Spotkanie informacyjne dla studentów MON – studia stacjonarne – elektronika i telekomunikacja nabór 2020, grupy WEL20E(X/Y)1…S1 dotyczące podziału w czasie trwania trzeciego semestru lub kontynuacji studiów po podziale od czwartego semestru odbędzie się

w środę 20.10.2021 r. w godzinach 11.40 – 15.05 (5-8 blok zajęć) – SALA 19/36

Specjalności do wyboru:

 1. eksploatacja systemów łączności
 2. rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne
 3. radiolokacja
 4. radionawigacja
 5. metrologia

Uwagi

 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w terminach podanych w harmonogramie.
 2. Na spotkaniach informacyjnych przedstawiciele instytutów profilujących przedstawiają zaprezentują poszczególne specjalności.
  Ponadto na stronie internetowej wydziału dostępne są podstawowe charakterystyki ww. specjalności studiów prowadzonych w Wydziale Elektroniki – Oferta Dydaktyczna oraz Informator Studenta.
 3. Studenci określają swoje preferencje wyboru specjalności w ankietach, które zostaną udostępnione w wersji elektronicznej na stronie wydziału. Ankiety należy składać w dziekanacie w p. 9/45 lub przesłać podpisane i zeskanowane na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl, w terminie do 23.11.2021 r.
 4. Podziału na specjalności dokonuje Komisja powołana przez Dziekana Wydziału.
 5. Podział przeprowadza się wykorzystując średnią z ocen studenta po drugim semestrze.
 6. Wyboru specjalności dokonują studenci zarejestrowani na trzeci semestr studiów.
 7. Ogłoszenie ostatecznej listy podziału studentów na specjalności, z uwzględnieniem odwołań nastąpi przed rozpoczęciem czwartego semestru

Szczegółowe zasady podziału na specjalności zostaną podane na spotkaniu informacyjnym oraz znajdują się na stronie wydziału.