HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH
DLA CYWILNYCH STUDENTÓW WYDZIAŁU ELEKTRONIKI W R. A. 2020/2021

Studenci cywilni Wydziału Elektroniki w r. a. 2020/2021 zgodnie z programem studiów zobowiązani są zrealizować niżej wymienione praktyki:

STOPIEŃ STUDIÓW, NABÓRRODZAJ PRAKTYKILICZBA TYGODNITERMIN REALIZACJI
Studia I stopnia [nabór 2019]ogólnotechnicznanie mniej niż 2po IV semestrze
Studia I stopnia [nabór 2018]kierunkowanie mniej niż 2po VI semestrze
Studia II stopnia [nabór 2021]specjalistycznanie mniej niż 2po I sem. (początek 03.2021)

Praktyki należy realizować według następującego harmonogramu:

1Do 02.07.2021 r. - uzgodnienie miejsca odbywania i programu praktyki, zawarcie z zakładem pracy umowy „Porozumienia w sprawie praktyki studenckiej”.
Student pobiera ze strony internetowej Wydziału oraz wypełnia (czytelnie drukowanymi literami), a następnie przedkłada w wybranym zakładzie pracy do akceptacji i podpisania następujące dokumenty:

 • „Porozumienia w sprawie praktyki studenckiej”, w dwóch egzemplarzach,
 • "Oświadczenie zakładu pracy przyjmującego studenta na praktykę z Programem praktyki” (odpowiednio dla kierunku studiów i rodzaju praktyki: ogólnotechnicznej, kierunkowej, specjalistycznej),
 • "Oświadczenie studenta o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków". Forma ubezpieczenia - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Studenci odbywający praktykę zawodową muszą być ubezpieczeni. Osoby, które nie posiadają ubezpieczenia NNW powinni zawrzeć je indywidualnie na okres trwania praktyki. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia są dostępne na stronie Akademii.
 • Kopia polisy NNW

Ww. dokumenty, po skompletowaniu i uzgodnieniu z zakładem pracy, należy złożyć w pok. 9/45 do dnia 09.07.2021 r.

Jeśli zakład wymaga potwierdzenia statusu studenta należy również wypełnić "Zaświadczenie" („Wniosek do organizatora praktyki o umożliwienie jej odbycia") i złożyć w pok. 9/45 w Dziekanacie. Po uzyskaniu potwierdzenia dokument odbiera się i przekazuje do organizatora.

24 dni po złożeniu ww. dokumentów – odbiór „Porozumienia w sprawie praktyki studenckiej” zaakceptowanego przez Dziekana w pok. 9/45.
Porozumienie w sprawie praktyki studenckiej musi być zawarte przed rozpoczęciem praktyki!
Nie będą przyjmowane dokumenty praktyk składane po jej rozpoczęciu lub razem z zaświadczeniem o odbyciu praktyki po jej zakończeniu. Taka praktyka nie może być zaliczona.

3Od 12.07.2021 r. do 27.09.2021 r. – realizacja praktyki zawodowej.
UWAGA 1: Studenci studiów niestacjonarnych mogą realizować praktyki również w innym terminie pod warunkiem, że ich realizacja nie koliduje z uczestniczeniem w zajęciach dydaktycznych..
UWAGA 2: Podczas odbywania praktyki ogólnotechnicznej obowiązuje prowadzenie Dziennika praktyk, w którym odnotowuje się charakter wykonywanych zadań wraz ze spostrzeżeniami. Po odbyciu praktyki kierunkowej i specjalistycznej student sporządza sprawozdanie z odbytej praktyki.
Student może zostać zobowiązany przez wydziałowego lub zakładowego opiekuna praktyki do prowadzenia "Dziennika Praktyk".

