UWAGA!

Od 1 października 2023 uległy zmianie numery kont bankowych na jakie należy dokonywać wpłat z tytułu czesnego oraz pozostałych należności.

Wzory umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne

Zarządzenie Rektora 50/RKR/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu pobierania opłat od studentów za usługi edukacyjne

Zarządzenie Rektora 45/RKR/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie sposobu pobierania opłat od studentów za usługi edukacyjne

Decyzje Rektora WAT w sprawie opłat pobieranych od studentów

Decyzje Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat.

Decyzje Dziekana w sprawie terminów wnoszenia i wysokości czesnego

Decyzją Dziekana Wydziału Elektroniki WAT nr 06/WEL/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie wysokości i terminów wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne na Wydziale Elektroniki w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024.

Załącznik nr 1 do decyzji nr 118/WEL/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.

 

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO ‑ STUDIA I STOPNIA
W SEMESTRZE ZIMOWYM R. A. 2023/2024

Kierunek studiówNabórWysokość czesnego
jednorazowo
Wysokość czesnego
ratalnie
I rataII rataIII rataIV rata
Energetyka2020/2021; 2021/20222800 zł2940 zł735 zł735 zł735 zł735 zł
Energetyka2022/2023, 2023/20243100 zł3255 zł813 zł814 zł814 zł814 zł
Elektronika i Telekomunikacja2020/2021, 2021/20222800 zł2940 zł735 zł735 zł735 zł735 zł
Elektronika i Telekomunikacja2022/2023, 2023/20243100 zł3255 zł813 zł814 zł814 zł814 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia23.10.2023-23.10.202323.11.202323.12.202323.01.2024

Załącznik nr 2 do decyzji nr 118/WEL/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO ‑ STUDIA I I STOPNIA
W SEMESTRZE ZIMOWYM R. A. 2023/2024

Kierunek studiówWysokość czesnego
jednorazowo
Wysokość czesnego
ratalnie
I rataII rataIII rataIV rata
Elektronika i Telekomunikacja3200 zł3360zł840 zł840 zł840 zł840 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia23.10.2023-23.10.202323.11.202323.12.202323.01.2024

Załącznik nr 1 do decyzji nr 06/WEL/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r.

 

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO ‑ STUDIA I STOPNIA
W SEMESTRZE LETNIM R. A. 2023/2024

Kierunek studiówNabórWysokość czesnego
jednorazowo
Wysokość czesnego
ratalnie
I rataII rataIII rataIV rata
Energetyka2021/20222800 zł2940 zł735 zł735 zł735 zł735 zł
Energetyka2022/2023, 2023/20243100 zł3255 zł813 zł814 zł814 zł814 zł
Elektronika i Telekomunikacja2021/20222800 zł2940 zł735 zł735 zł735 zł735 zł
Elektronika i Telekomunikacja2022/2023, 2023/20243100 zł3255 zł813 zł814 zł814 zł814 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia25.03.2024-25.03.202425.04.202425.05.202425.06.2024

Załącznik nr 2 do decyzji nr 06/WEL/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO ‑ STUDIA I I STOPNIA
W SEMESTRZE LETNIM R. A. 2023/2024

Kierunek studiówWysokość czesnego
jednorazowo
Wysokość czesnego
ratalnie
I rataII rataIII rataIV rata
Elektronika i Telekomunikacja3200 zł3360zł840 zł840 zł840 zł840 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia25.03.2024-25.03.202425.04.202425.05.202425.06.2024

1Za datę wniesienia opłat uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy WAT.
W przypadku nieterminowych wpłat lub ich dokonania w niepełnej wysokości naliczane są odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia.

2W celu rozłożenia czesnego na raty należy złożyć Wniosek o wnoszenie czesnego w ratach do Rektora WAT
Wypełniony (zgodnie z Decyzją Dziekana WEL WAT nr 06/WEL/2024) i podpisany wniosek w tej sprawie, należy złożyć osobiście w dziekanacie lub zeskanowany przesłać na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl nie później niż do 10 marca 2024 roku.
Studenci pierwszego roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia, którzy chcieliby opłacać czesne w ratach, proszeni są o dostarczenie wniosku na spotkaniu organizacyjnym w dniu 1 marca 2024 roku.
Wnoszenie opłaty czesnego w ratach powoduje zwiększenie jej wysokości o 5%.

3Faktura potwierdzająca dokonanie opłaty za usługi edukacyjne może być wystawiona wyłącznie na nabywcę usługi edukacyjnej tj. podmiot, z którym Uczelnia zawarła umowę dotyczącą warunków odpłatności za kształcenie na studiach.
Faktury VAT za wniesione opłaty czesnego wystawiane są tylko na Wniosek o wystawienie faktury, złożony przez studenta.

4W przypadku skreślenia Studenta z listy studentów lub jego rezygnacji ze studiów w trakcie trwania semestru, Student może ubiegać się o częściowy zwrot opłaty za czesne, proporcjonalnie od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna lub proporcjonalnie od dnia, w którym złożył oświadczenie o rezygnacji.
W celu otrzymania zwrotu nadpłaty należy złożyć w dziekanacie Wniosek o zwrot nadpłaty wraz z podaniem numeru konta bankowego, na który ma zostać zwrócona nadpłata.