Zasady rejestracji na kolejny semestr studiów na Wydziale Elektroniki

Zasady rejestracji na kolejny semestr studiów wynikają z zapisów w Regulaminie Studiów w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego przyjętego Uchwałą Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 37/WAT/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Obwieszczenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 3/WAT/2023 z dnia 04 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego") oraz Normatywów procesu dydaktycznego na Wydziale Elektroniki. Zagadnienie rejestracji na kolejny semestr zostało omówione w § 46 ww. Regulaminu studiów. Regulamin jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Wojskowej Akademii Technicznej.

Podstawowe zasady wynikające z Regulaminu Studiów WAT:

1Okresem rozliczeniowym studiów w Akademii jest semestr.

2Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć występujących w planie studiów w danym semestrze.

3Po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej, przeprowadzana jest rejestracja na kolejny semestr studiów, z tym że rejestracja na semestr powinna być przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do dnia rozpoczęcia zajęć na tym semestrze.

4Szczegółowy tryb i terminy rejestracji na studiach niestacjonarnych ustala dziekan. W terminie rejestracji student jest zobowiązany do wniesienia wymaganych opłat związanych z odbywaniem studiów.

5Student może uzyskać na kolejny semestr:

 • rejestrację bezwarunkową, gdy w dotychczasowym przebiegu studiów zaliczył wszystkie zajęcia przewidziane w planie studiów i uzyskał liczbę punktów ECTS określonych w programie studiów;
 • rejestrację warunkową, gdy w dotychczasowym przebiegu studiów:
  • uzyskał liczbę punktów ECTS wynikającą z dopuszczalnego deficytu punktów określonego przez dziekana, przed rozpoczęciem semestru, po zaopiniowaniu przez wydziałową radę do spraw kształcenia,
  • dodatkowo, w przypadku kandydatów na żołnierzy zawodowych, spełnił warunki określone w § 46 ust. 7 Regulaminu Studiów.

6W stosunku do studenta, będącego osobą cywilną, który nie spełnił warunków uzyskania rejestracji na semestr, rektor podejmuje decyzję o:

 • powtarzaniu, na pisemny wniosek studenta, semestru lub roku studiów i ponownej rejestracji na powtarzany semestr, przy spełnieniu warunku rejestracji na semestr, który jest powtarzany (nie dotyczy pierwszego semestru);
 • udzieleniu, na pisemny wniosek studenta, urlopu nieuwarunkowanego, zgodnie z zapisami § 67 RS;
 • skreśleniu z listy studentów w związku z nieuzyskaniem zaliczenia semestru w określonym przez dziekana terminie.

7Kandydat na żołnierza zawodowego nie powtarza semestru studiów.

8W stosunku do kandydata na żołnierza zawodowego, który nie spełnił warunków uzyskania rejestracji na semestr, dziekan występuje do rektora z wnioskiem o skreślenie z listy studentów w związku z nieuzyskaniem zaliczenia semestru w określonym przez dziekana terminie. Rektor po otrzymaniu wniosku zwalnia kandydata na żołnierza zawodowego ze służby kandydackiej wskutek niespełnienia wymogów określonych w regulaminie studiów.

Wymagania szczegółowe do uzyskania rejestracji na kolejny semestr studiów:

Dopuszczalny łączny deficyt punktów ECTS, określony jest przez dziekana, po zaopiniowaniu przez wydziałową radę do spraw kształcenia. przy rejestracji na kolejny semestr to:

 • po pierwszym semestrze studiów I stopnia oraz JSM wynosi 15 ECTS,
 • po pierwszym semestrze studiów II stopnia wynosi 14 ECTS,
 • po wyższym niż pierwszy semestrze studiów I stopnia oraz JSM wynosi 18 ECTS,
 • na semestr dyplomowy (studia I i II stopnia oraz JSM) – łączny deficyt wynosi 10 ECTS, przy założeniu uzyskania zgody Rektora na powtarzanie zajęć w semestrze dyplomowym.

Uwaga:
- łączny deficyt: liczba punktów ECTS studenta z niezaliczonych przedmiotów,
- zaległości w zaliczeniu modułów nie mogą być starsze niż z dwóch poprzedzających semestrów.

Dodatkowym warunkiem uzyskania rejestracji na kolejny semestr jest uregulowanie przez studenta wszelkich zobowiązań finansowych względem uczelni.

Studenci, którzy nie spełniają wymagań koniecznych do uzyskania rejestracji na kolejny semestr są zobowiązani do złożenia w dziekanacie wniosku o rejestrację warunkową w terminie:

po semestrze zimowym – do 1 marca,
po semestrze letnim do 4 października.