Wszystkie informacje dla dyplomantów:

TERMINARZ REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH
w semestrze zimowym r. a. 2018/2019

Zadania Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz osób cywilnych - nabór 2015
(praca inżynierska)
Termin pierwszego seminarium dyplomowego połączonego z wydaniem zadania dyplomowego Według planu zajęć
lecz nie później niż do 13.10.2018 r.
Informacje z Instytutów o podjęciu przez studentów realizacji pracy dyplomowej do 31.10.2018 r.
Wnioski do dziekana z imiennymi wykazami propozycji recenzentów prac końcowych wymagającymi akceptacji Rady Wydziału - zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych (RSW) § 44 ust. 4. do 07.01.2019 r.
Informacje z Instytutów o stopniu zaawansowania realizacji pracy dyplomowej; ewentualne wskazanie zagrożeń do 19.01.2019 r.
Wnioski do Dziekana z imiennymi wykazami propozycji recenzentów prac dyplomowych celem ich zatwierdzenia - zgodnie z RSW § 44 ust. 4. Zalecany termin 10.01.2019 r.
jednak nie później niż następnego dnia
po ostatnim seminarium dyplomowym
Ostatnie seminarium dyplomowe do 19.01.2019 r.
Termin złożenia ukończonej pracy dyplomowej do opinii i recenzji
(z uwagi na planowane wdrożenie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) student powinien zakończyć pracę odpowiednio wcześniej, tak aby otrzymać raport o stopniu zapożyczeń z innych prac oraz z Internetu. Bliższe dane zostaną podane w terminie późniejszym.
Pracę przesyła się do JSA - zgodnie z RSW § 44 ust. 6.
Za sprawdzenie odpowiedzialny jest promotor).
Uwaga: realizacja sprawdzania w JSA uzależniona jest od jego uruchomienia
nie później niż 23.01.2019 r.
Termin złożenia ukończonej pracy dyplomowej p. § 45 ust. 1 Regulaminu studiów wyższych ;
Zdanie oprawionej pracy wraz z wersją elektroniczną pracy w p.107/45 w dziekanacie
nie później niż 28.01.2019 r.
jednak nie później niż na 5 dni przed wyznaczoną (uzgodnioną) datą egzaminu dyplomowego
Składanie wniosków o zmianę terminu złożenia pracy dyplomowej (RSW p. § 45, ust. 6) przez:
- studentów z zaliczonymi modułami lecz bez ukończonej pracy dyplomowej;
- studentów, którzy mają zaliczone moduły występujące w planie studiów, z wyjątkiem modułów realizowanych (w tym modułów powtarzanych) w ostatnim semestrze
nie później niż
do 15.02.2019 r.
Egzamin dyplomowy Termin zasadniczy: od 31.01.2019 r.
1. do 07.02.2019 r. - dla studentów MON oraz tych,
którzy mają zamiar kontynuować naukę na drugim stopniu studiów w br. akademickim
2. do 15.02.2019 r. dla pozostałych dyplomantów, lecz bez gwarancji pozytywnej rekrutacji na II stopień studiów w br. akademickim.Termin rezerwowy w sytuacjach losowych:
nie później niż 20.02.2019 r. (wg ustaleń w Instytutach)
Rejestracja na stacjonarne i niestacjonarne studia cywilne/wojskowe II stopnia (od semestru letniego) 07.01.2019 r. - 08.02.2019 r.
Rekrutacja uzupełniająca od 14 do 21 lutego 2019 r.
Wręczenie dyplomów
/termin planowany/
Do ustalenia w późniejszym terminie

 
Bliższe informacje w dziekanacie wydziału: tel. 261 83 72 24, 261 83 93 41.

TERMINARZ REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH
w semestrze letnim r. a. 2017/2018

Zadania Studia stacjonarne II stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych - nabór luty 2017 (kontynuacja naboru 2013) (praca magisterska) Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia dla osób cywilnych
nabór luty 2017
(praca magisterska)
Termin pierwszego seminarium dyplomowego połączonego z wydaniem zadania dyplomowego Według planu zajęć lecz nie później niż do 19.03.2018 r. Według planu zajęć lecz nie później niż do 13.03.2018 r.
Informacje z Instytutów o podjęciu przez studentów realizacji pracy dyplomowej do 11.04.2018 r.
Wnioski z imiennymi wykazami propozycji recenzentów prac końcowych wymagającymi akceptacji Rady Wydziału  - zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych (RSW) § 44 ust. 4 do 07.05.2017 r.
Informacje z Instytutów o stopniu zaawansowania realizacji pracy dyplomowej; wskazanie ewentualnych zagrożeń do 21.05.2017 r.
Wnioski do Dziekana z imiennymi wykazami propozycji recenzentów prac dyplomowych celem ich zatwierdzenia - zgodnie z RSW § 44 ust. 4. Zalecany termin 04.06.2018 r.
jednak nie później niż następnego dnia
po ostatnim seminarium dyplomowym
Ostatnie seminarium dyplomowe nie później niż do 02.06.2018 r.

