Od 1 października 2019 r. uprawnieni pracownicy Instytutu Optoelektroniki WAT wraz z pracownikami Wydziału Elektroniki WAT tworzą Radę dyscypliny naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika.

Rada dyscypliny naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego jest organem kolegialnym Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Rada dba o wysoki poziom badań naukowych oraz prac doktorskich i habilitacyjnych realizowanych w dyscyplinie naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika.

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 • uchwalanie regulaminu Rady
 • przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego
 • nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyróżniania obronionych przed Radą rozpraw doktorskich
 • wyrażanie zgody na przeprowadzanie postępowania habilitacyjnego na wniosek przekazany przez Radę Doskonałości Naukowej
 • stwierdzanie nieważności decyzji o nadaniu stopnia naukowego w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o stopień przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego
  przedstawienie Rektorowi WAT kandydatów na członków Komisj Ewaluacji Nauki oraz Rady Doskonałości Naukowej
 • opiniowanie programów kształcenia w szkole doktorskiej oraz programów studiów przyporządkowanych do dyscypliny naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
 • wyrażanie opinii i przedkładanie propozycji Rektorowi WAT lub dziekanowi odnośnie rozwoju dyscypliny naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
 • opiniowanie zatrudnienia nauczycieli akademickich w dyscyplinie naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
 • wyrażenie opinii w sprawie tworzenia międzyuczelnianych jednostek organizacyjnych w zakresie właściwym dla Rady
 • opiniowanie wniosków dyrektora szkoły doktorskiej do Rektora, dotyczących ustalania liczby miejsc do szkoły doktorskiej dla dyscypliny naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
 • opiniowanie, na wniosek Rektora, propozycji nadania tytułu doktora honoris causa

Regulamin Rady dyscypliny naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika