Informacje ogólne

Wspólnym celem studiów na wszystkich realizowanych specjalnościach jest przygotowanie absolwentów o wysokich kwalifikacjach, umiejących dostosować się do zmiennych potrzeb rynku pracy.

Na studiach drugiego stopnia wybór specjalności następuje w momencie rozpoczęcia studiów, na pierwszym semestrze. Studenci określają swoje preferencje wyboru specjalności w ankietach, wydanych przez dziekanat.

Na studiach pierwszego stopnia dla studentów cywilnych decyzję co do wyboru specjalności należy podjąć po III semestrze. W okresie trwania IV semestru w oparciu o wyniki trzech pierwszych semestrów przeprowadza się podział na specjalności.
Zajęcia na wybranych specjalnościach w czasie podziału rozpoczynają się od V semestru.

Wybór specjalności na studiach dla kandydatów na żołnierzy zawodowych przeprowadza się wcześniej, w czasie trwania III semestru, w oparciu o wyniki dwóch pierwszych semestrów. Zajęcia na wybranych specjalnościach w czasie podziału rozpoczynają się od IV semestru.

Podczas wspólnych przed podziałem semestrów wszyscy studenci realizują wspólny program przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych (matematyka, fizyka, informatyka, przedmioty ekonomiczne i humanistyczne, itd.). W tym czasie każdy student ma szansę na lepsze poznanie kierunku studiów, swoich osobistych predyspozycji i zainteresowań w celu jak najlepszego przygotowania się do przyszłej pracy zawodowej. Dopiero po tym etapie następuje wybór specjalności. Program dalszych studiów obejmuje szeroką gamę przedmiotów specjalistycznych, kształtujących umiejętności absolwenta typowe dla obranej specjalności.

Liczba grup oraz rodzaje specjalności uruchamiane w danym roku akademickim zostają ustalone po analizie wyników ankiet studentów, uwzględnieniu liczebności rocznika studentów oraz możliwości techniczno-organizacyjnych wydziału.

Studentów przygotowuje się do wyboru specjalności wieloetapowo. Składa się na to szereg przedsięwzięć, które obejmują szeroki przedział czasowy:

1Pierwsze informacje o oferowanych przez Wydział Elektroniki specjalnościach na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja oraz energetyka otrzymują kandydaci na studia w okresie rekrutacji.

2Decyzją Rektora WAT na przełomie marca i kwietnia, na szczeblu centralnym organizowane są „Dni otwarte WAT”. W tym przedsięwzięciu uczestniczą przedstawiciele Dziekanatu Wydziału Elektroniki WAT oraz studenci starszych roczników. Na spotkaniu tym wręczane są kandydatom ulotki i foldery, w których scharakteryzowane są oferowane specjalności na kierunku: elektronika i telekomunikacja oraz energetyka. Podczas zwiedzania wybranych pracowni zainteresowani zapoznają się z bazą laboratoryjną wydziału oraz przedstawiciele wydziału omawiają przebieg studiów na wydziale.

3Na stronie internetowej wydziału są dostępne podstawowe charakterystyki specjalności studiów prowadzonych w Wydziale Elektroniki (Oferta Dydaktyczna). Na stronie uczelni w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej dostępne są programy studiów z podziałem na kierunki kształcenia, w których znajdujemy pełny opis każdego kierunku studiów.

4Na stronach internetowych trzech Instytutów Wydziału Elektroniki są dostępne informacje dotyczące profilowanych specjalności.

5Dziekan powołuje Komisję do przeprowadzenia podziału na specjalności i ustala

 • nazwy specjalności,
 • zasady i terminy podziału na specjalności dla danego naboru.

6Przedstawiciele instytutów profilujących przygotowują prezentacje omawiające poszczególne specjalności.

7Dziekan zobowiązuje dziekanat do powiadomienia studentów o zasadach podziału. Studentom udostępnia się ankiety wyboru specjalności, które po wypełnieniu są przekazywane do dziekanatu w wyznaczonym miejscu i terminie.

8Dziekan po zapoznaniu się z wynikami głosowania studentów, określa limity przyjęć na poszczególne specjalności, z uwzględnieniem możliwości organizacyjno–technicznych wydziału. Na jednolitych studiach magisterskich dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, limity przyjęć na poszczególne specjalności określa Decyzja Ministra Obrony Narodowej.

9Komisja na podstawie ankiet i średnich studiów dokonuje podziału na specjalności według zasad określonych w Decyzji Dziekana oraz ogłasza wyniki podziału w określonym terminie.

10Podstawą przydziału studentów do grup studenckich o określonej specjalności i poziomie studiów są średnie studiów obliczone na podstawie ocen uzyskanych w dwóch lub trzech semestrach oraz ankiety, w których każdy student określa swoje preferencje w wyborze specjalności.

11Odwołania w formie pisemnej studenci mogą składać do Dziekana WEL w okresie czternastu dni od ogłoszenia wyników. Dziekan rozpatruje pisemne odwołania i wprowadza korektę do podziału na specjalności.