Termin złożenia ukończonej pracy dyplomowej do opinii i recenzji

(z uwagi na planowane wdrożenie w semestrze zimowym r. a. 2017/2018 Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) student powinien zakończyć pracę odpowiednio wcześniej, tak aby otrzymać raport o stopniu zapożyczeń z innych prac oraz z Internetu. Bliższe dane zostaną podane w terminie późniejszym.

Pracę przesyła się do JSA - zgodnie z RSW § 44 ust. 6.
Za sprawdzenie odpowiedzialny jest promotor)

nie później niż do 06.06.2018 r.

Termin złożenia ukończonej pracy dyplomowej p. RSW  § 45 ust. 1;

Zdanie oprawionej pracy wraz z wersją elektroniczną pracy w dziekanacie (p.4/45)

nie później niż 12.06.2018 r.

Składanie wniosków o zmianę terminu złożenia pracy dyplomowej (RSW p. § 45 , ust. 6) przez:

 • studentów z zaliczonymi modułami lecz bez ukończonej pracy dyplomowej;
 • studentów, którzy mają zaliczone moduły występujące w planie studiów, z wyjątkiem modułów realizowanych (w tym modułów powtarzanych) w ostatnim semestrze
nie później niż do 14.06.2018 r.
Egzamin dyplomowy Termin zasadniczy:
18.06. — 22.06.2018 r.Termin rezerwowy: 25.06.2018 r.
(w sytuacjach losowych, wg ustaleń w Instytutach)
Termin zasadniczy:
21.06. - 29.06.2018 r.

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów

/termin planowany/

Założenie:
Wręczenie dyplomów w przeddzień promocjiPromocja 10.08.2018 r.
Do ustalenia w terminie późniejszym

Osoby nieobecne w dniu uroczystego wręczenia dyplomów mogą odebrać dyplom w dniach dodatkowych. Informacja będzie podawana na stronie wydziału.
Terminy wręczenia dyplomów przez dziekana będą podawane na stronie wydziału z dziesięciodniowym wyprzedzeniem.

Bliższe informacje w dziekanacie wydziału: tel. 261 83 72 24, 261 83 93 41.

Terminy dodatkowe egzaminów dyplomowych, poza wymienionymi w dokumencie "Terminarz realizacji prac dyplomowych", ustala w miarę potrzeb Instytut profilujący specjalność lecz nie częściej niż raz w miesiącu.

 1. Termin złożenia pracy dyplomowej (TZPD) w harmonogramie roku akademickiego został wyznaczony na dzień:
  • studenci II stopnia MON            –  wg Terminarza Realizacji Prac Dyplomowych (w r. a. 2017/2018 - 06.06.2018 r.)
  • cywilni studenci II stopnia          –  wg Terminarza Realizacji Prac Dyplomowych (w r. a. 2017/2018 - 06.06.2018 r.)
 2. Studenci – dyplomanci zobowiązani są do bieżącego sprawdzania swoich zaliczeń w systemie USOS i zgłoszenia wątpliwości pracownikowi dziekanatu prowadzącego jego przebieg studiów.
 3. Niezgodności ocen lub ich brak w systemie USOS należy w pierwszym kroku wyjaśnić bezpośrednio z nauczycielem zaliczającym moduł, a następnie zgłosić problem pracownikowi dziekanatu prowadzącego jego przebieg studiów.
 4. Uregulowanie zgodności wpisów w systemie USOS z uzyskanymi zaliczeniami oraz uzyskanie wymaganej liczby ECTS warunkuje terminowe przygotowanie dokumentów do egzaminu dyplomowego.
 5. 1 egz. oprawionej pracy dyplomowej wraz z wersją elektroniczną składamy w p. 4/45.
  Pracę oprawiamy na koszt wydziału w Redakcji Wydawnictw WAT. Miejsce: Biblioteka Główna WAT, przyziemie, wejście od ul. Kartezjusza, p. 39;
 6. Zobowiązuje się studentów do uregulowania zobowiązań finansowych wobec Akademii, w tym wniesienia opłaty za dyplom.
Zgodnie z Regulaminem studiów wyższych WAT – wyciąg:

