Od 1.06.2021 r. dyplom ukończenia studiów wydawany jest bez zdjęcia.

Realizację procesu dyplomowania przeprowadza się zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale 6 Regulaminu Studiów w WAT, a w szczególności z § 51 ust. 3 i 4. Organizację przebiegu egzaminów dyplomowych uszczegóławiają wytyczne Dziekana podane na stronie WEL oraz na tablicach ogłoszeń w dziekanacie.

 1. Student do komunikacji w procesie dyplomowania powinien wykorzystać tylko swoją skrzynkę elektroniczną w domenie WAT z adresu @student.wat.edu.pl. Przekazywanie z innych skrzynek nie zapewni potwierdzenia wiarygodności i autentyczności nadawcy.
  W przypadku studentów wznawiających studia należy poinformować telefonicznie promotora o przesłaniu pracy dyplomowej ze wskazaniem adresu skrzynki elektronicznej.
 2. Na 3-cim seminarium student powinien zaprezentować aktualny stan realizacji zadania dyplomowego.
 3. Niezwłocznie po zakończeniu 3-ciego seminarium pracę dyplomową należy przekazać w wersji elektronicznej do promotora celem jej sprawdzenia i wstępnego zaopiniowania.
 4. Promotor pisze opinię sprawdzając zgodności treści pracy z założeniami zadania dyplomowego.
 5. Promotor wysyła pracę do JSA informując o tej czynności recenzenta i dyplomanta.
 6. Promotor drukuje i podpisuje wynik JSA we własnym zakresie oraz:
  1. wersję papierową przekazuje do Dziekanatu;
  2. wykonuje skan i wersję elektroniczną przekazuje dyplomantowi.
 7. Dyplomant przesyła do Recenzenta w wersji elektronicznej: pracę dyplomową uprzednio wysłaną do promotora, opinię promotora i wynik JSA.
 8. Recenzent pisze recenzję dokonując szczegółowej analizy otrzymanych dokumentów.
 9. Recenzent drukuje i podpisuje recenzję we własnym zakresie oraz:
  1. wersję papierową przekazuje do Dziekanatu;
  2. wykonuje skan i wersję elektroniczną przekazuje dyplomantowi.
 10. Termin egzaminu dziekanat ustala po:
  1. sprawdzeniu zgodności z wymaganiami dokumentów złożonych w dziekanacie;
  2. otrzymaniu propozycji terminu egzaminu z Instytutu profilującego wraz ze składem komisji egzaminacyjnej.
 11. Dyplomant zapisuje się do Komisji Egzaminu Dyplomowego - termin uzgadnia się z głównym sekretarzem Komisji:
  1. w Instytucie Systemów Elektronicznych - mgr inż. Krzysztof KOCOŃ, tel. 261 837 772;
  2. w Instytucie Systemów Łączności - mgr inż. Mirosława PAWLACZYK tel. 261 837 141;
  3. w Instytucie Radioelektroniki - mgr inż. Michał KNIOŁA, tel. 261 839 309.
 12. Forma przeprowadzenia egzaminu zostanie doprecyzowana z końcem kwietnia 2020 roku.
 13. Na 3-im seminarium Studenci zostaną powiadomieni o formie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

Zapewniamy, że Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby proces dyplomowania został zrealizowany terminowo i zgodnie z obowiązującym prawem.

TERMINARZ
CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM PRAC DYPLOMOWYCH
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 W WYDZIALE ELEKTRONIKI WAT

Lp Charakter czynności Termin

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Osoba odpowiedzialna
1 Opracowanie i zatwierdzenie "Wykazu proponowanych tematów prac dyplomowych" wraz z promotorami dla studentów kończących (§49 ust. 3 Regulaminu studiów)

 

przed planowanym terminem ukończenia studiów:

a) studia I° w 02.2023 r. - przed piątym semestrem, do 20.09.2021

b) studia II° w 06.2023 r. - przed pierwszym semestrem, do 10.02.2022

Dyrektorzy Instytutów/Dziekanat
2 Przekazanie do dziekanatu wykazu tematów przyjętych do realizacji

