Prace naukowe prowadzone w Instytucie były i są w większości przypadków kontynuacją tematów wieloletnich. Wysiłek naukowo-badawczy pracowników instytutu koncentruje się głównie w wymienionych obszarach.

W ramach tego obszaru rozwijane są w szczególności następujące zagadnienia:

 • diagnozowanie systemów antropotechnicznych w ujęciu potencjałowo-efektowym,
 • diagnostyka procesów destrukcyjnych i przeciwdestrukcyjnych,
 • systemy informatyczne, wspomagające operatorów eksploatacji,
 • komputerowe systemy pomiarowo-diagnostyczne.

Działalność naukowa w zakresie tego obszaru obejmuje badania szeroko pojętych metod akwizycji, analizy i przetwarzania danych pomiarowych. Podstawowym celem tej działalności jest wykorzystanie osiągnięć współczesnej inżynierii pomiarowej na potrzeby m. in. diagnostyki obiektów technicznych i biologicznych.
Szczegółowe obszary zainteresowań w tym zakresie można ująć w następujące grupy tematyczne:

 • procesory sygnałowe – rozbudowa algorytmów oraz realizacja oprogramowania sekwencyjnego i blokowego przetwarzania danych,
 • nowe generacje sztucznych sieci neuronowych – prace nad uzyskiwaniem większej efektywności ich działania w układzie klasyfikatora oraz jako układu regresyjnego (sieci wykorzystujące tzw. wektory podtrzymujące SVM oraz zasady logiki rozmytej),
 • metody cyfrowego przetwarzania sygnałów – ekstrakcja cech diagnostycznych na podstawie modelowania parametrycznego, nieliniowej analizy danych z wykorzystaniem statystyk wyższych rzędów, aproksymacji wielomianowej, analizy czasowej, częstotliwościowej i falkowej,
 • pomiary wielkości nieelektrycznych jak np. precyzyjne pomiary kąta obrotu, pomiary przepływu; w tym drugim przypadku prace skupiają się na metodach optymalizacji parametrów konstrukcyjnych i metrologicznych przepływomierzy elektromagnetycznych oraz na zagadnieniach wypracowania algorytmów przetwarzania, ukierunkowanych na minimalizację wpływu na dokładność pomiaru zakłóceń środowiskowych i zakłóceń związanych z turbulencją przepływu cieczy.

W ramach tego obszaru prowadzone są prace badawcze w następujących pod obszarach:

 • diagnostyka materiałów półprzewodnikowych o szerokiej przerwie zabronionej (takich jak np. GaAs, InP) i wytworzonych z tych materiałów przyrządów półprzewodnikowych;
 • badania stanów powierzchniowych wybranych struktur półprzewodnikowych;
 • elektro-optyczne badania materiałów stosowanych w przetwornikach magneto-optycznych;

W ramach tego obszaru prowadzone są badania zmierzające do doskonalenia metod pomiarów wybranych sygnałów biomedycznych (m.in. EMG i EKG, pomiar drżeń kończyn) oraz metod ich analizy w aspekcie wyboru parametrów definiujących cechy szczególne badanych sygnałów, wskazujące na konkretne objawy kliniczne.
Do szczególnych osiągnięć zespołu realizującego wymienione prace należy zaliczyć:

 • opracowanie i wdrożenie metody diagnozowania schorzeń nerwowo-mięśniowych opartej na analizie falkowej potencjałów czynnościowych jednostek ruchowych;
 • opracowanie matematycznego modelu szkieletowej protezy zębowej do badań dynamicznych.


Ten obszar badawczy związany jest z uruchomionym w 2010 roku nowym kierunkiem studiów „energetyka”. Trwają intensywne prace nad rozbudową bazy laboratoryjnej. Kompletowany jest także zespół naukowo-badawczy. Przyjęty wstępnie program badań zakłada realizację w najbliższych kilku latach prac doktorskich dotyczących m. in.:

 • analizy i syntezy metod oraz układów zasilania solarnego w aspekcie zastosowań militarnych;
 • przekształtniki energii elektrycznej.