OGÓLNE

Zaświadczenie o studiowaniu można zamówić mailem: dziekanat.wel@wat.edu.pl, telefonicznie oraz osobiście:

 • studenci cywilni i wojskowi EiT (tylko nabór 2020) – pokój 10/45, tel. 261 83 72 17
 • studenci wojskowi EiT (wszystkie nabory oprócz naboru 2020) – pokój 12/45, tel. 261 83 99 67
 • studenci wojskowi TEiT – pokój 9/45, tel. 261 83 77 95

Czas realizacji – 1 dzień

Informacje dotyczące finansowej pomocy studenckiej dostępne są w Dziale Spraw Studenckich WAT oraz na internetowej stronie.

Strona wydziałowa -> Zakładka: Dla studentów -> Plany zajęć

Semestr zimowy

Semestr letni

Wniosek o wydanie duplikatu ELS należy pobrać z konta studenckiego w USOSweb (podanie o ELS) oraz złożyć wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty w dziekanacie w pokoju nr 13/45. Płatności dokonujemy na indywidualny rachunek bankowy dostępny w USOSweb. Koszt duplikatu ELS to 33 zł.

Plan zajęć publikowany przez dziekana musi być dostępny dla wszystkich studentów co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

Należy wypełnić wniosek do Rektora WAT oraz złożyć go w dziekanacie wydziału (pokój nr 9/45) bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: dziekanat.wel@wat.edu.pl

Tak, należy wypełnić druk i złożyć w dziekanacie w pokoju 9/45 lub wysłać na adres: dziekanat.wel@wat.edu.pl. W przypadku zmiany nazwiska należy dodatkowo okazać do wglądu pracownikowi dziekanatu akt zawarcia małżeństwa.

Student, który chciałby zmienić grupę, składa wniosek do dziekana, który podejmuje decyzję uwzględniając liczebność grupy. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej wydziału. Wniosek należy złożyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając dokument na adres: dziekanat.wel@wat.edu.pl

Student, może otrzymać urlop na okres nie dłuższy niż dwa semestry:

 1. zdrowotny - w przypadku udokumentowanej choroby wymagającej długotrwałego leczenia uniemożliwiającej studentowi uczestnictwo w zajęciach;
 2. okolicznościowy - w przypadku wystąpienia ważnych udokumentowanych okoliczności losowych, które przez dłuższy czas uniemożliwiają studentowi uczestnictwo w zajęciach;
 3. nieuwarunkowany (nie dotyczy studenta ostatniego semestru studiów) - bez podania przyczyny, po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów (co najmniej pierwszego semestru w przypadku studenta studiów drugiego stopnia) i tylko jeden raz w okresie nominalnego czasu trwania studiów.

Więcej informacji można znaleźć w Rozdziału 11 Regulaminu Studiów w WAT.

Tak, podczas urlopu zachowany jest status studenta WAT.

Student, który powraca z urlopu jest zobowiązany do złożenia wniosku do dziekana o rejestrację na kolejny semestr, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed zakończeniem urlopu.

Każdy prowadzący podaje informacje o swoich konsultacjach na jednym z pierwszych zajęć. Można je znaleźć również w systemie USOSweb.

Polecamy drogę mailową. Należy pisać z poczty studenckiej. Adres prowadzącego można sprawdzić w systemie USOSWeb. Generalnie adres mailowy prowadzących w większości przypadków składa się z imienia i nazwiska (oddzielonymi kropkami oraz bez polskich znaków) i końcówki: „@wat.edu.pl”.

Wszystkie sprawy związane z USOSem należy wyjaśnić kontaktując się z pracownikiem dziekanatu:

 • studenci cywilni i wojskowi EiT (tylko nabór 2020) – pokój 10/45, tel. 261 83 72 17
 • studenci wojskowi EiT (wszystkie nabory oprócz naboru 2020) – pokój 12/45, tel. 261 83 99 67
 • studenci wojskowi TEiT – pokój 9/45, tel. 261 83 77 95

Na stronie WEL, zakładka: kształcenie/dla studentów/wzory dokumentów

KSZTAŁCENIE


Ocenę średnią za etap studiów (semestr, rok, kilka semestrów) oblicza się jako średnią arytmetyczną ocen końcowych z egzaminów lub zaliczeń wszystkich zajęć (również ocen niedostatecznych w przypadku braku ocen pozytywnych), występujących w programie studiów.

ECTS to miara nakładu pracy studenta. Każdy przedmiot realizowany w ramach danego semestru ma przypisaną liczbę punktów ECTS. Informacje te znajdziesz w systemie USOSWeb w opisie każdego z realizowanych przedmiotów oraz w swoim planie studiów. Student musi zdobyć 30 punktów ECTS w ciągu semestru oraz 60 punktów ECTS w ciągu całego roku.

Deficyt ECTS to liczba punktów ECTS odpowiadająca sumie niezaliczonych przez studenta przedmiotów w całym toku studiów.

Deficyt ECTS to różnica pomiędzy ECTS-ami które student powinien mieć w danym momencie kształcenia, a tym co faktycznie student zaliczył.

Deficyt ECTS jest określony przez program studiów.

Warunek, czyli “rejestracja warunkowa” przysługuje studentowi, który spełnił kryterium deficytu ECTS określonym w realizowanym przez niego programie studiów. W tej sytuacji zobowiązany jest złożyć wniosek o rejestracje warunkową w dziekanacie wydziału bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: dziekanat.wel@wat.edu.pl. W przypadku rejestracji warunkowej zaległości w zaliczeniu przedmiotów nie mogą przekraczać dwóch semestrów. Więcej informacji w zakładce: kształcenie/dla studentów/rejestracja na kolejny semestr.

W stosunku do studenta cywilnego, który nie spełnił warunków uzyskania rejestracji na semestr, rektor podejmuje decyzję o:

 1. powtarzaniu, na pisemny wniosek studenta, semestru lub roku studiów i ponownej rejestracji na powtarzany semestr, przy spełnieniu wymienionego w § 46 ust. 6 Regulaminu Studiów WAT  warunku rejestracji na semestr, który jest powtarzany (nie dotyczy pierwszego semestru);
 2. skreśleniu z listy studentów w związku z nieuzyskaniem zaliczenia semestru w określonym przez dziekana terminie

W stosunku do studenta wojskowego, który nie spełnił warunków uzyskania rejestracji na semestr, Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów w związku z nieuzyskaniem zaliczenia semestru w określonym przez dziekana terminie.

Oceny z zaliczeń/egzaminów powinny pojawić się w systemie USOS w terminie 5 dni od przeprowadzenia danej formy.

Zasady zaliczenia przedmiotu ustala prowadzący odpowiedzialny za przedmiot. Powinny one zostać przedstawione na pierwszych zajęciach.

Zgodnie z regulaminem studiów student ma prawo ubiegać się o przepisanie oceny, które zaliczył w ramach poprzednich studiów odbytych na tym samym lub innym kierunku studiów w Akademii albo w innej uczelni, w tym również zagranicznej. W tym celu w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć student zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek do Rektora WAT w dziekanacie wydziału (pokój nr 9 bądź przesłać drogą elektroniczną na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl). Na wniosku wymagana jest opinia nauczyciela akademickiego prowadzącego dane zajęcia. Dziekan Wydziału z upoważnienia Rektora WAT po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu podejmuje decyzję co do stopnia zgodności uzyskanych efektów uczenia się i podejmuje decyzję o przeniesieniu zaliczonych zajęć.

O wznowienie studiów może się ubiegać osoba w okresie pięciu lat od chwili skreślenia z listy studentów Akademii, która uregulowała wszystkie zobowiązania wobec Akademii z poprzedniego okresu studiów, spełniająca warunki rejestracji na wznawiany semestr, o których mowa w § 46 ust. 5 Regulaminu Studiów w WAT. Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie można wznawiać od trzeciego semestru, a studia drugiego stopnia od drugiego semestru.

Aby wznowić studia niezbędne jest złożenie wniosku do Rektora WAT w dziekanacie wydziału (pokój nr 9 bądź przesłać drogą elektroniczną na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl). Wniosek taki należy złożyć  co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem semestru (według harmonogramu roku akademickiego).

Studia można wznawiać nie więcej niż dwa razy, przy czym student studiów stacjonarnych ma prawo do jednokrotnego wznowienia studiów w tej formie. Student studiów niestacjonarnych, który został skreślony z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w ustalonym przez dziekana terminie, nie może wznawiać studiów w formie stacjonarnej.

Przeniesienie studenta na inny kierunek lub profil studiów odbywa się za zgodą rektora, po zasięgnięciu opinii dziekana lub dziekanów wydziałów prowadzących te kierunki tylko w przerwie międzysemestralnej. Decyzję o uznaniu dotychczasowych osiągnięć oraz warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta różnic wynikających z zakładanych efektów uczenia się i programów studiów podejmuje rektor, zgodnie z zasadami określonymi w § 36 ust. 3 Regulaminu Studiów WAT. W przypadku studentów wojskowych przeniesienie studenta wojskowego na inny kierunek studiów lub specjalność wojskową odbywa się za zgodą rektora, z uwzględnieniem limitu miejsc określonego przez Ministra Obrony Narodowej.

Zgodnie z Regulaminem Studiów student może zmienić formę studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne albo z niestacjonarnych na stacjonarne. Należy w tym przypadku złożyć wniosek do Rektora WAT, w dziekanacie wydziału (pokój nr 9 bądź przesłać drogą elektroniczną na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl ). Zmiana formy studiów jest możliwa tylko w przerwie międzysemestralnej.

Studentowi przysługuje:

 • Termin zasadniczy
 • Termin poprawkowy
 • Drugi termin poprawkowy, przy czym drugi termin poprawkowy może być zrealizowany przez studenta:
  • Nie później niż do dnia zakończenia semestru, jeśli student nie spełnia warunku rejestracji na kolejny semestr.
  • Do końca pierwszego miesiąca od rozpoczęcia zajęć w następnym semestrze – termin wyznacza nauczyciel – jeśli student spełnia warunek rejestracji na kolejny semestr.

Jeśli nie uda Ci się zaliczyć przedmiotu w regulaminowych trzech terminach konieczne jest jego powtórzenie. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku o powtarzanie przedmiotu! Zasady powtarzania i terminy składania wniosków podaje się na stronie Wydziału.

Powtarzanie przedmiotu polega na ponownym uczęszczaniu na zajęcia z niezaliczonego przedmiotu, a następnie zaliczenie tych zajęć. Aby móc powtórzyć dany przedmiot, należy stosunkowo wcześnie złożyć odpowiedni wniosek do dziekana. Wszystkie informacje zawarte są na stronie wydziału.

Wnioski, zgodne z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Wydziału, należy składać do osoby odpowiedzialnej w dziekanacie za dokumentowanie przebiegu studiów zainteresowanego studenta (p. 10/45 lub 12/45). Wniosek można także przesłać podpisany, zeskanowany i zapisany w pliku w formacie .pdf, na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl z konta pocztowego w domenie @student.wat.edu.pl

OPŁATY


Opłatę za powtarzanie przedmiotu należy wnieść na indywidualny rachunek bankowy podany w USOSweb. Wysokość opłaty to: 10zł x liczba godzin powtarzanych zajęć.

Opłatę za powtarzanie przedmiotu należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć.

Czesne jest płatne jednorazowo:

 • w przypadku studentów pierwszego semestru - do 30 dni od rozpoczęcia semestru
 • w przypadku studentów wyższych semestrów przed rozpoczęciem zajęć (przed rozpoczęciem semestru).

Czesne może zostać rozłożone na 4 raty, zgodnie z terminami jakie podaje co semestr dziekan w decyzji.  Należy pamiętać, iż wnoszenie opłaty czesnego w ratach powoduje zwiększenie jej o 5%. W celu rozłożenia płatności na raty należy złożyć wniosek do Rektora (zakładka: kształcenie /dla studenta/wzory dokumentów). Wniosek składamy przed rozpoczęciem semestru w pokoju 12/45 lub przesyłamy na adres: dziekanat.wel@wat.edu.pl.