 

po seminariach przeddyplomowych
lecz nie później niż dwa miesiące przed rozpoczęciem semestru dyplomowego
Dyrektorzy Instytutów
3 Opracowanie i zatwierdzenie zadań do prac dyplomowych w bieżącym roku akademickim (§49 ust. 5 Regulaminu studiów). Przekazanie zadań do dziekanatu a) studia I° - „egzamin luty 2022” - do 24.09.2021
b) studia II° - „egzamin czerwiec 2022” - do 21.02.2022
Dyrektorzy Instytutów
4 Wydanie zadań dyplomowych(*) a) studia I° do 13.10.2021
b) studia II° do 14.03.2022
Dyrektorzy Instytutów
5 Opracowanie i zatwierdzenie kalendarzowych planów wykonania prac dyplomowych. nie później niż 7 dni
po wydaniu zadania dyplomowego
Studenci, promotorzy
6 Seminaria dyplomowe.
Kontrola realizacji prac dyplomowych
wg planu seminariów Dyrektorzy Instytutów
7 Informacje z Instytutów o podjęciu przez studentów realizacji prac dyplomowych nie później niż do:

Egzaminy zima - 31.10.2020

Egzaminy lato - 09.04.2020

Dyrektorzy Instytutów
8 Informacje z Instytutów o stopniu zaawansowania realizacji pracy dyplomowej; wskazanie ewentualnych zagrożeń nie później niż do:

Egzaminy zima - 08.01.2022

Egzaminy lato - 16.05.2022

Dyrektorzy Instytutów
9 Opracowanie projektu składu komisji egzaminu dyplomowego dla kierunków studiów: "elektronika i telekomunikacja" oraz "energetyka". do 30.11.2021 Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju/
Kierownik dziekanatu/Dyrektorzy Instytutów
10 Instruktaż dla sekretarzy komisji egzaminu dyplomowego nie później niż do

Egzaminy zima - 17.01.2022

Egzaminy lato - 16.05.2022

Kierownik dziekanatu
11 Opracowanie i zatwierdzenie imiennych wykazów proponowanych recenzentów prac dyplomowych - zgodnie z Regulaminem Studiów (RS) § 50 ust. 4 nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia egzaminów dyplomowych

Dyrektorzy Instytutów

12 Ostatnie seminarium dyplomowe nie później niż do:

semestr zimowy - 20.01.2022

semestr letni - 23.05.2022

Dyrektorzy Instytutów

dziekanat

13 Opracowanie i zatwierdzenie harmonogramu pracy komisji egzaminu dyplomowego (z wykazem składów podkomisji)

Harmonogram pracy komisji (terminy przeprowadzania egzaminu dyplomowego) - zatwierdza dziekan.

nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia egzaminów dyplomowych Instytuty

Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego

14 Termin złożenia ukończonej pracy dyplomowej do opinii i recenzji

(z uwagi na sprawdzenie pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) student powinien zakończyć pracę odpowiednio wcześniej, tak aby otrzymać raport o stopniu zapożyczeń z innych prac oraz z Internetu.). Pracę przesyła się do JSA - zgodnie z RS § 50 ust. 8 – 12.
Za sprawdzenie odpowiedzialny jest promotor).

nie później niż do

Egzaminy zima - 20.01.2022

Egzaminy lato - 27.05.2022

Studenci
15 Złożenie w dziekanacie oprawionej pracy dyplomowej wraz z wersją elektroniczną nie później niż 4 dni robocze przed wyznaczonym (uzgodnionym) terminem egzaminu dyplomowego Studenci

Miejsce: p. 107/45
(ewentualnie 13/45)

16 Złożenie opinii i recenzji, oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej oraz notki bibliograficznej z pracy dyplomowej nie później niż 4 dni robocze przed wyznaczonym (uzgodnionym) terminem egzaminu dyplomowego Promotor, recenzent, dyplomanci

Miejsce: p. 13/45

17 Dostarczenie do dziekanatu przez promotora pracy dyplomowej skróconego raportu JSA - zgodnie z Regulaminem Studiów (RS) § 50 ust. 11 nie później niż 4 dni robocze przed wyznaczonym (uzgodnionym) terminem egzaminu dyplomowego Promotor

Miejsce: p. 13/45

18 Składanie wniosków o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, zgodnie z § 51, ust. 6 Regulaminu studiów

Uwaga: Student może tylko jednokrotnie występować o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, § 51, ust. 7 Regulaminu studiów

Egzaminy zima do 20.01.2022
Egzaminy lato do 27.05.2022
Studenci

Dotyczy dyplomantów, którzy nie spełnili warunków przystąpienia do egzaminu w pierwszym terminie.

