Osoba odpowiedzialna za kursy i studia podyplomowe:
ppłk dr inż. Mariusz Bednarczyk
tel. +48 261 839 117
e-mail: mariusz.bednarczyk@wat.edu.pl

Studia podyplomowe w Instytucie Systemów Łączności:

Systemy i sieci telekomunikacyjne


Organizator

Instytut Systemów Łączności
Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Osoby do kontaktu

dr inż. Mariusz Bednarczyk tel. 261 83 91 17
mgr Anna Burakowska tel. 261 83 98 35


Studia podyplomowe prowadzone w roku 2023/2024

Cel studiów podyplomowych

Celem niestacjonarnych studiów podyplomowych Systemy i sieci telekomunikacyjne jest uaktualnienie wiedzy/zapoznanie z nowymi technikami i technologiami stosowanymi we współczesnych sieciach i systemach telekomunikacyjnych oraz uzyskanie niezbędnych umiejętności praktycznych umożliwiających efektywne wdrażanie oraz eksploatację systemów i sieci telekomunikacyjnych.

Zakładane efekty kształcenia

Absolwent niestacjonarnych studiów podyplomowych Systemy i sieci telekomunikacyjne posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu przewodowych i bezprzewodowych sieci i systemów telekomunikacyjnych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się działalnością telekomunikacyjną, przy projektowaniu sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, zarządzaniu i administrowaniu sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi, jak również w laboratoriach naukowo-badawczych oraz branżowych laboratoriach przemysłowych.

Absolwent potrafi konfigurować urządzenia sieciowe i końcowe w przewodowych i bezprzewodowych sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych z zapewnieniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa informacyjnego.

Czas trwania i sposób realizacji

Studia podyplomowe mają charakter niestacjonarny i są realizowane w okresie od października 2023r. do lipca 2024r. Łączny czas trwania studiów wynosi 190 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach jedenastu zjazdów (jeden zjazd w miesiącu). Zajęcia audytoryjne odbywają się w czasie pierwszych dziesięciu zjazdów (180 godzin), natomiast ostatni (jedenasty – 10 godzin) zjazd jest przeznaczony na egzamin końcowy (październik 2024r.).

Terminy zjazdów na studiach podyplomowych Systemy i sieci telekomunikacyjne


ZjazdyTerminy zjazdów
I20-21.10.2023
II17-18.11.2023
III08-09.12.2023
IV12-13.01.2024
V16-17.02.2024
VI15-16.03.2024
VII19-20.04.2024
VIII17-18.05.2024
IX14-15.06.2024
X05-06.07.2024
Egzamin18.10.2024
Udział we wszystkich zajęciach jest obowiązkowy. Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów w wersji elektronicznej. Słuchacze mogą bezpłatnie korzystać z księgozbioru Biblioteki Głównej WAT oraz odpłatnie z bazy hotelowej, gastronomicznej oraz parkingów na terenie chronionym WAT.

Sprawdzanie efektów nauczania

Weryfikacja efektów kształcenia odbywać się będzie poprzez: egzaminy, kolokwia, prace (projekty) zaliczeniowe, ćwiczenia (zadania) laboratoryjne, testy, prezentacje i dyskusje. Studia kończą się egzaminem końcowym połączonym obroną pracy końcowej. Podstawą do zaliczenia studiów stanowią:

 • uzyskanie ocen pozytywnych z zaliczeń i egzaminów z poszczególnych przedmiotów,
 • uzyskanie oceny pozytywnej z opinii pracy końcowej,
 • uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego.

Na zakończenie absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Lp.
Wykaz przedmiotów
Sem. Formy realizacji przedmiotów i ich wymiary czasowe* Forma zakończenia zajęć
Razem Wyk. Ćwicz. lab. Ćw. Sem.
1 Zagadnienia prawne w telekomunikacji I 8 6 2 Zo
2 Podstawy z zakresu anten i propagacji fal I 18 10 4 4 Zo
3 Techniki i technologie w bezprzewodowych systemach dostępowych I 20 8 8 4 Egz.
4 Systemy telefonii komórkowej I 20 8 8 4 Zo
5 Techniki i technologie w sieciach przewodowych I 24 14 8 2 Egz.
6 Systemy rozsiewcze II 20 12 8 Zo
7 Sieci ze stosem TCP/IP II 20 8 12 Egz.
8 Techniki multimedialne II 20 12 8 Zo
9 Podstawy bezpieczeństwa informacyjnego II 14 6 8 Zo
10 Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi II 14 4 8 2 Zo
11 Seminarium dyplomowe II 2 2 Z
OGÓŁEM 180 88 72 12 8

