Wszystkie informacje dla dyplomantów:

Realizację procesu dyplomowania przeprowadza się zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale 6 Regulaminu Studiów w WAT, a w szczególności z § 51 ust. 3 i 4. Organizację przebiegu egzaminów dyplomowych uszczegóławiają wytyczne Dziekana podane na stronie WEL oraz na tablicach ogłoszeń w dziekanacie.

Pan Minister poinformował we czwartek, że niebawem udostępni rozporządzenie o sposobie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych, niemniej jednak można wstępnie sprecyzować tok Państwa dalszej pracy w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni:

 1. Student do komunikacji w procesie dyplomowania powinien wykorzystać tylko swoją skrzynkę elektroniczną w domenie WAT z adresu @student.wat.edu.pl. Przekazywanie z innych skrzynek nie zapewni potwierdzenia wiarygodności i autentyczności nadawcy.
  W przypadku studentów wznawiających studia należy poinformować telefonicznie promotora o przesłaniu pracy dyplomowej ze wskazaniem adresu skrzynki elektronicznej.
 2. Na 3-cim seminarium student powinien zaprezentować aktualny stan realizacji zadania dyplomowego.
 3. Niezwłocznie po zakończeniu 3-ciego seminarium pracę dyplomową należy przekazać w wersji elektronicznej do promotora celem jej sprawdzenia i wstępnego zaopiniowania.
 4. Promotor pisze opinię sprawdzając zgodności treści pracy z założeniami zadania dyplomowego.
 5. Promotor wysyła pracę do JSA informując o tej czynności recenzenta i dyplomanta.
 6. Promotor drukuje i podpisuje wynik JSA we własnym zakresie oraz:
  1. wersję papierową przekazuje do Dziekanatu;
  2. wykonuje skan i wersję elektroniczną przekazuje dyplomantowi.
 7. Dyplomant przesyła do Recenzenta w wersji elektronicznej: pracę dyplomową uprzednio wysłaną do promotora, opinię promotora i wynik JSA.
 8. Recenzent pisze recenzję dokonując szczegółowej analizy otrzymanych dokumentów.
 9. Recenzent drukuje i podpisuje recenzję we własnym zakresie oraz:
  1. wersję papierową przekazuje do Dziekanatu;
  2. wykonuje skan i wersję elektroniczną przekazuje dyplomantowi.
 10. Termin egzaminu dziekanat ustala po:
  1. sprawdzeniu zgodności z wymaganiami dokumentów złożonych w dziekanacie;
  2. otrzymaniu propozycji terminu egzaminu z Instytutu profilującego wraz ze składem komisji egzaminacyjnej.
 11. Dyplomant zapisuje się do Komisji Egzaminu Dyplomowego - termin uzgadnia się z głównym sekretarzem Komisji:
  1. w Instytucie Systemów Elektronicznych - mgr inż. Krzysztof KOCOŃ, tel. 261 837 772;
  2. w Instytucie Systemów Łączności - mgr inż. Mirosława PAWLACZYK tel. 261 837 141;
  3. w Instytucie Radioelektroniki - mgr inż. Michał KNIOŁA, tel. 261 839 309.
 12. Forma przeprowadzenia egzaminu zostanie doprecyzowana z końcem kwietnia 2020 roku.
 13. Na 3-im seminarium Studenci zostaną powiadomieni o formie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

Zapewniamy, że Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby proces dyplomowania został zrealizowany terminowo i zgodnie z obowiązującym prawem.

TERMINARZ PO KOREKCIE
CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM PRAC DYPLOMOWYCH
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 W WYDZIALE ELEKTRONIKI WAT

Lp Charakter czynności Termin

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Osoba odpowiedzialna
1 Opracowanie i zatwierdzenie "Wykazu proponowanych tematów prac dyplomowych" wraz z promotorami dla studentów kończących

 

na dwa semestry przed planowanym terminem ukończenia studiów:

a) studia I° w 02.2021 r. - przed piątym semestrem, do 20.09.2019

b) studia II° w 06.2021 r. - przed pierwszym semestrem, do 10.02.2020

Dyrektorzy Instytutów/Dziekanat
2 Opracowanie i zatwierdzenie zadań do prac dyplomowych a) studia I° - „egzamin luty 2020” - do 27.09.2019
b) studia II° - „egzamin czerwiec 2020” - do 21.02.2020
Dyrektorzy Instytutów
3 Wydanie zadań dyplomowych(*) a) studia I° do 16.10.2019
b) studia II° do 14.03.2020
Dyrektorzy Instytutów
 4 Opracowanie i zatwierdzenie kalendarzowych planów wykonania prac dyplomowych. nie później niż 7 dni
po wydaniu zadania dyplomowego
Studenci, promotorzy
 5 Seminaria dyplomowe.
Kontrola realizacji prac dyplomowych
wg planu seminariów Dyrektorzy Instytutów
 6 Informacje z Instytutów o podjęciu przez studentów realizacji prac dyplomowych nie później niż do:

