Szanowni Państwo,

W bieżącym roku kończy się kadencja Senatu Wojskowej Akademii Technicznej na lata 2020-2024. W dniu 1. września 2024 nowy skład Senatu rozpocznie swoją działalność.
W dniu 20. lutego br. dokonano wyboru władz Komisji Wyborczej Wydziału Elektroniki (KW WEL).
Przewodniczącym KW WEL został wybrany dr hab. inż. Jan Matuszewski, zastępcą przewodniczącego dr hab. inż. Zenon Szczepaniak oraz sekretarzem Jerzy Stec.
Wybór przedstawicieli do Senatu WAT odbywa się na zebraniach wyborczych w wyborach bezpośrednich, w obwodach wyborczych określonych w regulaminie wyborczym Akademii.
Aktualny stan procesu wyborczego jest następujący:

 • uchwałą nr 2/WAT/2024 z 25 stycznia 2024r., Senat powołał komisję wyborczą Akademii;
 • uchwałą nr 4/WAT/2024 z 25 stycznia 2024r., Senat powołał wydziałowe komisje wyborcze;
 • uchwałą nr 3/WAT/2024 z 25 stycznia 2024r., Senat powołał międzyuczelnianą komisje wyborczą;
 • uchwałą nr 9/KWA/2024 z 29 marca 2024 r. KWA uchwaliła terminarz czynności wyborczych w wyborach do Senatu WAT na kadencję 2024-2028;
 • uchwałą nr 10/WAT/2024 z 29 marca 2024r., Senat zarządził wybory na członków Senatu Wojskowej Akademii Technicznej na kadencję 2024-2028.

Uchwały te można pobrać ze strony internetowej Akademii w zakładce lex.wat.edu.pl. W przyjętej przez komisję wyborczą Akademii uchwale nr 6/KWA/2024 z dnia 28 lutego 2024r., liczba mandatów w pierwszej grupie profesorów i profesorów WAT wynosi 31, w drugiej grupie pozostałych nauczycieli akademickich – 10, w trzeciej grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 6 i w czwartej grupie doktorantów i studentów – 13.

Według stanu ewidencji kadrowej na dzień 31 stycznia 2024 r. Wydział Elektroniki otrzymał 4 mandaty w grupie profesorów i profesorów WAT oraz 1 mandat w grupie pozostałych nauczycieli akademickich.
Po przyjęciu przez Senat WAT uchwały nr 9/KWA/2024 z dnia 29 marca 2024r. Komisja Wyborcza WEL podjęła uchwały w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych i w sprawie zarządzenia wyborów na członków Senatu Wojskowej Akademii Technicznej na kadencję 2024-2028.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Wydziału Elektroniki

dr hab. inż. Jan Matuszewski

Działając na podstawie uchwały nr 10/KWA/2024 z dnia 29 marca 2024 r., w sprawie zarządzenia wyborów członków Senatu Wojskowej Akademii Technicznej na kadencję 2024-2028, Komisja Wyborcza WEL informuje co następuje:

 1. Z dniem 04.04.2024 r. uruchomiony został proces wyborów przedstawicieli społeczności nauczycieli akademickich Wydziału Elektroniki do Senatu WAT.
 2. Na podstawie uchwały nr 6 /KWA/2024 z dnia 28 lutego 2024 r., społeczność nauczycieli akademickich WEL ma być reprezentowana w Senacie WAT:
  • w grupie profesorów i profesorów WAT przez 4 osoby;
  • w grupie pozostałych nauczycieli akademickich przez 1 osobę.
 3. Kandydaci na przedstawicieli Wydziału w Senacie powinni zgłosić swoje kandydatury w formie pisemnej, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 4. Formularze zgłoszeń kandydatów do Senatu (wraz z informacją o obowiązujących kryteriach) znajdują się w postaci załączników w Regulaminie wyborczym WAT na kadencję 2024‑2028, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 7/KWA/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. Uchwałę tę można pobrać ze strony internetowej Akademii w zakładce  lex.wat.edu.pl.
 5. Składanie zgłoszeń kandydatów musi zakończyć się do dnia 10 kwietnia b.r. Miejsce składania zgłoszeń: sekretariat Dziekana.
 6. Wybory mają charakter tajny, bezpośredni i powszechny.
 7. Wybory przedstawicieli do Senatu organizuje Wydziałowa Komisja Wyborcza WEL.
  Zebrania wyborcze przedstawicieli do Senatu obejmujące:

