Rodowód ISŁ sięga okresu kształtowania się Wojskowej Akademii Technicznej, kiedy to na początku lat pięćdziesiątych został utworzony Fakultet Wojsk Łączności. W 1959r. zmieniła się struktura uczelni i powołano, m.in. Wydział Elektroradiotechniczny o organizacji katedralnej, w tym m.in. Katedry: Teletransmisji i Telekomutacji, Radiokomunikacji oraz Organizacji i Eksploatacji Systemów Łączności.

W grudniu 1968 r. ukazał się rozkaz gen. Sylwestra Kaliskiego, ówczesnego Komendanta WAT, zatwierdzający wcześniejsze ustalenia powołania Instytutu Systemów Telekomunikacji pod kierownictwem płk. doc. dr. inż. Wojciecha Oszywy w ramach struktury Wydziału Elektroradiotechnicznego. Instytut powstał na bazie wymienionych trzech katedr. W 1994 roku zmieniła się struktura uczelni i Wydziału Elektroniki. W jej ramach powołany został Instytut Systemów Łączności, obejmujący zakłady dotychczasowego IST oraz kilka zespołów rozwiązanego Instytutu Układów Elektronicznych.

Zmiany doktrynalne użycia sił zbrojnych w układzie Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz zmiany strukturalne zachodzące w SZ RP, zmniejszenie ich liczności, spowodowały konieczność dostosowania systemu szkolnictwa wojskowego do nowych warunków. Nowa Ustawa Sejmu RP powołała z dniem 1.01.2003 r. Wojskową Akademię Techniczną jako uczelnię cywilno-wojskową podległą Ministrowi ON. Dotychczasowe wydziały akademickie stały się cywilnymi jednostkami uczelni, w których podlegli pracownicy wojskowi realizują zadania związane zarówno z kształceniem, jak i pracami badawczymi. W tym też roku zmieniła się nazwa Instytutu na Instytut Telekomunikacji. W roku 2019 powrócono do pierwotnej nazwy instytutu.

Obecnie w skład ISŁ wchodzą 3 zakłady:

  • Zakład Radiokomunikacji
  • Zakład Systemów Telekomunikacyjnych
  • Zakład Techniki Cyfrowej

Każdy z Zakładów posiada wyspecjalizowane laboratoria dydaktyczne i badawcze, w których realizuje się praktyczne zajęcia ze studentami oraz prowadzi prace naukowe.