Rada Przemysłowo-Programowa Wydziału Elektroniki została powołana przez Dziekana Wydziału Elektroniki w 2014 r. jako społeczne, kolegialne ciało doradcze, wspierające działania Wydziału. Do składu Rady Dziekan powołał przedstawicieli podmiotów z otoczenia wojskowego i naukowo-gospodarczego regionu – interesariuszy zewnętrznych procesu kształcenia i partnerów w prowadzonych badaniach naukowych. Jej celem było powiązanie bieżących działań i zamierzeń Wydziału na najbliższe lata ze strategią działania struktur Obrony Narodowej oraz innowacyjnych podmiotów gospodarczych i naukowych regionu. W roku 2023, z uwagi na wzrost liczby zadań podejmowanych przez Wydział Elektroniki w procesie kształcenia, Dziekan rozszerzył skład Rady o nowe podmioty i oparł jej strukturę o trzy Sekcje przypisane do prowadzonych na Wydziale kierunków studiów:

1Sekcja Wojskowa ds. współpracy z otoczeniem wojskowym w zakresie kształcenia na kierunkach wojskowych i powiązanej z nimi działalności naukowej,

2Sekcja Elektroniki, Telekomunikacji i Mikroelektroniki ds. współpracy z otoczeniem cywilnym w zakresie kształcenia na kierunkach elektronika i telekomunikacja oraz mikroelektronika i powiązanej z nimi działalności naukowej,

3Sekcja Energetyki ds. współpracy z otoczeniem cywilnym w zakresie kształcenia na kierunku energetyka i powiązanej z nim działalności naukowej.

Przewodniczącymi każdej Sekcji są nauczyciele akademiccy Wydziału Elektroniki. W skład Sekcji skład wchodzą podmioty, które dobrowolnie zadeklarowały chęć uczestnictwa w ich pracach oraz interesariusze wewnętrzni – uznani przedstawiciele społeczności akademickiej. Aktualnie Rada zrzesza szefów, prezesów, dyrektorów, kierowników i innych przedstawicieli 37 podmiotów zewnętrznych, 22 nauczycieli akademickich oraz 3 studentów.

Aktualności