§ 45

 1. Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w dziekanacie w terminie ustalonym przez dziekana.
 2. Pracę dyplomową należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej.
 3. Warunkiem złożenia pracy dyplomowej przez studenta jest uzyskanie zaliczeń wszystkich modułów występujących w planie studiów, z wyjątkiem modułu praca dyplomowa, oraz uzyskanie za pracę dyplomową pozytywnych ocen promotora i recenzenta, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku kandydata na żołnierza zawodowego moduły, o których mowa w ust. 3, dotyczą modułów kształcenia kierunkowego z wyłączeniem praktyki odbywanej po terminie egzaminu dyplomowego.
 5. Student wraz z pracą dyplomową składa oświadczenie o samodzielnym jej wykonaniu.
 6. Student, który ma zaliczone moduły występujące w planie studiów, z wyjątkiem modułów realizowanych (w tym modułów powtarzanych) w ostatnim semestrze, może wystąpić do dziekana z pisemnym wnioskiem, zaopiniowanym przez promotora, o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, nie dłuższym jednak niż do czasu zakończenia następnego semestru. Wniosek powinien być złożony nie później niż w terminie złożenia pracy dyplomowej, o którym mowa w ust. 1.

UWAGA 1: Wniosek powinien zawierać przyczyny opóźnienia oraz szczegółowe ich uzasadnienie. Ponadto powinien zostać zaopiniowany przez promotora pracy dyplomowej oraz dyrektora (ew. zastępcę) instytutu profilującego specjalność.

UWAGA 2: Termin złożenia pracy ustala dziekan i podaje do ogólnej wiadomości

§ 46

 1. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w ustalonym przez dziekana terminie, zostaje skreślony z listy studentów.
 2. Osoba, która została skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w ustalonym przez dziekana terminie, a zaliczyła pozostałe moduły przewidziane planem studiów może, na zasadach określonych w § 54 Regulaminu Studiów Wyższych, ubiegać się o dokończenie studiów.
 3. Osoba, która nie złożyła pracy dyplomowej z powodu nieuzyskania zaliczenia wszystkich modułów przewidzianych planem studiów i została skreślona z listy studentów może ubiegać się o wznowienie studiów, na zasadach określonych w § 22 Regulaminu Studiów Wyższych.

§ 48

 1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest złożenie przez niego pracy dyplomowej, zgodnie z warunkami określonymi w § 45 ust. 3 Regulaminu Studiów Wyższych.

Niżej wymienione dokumenty zdajemy do...

pok. 13/45 Zdjęcia do dyplomu
zdjęcia powinny spełniać wymagania określone w oddzielnym komunikacie
pok. 4/45
ewentualnie
pok. 13/45
Oprawiona praca dyplomowa
1 egz. pracy oprawiamy na koszt wydziału w Redakcji Wydawnictw WAT.Miejsce: Biblioteka Główna WAT, przyziemie, wejście od ul. Kartezjusza, p. 30a; tel. 261 83 92 52
Sekretarza komisji egzaminu dyplomowego Oświadczenie dotyczące samodzielności wykonania pracy dyplomowej (druk dokumentu do pobrania na stronie wydziału)
+ oryginał opinii i recenzji
pok. 9/45 Wnioski o wydanie dyplomu w języku obcym (druk wniosku do pobrania na stronie wydziału)
+ zdjęcie o wymiarach 45 x 65 mm
+ kopia dowodu wpłaty

Wymogi dotyczące wyglądu studenta na zdjęciu do dyplomu:

 1. Zdjęcie kolorowe, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
 2. Kobiety ‑ koszulowa bluzka w kolorze białym lub ewentualnie beżowym bądź ecru, ciemny żakiet, naturalny makijaż, estetyczna fryzura, brak ozdób na głowie.
 3. Mężczyźni ‑ biała koszula, ciemny krawat, ciemna marynarka, estetyczna fryzura.
 4. Podchorążowie ‑ mundur wyjściowy.
Gdzie można...
Pobrać kartę obiegową
Zbieranie podpisów dokonać zgodnie
z komentarzem umieszczonym na karcie obiegowej.
Strona wydziału: www.wel.wat.edu.pl
Wnieść opłatę za dyplom na numer rachunku bankowego studenta lub pok. 114/45
Odebrać wkładki do dyplomów,
suplement oraz dokumenty z rekrutacji
pok. 13/45, po rozliczeniu się
z uczelnią i zdaniu karty obiegowej

 

Uwagi organizacyjne dla dyplomantów

 

Wszystkie niezbędne wzory dokumentów można pobrać na stronie wydziału.

