WAŻNE TERMINY

  • do 12.02.2022 r. – przyjmowanie wniosków studentów do Dziekana o zgodę na powtarzanie zajęć (jeśli wniosek taki nie był wcześniej złożony) – termin powtarzania: semestr letni 2020/2021. Druk wniosku na stronie wydziału.
  • do 15.03.2022 r. – podanie informacji o rozpoczęciu powtarzania zajęć.
  • do 29.03.2022 r. – dokonanie opłaty za powtarzanie zajęć w semestrze letnim 2020/2021. Zgodnie z decyzjami rektora w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadawalających wyników w nauce oraz innych opłat związanych ze świadczonymi usługami edukacyjnymi wynoszą: opłata za 1 godzinę powtarzanych zajęć dla naborów 2019 i 2020 – 10 zł.

Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać podpisany i zeskanowany do pdf na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl.

Odradzamy przesłanie wniosku w postaci zdjęcia ponieważ w większości są one mało czytelne.


Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 91/RKR/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

„powtarzanie niżej określonych zajęć na studiach z powodu niezadawalających wyników w nauce:
a) powtarzanie przedmiotu – 10 zł za godzinę zajęć powtarzanego przedmiotu określonego w programie studiów,”

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 28/RKR/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

„powtarzanie niżej określonych zajęć na studiach z powodu niezadawalających wyników w nauce:
a) powtarzanie przedmiotu – 10 zł za godzinę zajęć powtarzanego przedmiotu określonego w programie studiów,”