*Uwaga: liczba godzin może ulec nieznacznym zmianom

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone do dnia 6 października 2023 roku na podstawie przedstawionych dokumentów i kolejności zgłoszeń. 

Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się  wykształceniem  wyższym.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

Opłaty:

 • opłata rekrutacyjna: 85 zł. (nie podlega zwrotowi),
 • czesne 8600 zł. (płatne jednorazowo lub w 2 ratach po 4 300 zł: I rata do 20.10.2023r., II rata do 16.02.2024r.),

Opłaty rekrutacyjne należy wnosić na konto:
Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa 49
Citi Handlowy Warszawa
Nr 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
z dopiskiem: np.:
„Opłata rektutacyjna WAT ISŁ, subkonto 700-3000-40-002"
W przypadku opłaty w kasie WAT - rachunek:  840-3000-40-002

Opłata czesnego na indywidualny rachunek bankowy po potwierdzeniu przyjęcia na studia

Kursy realizowane w Instytucie Systemów Łączności:

Instytut organizuje i realizuje kursy doskonalące na zapotrzebowanie Ministerstwa Obrony Narodowej:

Systemy łączności i informatyki SZ RP dla oficerów starszych (kod 8031002)

Organizator

Instytut Systemów Łączności Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Cel

Celem kursu jest uaktualnienie i pogłębienie wiedzy w zakresie aktualnie eksploatowanych i nowych technologii informacyjnych dla SZ RP w zakresie systemów łączności i informatyki.

Dla kogo przeznaczony?

Dla oficerów zajmujących stanowiska w pionie sztabowym i zabezpieczenia korpusu osobowego łączności i informatyki.

Czas trwania i sposób realizacji kursu

 • kurs doskonalący trwa 4 tygodnie w trybie stacjonarnym
 • termin realizacji zgodnie z decyzją DNiSW
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się przez pięć dni w tygodniu (sobota do dyspozycji słuchaczy na samokształcenie)
 • zajęcia prowadzone w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych
 • zaliczenie kursu na podstawie oceny średniej z ocen cząstkowych uzyskanych z poszczególnych przedmiotów

Plan kursu

Przedmioty Liczba godzin Forma zaliczenia
1. Kierunki ewolucji systemów informacyjnych 10 Zaliczenie
2. Zdolność sieciocentryczna Sił Zbrojnych 20 Zaliczenie
3. Nowe techniki i technologie w przewodowych sieciach telekomunikacyjnych 60 Zaliczenie
4. Nowe techniki i technologie w bezprzewodowych systemach telekomunikacyjnych 30 Zaliczenie
5. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych 24 Zaliczenie
Razem 144

Systemy łączności i informatyki SZ RP dla oficerów młodszych (kod 8041007)

Organizator

Instytut Systemów Łączności Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Cel

Celem kursu jest uaktualnienie i pogłębienie wiedzy w zakresie aktualnie eksploatowanych w SZ RP systemów łączności i informatyki.

Dla kogo przeznaczony?

Dla oficerów korpusu osobowego łączności i informatyki zajmujących stanowiska w pionie sztabowym i zabezpieczenia

Czas trwania i sposób realizacji kursu

 • kurs doskonalący trwa 4 tygodnie w trybie stacjonarnym
 • termin realizacji zgodnie z decyzją DNiSW
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się przez pięć dni w tygodniu (sobota do dyspozycji słuchaczy na samokształcenie)
 • zajęcia prowadzone w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych
 • zaliczenie kursu na podstawie oceny średniej z ocen cząstkowych uzyskanych z poszczególnych przedmiotów

