Strona główna » Ogłoszenia Dziekanatu » Wybór specjalności dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Wybór specjalności dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Studenci pierwszego stopnia, studiów stacjonarnych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, wybierają specjalność w ramach kierunku studiów Elektronika i Telekomunikacja na trzecim semestrze. Studia w nowych grupach rozpoczynają od czwartego semestru.

Liczba grup uruchamiane w danym roku akademickim wynika z limitu ustalonego przez Ministra Obrony Narodowej, po analizie średniej z ocen, wyników ankiet studentów i uwzględnieniu liczebności rocznika studentów. Wstępnie zakłada się utworzenie po podziale nw. liczby grup:

Nazwa specjalności Liczba grup
1. eksploatacja systemów łączności 4
2. rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne 1
3. radiolokacja 1
4. radionawigacja 1

Pierwszeństwo wyboru mają studenci, którzy mają wyższą średnią ocen obliczoną z ocen otrzymanych w dwóch semestrach. W obliczeniu średniej z ocen, uwzględnia się wszystkie oceny uzyskane z zaliczenia końcowego zajęć (wszystkie oceny z zaliczenia wykładów). Studentom, którzy uzyskali rejestrację na semestr trzeci i nie zaliczyli wszystkich rygorów określonych planem studiów, do obliczania średniej przyjmuje się oceny jako niedostateczne Obliczenia wykonuje się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Studenci mają obowiązek złożenia ankiety wyboru specjalności w terminie ustalonym przez Dziekana. Niezłożenie przez studenta ankiety w terminie, złożenie podwójnej ankiety, niekompletne wypełnienie formularza, itp. może spowodować nieuwzględnienie preferencji studenta.

Ankiety będą dostępne w wersji elektronicznej na stronie wydziału.

Wypełnione i podpisane ankiety należy składać w dziekanacie w p. 9/45 lub przesłać zeskanowane na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl, w terminie do 23.11.2020 r.

Szczegółowe zasady podziału na specjalności są podane na stronie wydziału.

W br. w czasie realizowanego podziału na specjalności wyboru dokonuje się spośród poniższego zbioru:

Nazwa specjalności Nazwa Instytutu profilującego
1. eksploatacja systemów łączności Instytut Systemów Łączności
2. rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne
3. radiolokacja Instytut Radioelektroniki
4. radionawigacja

Na stronie internetowej wydziału dostępne są podstawowe charakterystyki ww. specjalności studiów prowadzonych w Wydziale Elektroniki – Oferta Dydaktyczna oraz Informator Studenta.
Plany studiów znajdują się na stronie Akademii w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Na stronach internetowych Instytutów Wydziału Elektroniki odpowiedzialnych za profilowanie są dostępne szczegółowe opisy dotyczące oferowanych specjalności:

o    Instytut Radioelektroniki: AKTUALNOŚCI – Wybrać nie wybrać, ale zapoznać się można z ofertą …

o    Instytut Systemów Łączności

Zapoznanie się z ww. materiałami powinno ułatwić podjęcie decyzji wyboru.

Pomocnym może być zapoznanie się PROGRAMEM STUDIÓW dla naboru 2019. 

Harmonogram podziału na specjalności naboru 2019
  • Postępowanie kwalifikacyjne – 04.11.2020 r. – 21.12.2020 r.
  • Spotkanie informacyjne z wykorzystaniem w aplikacji Microsoft Teams LUB w sali 19/36 – 04.11.2020 r.
  • Sprawdzenie wartości średniej z ocen*) w dniach 09.11.2020 r. do 16.11.2020 r.
  • Składanie ankiet do dziekanatu do dnia 23.11.2020 r.
  • Ogłoszenie wyników podziału do dnia 07.12.2020 r.
  • Odwołania w formie pisemnej – 14 dni od ogłoszenia wyników podziału
  • Ogłoszenie ostatecznej listy podziału 21.12.2020 r.

*) – zainteresowani mogą dokonać sprawdzenia średniej telefonicznie (261 839 977) lub osobiście w p. 12/45, w godzinach przyjęć.