Wzory umów

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej przez WAT z uczestnikami usług edukacyjnych

Zarządzenie Rektora nr 50/RKR/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu pobierania opłat od studentów za usługi edukacyjne

Opłaty za studia

Decyzje Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat.

Decyzja Dziekana Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 132/WEL/2021 z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wysokości i terminów wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Załącznik nr 1 do decyzji nr 132/WEL/2021 z dnia 1 września 2021 r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO ‑ STUDIA I i II STOPNIA
W SEMESTRZE ZIMOWYM R. A. 2021/2022

Kierunek studiów; rodzaj studiów; rok naboru Wysokość czesnego Wysokość rat
Jednorazowo Ratalnie I rata II rata III rata IV rata
ENERGETYKA
SN I stopnia;
Nabór 2018/2019; 2019/2020;
2 700 zł 2 835 zł 735 zł 700 zł 700 zł 700 zł
ENERGETYKA
SN I stopnia;
Nabór 2020/2021;
2 800 zł 2 940 zł 735 zł 735 zł 735 zł 735 zł
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN I stopnia;
Nabór 2018/2019; 2019/2020
2 700 zł 2 835 zł 735 zł 700 zł 700 zł 700 zł
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN I stopnia;
Nabór 2020/2021
2 800 zł 2 940 zł 735 zł 735 zł 735 zł 735 zł
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN II stopnia;
Nabór 2020/2021
2 900 zł 3 045 zł 795 zł 750 zł 750 zł 750 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia 25.09.2021 - 25.09.2021 30.10.2021 30.11.2021 30.12.2021

Załącznik nr 2 do decyzji nr 132/WEL/2021 z dnia 1 września 2021 r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO ‑ STUDIA I STOPNIA
W SEMESTRZE ZIMOWYM R. A. 2021/2022 – NABÓR 2021/2022

Kierunek studiów; rodzaj studiów; rok naboru Wysokość czesnego Wysokość rat
Jednorazowo Ratalnie I rata II rata III rata IV rata
ENERGETYKA
SN I stopnia
2 800 zł 2 940 zł 735 zł 735 zł 735 zł 735 zł
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN I stopnia;
2 800 zł 2 940 zł 735 zł 735 zł 735 zł 735 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia 25.10.2021 - 25.10.2021 30.11.2021 30.12.2021 30.01.2021

Załącznik nr 3 do decyzji nr 132/WEL/2021 z dnia 1 września 2021 r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO PRZEZ DOKTORANTÓW
W SEMESTRZE ZIMOWYM R. A. 2021/2022

Kierunek studiów; rodzaj studiów; rok naboru Wysokość czesnego Wysokość rat
Jednorazowo Ratalnie I rata II rata III rata IV rata
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN III stopnia
2017/2018; 2018/2019
3 100 zł 3 255 zł 855 zł 800 zł 800 zł 800 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia 30.09.2021 - 30.09.2021 30.10.2021 30.11.2021 30.12.2021

1Studenci pierwszego semestru studiów niestacjonarnych powinni wpłacić czesne do 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

2Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy WAT lub datę wynikającą z dostarczonego potwierdzenia dokonania opłaty.

3Aby uzyskać zgodę na wnoszenie opłaty czesnego w ratach należy złożyć wniosek do Dziekana WEL. Wnioski w tej sprawie należy złożyć nie później niż przed upływem terminu wniesienia pierwszej raty czesnego, podanego w załącznikach.

4Wnoszenie opłaty czesnego w ratach powoduje zwiększenie jej wysokości o 5%.

5Faktury VAT za wniesione opłaty czesnego – wyłącznie na nazwisko studenta, wystawiane są za zgodą Dziekana WEL, na wniosek studenta.

6Faktury wystawia się w terminie zgodnym z art. 106 b ust. 3 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

7Przy załatwianiu wszelkich formalności dotyczących studiów (w tym m.in. uzyskanie zaświadczeń) wymagane jest uregulowanie przez studenta (doktoranta) wszelkich zobowiązań finansowych wobec Akademii.