Egzaminy zima - 31.10.2019

Egzaminy lato - 09.04.2020

Dyrektorzy Instytutów
 7 Informacje z Instytutów o stopniu zaawansowania realizacji  pracy dyplomowej; wskazanie ewentualnych zagrożeń nie później niż do:

Egzaminy zima - 08.01.2020

Egzaminy lato - 19.05.2020

Dyrektorzy Instytutów
 8 Opracowanie projektu składu komisji egzaminu dyplomowego dla kierunków studiów: "elektronika i telekomunikacja" oraz "energetyka".  do 12.11.2019 Kierownik dziekanatu/Dyrektorzy Instytutów
 9 Instruktaż dla sekretarzy komisji egzaminu dyplomowego Egzaminy zima - do 10.01.2020

Egzaminy lato - do 26.05.2020

Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju/ Kierownik dziekanatu
 10 Opracowanie i zatwierdzenie imiennych wykazów proponowanych recenzentów prac dyplomowych - zgodnie z Regulaminem Studiów (RS) § 50 ust. 4  nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia egzaminów dyplomowych

Dyrektorzy Instytutów

11 Ostatnie seminarium dyplomowe nie później niż do:

semestr zimowy - 15.01.2020

semestr letni - 10.06.2020

Dyrektorzy Instytutów

dziekanat

 12 Opracowanie i zatwierdzenie harmonogramu pracy komisji egzaminu dyplomowego (z wykazem składów podkomisji) nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia egzaminów dyplomowych Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego
 13 Termin złożenia ukończonej pracy dyplomowej do opinii i recenzji

(z uwagi na sprawdzenie pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) student powinien zakończyć pracę odpowiednio wcześniej, tak aby otrzymać raport o stopniu zapożyczeń z innych prac oraz z Internetu.). Pracę przesyła się do JSA - zgodnie z RS § 50 ust. 8 – 12.
Za sprawdzenie odpowiedzialny jest promotor).

nie później niż do

Egzaminy zima - 21.01.2020

Egzaminy lato - 10 dni  przed ustalonym terminem egzaminu dyplomowego

Studenci
14 Złożenie w dziekanacie oprawionej pracy dyplomowej wraz z wersją elektroniczną nie później niż 5 dni roboczych przed wyznaczonym (uzgodnionym) terminem egzaminu dyplomowego Studenci

Miejsce: p. 107/45

15 Złożenie opinii i recenzji, raportu z badania w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej, rozliczonej karty obiegowej nie później niż 3 dni robocze przed wyznaczonym (uzgodnionym) terminem egzaminu dyplomowego Studenci

Miejsce: p. 13/45

16 Składanie wniosków z propozycją wyboru pierwszego terminu egzaminu dyplomowego, czerwiec lub wrzesień.

Wprowadza się dwa terminy przystąpienia do egzaminu dyplomowego, do wyboru.

Wniosek kieruje się do dziekana za pośrednictwem Instytutu profilującego, z opinią promotora

nie później niż do 08.06.2020
17 Składanie wniosków o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, zgodnie z § 51, ust. 6 Regulaminu studiów Egzaminy zima do 18.02.2020
Egzaminy lato do 05.07.2020
Studenci
17  Egzamin dyplomowy Egzaminy zima

Termin zasadniczy:
Od 29.01.2020

 • do 05.02.2020 - dla studentów MON oraz tych, którzy planują kontynuować naukę na II stopniu studiów w br. akademickim
 • do 18.02.2020 dla pozostałych dyplomantów, lecz bez gwarancji pozytywnej rekrutacji na II stopień studiów w br. akademickim.

