Profilowane specjalności dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz cywilnych studiów inżynierskich (I stopnia) oraz magisterskich (II stopnia) na kierunku Elektronika i Telekomunikacja:

Specjalności dla kandydatów na żołnierzy zawodowych:

Specjalność Eksploatacja systemów łączności kształci przyszłych oficerów, dowódców i inżynierów wyposażonych w wiedzę politechniczną z zakresu współczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, stosowanych aktualnie w SZ RP. Absolwenci posiadają wiedzę specjalistyczną z zakresu projektowania, utrzymania i eksploatacji systemów i sieci łączności i informatyki, wykorzystujących techniki komunikacji przewodowej (telefonicznej, teleinformatycznej i zintegrowanej) i bezprzewodowej (w tym satelitarnej). To organizator i eksploatator urządzeń i systemów łączności mających wiedzę o systemach i procesach dowodzenia. Absolwent tej specjalności to oficer, umiejący właściwie wykorzystać możliwości techniczno–taktyczne sprzętu, współorganizator polowego systemu łączności zapewniającego obieg informacji w procesie dowodzenia wojskami. Program kształcenia politechnicznego skorelowane jest z wojskowym szkoleniem specjalistycznym zgodnie z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP. W tym zakresie student zapoznaje się z tajnikami służby wojskowej w roli oficera łączności i informatyki. Wiedza teoretyczna jest ugruntowana zajęciami praktycznymi w oparciu o nowoczesny sprzęt łączności i informatyki występujący na aktualnym wyposażeniu SZ, jak i będącym na etapie wdrażania do użytkowania. Absolwent to specjalista wysokiej klasy w zakresie wojskowych systemów łączności i informatyki.

Specjalność Rozpoznanie i zakłócanie radioelektroniczne kształci oficerów, dowódców i inżynierów w zakresie planowania, organizacji i eksploatacji urządzeń i systemów walki radioelektronicznej. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu rozpoznania i walki radioelektronicznej oraz, skorelowane z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP, wojskowe przeszkolenie specjalistyczne. Studentom oferowane są odpowiednio dobrane przedmioty politechniczne m.in. z zakresu analizy sygnałów, modulacji i detekcji, zaawansowanego przetwarzania sygnałów, technik ukrywania danych. W zakresie przedmiotów specjalistycznych, studenci zapoznają się z zagadnieniami związanymi m.in. z rozpoznaniem radiowym i radiolokacyjnym, zakłócaniem radiowym i radiolokacyjnym, rozpoznaniem obrazowym, optoelektronicznym i radarowym, rozpoznaniem radarowym aktywnym, przetwarzaniem informacji rozpoznawczej. Dużo uwagi poświęca się przygotowaniu praktycznemu. W tym celu organizowane są zajęcia praktyczne z zakresu eksploatacji sprzętu rozpoznania i walki radioelektronicznej, w tym stacji rozpoznania (namierzania) i zakłóceń radiowych występującym na wyposażeniu SZ RP. Absolwent to specjalista wysokiej klasy w zakresie wojskowych systemów rozpoznania i walki radioelektronicznej.

 

Specjalności cywilne:

Studia I i II stopnia

Specjalność Systemy i sieci telekomunikacyjne przygotowuje specjalistów w zakresie projektowania systemów multimedialnych, projektowania i testowania systemów i sieci telekomunikacji przewodowej (telefonicznej, teleinformatycznej i zintegrowanej) i mobilnej (w tym satelitarnej), metod analizy funkcjonowania oraz badania sieci telekomunikacyjnych, inżynierii i bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, a także bezpieczeństwa systemów składowania i przetwarzania danych. Posiada wiedzę na temat implementacji zaawansowanych aplikacji sieciowych i internetowych niezbędnych do administrowania i utrzymania sieci teleinformatycznych i komputerowych.
Absolwent posiada umiejętności dotyczące projektowania, zarządzania, administrowania, modelowania i badania systemów telekomunikacyjnych. Posiada umiejętność samodzielnego konfigurowania, testowania i eksploatacji urządzeń sieciowych, tworzenia infrastruktury wspomagającej zarządzanie sieciami i usługami telekomunikacyjnymi z wykorzystaniem mechanizmów wirtualizacji i zarządzania treścią. Posiada kompetencje w zakresie: projektowania, optymalizacji, programowania i eksploatacji złożonych systemów telekomunikacyjnych.