Plan kursu

Przedmioty Liczba godzin Forma zaliczenia
1. Wojskowe systemy łączności i informatyki 36 Zaliczenie
2. Zautomatyzowane systemy dowodzenia 20 Zaliczenie
3. Zagadnienie dotyczące osiągania zdolności sieciocentrycznych 10 Zaliczenie
4. Nowe techniki i technologie w sieciach przewodowych i bezprzewodowych 34 Zaliczenie
5. Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych 20 Zaliczenie
Razem 120

Organizacja i eksploatacja systemów łączności i informatyki szczebla taktycznego (kod 2030005)

Organizator

Instytut Systemów Łączności Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Cel

Celem kursu jest aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy z zakresu organizacji i eksploatacji systemów łączności i informatyki szczebla taktycznego.

Dla kogo przeznaczony?

Dla oficerów młodszych zajmujących stanowiska w pionie sztabowym i zabezpieczenia.

Czas trwania i sposób realizacji kursu

 • kurs doskonalący trwa 4 tygodnie w trybie stacjonarnym
 • termin realizacji zgodnie z decyzją DNiSW
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się przez pięć dni w tygodniu (sobota do dyspozycji słuchaczy na samokształcenie)
 • zajęcia prowadzone w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych
 • zaliczenie kursu na podstawie oceny średniej z ocen cząstkowych uzyskanych z poszczególnych przedmiotów

Plan kursu

Przedmioty Liczba godzin Forma zaliczenia
1. Zarządzanie wojskowymi systemami łączności i informatyki 28 Zaliczenie
2. Zautomatyzowane systemy dowodzenia 20 Zaliczenie
3. Wojskowy system łączności i informatyki SZ RP 36 Zaliczenie
4. Bezpieczeństwo systemów łączności i informatyki 20 Zaliczenie
5. Kierunki rozwoju systemów telekomunikacyjnych 10 Zaliczenie
Razem 114

Budowa wojskowych systemów łączności i informatyki (kod 8041009)

Organizator

Instytut Systemów Łączności Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Cel

Celem kursu jest aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy z zakresu budowy wojskowych systemów łączności i informatyki.

Dla kogo przeznaczony?

Oficerowie posiadający wykształcenie II stopnia planowani do objęcia stanowiska zaszeregowanego do stopnia etatowego majora w korpusie osobowym łączności i informatyki w grupie osobowej technicznej.

Czas trwania i sposób realizacji kursu

 • kurs doskonalący trwa 4 tygodnie w trybie stacjonarnym
 • termin realizacji zgodnie z decyzją DNiSW
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się przez pięć dni w tygodniu (sobota do dyspozycji słuchaczy na samokształcenie)
 • zajęcia prowadzone w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych
 • zaliczenie kursu na podstawie oceny średniej z ocen cząstkowych uzyskanych z poszczególnych przedmiotów

Plan kursu

Przedmioty Liczba godzin Forma zaliczenia
1. Stacjonarny i polowy system łączności i informatyki SZ RP 38 Zaliczenie
2. Nowe techniki i technologie w sieciach przewodowych i bezprzewodowych 34 Zaliczenie
3. Zarządzanie wojskowymi systemami łączności i informatyki 14 Zaliczenie
4. Bezpieczeństwo systemów łączności i informatyki 20 Zaliczenie
5. Kierunki rozwoju systemów telekomunikacyjnych 10 Zaliczenie
Razem 116

Szkolenie podstawowe w dziedzinie zarządzania częstotliwościami (kod 8000013)

Organizator

Instytut Systemów Łączności Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Cel

Celem kursu specjalistycznego jest przygotowanie personelu wojskowego i cywilnego resortu obrony narodowej do objęcia stanowisk w organach zarządzania częstotliwościami w kraju i Polskich Kontyngentach Wojskowych.

Dla kogo przeznaczony?

Kurs przeznaczony jest dla kandydatów na stanowiska w organach zarządzania częstotliwościami.