18 Egzamin dyplomowy dla studentów, którzy otrzymali zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej. Egzamin w semestrze zimowym 2021/2022:
28.01.2022-04.02.2022Egzamin w semestrze letnim 2021/2022:
23.05.2022-04.06.2022
Komisje egzaminów dyplomowych
19 Egzamin dyplomowy Egzaminy zima

Studenci MON:

 • 31.01.2022 - 9.02.2022

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • 04.02.2022 - 11.02.2022 - dla studentów cywilnych, którzy planują kontynuować naukę na II stopniu studiów w br. akademickim
 • do 18.02.2022 dla pozostałych dyplomantów, lecz bez gwarancji pozytywnej rekrutacji na II stopień studiów w br. akademickim.

Egzaminy lato

Studenci MON:

 • 06.06.2022 - 14.06.2022
 • 17.06.2022 - termin graniczny dostarczenia listy osób, które uzyskały pozytywną ocenę z egzaminu dyplomowego (II° studiów wojskowych).

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • 20.06.2022 - 01.07.2022

 

Komisje egzaminów dyplomowych
20 Sporządzenie wykazu prac dyplomowych zgłaszanych do konkursu rektorskiego i wyróżnień oraz dostarczenie wniosków a) studia I° - do 22.02.2022
b) studia II° - do 15.07.2022
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego
SekretarzUwaga: Wnioski w wersji papierowej i elektronicznej


Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest do rozliczenia elektronicznej karty obiegowej – USOS-web oraz do złożenia w dziekanacie kompletu dokumentów (nie później niż 4 dni robocze przed wyznaczonym/uzgodnionym terminem egzaminu):

 1. Oprawiony egzemplarz pracy dyplomowej z oryginałem zadania do pracy dyplomowej; w pracy nie załączamy opinii i recenzji.
 2. Pozostałe dokumenty:
  1. Oryginał opinii promotora pracy dyplomowej.
  2. Oryginał recenzji pracy dyplomowej.
  3. Nagrana praca dyplomowa na płycie CD, opakowanie płyty przyklejamy na ostatniej sztywnej stronie okładki pracy i opisujemy.
  4. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej.
  5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie pracy dyplomowej przez bibliotekę (na ostatniej stronie pracy dyplomowej).
  6. Notkę bibliograficzną z pracy dyplomowej.
  7. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym (aktualizacja 28.01.2022 r.)
  8. Zgoda na warunki przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (aktualizacja 28.01.2022 r.)
 3. Opłaty:
  • Wysokości opłat dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2018/2019 studia wyższe:
   • wydanie dyplomu ukończenia studiów wyższych z dwoma odpisami
    (wydanie duplikatu - opłata o połowę wyższa) - 60 zł
   • wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język obcy
    (wydanie duplikatu - opłata o połowę wyższa) – 40 zł
  • Wysokości opłat dla osób rozpoczynających studia wyższe od roku akademickiego 2019/2020:
   • od naboru 2019 absolwenci nie wnoszą opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich dwóch odpisów, w tym na wniosek absolwenta — ich odpisu w języku obcym;
   • wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu w języku obcym, innych niż określonych w art. 77 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
    • dyplomu ukończenia studiów - 20 zł,
    • suplementu do dyplomu - 20 zł;
   • wydanie duplikatu:
    • dyplomu ukończenia studiów - 20 zł,
    • suplementu do dyplomu - 20 zł;

Opłaty wnosi się na indywidualny rachunek bankowy studenta, lub w kasie WAT lub w pok. 100/45 w bud. wydziału).

Uwaga: Raport z badania pracy dyplomowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym dostarcza do dziekanatu promotor ‑ zgodnie z Regulaminem Studiów  § 50 ust. 11

Terminy dodatkowe egzaminów dyplomowych, poza wymienionymi w dokumencie "Terminarz realizacji prac dyplomowych", dla studentów, którzy uzyskali zgodę dziekana na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, (§ 51 ust. 6 Regulaminu studiów), ustala w miarę potrzeb Instytut profilujący specjalność, lecz nie częściej niż raz w miesiącu.

Na zakończenie studiów każdy absolwent otrzymuje dyplom oraz suplement.
Suplement, w kształcie przyjętym przez Komisję Europejską, składa się z preambuły i ośmiu części: informacje o posiadaczu dyplomu, informacje o dyplomie, informacje o poziomie wykształcenia, informacje o treści studiów i osiągniętych wynikach, informacje o uprawnieniach posiadacza dyplomu, informacje dodatkowe, poświadczenie suplementu, informacje o krajowym systemie szkolnictwa wyższego.
Suplement ważny jest tylko razem z dyplomem.

