Zdjęcie budynku wydziału od strony południowej.

Wydział Elektroniki jest największą jednostką organizacyjną Wojskowej Akademii Technicznej – zarówno pod względem liczby osób studiujących na studiach dziennych, jak i pod względem zakresu realizowanych prac naukowo-badawczych.

Wydział posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia (inżynierskich) i II stopnia (magisterskich), studiów podyplomowych i doktoranckich na kierunku elektronika i telekomunikacja. Kształci zarówno osoby cywilne (w 8 specjalnościach), jak i kandydatów na żołnierzy zawodowych (w 7 specjalnościach), na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym. Programy studiów mają elastyczną strukturę i spełniają wymagania ustalone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Europejską Federację Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI). Prowadzone są także różnego rodzaju kursy specjalistyczne z zakresu elektroniki i telekomunikacji, zarówno dla Ministerstwa Obrony Narodowej, jak i na zapotrzebowanie różnych firm i instytucji.

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dwóch dyscyplinach: elektronika oraz telekomunikacja. Posiada również uprawnienia do występowania z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora.

Działalność dydaktyczną i naukową w wydziale prowadzi 121 nauczycieli akademickich, w tym 12 profesorów, 9 doktorów habilitowanych i 65 doktorów, 26 starszych wykładowców i wykładowców oraz 35 asystentów, wspieranych przez 31 pracowników inżynieryjno-technicznych