SUPLEMENT

Na zakończenie studiów każdy absolwent otrzymuje dyplom oraz suplement.
Suplement, w kształcie przyjętym przez Komisję Europejską, składa się z preambuły i ośmiu części: informacje o posiadaczu dyplomu, informacje o dyplomie, informacje o poziomie wykształcenia, informacje o treści studiów i osiągniętych wynikach, informacje o uprawnieniach posiadacza dyplomu, informacje dodatkowe, poświadczenie suplementu, informacje o krajowym systemie szkolnictwa wyższego.
Suplement ważny jest tylko razem z dyplomem.
Dokumenty te razem stanowią podstawę do uznania międzynarodowego wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych i akademickich. Jego zadaniem jest również ułatwienie swobodnego przepływu osób, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W praktyce suplement ma umożliwić pełniejszą prezentację wiedzy i umiejętności absolwenta w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami w kraju i za granicą.
W suplemencie umieszcza się dodatkowe osiągnięcia absolwenta jakie uzyskał w okresie studiów. Studenci zainteresowani wykazaniem dodatkowych osiągnięć powinni pobrać ze strony Wydziału „KARTĘ INFORMACYJNĄ DYPLOMANTA”, którą po wypełnieniu złożyć w dziekanacie, w p. 12/45. Wykazane osiągnięcia należy udokumentować, dostarczając kserokopie stosownych dokumentów wraz z oryginałami (do wglądu), najpóźniej na 5 dni przed egzaminem dyplomowym. Kserokopie dokumentów będą umieszczone w teczce studenta. Niedostarczenie dokumentów z osiągnięciami będzie interpretowane jako rezygnacja z umieszczenia dodatkowych osiągnięć w suplemencie.

Dyplomanci proszeni są o dostarczenie do dziekanatu:

 • zdjęcia do dyplomów - 4 szt. o wymiarach (wyłącznie) 65 x 45 mm;
  • zdjęcia powinny spełniać wymagania określone w oddzielnym komunikacie;
  • zdjęcia zdajemy w pok. 13/45 w opisanej kopercie;
  • jedno zdjęcie należy czytelnie podpisać na odwrocie - imię i nazwisko oraz grupa studencka;
  • rodzaj tuszu lub atramentu należy dobrać tak, aby nie powodował zabrudzenia pozostałych zdjęć;
  • zdjęcia nieodpowiedniego formatu i zeskanowane nie będą przyjmowane.
Termin dostarczenia zdjęć:
 • egzamin luty:                            do końca pierwszej dekady miesiąca stycznia,
 • egzamin czerwiec/lipiec:           do końca pierwszej dekady miesiąca maja,
 • dla dodatkowych terminów przeprowadzenia egzaminu dyplomowego: na 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.
Jednocześnie należy wnieść opłatę za wydanie:
 • dyplomu ukończenia studiów wyższych z dwoma odpisami - 60 zł;
 • dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł.

RAŻĄCE PRZEKROCZENIE TERMINU DOSTARCZENIA ZDJĘĆ
MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ TERMINOWE WYDANIE DYPLOMU

Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym dotyczy zainteresowanych dyplomantów; wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym, składamy w pok. 3/45 lub 13/45 z załączoną kopią dowodu wpłaty w wysokości 40 zł oraz zdjęciem o wymiarach 65 x 45 mm. Druk wniosku do pobrania na stronie wydziału. Wniosek o wydanie odpisu na jeden z języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, absolwent powinien złożyć w terminie do 30 dni, od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. (Podstawa Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Dziennik Ustaw Nr 201 poz. 1188).

Rozliczenie się z uczelnią – karta obiegowa studenta

Przed odbiorem dyplomu ukończenia studiów i wkładek do dyplomu należy uregulować wszelkie zobowiązania względem uczelni. W tym celu należy pobrać ze strony wydziału kartę obiegową absolwenta, dokonać rozliczenia z uczelnią wg zamieszczonych wskazówek i zdać ją w dziekanacie wraz z Ankietą absolwenta WAT.
Absolwenci studiów I stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych kontynuujący studia II stopnia rozliczają się uproszczoną kartą obiegową.

W dniu odbioru wkładek do dyplomu należy:

 • zdać wypełnioną kartę obiegową,
 • dostarczyć kopię dowodu opłaty za dyplom, a oryginał wpłaty do wglądu,
 • zdać legitymację studencką ‑ nie dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia.

Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów. W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia — do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów. (Podstawa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Dziennik Ustaw 2016, poz. 1554).

Sugeruje się, aby rozliczenie z Biurem Przepustek wykonać w dniu odbioru wkładek do dyplomu oraz odznak absolwenta; po rozliczeniu z Biurem Przepustek wejście na teren Akademii możliwe jest wyłącznie na podstawie przepustek jednorazowych.