4Do 30.09.2020 r. – zaliczenie praktyki.
W tym celu należy dostarczyć do uczelnianego opiekuna praktyk dokumenty potwierdzające odbycie praktyki (lub dokumenty pozwalające na uzyskanie zaliczenia praktyk realizowanych w innej formie) w terminie 2 tygodni od jej zakończenia, jednak nie później niż do 27.09.2021 r.:
a)  "Zaświadczenie o odbyciu praktyki", zawierające potwierdzenie przez zakład zrealizowania programu praktyki i ocenę (nie dotyczy praktyk realizowanych w Wydziale Elektroniki WAT),
b)  „Dziennik praktyk” lub "Sprawozdanie z przebiegu praktyki" (patrz UWAGA 2) sporządzone przez studenta, zawierające uwagi, obserwacje i wnioski wynikające z realizacji programu praktyki,
c)  dokumenty wymienione w punkcie 1.Terminowe zaliczenie praktyki może warunkować uzyskanie rejestracji na kolejny semestr i przyznanie stypendium.

UWAGA: Terminowe zaliczenie praktyki może warunkować uzyskanie rejestracji na kolejny semestr.

Sposób realizacji wyżej wymienionych czynności przedstawia dokument:
„Zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych w Wydziale Elektroniki WAT”

Praktyki zawodowe, zwane dalej praktykami, realizowane są przez studentów Wydziału Elektroniki WAT stosownie do art. 107 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz Regulaminu studiów w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (§ 4, ust. 2, § 23, ust. 2, § 38, ust. 12).

W praktykach biorą udział wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Elektroniki. Praktyki, zgodnie z planami studiów stanowią część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Celem praktyk jest zdobycie umiejętności i doświadczeń niezbędnych w przyszłości do wykonywania zawodu, ugruntowanie wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów oraz przygotowanie do realizacji pracy dyplomowej.

Podstawowa forma realizacji praktyki polega na bezpłatnym wykonywaniu zadań wyznaczonych przez zakład pracy przyjmujący praktykanta na podstawie porozumienia pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną, reprezentowaną przez dziekana Wydziału, a wybranym indywidualnie przez studenta podmiotem gospodarczym, organem administracji państwowej, samorządowej lub inną jednostką organizacyjną, zwaną dalej zakładem.

Inne formy realizacji praktyk zawodowych przedstawiono w rozdziale 5 niniejszego opracowania.

Praktyka powinna być wykonywana przez studentów studiów stacjonarnych w czasie wolnym od zajęć (wakacje, ferie, urlop). Studenci studiów niestacjonarnych mogą realizować praktyki również w innym terminie pod warunkiem, że ich realizacja nie koliduje z uczestniczeniem w zajęciach dydaktycznych.

Praktyki mogą być realizowane w dowolnym przedsiębiorstwie pod warunkiem, że w ich trakcie student zrealizuje zadania zgodne z programem. Ewentualne wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga prodziekan Wydziału Elektroniki właściwy ds. studenckich.
Praktykę z zasady należy realizować w miejscu zamieszkania. Wydział nie pokrywa kosztów zakwaterowania, wyżywienia ani innych kosztów realizacji praktyki.

W miarę posiadanych możliwości Wydział Elektroniki z udziałem instytutów profilujących specjalność studiów przygotowuje ofertę miejsc odbywania praktyk.

Studenci odbywający praktykę zawodową muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Akademia stwarza studentom możliwość ubezpieczenia się od NNW przez cały rok akademicki. Osoby, które nie posiadają takiego ubezpieczenia muszą zawrzeć je indywidualnie na okres trwania praktyki przed jej uzgodnieniem i przedstawić wydziałowemu opiekunowi praktyk wraz z "Oświadczeniem o ubezpieczeniu" stosowną polisę.

Dziekanat, na podstawie planów studiów, opracowuje i podaje do ogólnej wiadomości "Harmonogram Realizacji Praktyk" w Wydziale Elektroniki. W dokumencie tym określa się praktyki, obowiązujące w bieżącym roku akademickim oraz terminy podstawowych czynności związanych z realizacją praktyk.