Tak, należy złożyć wniosek dostępny w zakładce: kształcenie/dla studentów/wzory dokumentów/ w dziekanacie w pokoju 12/45 lub przesyłać na adres: dziekanat.wel@wat.edu.pl.

Nie. Płatności można dokonać tylko przelewem na indywidualne numery kont bankowych.

Każdy student ma swój indywidualny numer konta bankowego, który może znaleźć w USOSie w zakładce płatności. Studenci cywilni dodatkowo, mają podany swój numer w podpisanej Umowie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.

Nie. Rezygnacja ze studiów (skreślenie z listy studentów) i przerwanie naliczania opłaty za studia następuje po pisemnym oświadczeniu studenta złożonym do Rektora.

Tak, w celu uzyskania zwrotu nadpłaty, należy złożyć wniosek dostępny w zakładce: kształcenie/dla studentów/wzory dokumentów/ w dziekanacie w pokoju 12/45 lub przesyłać na adres: dziekanat.wel@wat.edu.pl.

Opłata za studia będzie naliczona proporcjonalnie do dnia wpłynięcia do dziekanatu wniosku o rezygnację ze studiów (skreślenie z listy studentów).

Nie. Opłatę rekrutacyjną wnosimy na numer wygenerowany podczas rejestracji na studia w systemie IRK, natomiast pozostałe opłaty wnosimy na indywidualny numer konta bankowego, dostępny po zalogowaniu do USOSa.

PRAKTYKI

 


Zależnie od kierunku praktyki studenckie odbywają się z reguły po szóstym semestrze na studiach I stopnia i trwają 4 tygodnie (tzw. praktyka kierunkowa) oraz po 1 semestrze studiów II stopnia i trwają 2 tygodnie (tzw. praktyka specjalistyczna).  Wszystkie informacje można znaleźć na stronie wydziału.

Praktyki studenckie są obowiązkowe dla studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia i II stopnia.

Wojskowa Akademia Techniczna oferuje studentom wsparcie w zakresie znalezienia pracy, praktyki lub stażu – chcąc uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z Biurem Karier WAT.

Student ma możliwość złożenia wniosku do Dziekana o wcześniejsze zaliczenie praktyki jeśli nie koliduje to z jego planem zajęć.

Dokładny opis całej dokumentacji wraz z terminami znajduje się na stronie wydziału – Praktyki zawodowe – Wydział Elektroniki WAT

Nie. Porozumienie dostarczone do potwierdzenia na Wydziale po dacie rozpoczęcia praktyk nie będzie przyjmowane a takie praktyki nie mogą zostać zrealizowane.

Dziekanat przyjmuje tylko pełna dokumentację odnośnie praktyk - a po podpisaniu przez Dziekana - wydaje pełna dokumentację. Dziekanat nie przechowuje studentowi żadnych dokumentów w trakcie trwania praktyk.

Dokumenty powinny być złożone osobiście lub poczta tradycyjną ze względu na konieczność dostarczenia oryginałów. Jedynymi dokumentami, które mogą być dostarczone elektronicznie przez pocztę z domeny WAT są dokumenty podpisane podpisem elektronicznym oraz dokumenty, na których nie wymaga się podpisu tj. kopia polisy NNW.

Akademia stwarza studentom możliwość ubezpieczenia się od NNW przez cały rok akademicki. Szczegóły odnośnie ubezpieczenia są dostępne na tablicy informacyjnej oraz w Dziekanacie, oraz na stronie https://studentwat.sharepoint.com/sites/wat-student/SitePages/Ubezpieczenie.aspx Student może także ubezpieczyć się indywidualnie u dowolnie wybranego ubezpieczyciela na okres trwania praktyki przed jej uzgodnieniem i przedstawić wydziałowemu opiekunowi praktyk wraz z "Oświadczeniem o ubezpieczeniu" stosowną polisę.

Osobą kontaktową w sprawach praktyk jest Pani Aleksandra Popławska, aleksandra.poplawska@wat.edu.pl.