Wniosek o odpłatne powtarzanie zajęć


Organizacja zapisów na powtarzanie zajęć w semestrze letnim 2021/2022

1Powtarzanie zajęć regulują zapisy Regulaminu Studiów (RS) w WAT (§ 40 ust. 4 Regulaminu Studiów) oraz Normy i Normatywy Procesu Dydaktycznego w Wydziale Elektroniki (Decyzja Dziekana WEL Nr 82/WEL/2021 z dnia 21 maja 2021r.).
Zgodnie z Regulaminem studiów, w dniu 31.01.2022 r. mija termin uzyskania zaliczeń zajęć z semestru letniego r. a. 2020/2021.

2Studenci, którzy do tego dnia nie uzyskali zaliczenia zajęć, obowiązujących w semestrze parzystym mogą wystąpić z wnioskiem do Rektora o odpłatne powtarzanie tych zajęć w semestrze letnim r. a. 2021/2022 (jednocześnie można powtarzać nie więcej niż trzy zajęcia na studiach stacjonarnych, a dwa na niestacjonarnych; podstawa – ww. Normy i Normatywy dydaktyczne obowiązujące w WEL).

3Decyzję w sprawie powtarzania zajęć podejmuje Rektor, na pisemny wniosek studenta. Fakt uzyskania zgody na powtarzanie zostanie umieszczony w zakładce USOS – komentarz w bieżącym semestrze, na tablicy ogłoszeń w dziekanacie oraz oddzielnym ogłoszeniu na stronie wydziału. Student jest zobowiązany do zapoznania się z decyzją o powtarzaniu poprzez złożenie podpisu w dziekanacie.

4Wnioski, zgodne z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Wydziału, należy składać do osoby odpowiedzialnej w dziekanacie za dokumentowanie przebiegu studiów zainteresowanego studenta, w godzinach przyjmowania studentów. Wniosek można także przesłać podpisany, zeskanowany i zapisany w pliku w formacie .pdf, na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2022 r. (wnioski o powtarzanie zajęć po tym terminie nie będą przyjmowane, za wyjątkiem udokumentowanych sytuacji losowych).

5Udzielenie zgody na powtarzanie zajęć w semestrze zimowym jest możliwe tylko w przypadku gdy plany studiów przewidują ich realizację bieżącym semestrze!
To zastrzeżenie wynika z faktu wprowadzania w okresie ostatnich lat istotnych zmian w planach studiów dla kolejnych naborów.

WAŻNE REGULACJE
§ 40 RS  ust. 6  - Powtarzanie zajęć z ostatniego semestru studiów można zrealizować jedynie w formie powtarzania semestru lub roku studiów.
§ 40 RS  ust. 7 - Studentowi, który powtarza zajęcia, prowadzący zajęcia na wniosek studenta powinien uwzględnić oceny uzyskane poprzednio, zaliczające formy realizacji powtarzanych zajęć. Uwzględnienie następuje, o ile nie zmieniły się efekty uczenia się i formy realizacji zajęć, określone w karcie informacyjnej zajęć. Uwzględnienie ocen uzyskanych poprzednio może nastąpić w terminie do 14 dni od rozpoczęcia zajęć z powodu ich powtarzania.
§ 46 RS  ust.6 - w przypadku niemożności realizacji zajęć powtarzanych, dziekan może wyznaczyć zajęcia równoważne.

6Niezłożenie wniosku w terminie może powodować niespełnienie warunków rejestracji na kolejny semestr, a to z kolei może prowadzić do skreślenia z listy studentów Akademii.

7Studenci semestru dyplomowego będą mogli uzyskać zgodę na powtarzanie zajęć, o ile niezaliczone zajęcia będą realizowane w semestrze letnim 2021/2022.

8Opłaty należy uiszczać jednorazowo, tylko na konto indywidualne studenta, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji o powtarzaniu zajęć, t.j. do dnia 29.03.2022 r. Brak opłaty na koncie lub niedotrzymanie terminu wpłaty będzie skutkować anulowaniem decyzji o powtarzaniu, brakiem nazwiska na protokole zaliczeniowym, a to z kolei może prowadzić do anulowania zgody na rejestrację na kolejny semestr.
Lista osób uprawnionych do powtarzania zostanie przekazana do nauczycieli nie później niż do 15.03. br
Wysokość opłaty za powtarzane zajęcia oblicza się mnożąc stawkę uzależnioną od naboru przez ogólną liczbę godzin powtarzanych zajęć, określoną w planie studiów. Wysokość opłaty podana jest w decyzjach Rektora i uzależniona jest od roku naboru na studia: dla naborów 2019, 2020 i 2021 – 10 zł.