Student uzgadnia w wybranym przez siebie zakładzie możliwość realizacji praktyki. W tym celu pobiera ze strony internetowej wydziału oraz wypełnia (czytelnie drukowanymi literami), a następnie przedkłada w zakładzie do akceptacji i podpisania następujące dokumenty:

 1. "Oświadczenie zakładu pracy przyjmującego studenta na praktykę" wraz z Programem praktyki, zwane dalej Oświadczeniem zakładu (odpowiednio dla praktyki ogólnotechnicznej, kierunkowej, specjalistycznej dla właściwego kierunku studiów),
 2. "Porozumienie w sprawie praktyki studenckiej", zwane dalej Porozumieniem, w dwóch egzemplarzach,
 3. "Oświadczenie studenta o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków",

Jeśli zakład wymaga potwierdzenia statusu studenta należy również wypełnić "Zaświadczenie" („Wniosek do organizatora praktyki o umożliwienie jej odbycia" – p. Wzory dokumentów dla praktykantów ) i złożyć w pok. 9/45 w Dziekanacie. Po uzyskaniu potwierdzenia dokument odbiera się i przekazuje do organizatora.

Program praktyki może być dostosowany do specyfiki zakładu oraz jego możliwości organizacyjnych w toku wzajemnych uzgodnień – między wydziałem a zakładem. Jeżeli zakład proponuje wprowadzenie istotnych zmian do treści programu lub porozumienia – student występuje do dziekana z pisemnym wnioskiem o akceptację tych zmian, załączając wersję zakładu.

Podpisane przez zakład dokumenty wymienione pod poz.1 i 2 oraz dokument wymieniony pod poz. 3 student składa w dziekanacie w terminie określonym w Harmonogramie realizacji studenckich praktyk zawodowych w WEL w celu uzyskania akceptacji Dziekana. Dokumenty te należy odebrać i okazywać na żądanie zakładu, a następnie dołączyć je do dokumentów potwierdzających realizację praktyki w celu uzyskania zaliczenia.

Jeżeli zakład pragnie zachować dla swoich potrzeb również dokumenty wymienione pod poz. 1 i 3 należy sporządzić je w dwóch egzemplarzach.

Porozumienie w sprawie praktyki studenckiej musi być zawarte przed rozpoczęciem praktyki. Nie będą przyjmowane dokumenty praktyk składane po jej rozpoczęciu lub razem z zaświadczeniem o odbyciu praktyki po jej zakończeniu, a taka praktyka nie będzie zaliczona.

Praktyka może być realizowana również na podstawie "Skierowania". Skierowanie studenta do odbycia praktyki jest stosowane gdy Akademia podpisała z zakładem umowę o realizacji praktyk.

W przypadku realizacji praktyki w Wojskowej Akademii Technicznej, studenta obowiązują wszystkie ww. dokumenty z wyjątkiem "Porozumienia w sprawie praktyki studenckiej".

Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad praktyką sprawuje opiekun praktyki, powołany przez dziekana spośród nauczycieli akademickich lub pracowników wydziału. Opiekun praktyki jest przedstawicielem uczelni wobec studentów odbywających praktyki i zakładu. Kontroluje realizację praktyki zgodnie z jej celami i ustalonym programem, jest upoważniony do rozstrzygania wspólnie z kierownikiem zakładu pracy spraw związanych z przebiegiem praktyki.

Zakład może powołać zakładowego opiekuna praktyki, którego imię i nazwisko, stanowisko oraz numer telefonu student przekazuje przed rozpoczęciem praktyki do wydziałowego opiekuna praktyk.

Student realizuje zadania w zakładzie, w którym odbywa praktykę, zgodnie z programem praktyki i wytycznymi zakładowego opiekuna praktyki.

Podczas praktyki ogólnotechnicznej obowiązuje prowadzenie Dziennika Praktyk, w którym odnotowuje się charakter wykonywanych zadań wraz ze spostrzeżeniami. W czasie odbywania innej praktyki student może zostać zobowiązany przez wydziałowego lub zakładowego opiekuna praktyki do prowadzenia "Dziennika Praktyki". Zakładowy opiekun praktyki potwierdza zrealizowanie zadań. W uzasadnionych przypadkach wpisy do "Dziennika Praktyki" mogą zawierać opinie i oceny cząstkowe (np. gdy student odbywa praktykę w kilku komórkach organizacyjnych zakładu).

Na zakończenie praktyki opiekun wystawia opinię o realizacji przez studenta programu oraz ocenia opanowanie wymaganych umiejętności.

Studenci, którzy nie mieli obowiązku prowadzenia Dziennika praktyk sporządzają "Sprawozdanie z przebiegu praktyki", zawierające uwagi, obserwacje i wnioski wynikające z realizacji programu praktyki i przedstawiają je do zaakceptowania przez zakładowego opiekuna praktyki.