Czas trwania i sposób realizacji kursu

 • kurs doskonalący trwa 2 tygodnie w trybie stacjonarnym
 • termin realizacji zgodnie z decyzją DNiSW
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się przez pięć dni w tygodniu (sobota do dyspozycji słuchaczy na samokształcenie)
 • zajęcia prowadzone w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych
 • zaliczenie kursu na podstawie testu zaliczającego, obejmujący pełen zakres tematyczny kursu

Plan kursu

Przedmioty Liczba godzin Forma zaliczenia
1. Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania zarządzania widmem częstotliwości radiowych - regulacje prawne. Zadania komórek zarządzania częstotliwościami 7 Test
2. Dokumenty normatywne z zakresu zarządzania częstotliwościami 6
3. Wymagania i procedury obowiązujące w procesie realizacji wniosków zapotrzebowań na częstotliwości. Procedury oraz formularze obowiązujące w procesie koordynacji wykorzystania częstotliwości 8
4. Metody zapewnienia kompatybilności EM 14
5. Oprogramowanie wspomagające procesy zarządzania częstotliwościami 31
Razem 66

Prowadzenie analizy operacyjno-technicznej dla podoficerów (kod 8103026)

Organizator

Instytut Systemów Łączności Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Cel

Celem kursu jest przygotowanie podoficerów korpusu osobowego Rozpoznanie i Walka Elektroniczna do praktycznej realizacji zadań na stanowiskach służbowych w centrach / sekcjach analizy operacyjno-technicznej.

Dla kogo przeznaczony

Dla podoficerów, specjalistów analizy-opercyjno-technicznej.

Czas trwania i sposób realizacji kursu

 • kurs doskonalący trwa 4 tygodnie w trybie stacjonarnym
 • termin realizacji zgodnie z decyzją DNiSW
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się przez pięć dni w tygodniu (sobota do dyspozycji słuchaczy na samokształcenie)
 • zajęcia prowadzone w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych
 • zaliczenie kursu na podstawie testu zaliczającego, obejmujący pełen zakres tematyczny kursu

Plan kursu

Przedmioty Liczba godzin Forma zaliczenia
1. Zasady prowadzenia Walki Elektronicznej 16 Test
2. Anteny i propagacja fal elektromagnetycznych 22
3. Współczesne systemy dowodzenia i łączności w SZ rozpoznawanych państw 14
4. Podstawowe informacje o sygnałach radiowych 22
5. Wykrywanie sygnałów radiowych 22
6. Analiza techniczna sygnałów 22
7. Namierzanie i lokalizacja źródeł promieniowania 22
Razem 140

Systemy walki elektronicznej (kod 8103006)

Organizator

Instytut Systemów Łączności Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Cel

Celem specjalistycznego kursu doskonalącego jest podwyższenie kwalifikacji operacyjno - technicznych z zakresu rozpoznania i Walki Elektronicznej przez oficerów zajmujących stanowiska operacyjne związane z pozyskiwaniem i analizą danych rozpoznawczych oraz stanowiska szczebla technicznego.

Dla kogo przeznaczony?

Dla oficerów Rozpoznania i Walki Elektronicznej zajmujących zarówno stanowiska operacyjne jak i techniczne związane z pozyskiwaniem i analizą danych rozpoznawczych

Czas trwania i sposób realizacji kursu

 • kurs doskonalący trwa 3 tygodnie w trybie stacjonarnym
 • termin realizacji zgodnie z decyzją DNiSW
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się przez pięć dni w tygodniu (sobota do dyspozycji słuchaczy na samokształcenie)
 • zajęcia prowadzone w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych
 • zaliczenie kursu na podstawie testu zaliczającego, obejmujący pełen zakres tematyczny kursu

Plan kursu

Przedmioty Liczba godzin Forma zaliczenia
1. Zasady prowadzenia WE w SZ RP 16 Test
2. Wojskowe urządzenia oraz systemy elektroniczne rozpoznawanych państw 16
3. Metody wykrywania, analizy technicznej oraz namierzania i zakłócania sygnałów radiowych i radiolokacyjnych 32
4. Współczesne systemy rozpoznania i przeciwdziałania elektronicznego - struktura organizacyjna oraz wyposażenie w SZ RP 18
5. Zasady gromadzenia danych o rozpoznawanych obiektach i źródłach oraz zarządzanie bazami danych 18
6. Organizowanie i funkcjonowanie systemów rozpoznania w operacjach pokojowych 8
Razem 144