9Powtarzanie zajęć pozwala zmniejszyć posiadany deficyt, a to z kolei ułatwia uzyskanie rejestracji warunkowej na kolejny semestr (§ 46 ust. 6 RS): przy rejestracji na semestry wyższe niż drugi (wyższe niż pierwszy - na studiach drugiego stopnia) rejestracja jest możliwa, gdy łączny deficyt punktów studenta po odjęciu sumy punktów za zajęcia powtarzane nie przekroczy dopuszczalnego, ustalonego przez Radę Wydziału deficytu. Zgodnie z Normami i Normatywami Procesu Dydaktycznego dopuszczalny deficyt wynosi:

  • 16 ECTS przy rejestracji na drugi i trzeci semestr studiów I stopnia,
  • 14 ECTS przy rejestracji na czwarty, piąty i szósty semestr studiów I stopnia i drugi semestr studiów II stopnia
  • 14 ECST przy rejestracji na semestry od czwartego do dziewiątego studiów jednolitych MON
  • 10 ECTS przy rejestracji na semestr dyplomowy.

Zaległości w zaliczeniu przedmiotów nie mogą przekraczać dwóch semestrów, w przypadku semestru dyplomowego zaległości tylko z dwóch poprzedzających semestrów.

10Zgoda Rektora na powtarzanie zajęć jest warunkowa i nabiera cech wykonalności po uzyskaniu przez studenta rejestracji na kolejny semestr!!!

11Decyzje o zakwalifikowaniu studentów na odpłatne powtarzanie zajęć oraz ich organizacji zostaną podane do ogólnej wiadomości nie później niż 15.03.2022 r. Powtarzanie zajęć jest realizowane dwojako: poprzez dołączenie do grupy młodszego rocznika lub  w specjalnie w tym celu utworzonych grupach studenckich. Dodatkowe grupy będą utworzone w przypadku większej liczby powtarzających studentów i rozpoczną się po opracowaniu złożonych wniosków oraz sporządzeniu odpowiednich planów zajęć.

12Powtarzanie modułów może być realizowane w dwóch wariantach:

  1. w oddzielnie utworzonej grupie,
  2. w grupie studenckiej młodszego rocznika realizującej nominalny plan studiów.

Utworzenie oddzielnej grupy w celu realizacji wariantu 1 wymaga złożenia wniosków o powtarzanie zajęć i uzyskanie zgody Rektora przez minimum 15 studentów.

W wariancie 2 student po uzyskaniu zgody Rektora na powtarzanie, samodzielnie wybiera grupę studencką i wypełnia druk „Informacja o powtarzaniu zajęć”, który dostarcza do osoby odpowiedzialnej za dokumentowanie przebiegu studiów w jego grupie studenckiej, w terminie do 30 dni od rozpoczęcia zajęć z powtarzanych zajęć. Niedostarczenie tego dokumentu skutkuje brakiem protokołu w USOS, co z kolei uniemożliwi nauczycielowi wpisanie oceny.

Realizacja tego sposobu realizacji powtarzania zajęć  jest możliwa pod warunkiem braku kolizji w realizacji bieżącego planu zajęć. Jeżeli student stwierdzi, że kolizje mogą przeszkodzić w realizacji bieżącego programu studiów może wystąpić z wnioskiem do rektora (§ 40 ust. 4 RS o:

  1. powtarzanie semestru;
  2. powtarzanie roku;
  3. urlopu nieuwarunkowanego ze zgodą dziekana na powtarzanie w trakcie urlopu niezaliczonych zajęć (§ 67 ust. 10 RS).

Problem kolizji zajęć występuje w szczególności na studiach niestacjonarnych i dlatego udzielenie zgody na powtarzanie w wybranej grupie młodszego rocznika będzie udzielane po wnikliwej analizie wniosku.


UWAGA:  studenci mogą powtarzać zajęcia jednokrotnie w ciągu całego okresu studiów. studenci mogą powtarzać zajęcia jednokrotnie w ciągu całego okresu studiów (§ 41 ust. 11, RS W uzasadnionych przypadkach, rektor może wyrazić zgodę na powtórne powtarzanie zajęć, o ile student spełnił warunki określone w § 46 ust. 6 Regulaminu studiów). Przyczyną powtórnego zaliczenia zajęć może być długotrwała choroba lub inne ważne przyczyny odpowiednio uzasadnione i udokumentowane (p. Normy i Normatywy Procesu Dydaktycznego w Wydziale Elektroniki WAT).  Od tej zasady można uzyskać zwolnienie po złożeniu oddzielnego wniosku skierowanego do rektora z uzasadnieniem.


UWAGA: W najbliższym semestrze Dziekan Wydziału Elektroniki wyraził gotowość uruchomienia dodatkowych grup powtórzeniowych zwanych grupami pościgowymi, dla studentów posiadających zaległości z semestrów nieparzystych lub nierealizowanych w semestrze letnim. Warunkiem uruchomienia tych grup jest TERMINOWE złożenie wniosku o powtarzanie przez co najmniej 15 studentów.

Ta forma powtarzania zajęć jest próbą pomocy dla studentów starszych semestrów, co pozwoli zmniejszyć deficyt celem spełnienia warunków rejestracji.

Wnioski o powtórzenie w grupach pościgowych należy składać do 12.02.2022 r.