Dokumenty te razem stanowią podstawę do uznania międzynarodowego wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych i akademickich. Jego zadaniem jest również ułatwienie swobodnego przepływu osób, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W praktyce suplement ma umożliwić pełniejszą prezentację wiedzy i umiejętności absolwenta w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami w kraju i za granicą. W suplemencie umieszcza się dodatkowe osiągnięcia absolwenta jakie uzyskał w okresie studiów.

Studenci zainteresowani wykazaniem w suplemencie dodatkowych osiągnięć powinni złożyć w dziekanacie „Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć” z „Kartą Informacyjna Dyplomanta” (druki dokumentów do pobrania na stronie wydziału). Wymienione dokumenty po wypełnieniu należy złożyć w dziekanacie, w p. 12/45. Wykazane osiągnięcia należy udokumentować, dostarczając kserokopie stosownych dokumentów wraz z oryginałami (do wglądu), najpóźniej na 5 dni przed egzaminem dyplomowym. Kserokopie dokumentów będą umieszczone w teczce studenta. Niedostarczenie dokumentów z osiągnięciami będzie interpretowane jako rezygnacja z umieszczenia dodatkowych osiągnięć w suplemencie.

Nie później niż na dwa tygodnie przed złożeniem w dziekanacie pracy dyplomowej student powinien:

   1. Studenci zainteresowani wykazaniem w suplemencie dodatkowych osiągnięć powinni złożyć w dziekanacie „Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć” z „Kartą Informacyjną Dyplomanta”.
   2. Uregulować zobowiązania finansowe wobec Akademii.
   3. Sprawdzić swoje zaliczenia w systemie USOShttps://wel.wat.edu.pl/wp-content/uploads/2017/03/Karta-informacyjna-dyplomanta-1.doc – ewentualne wątpliwości należy wyjaśnić z nauczycielem zaliczającym określony przedmiot oraz z osobą prowadzącą dokumentację przebiegu studiów w dziekanacie (p. 10/45 lub 12A/45).
   4. Dokonać weryfikacji danych osobowych potrzebnych w procesie dyplomowania u osoby w dziekanacie prowadzącej przebieg studiów (p. 10/45 lub 12A/45). Są to w szczególności: informacja o wymianie dowodu osobistego, zmiana adresów zameldowania i do korespondencji, aktualizacja numeru telefonu oraz adresu mailowego, zmiana nazwiska (po egzaminie dyplomowym nie można zmienić nazwiska na dyplomie!), itp.
   5. Według osobistego uznania, złożyć w dziekanacie (p. 9/45) wniosek o wydanie dyplomu i suplementu w języku obcym.
   6. Wnieść opłatę, za dyplom i ewentualnie za dyplom w języku obcym, na indywidualne konto studenta. Numer konta jest dostępny w USOS po zalogowaniu. (w razie trudności studenci mogą się zgłosić do pok. nr 12/45; tel. 261 839 142)
   7. Rozliczyć elektroniczną kartę obiegową – USOS-web; nie dotyczy studentów MON na I stopniu.

Nie później niż na pięć dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu należy:

   1. Oprawić pracę dyplomową.
    Uwaga: w okresie pandemii prosimy stosować się do ograniczeń podanych w oddzielnym ogłoszeniu na stronie Biblioteki WAT.
    1 egz. pracy oprawiamy na koszt wydziału w Redakcji Wydawnictw WAT. Miejsce: Gmach Biblioteki Głównej, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19 (przyziemie, wejście od strony stadionu, od ul. Kartezjusza), p. 39; tel. 261 839 252.
    Aktualne zasady korzystania z usługi oprawienia pracy przez Redakcję Wydawnictw WAT.
   2. Oprawioną pracę złożyć w p. 107/45 (ewentualnie p. 13/45).
   3. Ustalić termin egzaminu dyplomowego. Dokładny termin student ustala osobiście z sekretarzem Komisji Egzaminu w Instytucie profilującym specjalność.
   4. Komisje powołuje dziekan, w drodze decyzji, wyznaczając jej przewodniczącego i zastępcę oraz sekretarzy.
   5. Student składa egzamin dyplomowy przed podkomisją właściwą w zakresie uzyskiwanej specjalności. Skład podkomisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego ustala każdorazowo przewodniczący komisji.
   6. Harmonogram pracy komisji (terminy przeprowadzania egzaminu dyplomowego) zatwierdza dziekan.
   7. Upewnić się w dziekanacie (p. 13/45) o spełnieniu wszystkich warunków przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Od 23.05.2020 obwiązują nowe zasady przyjmowania i wydawania oprawionych prac dyplomowych https://redakcjawydawnictw.wat.edu.pl/

Oprawa prac dyplomowych

Wejście do budynku wyłącznie przez wejście główne do Biblioteki WAT (obowiązkowy pomiar temperatury przy wejściu).