Absolwent może otrzymać dyplom po spełnieniu poniższych warunków
(§ 52 Regulaminu studiów wyższych):
 1. Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów jest spełnienie łącznie następujących warunków:
  1. uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego;
  2. wniesienie przez absolwenta stosownej opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami;
  3. dostarczenie aktualnej fotografii.
 2. Przed wydaniem dyplomu absolwent powinien:
  1. uregulować wszystkie zobowiązania wobec Akademii;
  2. wypełnić kwestionariusz związany z monitorowaniem losów absolwenta;
  3. wypełnić ankietę absolwenta;

Czynności rozliczenia się z uczelnią należy wykonać najpóźniej w przeddzień wręczenia dyplomów.
Uwaga: absolwenci studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych zobowiązani są do niezwłocznego rozliczenia się po pomyślnym zdaniu egzaminu dyplomowego.

Odbiór dyplomu ukończenia studiów

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów jest zaplanowane na dzień:

 • dla zimowej edycji egzaminów dyplomowych - ok. 28.03.2018 r., godz. 14.00 *)
 • studia II stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych - egzaminy letnie, ok. 09-10.08.2018 r., *)
 • studia cywilne - egzaminy letnie, zgodnie z informacją podaną w dziekanacie*).

Osoby nieobecne w dniu uroczystego wręczenia mogą otrzymać dyplom w dodatkowych terminach, ustalonych przez dziekana. Więcej informacji w dziekanacie.

*) - Pozostałe informacje będą udostępniane na bieżąco na stronie wydziału oraz w tablicach dziekanatu.

Rozliczenie się z uczelnią absolwentów Wydziału Elektroniki i odbiór dyplomu ukończenia studiów wyższych

Dyplomy ukończenia studiów, a także odpisy dyplomów w języku obcym odbiera się osobiście, wyłącznie w dziekanacie Wydziału Elektroniki.

Absolwenci mają obowiązek rozliczenia się z uczelnią przed otrzymaniem dyplomu, suplementu, odpisu dyplomu oraz odznaki absolwenta.

Przed uroczystym odbiorem dyplomu należy wykonać nw. czynności:

W pierwszym kroku:

 1. pobrać ze strony Wydziału kartę obiegową absolwenta,
 2. dokonać rozliczenia z uczelnią wg zamieszczonych wskazówek,
  Uwaga: Zaleca się aby niezwłocznie po egzaminie dyplomowym uzyskać na karcie obiegowej podpis promotora pracy dyplomowej.
 3. zdać Ankietę absolwenta WAT w dniu uzyskania podpisu kierownika dziekanatu na karcie obiegowej (p. 11/45 lub p. 12A/45).

W kolejnym kroku absolwent sprawdza poprawność wykonanego dyplomu i odpisu dyplomu.
W tym celu należy przyjść osobiście do pokoju 13 w budynku 45:

 1. zdać wypełnioną kartę obiegową w p.13/45,
 2. własnoręcznie złożyć podpis w Księdze  Dyplomów oraz na odpisie dyplomu przeznaczonym do akt,
 3. odebrać odpis dyplomu, suplement oraz pozostałe dokumenty.

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych odbędzie się w przeddzień promocji (data podawana jest w oddzielnej informacji)
Uwaga: Praktyka d-cy plutonu/dublera odbywa się po egzaminach dyplomowych. Po powrocie z praktyk większość czasu absolwentów będzie przeznaczona na przygotowania do promocji. Z tego względu zaleca się wykonanie większości ww. czynności przed wyjazdem na praktykę.

 

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów cywilnym absolwentom WEL odbywa się w wyznaczonym dniu. Termin ten wyznacza się w okresie do 30 dni od zdania egzaminu dyplomowego. Informację o terminie uroczystości umieszcza się w ogłoszeniach dziekanatu.

Cywilni absolwenci, którzy nie odbiorą dyplomów w terminie ich uroczystego wręczania mogą odbierać dyplomy ukończenia studiów w dziekanacie w godzinach jego otwarcia (p. 13/45 lub p. 12/45).

Przy odbiorze należy złożyć wypełnioną kartę obiegową.

W wyjątkowych przypadkach dyplom może być wydany osobie drugiej na podstawie upoważnienia wystawionego przez właściciela dyplomu potwierdzonego notarialnie lub przez uczelnię, z zastrzeżeniem uprzedniego dokonania własnoręcznego podpisu w Księdze  Dyplomów oraz na odpisie dyplomu przeznaczonym do akt.

 

*)  Prawo do posiadania ELS mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.