Termin rezerwowy w sytuacjach losowych:
nie później niż 19.02.2020 (wg ustaleń w Instytutach)

Egzaminy lato

Termin zasadniczy:
15.06.2020 - 18.06.2020 - dla studentów MON

22.06 - 10.07.2020 lub 16.09 - -23.09.2020 - dla strudentów cywilnych

Termin rezerwowy:
Studenci MON - 19.06.2020 (w sytuacjach losowych, wg ustaleń w Instytutach)
Termin graniczny dostarczenia listy osób - 25.06.2020

Komisje egzaminów dyplomowych
18 Egzamin dyplomowy dla studentów, którzy otrzymali zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej. Według indywidualnych decyzji Dziekana oraz Dyrektorów Instytutów Komisje egzaminów dyplomowych
19 Sporządzenie wykazu prac dyplomowych zgłaszanych do konkursu rektorskiego i wyróżnień przez dziekana oraz dostarczenie wniosków a) studia I° - do 21.02.2020
b) studia II° - do 17.07.2020
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego
 • (*) Pierwsze egzemplarze wydanych zadań dyplomowych należy przechowywać w instytutach. Wykaz wydanych zadań należy przekazać do prodziekana ds. kształcenia i rozwoju,
 • Po obronie sekretarz zdaje do dziekanatu protokół oraz pracę dyplomową z dokumentami pobranymi przed egzaminem.

Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest obowiązkowo do złożenia w dziekanacie kompletu dokumentów (nie później niż 3 dni robocze przed wyznaczonym/uzgodnionym terminem egzaminu):

 1. Rozliczona elektroniczna karta obiegowa - USOS-web.
 2. Dowód wpłaty 60 zł za dyplom oraz zdjęcie i 40 zł za wydanie dyplomu w języku obcym (dla chętnych).
 3. Zdjęcia do dyplomów o wymiarach (wyłącznie) 65 x 45 mm spełniające określone wymagania (w oddzielnym komunikacie), liczba zdjęć: studenci MON 5 (pięć), a studenci cywilni 4 (cztery); zdjęcia zdajemy w opisanej kopercie.
  Jedno zdjęcie należy czytelnie podpisać na odwrocie podając imię i nazwisko oraz grupę studencką. Rodzaj tuszu lub atramentu należy dobrać tak, aby nie powodować zabrudzenia pozostałych zdjęć.
 4. Oprawiony egzemplarz pracy dyplomowej z oryginałem zadania do pracy dyplomowej (nie umieszczamy recenzji i opinii).
 5. Pozostałe dokumenty:
  1. Oryginał opinii promotora pracy dyplomowej.
  2. Oryginał recenzji pracy dyplomowej.
  3. Raport z badania w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym otrzymany od promotora.
  4. Nagrana praca dyplomowa na płycie CD, opakowanie płyty przyklejamy na ostatniej sztywnej stronie okładki pracy i opisujemy.
  5. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej.
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie pracy dyplomowej przez bibliotekę (na ostatniej stronie pracy dyplomowej).
 6. Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu oraz suplementu w języku obcym (dla chętnych) wraz z dowodem wpłaty - 40 zł i zdjęciem (wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów).UWAGA: Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 DU 2020 poz. 875 z dnia 15 maja 2020 r. Art. 37, wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695) następujące zmiany:1) w art. 77: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

  „2. Uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów:

  1) odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach;

  2) odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach.”

 7. Powtórne złożenie pracy dyplomowej: wniosek do dziekana oraz potwierdzenie wniesienia opłaty zgodnej z decyzją Rektora. ‑ (dotyczy studentów, którzy zostali skreśleni z listy studentów), § 69, ust. 6 Regulamin studiów.UWAGA - POWTÓRNE ZŁOŻENIE PRACY DYPLOMOWEJ ‑ (dotyczy studentów, którzy zostali skreśleni z listy studentów):Realizacja tego zamiaru wymaga złożenia wniosku do rektora zaopiniowanego przez promotora i Dyrektora Instytutu prowadzącego specjalność oraz wniesienia opłaty 800 zł + opłaty rekrutacyjnej 85 zł. Termin złożenia wniosku należy uzgodnić w dziekanacie. Opłaty należy wnosić na indywidualne konto studenta (osoby nie posiadające konta mogą zgłosić się do pok. nr 12/45 (tel. 261 839 142) celem wygenerowania konta).
  Wniosek o powtórne złożenie pracy dyplomowej dotyczy osób skreślonych z listy studentów przed dniem 01 października 2019r.

  § 69, ust. 6 Regulamin studiów

  Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu zostały skreślone z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w ustalonym przez dziekana terminie, a zaliczyły pozostałe zajęcia przewidziane planem studiów, mogą w okresie dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów dokończyć studia poprzez powtórne złożenie tej samej pracy dyplomowej, zgodnie z zadaniem zatwierdzonym przez dziekana w trakcie studiów i zdawanie egzaminu dyplomowego jednak nie później niż do dnia 30 września 2020 roku. Decyzję w sprawie dokończenia studiów podejmuje rektor na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Osobę, która uzyskała zgodę rektora na dokończenie studiów, wpisuje się – z dniem wyznaczonym na egzamin dyplomowy - na listę studentów.

