Kolejna edycja ankietyzacji nauczycieli akademickich na Wydziale Elektroniki już  za nami. Ankietyzacja została przeprowadzona w systemie USOS, z zachowaniem zasad anonimowości, poufności oraz dobrowolności ankietowanych. Formularze ankiety oceny nauczyciela akademickiego były dostępne w systemie USOS do 15.10.2021 r.

Prezentowane zestawienie przedstawia wyniki ankietyzacji nauczycieli akademickich w semestrze letnim roku akademickim 2020/2021. Ankietę przeprowadzono wśród studentów kierunków Elektronika i Telekomunikacja oraz Energetyka. Studenci wypełniając ankiety oceniają zajęcia nauczyciela akademickiego, w tym między innymi komunikatywność i styl prowadzenia zajęć oraz relację nauczyciel-student. Należy zaznaczyć, iż kryterium ważności to minimum 5 wypełnionych ankiet. Bardzo dobre wyniki uzyskane w tym semestrze pozwoliły na wyróżnienie 13 nauczycieli akademickich z najwyższymi ocenami. Kilku nauczycieli zostało wybranych przez studentów po raz kolejny.

Ranking nauczycieli przedstawiono w kolejności alfabetycznej.

dr inż. Grzegorz Czopik

mgr inż. Piotr Figoń

mgr inż. Anna Kaszuba-Chęcińska

mgr inż. Jakub Kaźmierczak

mgr inż. Michał Knioła

dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz

prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski

mgr inż. Marta Okoń-Fąfara

dr inż.  Bogdan Perka

dr inż. Rafał Przesmycki

dr inż. Paweł Skokowski

mgr inż. Paweł Słowak

mgr inż. Jakub Tyburski

Wszystkie ankiety są anonimowe, dostępne w uniwersyteckim systemie obsługi studenta i przeprowadzane zgodnie z procesem 6.3 „Opiniowanie nauczycieli przez uczestników procesu dydaktycznego” Zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 1/RKR/2020 z dnia 1 stycznia 2020 r.

NAJLEPSZYM NAUCZYCIELOM SERDECZNIE GRATULUJEMY ! ! !

    STUDENTOM DZIĘKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE W PROCES WYPEŁNIANIA ANKIET ! !