Wniosek o odpłatne powtarzanie zajęć


Organizacja zapisów na powtarzanie zajęć w semestrze zimowym 2023/2024

1Powtarzanie zajęć regulują zapisy Regulaminu Studiów (RS) w WAT (§ 40 ust. 4 Regulaminu Studiów) oraz Normy i Normatywy Procesu Dydaktycznego w Wydziale Elektroniki (Decyzja Dziekana WEL Nr 89/WEL/2023 z dnia 12.06.2023).
Zgodnie z Regulaminem Studiów wniosek skierowany do Rektora, powinien być złożony nie później niż do dnia zakończenia zorganizowanych zajęć dydaktycznych semestru następującego po semestrze w którym ta zaległość nastąpiła, tj. 23.06.2023 r.

2Studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia z zajęć obowiązujących w semestrze nieparzystym mogą wystąpić z wnioskiem do Rektora o odpłatne powtarzanie tych zajęć w semestrze zimowym r. a. 2023/2024 (jednocześnie można powtarzać nie więcej niż trzy zajęcia na studiach stacjonarnych, a dwa na niestacjonarnych; podstawa – ww. Normy i Normatywy dydaktyczne obowiązujące w WEL).

3Decyzję w sprawie powtarzania zajęć podejmuje Rektor, na pisemny wniosek studenta. Fakt uzyskania zgody na powtarzanie zajęć zostanie umieszczony w zakładce USOS – komentarz w bieżącym semestrze, na tablicy ogłoszeń w dziekanacie oraz oddzielnym ogłoszeniu na stronie wydziału.

4Wnioski, zgodne z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Wydziału, należy składać do osoby odpowiedzialnej w dziekanacie za dokumentowanie przebiegu studiów zainteresowanego studenta (p. 10/45 lub 12/45), w godzinach przyjmowania studentów. Wniosek można także przesłać podpisany, zeskanowany i zapisany w pliku w formacie .pdf, na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl z konta pocztowego w domenie @student.wat.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2023 r. (wnioski o powtarzanie zajęć po tym terminie nie będą przyjmowane, za wyjątkiem udokumentowanych sytuacji losowych).

5Udzielenie zgody na powtarzanie zajęć w semestrze zimowym jest możliwe tylko w przypadku gdy plany studiów przewidują ich realizację bieżącym semestrze!

WAŻNE REGULACJE
§ 40 RS  ust. 6  - Powtarzanie zajęć z ostatniego semestru studiów można zrealizować jedynie w formie powtarzania semestru lub roku studiów.
§ 40 RS  ust. 7 - Studentowi, który powtarza zajęcia, prowadzący zajęcia na wniosek studenta powinien uwzględnić oceny uzyskane poprzednio, zaliczające formy realizacji powtarzanych zajęć. Uwzględnienie następuje, o ile nie zmieniły się efekty uczenia się i formy realizacji zajęć, określone w karcie informacyjnej zajęć. Uwzględnienie ocen uzyskanych poprzednio może nastąpić w terminie do 14 dni od rozpoczęcia zajęć z powodu ich powtarzania.
§ 46 RS  ust.6 - w przypadku niemożności realizacji zajęć powtarzanych, dziekan może wyznaczyć zajęcia równoważne.

6Niezłożenie wniosku w terminie może powodować niespełnienie warunków rejestracji na kolejny semestr, a to z kolei może prowadzić do skreślenia z listy studentów Akademii.

7Studenci semestru dyplomowego będą mogli uzyskać zgodę na powtarzanie zajęć, o ile niezaliczone zajęcia będą realizowane w semestrze zimowym 2023/2024.

8Opłaty należy uiszczać jednorazowo, tylko na konto indywidualne studenta, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji o powtarzaniu zajęć.
Lista osób uprawnionych do powtarzania zostanie przekazana do nauczycieli nie później niż do 1.10 br.
Brak opłaty na koncie lub niedotrzymanie terminu wpłaty będzie skutkować anulowaniem decyzji o powtarzaniu, brakiem nazwiska na protokole zaliczeniowym, a to z kolei może prowadzić do anulowania zgody na rejestrację na kolejny semestr.
Wysokość opłaty za powtarzane zajęcia oblicza się mnożąc stawkę uzależnioną od naboru przez ogólną liczbę godzin powtarzanych zajęć, określoną w planie studiów. Wysokość opłaty za jedna godzinę zajęć  wynosi 10 zł.