  Uregulowanie ww. spraw warunkuje terminowe przygotowanie dokumentów do egzaminu dyplomowego.

Terminy dodatkowe egzaminów dyplomowych, poza wymienionymi w dokumencie "Terminarz realizacji prac dyplomowych", dla studentów, którzy uzyskali zgodę dziekana na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, (§ 51 ust. 6 Regulaminu studiów), ustala w miarę potrzeb Instytut profilujący specjalność, lecz nie częściej niż raz w miesiącu.

Na zakończenie studiów każdy absolwent otrzymuje dyplom oraz suplement.
Suplement, w kształcie przyjętym przez Komisję Europejską, składa się z preambuły i ośmiu części: informacje o posiadaczu dyplomu, informacje o dyplomie, informacje o poziomie wykształcenia, informacje o treści studiów i osiągniętych wynikach, informacje o uprawnieniach posiadacza dyplomu, informacje dodatkowe, poświadczenie suplementu, informacje o krajowym systemie szkolnictwa wyższego.
Suplement ważny jest tylko razem z dyplomem.

Dokumenty te razem stanowią podstawę do uznania międzynarodowego wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych i akademickich. Jego zadaniem jest również ułatwienie swobodnego przepływu osób, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W praktyce suplement ma umożliwić pełniejszą prezentację wiedzy i umiejętności absolwenta w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami w kraju i za granicą. W suplemencie umieszcza się dodatkowe osiągnięcia absolwenta jakie uzyskał w okresie studiów.

Studenci zainteresowani wykazaniem w suplemencie dodatkowych osiągnięć powinni złożyć w dziekanacie „Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć” z „Kartą Informacyjna Dyplomanta” (druki dokumentów do pobrania na stronie wydziału). Wymienione dokumenty po wypełnieniu należy złożyć w dziekanacie, w p. 12/45. Wykazane osiągnięcia należy udokumentować, dostarczając kserokopie stosownych dokumentów wraz z oryginałami (do wglądu), najpóźniej na 5 dni przed egzaminem dyplomowym. Kserokopie dokumentów będą umieszczone w teczce studenta. Niedostarczenie dokumentów z osiągnięciami będzie interpretowane jako rezygnacja z umieszczenia dodatkowych osiągnięć w suplemencie.

Nie później niż na dwa tygodnie przed złożeniem w dziekanacie pracy dyplomowej student powinien:

 1. Dostarczyć do dziekanatu (p. 13/45) w wyznaczonym terminie zdjęcia według określonych wymagań (przekroczenie terminu dostarczenia zdjęć może uniemożliwić terminowe wydanie dyplomu).
 2. Studenci zainteresowani wykazaniem w suplemencie dodatkowych osiągnięć powinni złożyć w dziekanacie „Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć” z Kartą Informacyjna Dyplomanta.
 3. Uregulować zobowiązania finansowe wobec Akademii.
 4. Sprawdzić swoje zaliczenia w systemie USOS – ewentualne wątpliwości należy wyjaśnić z nauczycielem zaliczającym określony przedmiot oraz z osobą prowadzącą przebieg studiów w dziekanacie (p. 10/45 lub 12A/45).
 5. Dokonać weryfikacji danych osobowych potrzebnych w procesie dyplomowania u osoby w dziekanacie prowadzącej przebieg studiów (p. 10/45 lub 12A/45). Są to w szczególności: informacja o wymianie dowodu osobistego, zmiana adresów zameldowania i do korespondencji, aktualizacja numeru telefonu oraz adresu mailowego, zmiana nazwiska (po egzaminie dyplomowym nie można zmienić nazwiska na dyplomie!), itp.
 6. Według osobistego uznania, złożyć w dziekanacie (p. 9/45) wniosek o wydanie dyplomu lub/i suplementu w języku obcym.
 7. Wnieść opłatę, za dyplom i ewentualnie za dyplom w języku obcym, na indywidualne konto studenta, w kasie WAT lub w pok. 114/45.
 8. Rozliczyć elektroniczną kartę obiegową – USOS-web.

