, j. w.

Osoby nieobecne w dniu uroczystego wręczenia mogą otrzymać dyplom w dodatkowych terminach, ustalonych przez dziekana.

Ustala się następujące zasady odbioru dyplomów po dniu uroczystego wręczenia: wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom wydziału będzie realizowane w czwartki o godz. 14.00, po uprzedniej deklaracji swojej obecności w wybranym dniu.

Zgłoszenia można dokonać:

 1. przesyłając informację na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl,
 2. telefonicznie pod numerem telefonu 261 897 224 lub 261 837 795 lub 261 839 142.