12Po rozpatrzeniu odwołań ogłasza się ostateczną listę podziału na specjalności, przed rozpoczęciem kolejnego semestru.

 


Specjalności na które przeprowadzany jest podział

Podział na specjalności kształcenia studentów jednolitych studiów magisterskich przeprowadza się po zakończeniu sesji poprawkowej drugiego semestru studiów stosownie do opisu powyżej.

Stacjonarne jednolite studia magisterskie dla kandydatów na żołnierzy zawodowych
Kierunek studiów: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Specjalność:

(Specjalności uruchamiane są na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej wydawanej corocznie dla każdego naboru)

 • eksploatacja systemów łączności
 • rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne
 • radiolokacja
 • radionawigacja
 • metrologia

Podział na specjalności kształcenia studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, przeprowadza się po zakończeniu sesji poprawkowej trzeciego semestru studiów stosownie do opisu powyżej.

Studia stacjonarne i niestacjonarne
Kierunek studiów: ENERGETYKA
Specjalność:

 • elektroenergetyka
 • maszyny i urządzenia w energetyce (specjalność profilowana przez Wydział Inżynierii Mechanicznej)

Studia stacjonarne i niestacjonarne
Kierunek studiów: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Specjalność:

 • systemy i sieci telekomunikacyjne
 • systemy bezprzewodowe
 • systemy cyfrowe
 • systemy teledetekcyjne
 • urządzenia i systemy elektroniczne
 • systemy informacyjno – pomiarowe
 • inżynieria systemów bezpieczeństwa

Zasady podziału studentów JSM oraz studiów I stopnia na specjalności

1 Studenci określają swoje preferencje wyboru specjalności w ankietach, które dostarczają do dziekanatu.

2 Liczba grup oraz rodzaje specjalności uruchamiane w danym roku akademickim zostają ustalone przez dziekana, po analizie wyników ankiet studentów, uwzględnieniu liczebności rocznika studentów, oraz możliwości techniczno-organizacyjnych wydziału. Zgodnie z normatywami obowiązującymi na Wydziale Elektroniki minimalna liczba studentów przy tworzeniu grupy studenckiej wynosi 15 osób.

3Komisja powołana przez Dziekana Wydziału, na podstawie średniej z ocen po dwóch (trzech) *) pierwszych semestrach i ankiet studentów dokonuje podziału na specjalności i ogłasza wyniki podziału w terminie podanym przez dziekanat w bieżącym ogłoszeniu.

4 W obliczaniu średniej z ocen przedmiotów po dwóch (trzech) pierwszych semestrach, uwzględnia się wszystkie oceny uzyskane z zaliczenia końcowego każdego przedmiotu (wszystkie oceny z zaliczenia wykładów). Obliczenia wykonuje się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Studentom, którzy uzyskali rejestrację na semestr trzeci (czwarty) *) i nie zaliczyli wszystkich rygorów określonych planem studiów, do obliczania średniej przyjmuje się oceny jako niedostateczne.

5 Aby promować systematyczność pracy i terminowość wywiązywania się z obowiązków studenta oraz dodatkową aktywność naukową, obliczoną ocenę średnią koryguje się dodając punkty premiowe za:

 • zaliczenie sesji w terminie zasadniczym – 0,06 punktu za każdą sesję
 • działalność w studenckich kołach: 0.02 – 0,05, według zasady podanej w decyzji dziekana oraz na spotkaniu informacyjnym

Przyznanie dodatkowych punktów następuje na wniosek studenta skierowany do dziekana złożony do dziekanatu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność przyznania premii punktowej.

6 Studenci zostają uszeregowani według wartości obliczonej średniej studiów po drugim (trzecim) *) semestrze, a następnie poczynając od studenta o najwyższej średniej, są kolejno rozpatrywane ich deklaracje wyboru specjalności. Kolejni studenci są przyjmowani na specjalności wskazane przez nich na pierwszym miejscu, aż do momentu wyczerpania limitów miejsc. Jeżeli przy rozpatrywaniu deklaracji kolejnego studenta okaże się, że limit miejsc na specjalności wskazanej przez niego na pierwszym miejscu został już wyczerpany, to jego kandydatura zostanie rozpatrzona w przyjęciu na specjalność wskazaną przez niego na dalszym miejscu. W przypadku równych wartości ocen średnich studiów u dwóch lub większej liczby studentów przy ustalaniu ich kolejności na liście do podziału na specjalności należy dodatkowo uwzględnić w kolejności: terminowość zaliczania poszczególnych rygorów, liczbę rygorów zaliczanych po zasadniczej sesji egzaminacyjnej.

7 Wyniki podziału są ogłoszone w Internecie oraz w dziekanacie i obowiązują od semestru czwartego (piątego)*).

8 Odwołania w formie pisemnej można składać do Dziekana WEL w okresie czternastu dni od ogłoszenia wyników.

9 Ogłoszenie ostatecznej listy podziału studentów drugiego roku na specjalności z uwzględnieniem złożonych odwołań nastąpi przed rozpoczęciem czwartego (piątego) *) semestru.

*) – w zależności od podziału studentów MON lub cywilnych