Prace dyplomowe przyjmowane są do oprawy w korytarzu siedziby Redakcji Wydawnictw przy wyznaczonym stanowisku. Wymagana dezynfekcja rąk przy wejściu, maseczki ochronne i zachowywanie 2-metrowych odstępów pomiędzy osobami – w korytarzu mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 3 osoby.

Przyjmowanie prac do oprawy w godz. 8-12 
Wydawanie prac oprawionych w godz. 12-14

Przed złożeniem pracy do oprawy prosimy dyplomantów o zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi nt. układu prac dyplomowych, podanymi na stronach internetowych wydziałów – prace przygotowane niezgodnie z obowiązującymi zasadami nie będą przyjmowane do oprawy.

Ze względu na limity osób mogących jednocześnie przebywać w budynku i konieczność zachowania środków ostrożności podczas przyjmowania i wydawania prac, w przypadku dużej liczby prac złożonych w tym samym dniu termin odbioru może wynosić od 2 do 3 dni roboczych. Termin odbioru oprawionej pracy będzie ustalany indywidualnie w momencie jej przyjęcia do oprawy. Prosimy zatem o przynoszenie prac dyplomowych do oprawy co najmniej 2-3 dni przed terminem ich złożenia w dziekanacie.

 1. Szczegóły organizacyjne zawarte są w najnowszych Wytycznych Dziekana WEL_z dnia 28.01.2022 r. .


Absolwent jest zobowiązany do rozliczenia się z uczelnią poprzez złożenie karty obiegowej.

Od 01.01.2020 r. obowiązuje tylko i wyłącznie elektroniczna karta obiegowa – karty papierowe nie będą podpisywane.

W tym celu absolwent sprawdza w systemie USOS stan wypełnienia karty obiegowej.

Warunkiem rozliczenia obiegówki jest uzyskanie wszystkich odpowiedzi twierdzących. W przypadku braku odpowiedzi na pytania lub uwag zamieszczonych w karcie, absolwent jest zobowiązany skontaktować się z osobą rozliczającą, odpowiedzialną za dany punkt obiegówki i wyjaśnić zaistniałą sytuację. Jedynym punktem nierozliczonym powinna być informacja dotycząca odbioru dyplomu.


Czynności do wykonania przez absolwenta Wydziału Elektroniki WAT przed otrzymaniem dyplomu.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/RKR/2020 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie określenia procesów realizowanych w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia w WAT absolwent powinien złożyć wypełnioną „Ankietę absolwenta o studiach”.

Absolwent jest zobowiązany do rozliczenia się z Akademią przez uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Akademii, w tym rozliczenia elektronicznej karty obiegowej. Elektroniczna karta obiegowa studenta/absolwenta, która jest dostępna w USOS-ie.

W okresie poprzedzającym odbiór dyplomu, wkładek, suplementu należy:

   1. wnieść opłatę za dyplom

W dniu odbioru wkładek do dyplomu, suplementu oraz absolwentki należy osobiście w dziekanacie:

   1. złożyć wypełnioną „Ankietę absolwenta o studiach
   2. dostarczyć kopię dowodu opłaty za dyplom – 60 zł, a oryginał wpłaty do wglądu
   3. pokwitować odbiór suplementu I stopnia lub/i II stopnia
   4. podpisać egzemplarz suplementu przeznaczonego do teczki studenta
   5. pokwitować odbiór dyplomu i jego odpisu w rejestrze
   6. pokwitować odbiór absolwentki w rejestrze wydanych odznak

§ 52 Regulaminu studiów w WAT:

     1.    Student, który nie złożył pracy dyplomowej w ustalonym przez dziekana terminie oraz nie uzyskał zgody na przesunięcie tego terminu, zostaje skreślony z listy studentów.

     2.    Osoba, która została skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej*) w ustalonym przez dziekana terminie może ubiegać się o wznowienie studiów, na zasadach podanych w § 29 Regulaminu.

Uwaga: Warunkiem złożenia pracy dyplomowej przez studenta jest uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć występujących w planie studiów oraz uzyskanie za pracę dyplomową pozytywnych ocen promotora i recenzenta.

Od 01.10.2020 r. nie ma pojęcia „POWTÓRNE ZŁOŻENIE PRACY DYPLOMOWEJ”. Powrócić na studia można tylko poprzez ich wznowienie.