Zasady przyjęcia w ramach przeniesienia reguluje Regulamin Studiów w WAT § 28.

Student może ubiegać się o przyjęcie w ramach przeniesienia pod warunkami:

  • przeniesienie studenta z innej uczelni wymaga pisemnej zgody rektora uczelni, którą opuszcza
  • nie jest skreślony z listy studentów uczelni, którą chce opuścić,
  • ma zaliczony minimum 1 pełny (bez warunków) semestr nauki,
  • wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.

Student, ubiegający się o przyjęcie w ramach przeniesienia, składa w dziekanacie pok. 9 Wniosek do Rektora WAT dotyczący przeniesienia z innej uczelni wraz z załącznikami:

  • zgodę i opinię właściwej osoby kierującej jednostką organizacyjną uczelni, w której studiuje,
  • dotychczasowy przebieg studiów poświadczony przez uczelnię dokumentacja przebiegu studiów (karta przebiegu studiów, karty informacyjne zaliczonych zajęć( sylabus)).
  • dowód wpłaty potwierdzający opłatę rekrutacyjną w kwocie 85 zł.

Termin składania wniosków: minimum 14 dni przed rozpoczęciem semestru, od którego kandydat chciałby kontynuować kształcenie w Wydziale Elektroniki WAT.