Ukończenie studiów tej specjalności przygotowuje do pracy związanej z projektowaniem i instalowaniem systemów/sieci  teleinformatycznych oraz ich eksploatacją.

Absolwenci mogą również podejmować pracę na stanowiskach kierowniczych w instytucjach/firmach zajmujących się projektowaniem, instalowaniem i administrowaniem systemów/sieci teleinformatycznych oraz ich marketingiem.

Prezentacja specjalności - Systemy i sieci telekomunikacyjne (2,4 MB)

Studia I stopnia

Specjalność Systemy bezprzewodowe przygotowuje specjalistów z zakresu najnowszych technik i technologii w systemach i sieciach bezprzewodowych, architektury systemów i sieci bezprzewodowych, obróbki sygnałów, projektowania i programowania układów oraz urządzeń radiowych. Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, programowania, zarządzania, modelowania i badania urządzeń i sieci bezprzewodowych. Są przygotowani do samodzielnego konfigurowania, testowania i eksploatacji urządzeń i systemów bezprzewodowych najnowszych generacji. Na poziomie systemowym, zdobywają umiejętności projektowania, optymalizacji, programowania i eksploatacji złożonych systemów bezprzewodowych.
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach technicznych związanych z projektowaniem i eksploatacją systemów bezprzewodowych (operatorzy telekomunikacyjni, Straż Graniczna, Policja, Ministerstwo Obrony Narodowej, Marynarka Handlowa, Centra Zarządzania Kryzysowego i inne), w firmach telekomunikacyjnych zajmujących się budową urządzeń i systemów radiowych, stanowiskach związanych z marketingiem telekomunikacyjnym, stanowiskach technicznych w serwisie telekomunikacyjnym.

Prezentacja specjalności - Systemy bezprzewodowe i Systemy radiokomunikacyjne ( 4MB)

Studia II stopnia

Specjalność Systemy radiokomunikacyjne przygotowuje specjalistów z zakresu najnowszych technik i technologii stosowanych we współczesnych bezprzewodowych systemach i sieciach radiokomunikacyjnych, technik sensorycznych i inteligentnych algorytmów wykorzystywanych w dziedzinie radiokomunikacji, projektowania i programowania układów i urządzeń oraz sieci radiokomunikacyjnych, bezpieczeństwa informacji w sieciach radiokomunikacyjnych.

Prezentacja specjalności - Systemy bezprzewodowe i Systemy radiokomunikacyjne ( 4MB)

Studia I i II stopnia

Specjalność Systemy cyfrowe kształci specjalistów o wysokich kwalifikacjach w zakresie projektowania układów i systemów cyfrowych, dominujących we współczesnych elektronicznych urządzeniach profesjonalnych i powszechnego użytku. Program nauczania, oprócz przedmiotów ogólnych i podstawowych obejmuje szeroką gamę przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych zawierających m. in. podstawy teorii układów logicznych, struktury i technologie cyfrowych układów scalonych, układy programowalne i specjalizowane oraz mikroprocesory, mikrokontrolery, systemy wbudowane i kompletne scalone systemy elektroniczne SoC. W procesie kształcenia szczególny nacisk położono na stosowanie komputerowych języków opisu sprzętu (VHDL, Verilog) do projektowania, analizy i symulacji urządzeń cyfrowych oraz na umiejętność programowania systemów komputerowych i urządzeń mobilnych (w tym z systemem Android). Do analizy i projektowania systemów cyfrowych stosuje się języki asemblera i wysokiego poziomu (C++, Java), sieci neuronowe i układy o logice rozmytej. Studenci zapoznają się praktycznie z budową, zastosowaniami i metodami projektowania cyfrowych układów scalonych o różnych skalach integracji, z użyciem oprogramowania wiodących firm światowych (Xilinx, Altera, Cadence, ARM Keil).

Specjalność przygotowuje do pracy na stanowiskach konstruktorów cyfrowych urządzeń elektronicznych, na stanowiskach kierowniczych w przemyśle elektronicznym oraz w zespołach naukowych i interdyscyplinarnych.

Prezentacja specjalności - Systemy cyfrowe ( 1 MB)