9Zgoda Rektora na powtarzanie zajęć jest warunkowa i nabiera cech wykonalności po uzyskaniu przez studenta rejestracji na kolejny semestr!!!

10Decyzje o zakwalifikowaniu studentów na odpłatne powtarzanie zajęć oraz ich organizacji zostaną podane do ogólnej wiadomości nie później niż przed rozpoczęciem zajęć.
Powtarzanie zajęć jest realizowane dwojako: poprzez dołączenie do grupy młodszego rocznika lub w specjalnie w tym celu utworzonych grupach studenckich. Dodatkowe grupy będą utworzone w przypadku liczba złożonych wniosków o powtarzanie danych zajęć przekroczy liczbę 15). Zajęcia rozpoczną się po opracowaniu złożonych wniosków oraz sporządzeniu planów zajęć.

11Powtarzanie modułów może być realizowane w dwóch wariantach:

  1. w oddzielnie utworzonej grupie,
  2. w grupie studenckiej młodszego rocznika realizującej nominalny plan studiów.

Utworzenie oddzielnej grupy w celu realizacji wariantu 1 wymaga złożenia wniosków o powtarzanie zajęć i uzyskanie zgody Rektora przez minimum 15 studentów. Jeżeli taka grupa została utworzona, z dziekanatu wysyłana jest do nauczycieli lista osób, które otrzymały zgodę Rektora.

W wariancie 2 student po uzyskaniu zgody Rektora na powtarzanie, samodzielnie wybiera grupę studencką młodszego rocznika i wypełnia druk „Informacja o powtarzaniu zajęć”, w którym osoba odpowiedzialna za dokumentowanie przebiegu studiów w dziekanacie potwierdza otrzymanie przez studenta zgody Rektora na powtarzanie zajęć. Następnie z wypełnioną Informacją dla nauczycieli, student zwraca się do wykładowcy o włączenie do wybranej grupy zajęciowej; potwierdzoną przez nauczyciela Informację o powtarzaniu zajęć dostarcza do osoby odpowiedzialnej za dokumentowanie przebiegu studiów w jego grupie studenckiej, w terminie do 30 dni od rozpoczęcia zajęć. Niedostarczenie tego dokumentu skutkuje brakiem protokołu w USOS, co z kolei uniemożliwi nauczycielowi wpisanie oceny.

Realizacja sposobu realizacji powtarzania zajęć wg wariantu 2 jest możliwa pod warunkiem braku kolizji w realizacji bieżącego planu zajęć. Jeżeli student stwierdzi, że kolizje mogą przeszkodzić w realizacji bieżącego programu studiów może wystąpić z wnioskiem do rektora (§ 40 ust. 4 RS o:

  1. powtarzanie semestru;
  2. powtarzanie roku;
  3. urlopu nieuwarunkowanego ze zgodą dziekana na powtarzanie w trakcie urlopu niezaliczonych zajęć (§ 67 ust. 10 RS).

Problem kolizji zajęć występuje w szczególności na studiach niestacjonarnych i dlatego udzielenie zgody na powtarzanie w wybranej grupie młodszego rocznika będzie udzielane po wnikliwej analizie wniosku.


UWAGA:  studenci mogą powtarzać zajęcia jednokrotnie w ciągu całego okresu studiów. studenci mogą powtarzać zajęcia jednokrotnie w ciągu całego okresu studiów(§ 40 ust. 3 i 11, RS W uzasadnionych przypadkach, rektor może wyrazić zgodę na powtórne powtarzanie zajęć, o ile student spełnił warunki określone w § 46 ust. 6 Regulaminu studiów). Podstawą do powtórnego powtarzania zajęć może być długotrwała choroba lub inne ważne przyczyny odpowiednio uzasadnione i udokumentowane (p. Normy i Normatywy Procesu Dydaktycznego w Wydziale Elektroniki WAT).  Od tej zasady można uzyskać zwolnienie po złożeniu oddzielnego wniosku skierowanego do Rektora z odpowiednim uzasadnieniem.