Na zakończenie praktyki student wypełnia "Zaświadczenie o odbyciu praktyki", zawierające potwierdzenie przez zakład zrealizowania programu praktyki i ocenę, przedstawia je do potwierdzenia podpisem i pieczątką dyrektora zakładu (lub upoważnionej przez niego osoby) oraz opatrzenia pieczęcią firmową zakładu.

Zaliczenia praktyk dokonuje opiekun praktyki wyznaczony przez dziekana (lub inna osoba upoważniona przez dziekana). W terminie rejestracji na kolejny rok studiów studenci są zobowiązani dostarczyć do tej osoby właściwe z niżej wymienionych dokumentów:

 • "Zaświadczenie o odbyciu praktyki", zawierające potwierdzenie przez zakład zrealizowania programu praktyki i ocenę (nie dotyczy praktyk realizowanych w Wydziale Elektroniki WAT),
 • Dziennik praktyk lub "Sprawozdanie z przebiegu praktyki" (odpowiednio patrz punkt 3)  sporządzone przez studenta, zawierające uwagi, obserwacje i wnioski wynikające z realizacji programu praktyki, oraz opinię i ocenę wystawioną przez zakładowego opiekuna praktyki.
 • Dokumenty, wymienione w punkcie 2

Studenci mogą także ubiegać się o zaliczenie praktyki na podstawie innych (oprócz praktyki bezpłatnej) udokumentowanych form pracy lub praktyk zagranicznych. Charakter pracy musi być związany z kierunkiem i specjalnością studiów, a wykonywane zadania zgodne z programem praktyk. Formy pracy studenta, będące ewentualną podstawą do zaliczenia praktyki, to:

 • własna działalność gospodarcza w branży zgodnej z kierunkiem (specjalnością) studiów;
 • praca na podstawie umowy o pracę (również przed podjęciem studiów);
 • praca na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
 • praca na rzecz jednostek naukowo-badawczych uczelni, np. w ramach grantów;
 • udział studenta w obozie naukowo - badawczym itp., jeżeli charakter realizowanych zadań odpowiada programowi praktyki.

Aby uzyskać zaliczenie praktyki na podstawie indywidualnej pracy zarobkowej student składa u opiekuna praktyk wniosek skierowany do dziekana o zaliczenie praktyki wraz z kopiami dokumentów potwierdzających wykonanie pracy:

 • umowa o dzieło lub zlecenia i rachunki (lub inne dokumenty wskazujące, że student otrzymał wynagrodzenie za wykonaną pracę), albo
 • umowa i świadectwo pracy (gdy ją zakończono), albo
 • umowa i zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy o pracę w przypadku trwania tej umowy, albo
 • zaświadczenie o realizacji innej formy praktyki, w tym zagranicznej praktyki indywidualnej, o której zaliczenie student występuje.

We wniosku należy wskazać rodzaj praktyki, która ma być zaliczona. Do wniosku, oprócz dokumentów, wymienionych wyżej, należy dołączyć "Sprawozdanie z przebiegu praktyki" oraz "Zaświadczenie o odbyciu praktyki", zawierające potwierdzenie przez pracodawcę zrealizowania programu praktyki i ocenę.

Wzory (druki) wszystkich dokumentów, wymienionych w niniejszych „Zasadach” udostępnia się na stronie internetowej Wydziału w dziale "Wzory dokumentów"

Z uwagi na warunki panujące w czasie pandemii postanawia się co następuje:

1Preferowane jest zaliczenie praktyki na podstawie dotychczas wykonanej pracy, pod warunkiem zgodności z programem i właściwego udokumentowania.

2Możliwe jest odroczenie realizacji praktyki na późniejszy termin. Uzyskanie zgody na odroczenie realizacji pozwoli na pominięcie deficytu przy rejestracji na kolejny semestr powstałego z tego faktu.
Zgodę na odroczenie wydaje dziekan na wniosek złożony przez studenta. Realizacja praktyki w czasie trwania semestru wymaga złożenia oświadczenia, że nie będzie to miało wpływu na realizację obowiązków studenta.