Nie później niż na pięć dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu należy:

 1. Oprawić pracę dyplomową.
  Uwaga: w okresie pandemii prosimy stosować się do ograniczeń podanych w oddzielnym ogłoszeniu.
  1 egz. pracy oprawiamy na koszt wydziału w Redakcji Wydawnictw WAT. Miejsce: Gmach Biblioteki Głównej, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19 (przyziemie, wejście od strony stadionu, od ul. Kartezjusza), p. 39; tel. 261 839 252.
 2. Pracę złożyć w p. 107/45 (ewentualnie p. 13/45).
 3. Ustalić termin egzaminu dyplomowego. Dokładny termin student ustala osobiście z sekretarzem Komisji Egzaminu w Instytucie profilującym specjalność.
 4. Komisje powołuje dziekan, w drodze decyzji, wyznaczając jej przewodniczącego i zastępcę oraz sekretarzy.
 5. Student składa egzamin dyplomowy przed podkomisją właściwą w zakresie uzyskiwanej specjalności. Skład podkomisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego ustala każdorazowo przewodniczący komisji.
 6. Harmonogram pracy komisji (terminy przeprowadzania egzaminu dyplomowego) zatwierdza dziekan.
 7. Upewnić się w dziekanacie (p. 13/45) o spełnieniu wszystkich warunków przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Od 23.05.2020 obwiązują nowe zasady przyjmowania i wydawania oprawionych prac dyplomowych https://redakcjawydawnictw.wat.edu.pl/

Oprawa prac dyplomowych

Wejście do budynku wyłącznie przez wejście główne do Biblioteki WAT (obowiązkowy pomiar temperatury przy wejściu).

Prace dyplomowe przyjmowane są do oprawy w korytarzu siedziby Redakcji Wydawnictw przy wyznaczonym stanowisku. Wymagana dezynfekcja rąk przy wejściu, maseczki ochronne i zachowywanie 2-metrowych odstępów pomiędzy osobami – w korytarzu mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 3 osoby.

Przyjmowanie prac do oprawy w godz. 8-12 
Wydawanie prac oprawionych w godz. 12-14

Przed złożeniem pracy do oprawy prosimy dyplomantów o zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi nt. układu prac dyplomowych, podanymi na stronach internetowych wydziałów – prace przygotowane niezgodnie z obowiązującymi zasadami nie będą przyjmowane do oprawy.

Ze względu na limity osób mogących jednocześnie przebywać w budynku i konieczność zachowania środków ostrożności podczas przyjmowania i wydawania prac, w przypadku dużej liczby prac złożonych w tym samym dniu termin odbioru może wynosić od 2 do 3 dni roboczych. Termin odbioru oprawionej pracy będzie ustalany indywidualnie w momencie jej przyjęcia do oprawy. Prosimy zatem o przynoszenie prac dyplomowych do oprawy co najmniej 2-3 dni przed terminem ich złożenia w dziekanacie.

Absolwent jest zobowiązany do rozliczenia się z uczelnią poprzez złożenie karty obiegowej.

Od 01.01.2020 r. obowiązuje tylko i wyłącznie elektroniczna karta obiegowa – karty papierowe nie będą podpisywane.

W tym celu absolwent sprawdza w systemie USOS stan wypełnienia karty obiegowej.

Warunkiem rozliczenia obiegówki jest uzyskanie wszystkich odpowiedzi twierdzących. W przypadku braku odpowiedzi na pytania lub uwag zamieszczonych w karcie, absolwent jest zobowiązany skontaktować się z osobą rozliczającą, odpowiedzialną za dany punkt obiegówki i wyjaśnić zaistniałą sytuację. Jedynym punktem nierozliczonym powinna być informacja dotycząca odbioru dyplomu.

Czynności do wykonania przez absolwenta Wydziału Elektroniki WAT przed otrzymaniem dyplomu.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/RKR/2020 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie określenia procesów realizowanych w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia w WAT absolwent powinien złożyć wypełnioną „Ankietę absolwenta o studiach”.

Absolwent jest zobowiązany do rozliczenia się z Akademią przez uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Akademii, w tym rozliczenia elektronicznej karty obiegowej. Elektroniczna karta obiegowa studenta/absolwenta, która jest dostępna w USOS-ie.

W okresie poprzedzającym odbiór dyplomu, wkładek, suplementu należy:

 1. wnieść opłatę za dyplom
 2. dostarczyć do dziekanatu zdjęcia do dyplomu, według podanych wymagań.

W dniu odbioru wkładek do dyplomu, suplementu oraz absolwentki należy osobiście w dziekanacie:

 1. złożyć wypełnioną „Ankietę absolwenta o studiach
 2. dostarczyć kopię dowodu opłaty za dyplom – 60 zł, a oryginał wpłaty do wglądu
 3. pokwitować odbiór suplementu I stopnia lub/i II stopnia
 4. podpisać egzemplarz suplementu przeznaczonego do teczki studenta
 5. pokwitować odbiór dyplomu i jego odpisu w rejestrze
 6. pokwitować odbiór absolwentki w rejestrze wydanych odznak