Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

W zakresie kwalifikacji technicznych absolwent będzie posiadał wiedzę ogólną z elektroniki i telekomunikacji. W szczególności wiedzę z zakresu: miernictwa elektronicznego, inżynierii materiałowej, przetwarzania sygnałów, układów analogowych i cyfrowych, technik bardzo wysokiej częstotliwości, optoelektroniki, języków programowania, systemów i sieci telekomunikacyjnych oraz konstrukcji urządzeń elektronicznych.

Absolwent będzie posiadał umiejętności w zakresie:

 • eksploatacji analogowych i cyfrowych układów, urządzeń i systemów elektronicznych, telekomunikacyjnych, anten, techniki mikrofalowej oraz optoelektroniki,
 • projektowania układów analogowych i cyfrowych,
 • modelowania i symulacji systemów oraz komputerowego wspomagania procesu projektowania,
 • algorytmów przetwarzania sygnałów i danych pomiarowych,
 • oceny oraz badania niezawodności elementów i systemów,
 • instalowania i eksploatacji urządzeń i systemów zabezpieczenia technicznego różnorodnych obiektów,
 • samodzielnego utrzymywania kontaktu z najnowszymi światowymi trendami rozwoju techniki w swej specjalności.

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja prowadzony przez Wydział Elektroniki WAT uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 517/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 702/20015 z dnia 3 września 2015 r. Ponadto kierunek uzyskał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) na lata 2018-2023.

OPIS KIERUNKU

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego realizowane są jako jednolite studia magisterskie; trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Studenci studiów wojskowych na kierunku elektronika i telekomunikacja, mogą zdobywać w WAT kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:

 • eksploatacja systemów łączności;
 • rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne;
 • radiolokacja;
 • radionawigacja;
 • metrologia.

Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja zapewniają przygotowanie absolwentów do prowadzenia szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. Kształcenie jest oparte na starannie dobranym zestawie przedmiotów specjalistycznych, które służą właściwemu profilowaniu wykształcenia pod kątem współczesnych i przyszłościowych technik elektronicznych i telekomunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz narzędzi komputerowych, a także tworzenia tych technologii i narzędzi.

W zakresie specjalności eksploatacja systemów łączności

studia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu systemów telekomunikacyjnych oraz skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Wiedza uzyskana w trakcie realizacji przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych przygotowuje przyszłego oficera pod względem fachowym. Oprócz przedmiotów typowo politechnicznych student zapoznaje się z tajnikami służby wojskowej w roli oficera łączności i informatyki. Część zajęć specjalistycznych organizowana jest w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Są to zajęcia praktyczne na nowoczesnym sprzęcie łączności i informatyki występującym na aktualnym wyposażeniu SZ jak i będącym na etapie wdrażania do użytkowania. Absolwent to specjalista wysokiej klasy w zakresie wojskowych systemów łączności i informatyki.

W zakresie specjalności rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne

studia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu rozpoznania, zakłócania i walki elektronicznej oraz skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP. Studentom oferowane są odpowiednio dobrane przedmioty politechniczne. W zakresie przedmiotów specjalistycznych, studenci zapoznają się z zagadnieniami związanymi m.in. z rozpoznaniem i zakłócaniem radiowym, rozpoznaniem obrazowym i optoelektronicznym, rozpoznaniem radarowym, zakłócaniem radiolokacyjnym. Dużo uwagi poświęca się przygotowaniu praktycznemu. W tym celu organizowane są zajęcia praktyczne z wykorzystaniem polowego i stacjonarnego sprzętu specjalistycznego w Centrum Szkolenia RSZ oraz w jednostkach wojskowych Walki Elektronicznej. Absolwent to specjalista wysokiej klasy w zakresie wojskowych systemów rozpoznania i zakłóceń elektronicznych.

W zakresie specjalności radiolokacja

studia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu radiolokacji oraz skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Studia te mają na celu kształcenie fachowców w zakresie budowy, eksploatacji oraz pracy bojowej sprzętu radiolokacyjnego zarówno na poziomie pojedynczego radaru, jak i systemu radiolokacyjnego. W ramach kształcenia kierunkowego student otrzymuje wiedzę w zakresie m.in. podstaw teledetekcji, optoelektroniki, układów analogowych i cyfrowych, podstaw automatyki oraz systemów mikroprocesorowych. W ramach kształcenia specjalistycznego student otrzymuje niezbędną wiedzę oraz nabywa umiejętności w zakresie projektowania, technologii realizacji oraz eksploatacji podzespołów z zakresu techniki mikrofalowej, urządzeń nadawczo – odbiorczych, systemów antenowych, teorii radiolokacji i radionawigacji, układów przetwarzania sygnałów, transmisji danych, fuzji danych oraz urządzeń zobrazowania informacji. Sporo miejsca w planie studiów zajmują problemy programowania i technik komputerowych,
a w tym zasady projektowania oraz zastosowania platform specjalizowanych. Zajęcia teoretyczne uzupełniane są ćwiczeniami realizowanymi z wykorzystaniem dobrze wyposażonej i ciągle unowocześnianej bazy laboratoryjnej. Ponadto w planach studiów uwzględniono zajęcia prowadzone w ramach szkoleń na terenie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie.

W zakresie specjalności radionawigacja

studia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu radionawigacji oraz skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Specjalność ma na celu kształcenie specjalistów w zakresie eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów radionawigacyjnych naziemnych i pokładowych. Program kształcenia, oprócz przedmiotów ogólnych i podstawowych, obejmuje szeroką gamę przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych kształtujących umiejętności absolwenta. W ramach kształcenia specjalistycznego oraz profilującego, studenci są ukierunkowywani na specyfikę rozwiązań technicznych wykorzystywanych w pokładowych i naziemnych urządzeniach radionawigacyjnych, wykorzystywanych w lotnictwie w ujęciu pojedynczych urządzeń oraz całych systemów. Obejmuje to wiedzę z zakresu urządzeń radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych, radiolokacyjnych, techniki obliczeniowej, systemów zobrazowania informacji, itp. Szerokie spektrum analizowanych problemów technicznych, nowoczesne metody nauczania sprawiają, że uzyskane podstawy szerokiej i uniwersalnej wiedzy oraz właściwej organizacji pracy u absolwenta sprawdzają się zarówno na samodzielnych stanowiskach pracy, jak i w działaniach zespołowych.

W zakresie specjalności metrologia

studia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu metrologii oraz skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Specjalność ma na celu kształcenie specjalistów w zakresie działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej. Program kształcenia, oprócz przedmiotów ogólnych i podstawowych, obejmuje szeroką gamę przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych kształtujących umiejętności absolwenta. W ramach kształcenia specjalistycznego oraz profilującego, studenci są ukierunkowywani na specyfikę rozwiązań technicznych wykorzystywanych w działalności metrologicznej. Obejmuje to wiedzę z zakresu zapewnienia jednolitości miar i dokładności pomiarów jako podsystemu zabezpieczenia technicznego eksploatacji sprzętu wojskowego (SpW) zgodnie z wymaganiami taktyczno – technicznymi oraz bojowymi współczesnego pola walki. Użytkowa aparatura kontrolno – pomiarowa, stanowiska kalibracji przyrządów oraz ruchome laboratoria metrologiczne to główne elementy przyszłych stanowisk pracy absolwenta. Szerokie spektrum analizowanych problemów technicznych, nowoczesne metody nauczania sprawiają, że uzyskane podstawy szerokiej i uniwersalnej wiedzy oraz właściwej organizacji pracy u absolwenta sprawdzają się zarówno na samodzielnych stanowiskach pracy, jak i w działaniach zespołowych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.