  • profesorów i profesorów WAT zatrudnionych w Akademii;
  • oraz pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii,
   zostaną przeprowadzone w dniu 24.04.2024 w s. 09 bud. 42, oddzielnie dla wyboru przedstawicieli z każdej grupy, tj.:
  •  w godzinach 10:00 – 11:30 dla grupy profesorów i profesorów WAT,
  • w godzinach 12:00 – 13.30 dla pozostałych nauczycieli akademickich.
 8. Szczegółowy terminarz czynności wyborczych na Wydziale Elektroniki stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej Wydziału Elektroniki

dr hab. inż. Jan Matuszewski

11.04.2024

Działając na podstawie uchwały nr 10/KWA/2024 z dnia 29 marca 2024 r., w sprawie zarządzenia wyborów członków Senatu Wojskowej Akademii Technicznej na kadencję 2024-2028, Komisja Wyborcza WEL informuje co następuje:

 1. Na podstawie uchwały nr 22/WAT/2024 z dnia 28 marca 2024 r. oraz uchwały nr 3/KW WEL/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 Komisja Wyborcza WEL na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia dokonała przeglądu i weryfikacji zgłoszonych kandydatur do Senatu WAT na kadencję 2024-2028.
 2. Komisja stwierdziła co następuje:
  1. W grupie profesorów i profesorów WAT na 4 mandaty otrzymano 5 zgłoszeń:
   • Piotr Kaniewski
   • Jan Kelner
   • Dariusz Laskowski
   • Marek Suproniuk
   • Waldemar Susek
  2. W grupie pozostałych nauczycieli akademickich na 1 mandat otrzymano 2 zgłoszenia:
   • Mariusz Bednarczyk
   • Wiktor Olchowik
 3. Zebrania wyborcze przedstawicieli do Senatu obejmujące
  • profesorów i profesorów WAT zatrudnionych w Akademii;
  • oraz pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii,
   zostaną przeprowadzone w dniu 24.04.2024 w s. 09 bud. 42, oddzielnie dla wyboru przedstawicieli z każdej grupy i rozpoczną się:

   • o godzinie 10:00 dla grupy profesorów i profesorów WAT,
   • o godzinie 12:00 dla pozostałych nauczycieli akademickich.
 4. Przy zgłaszaniu kandydatów miała zastosowanie uchwała Senatu WAT nr 21/WAT/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu wyborczego WAT na kadencje 2024-2028”, § 6 pkt. 6-8:

§ 6

6)  czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi;

7)  bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii jako podstawowym miejscu pracy oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy, spełniającym wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7, ust. 4 oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z. 2023 r. poz. 742, z późn. zm.).

 

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej Wydziału Elektroniki

dr hab. inż. Jan Matuszewski

22.04.2024

 1. Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 kwietnia (środa) odbędzie się zebranie wyborcze w celu wybrania przedstawicieli Wydziału Elektroniki do Senatu WAT w grupie profesorów i profesorów WAT. Na 4 mandaty senatorów otrzymano zgłoszeń:
 • Piotr Kaniewski
 • Jan Kelner
 • Dariusz Laskowski
 • Marek Suproniuk
 • Waldemar Susek

Początek zebrania: godz. 10:00
Miejsce zebrania:    s. 09 bud. 42

 1. Zgodnie z Regulaminem wyborczym WAT na kadencję 2024-2028, § 6 pkt. 7:

bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

 1. Apelujemy o liczny udział w głosowaniu, gdyż zgodnie z §27 statutu WAT głosowanie można uznać za ważne tylko wówczas, gdy uczestniczy w nim więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

Komitet Wyborczy Wydziału Elektroniki

22.04.2024

 1. Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 kwietnia (środa) odbędzie się zebranie wyborcze w celu wybrania przedstawicieli Wydziału Elektroniki do Senatu WAT w grupie nauczycieli akademickich.

Na 1 mandat senatora otrzymano zgłoszenia:

 • Mariusz Bednarczyk
 • Wiktor Olchowik

Początek zebrania: godz. 12:00
Miejsce zebrania: s. 09 bud. 42

 1. Zgodnie z Regulaminem wyborczym WAT na kadencję 2024-2028, § 6 pkt. 7:

bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

 1. Apelujemy o liczny udział w głosowaniu, gdyż zgodnie z §27 statutu WAT głosowanie można uznać za ważne tylko wówczas, gdy uczestniczy w nim więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

 

Komitet Wyborczy Wydziału Elektroniki

Komisja Wyborcza Wydziału Elektroniki informuje, że w wyniku przeprowadzonych w dniu 24.04.2024 głosowań na przedstawicieli WEL do Senatu WAT na kadencję 2024-2028, wybrani zostali:

 • z grona profesorów i profesorów WAT:
 1. dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI, prof. WAT
 2. dr hab. inż. Jan KELNER, prof. WAT
 3. dr hab. inż. Marek SUPRONIUK, prof. WAT
 4. dr hab. inż. Waldemar SUSEK, prof. WAT
 • z grona pozostałych nauczycieli Wydziału Elektroniki:
 1. dr inż. Mariusz BENARCZYK

Nowo wybranym Senatorom Komisja Wyborcza WEL życzy owocnej pracy dla dobra naszej Alma Mater.

Komisja Wyborcza Wydziału Elektroniki