Zasady powtarzania zajęć na Wydziale Elektroniki

Zasady powtarzania zajęć wynikają z zapisów w Regulaminie Studiów w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego przyjętego Uchwałą Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 37/WAT/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Obwieszczenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 3/WAT/2023 z dnia 04 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego") oraz Normatywów procesu dydaktycznego na Wydziale Elektroniki. Zagadnienie powtarzania przedmiotów zostało omówione w § 40 ww. Regulaminu studiów. Regulamin jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Wojskowej Akademii Technicznej

1Zgodnie z Regulaminem Studiów wniosek o powtarzanie zajęć skierowany do Rektora, powinien być złożony nie później niż do dnia zakończenia zorganizowanych zajęć dydaktycznych semestru następującego po semestrze, w którym ta zaległość nastąpiła.

Wnioski, zgodne z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Wydziału, należy składać w dziekanacie a także można przesłać podpisany, zeskanowany i zapisany w pliku w formacie .pdf wniosek, na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl z konta pocztowego w domenie @student.wat.edu.pl.

2Niezłożenie wniosku w terminie może powodować niespełnienie warunków rejestracji na kolejny semestr, a to z kolei może prowadzić do skreślenia z listy studentów Akademii.

3Decyzję w sprawie powtarzania zajęć podejmuje Rektor, na pisemny wniosek studenta. Każdy student otrzymuje indywidualną decyzję o wyrażeniu zgody lub braku zgody Rektora na powtarzanie zajęć. Decyzje są wydawane w dziekanacie lub wysyłane pocztą.

4Studenci semestru dyplomowego będą mogli uzyskać zgodę na powtarzanie zajęć, o ile niezaliczone zajęcia będą realizowane w semestrze dyplomowym.

5Powtarzanie zajęć z ostatniego semestru studiów można zrealizować jedynie w formie powtarzania semestru lub roku studiów (§ 40 ust. 6).

6W przypadku niemożności realizacji zajęć powtarzanych, Dziekan może wyznaczyć zajęcia równoważne.

7W uzasadnionych przypadkach, Rektor może wyrazić zgodę na powtórne powtarzanie zajęć, o ile student spełnił warunki określone w § 46 ust. 6 Regulaminu studiów. Podstawą do powtórnego powtarzania zajęć może być długotrwała choroba lub inne ważne przyczyny odpowiednio uzasadnione i udokumentowane (§ 40 ust.11).

8Studentowi, który powtarza zajęcia, prowadzący zajęcia na wniosek studenta powinien uwzględnić oceny uzyskane poprzednio, zaliczające formy realizacji powtarzanych zajęć. Uwzględnienie następuje, o ile nie zmieniły się efekty uczenia się i formy realizacji zajęć, określone w karcie informacyjnej zajęć. Uwzględnienie ocen uzyskanych poprzednio może nastąpić w terminie do 14 dni od rozpoczęcia zajęć z powodu ich powtarzania. (§ 40 ust. 7)

9Opłaty za powtarzanie zajęć należy uiszczać jednorazowo, tylko na konto indywidualne studenta. Wysokość opłaty za powtarzane zajęcia oblicza się mnożąc stawkę 10 zł przez ogólną liczbę godzin powtarzanych zajęć, określoną w planie studiów.

10Powtarzanie zajęć jest realizowane w formie:

  • indywidualnie - poprzez dołączenie do grupy młodszego rocznika,
  • zorganizowanej - w specjalnie w tym celu utworzonej grupie studenckiej.

W przypadku formy indywidualnej student po uzyskaniu zgody Rektora na powtarzanie, samodzielnie wybiera grupę studencką młodszego rocznika i wypełnia druk Informacja o powtarzaniu zajęć i zwraca się do wykładowcy o włączenie do wybranej grupy zajęciowej. Potwierdzoną przez nauczyciela Informację o powtarzaniu zajęć dostarcza do dziekanatu w terminie do 30 dni od rozpoczęcia zajęć. Niedostarczenie tego dokumentu skutkuje brakiem protokołu w USOS, co z kolei uniemożliwi nauczycielowi wpisanie oceny.

Realizacja powtarzania zajęć poprzez dołączenie do grupy młodszego rocznika jest możliwa pod warunkiem braku kolizji w realizacji bieżącego planu zajęć. Jeżeli student stwierdzi, że kolizje mogą przeszkodzić w realizacji bieżącego programu studiów może wystąpić z wnioskiem do Rektora o:

  1. powtarzanie roku;
  2. urlopu nieuwarunkowanego ze zgodą dziekana na powtarzanie w trakcie urlopu niezaliczonych zajęć (§ 67 ust. 10 RS).

Problem kolizji zajęć występuje w szczególności na studiach niestacjonarnych i dlatego udzielenie zgody na powtarzanie w wybranej grupie młodszego rocznika będzie udzielane po wnikliwej analizie wniosku.