Rok 2021 w Wydziale Elektroniki to promocja na pierwszy stopień oficerski podporucznika Wojska Polskiego 59 absolwentów studiów na kierunku elektronika i telekomunikacja. Wśród nich znalazło się 5 oficerów nowej specjalności metrologia, którzy zasilą korpus osobowy ogólny.

Metrologia to specjalność, którą reaktywowano w roku 2016 na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej. Absolwent tej specjalności to specjalista wysokiej klasy w zakresie wojskowych systemów pomiarowych. Program kształcenia obejmuje wiedzę politechniczną z zakresu metrologii oraz systemów pomiarowych i skorelowany jest z potrzebami oraz zadaniami Sił Zbrojnych w części obejmującej szkolenie specjalistyczne i wojskowe. Absolwenci tej specjalności zostali skierowani do poniższych jednostek:

  • 3 Wojskowy Ośrodek Metrologii w Oleśnicy (2)
  • Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Warszawie (2)
  • Batalion WAT(1)


Od lewej jeszcze podchorążowie, ale za chwilę już oficerowie: sierż. pchor. Grzegorz Marchewka,
sierż. pchor. Mariusz Słomka, sierż. pchor. Dominik Mały, sierż. pchor. Krzysztof Kaliś, sierż. pchor. Przemysław Kaleta

Wśród absolwentów tegorocznej specjalności mamy 2 studentów, którzy ukończyli studia na wydziale z najlepszymi lokatami. Prymusem Wydziału Elektroniki został ppor. Dominik Mały. Ze średnią ocen 4,71 uzyskał jednocześnie drugą lokatę tegorocznej promocji oficerskiej wśród wszystkich absolwentów WAT i otrzymał honorową broń białą od Ministra Obrony Narodowej.

Ppor. Dominik Mały otrzymuje w dniu promocji honorową broń białą

Drugą lokatę na Wydziale Elektroniki uzyskał również absolwent specjalności metrologia, ppor. Grzegorz Marchewka. Wśród absolwentów metrologii również ppor. Przemysław Kaleta uzyskał wysoką 4 lokatę na Wydziale Elektroniki.

Absolwenci metrologii to niewątpliwie elita młodej wojskowej społeczności. Jak sami mówią wybrali metrologię jako specjalność, gdyż była to swego rodzaju nowość oferowana przez Wydział Elektroniki. ppor. Przemysław Kaleta zdecydował o wybraniu tej specjalności, gdyż spośród dostępnych specjalizacji ta była najbliższa samej elektronice. Ppor. Grzegorz Marchewka uznaje, że z uwagi na brak naboru na specjalność radioelektroniczne urządzenia pokładowe, specjalność metrologia wydawała się po prostu najciekawszą opcją z pozostałych.

Ich zapał do pracy potwierdzają liczne nagrody, które otrzymali w czasie studiów. W roku 2020 w kategorii prac inżynierskich I miejsce w konkursie o Nagrodę Rektora za najlepszą pracę dyplomową zdobył sierż. pchor. inż. Dominik MAŁY za pracę pt. „Detekcja faz oddechu w rejestracjach stetoskopowych”. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI. Ponadto został wyróżniony dyplomem uznania I stopnia w konkursie Dziekana na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2019/2020. Sierż. pchor. inż. Grzegorz MARCHEWKA został natomiast uhonorowany dyplomem uznania II stopnia za pracę pt. „Stanowisko do mikroprocesorowego wspomagania wytwarzania modułów elektronicznych”. Promotorem pracy był dr inż. Michał Wiśnios.

Praca inżynierska sierż. pchor. inż. Grzegorza MARCHEWKI

Również w tym roku wykonane przez nich prace dyplomowe na studiach II stopnia stanęły w szranki w konkursach Rektora oraz Dziekana. Mgr inż. Dominik MAŁY zdobył I miejsce w konkursie Dziekana za pracę pt. Ekstrakcja danych liczbowych z wykresów słuchowych potencjałów wywołanych”.  Jednocześnie mgr inż. Przemysław KALETA (temat pracy dyplomowej: „Projekt stanowiska laboratoryjnego do wzorcowania multimetru cyfrowego”) oraz mgr inż. Grzegorz MARCHEWKA (temat pracy dyplomowej: System detekcji przeszkód dla autonomicznej platformy gąsienicowejzdobyli ex aequo nagrodę II stopnia.

Ponadto sierż. pchor. inż. Dominik Mały zdobył pierwsze miejsce w kategorii Communications and Signal Processing za artykuł pt. Extraction of numerical data from auditory evoked potentials charts podczas corocznej międzynarodowej studenckiej konferencji CERC 2020, która odbyła się 6–7 listopada w Military Technical Academy w Bukareszcie (Rumunia). Prezentowana na konferencji praca dotyczyła pozyskiwania sygnałów słuchowych potencjałów wywołanych zarejestrowanych w postaci graficznej, tj. ekstrakcji danych liczbowych z wykresów słuchowych potencjałów wywołanych z zachowaniem wszelkich charakterystycznych cech przetwarzanej krzywej. Słuchowe potencjały wywołane (ang. auditory evoked potentialsAEPs) to sygnały elektryczne rejestrowane z elektrod przymocowanych do czaszki, rejestrowane synchronicznie z bodźcem akustycznym odtwarzanym w słuchawce pacjenta.

Wyróżnienie dla sierż. pchor. inż. Dominika Małego na konferencji w Bukareszcie

Oprócz przedmiotów typowo politechnicznych student na specjalności metrologia zapoznaje się z tajnikami służby wojskowej w roli oficera metrologii. Znaczna część zajęć specjalistycznych organizowana jest w Wojskowych Ośrodkach Metrologii, podległych Wojskowemu Centrum Metrologii w Warszawie. Są to zajęcia praktyczne na nowoczesnym sprzęcie pomiarowym, występującym na aktualnym wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, jak i będącym na etapie wdrażania do użytkowania. Absolwenci specjalności odbywali praktyki między innymi w Specjalistycznym Ośrodku Metrologii w Poznaniu, 1 Wojskowym Ośrodku Metrologii w Gdyni czy w 2 Wojskowym Ośrodku Metrologii w Bydgoszczy. Każde z tych miejsc charakteryzuje się inną specyfiką pracy, dlatego też jedni z nich doceniają praktyki w Poznaniu z uwagi na profesjonalny sprzęt oraz kadrę, inni zaś twierdzą, iż najlepszym miejscem była Gdynia, z uwagi na najciekawszy sprzęt do obsługi (tzn. okręty.) Studenci doceniają też praktyki w jednostkach do których można trafić po specjalizacji.

Zadaliśmy również nowo wypromowanych absolwentom pytanie, który z przedmiotów w całym toku kształcenia był według nich najbardziej interesujący. Sierż. pchor. Dominik Mały twierdzi, że było tego zbyt dużo by wymieniać :). Zaś sierż. pchor. Grzegorz Marchewka uznaje za najciekawszy przedmiot Czujniki i Przetworniki. Duża ilość wiedzy na temat większości urządzeń działających w elektronice. Bardzo się przydaje w rozumieniu procesów zachodzących w tym dziale.

Kształcenie na kierunku elektronika i telekomunikacja jest ściśle powiązane z badaniami naukowymi realizowanymi w Wydziale Elektroniki. Studenci są zachęcani do uczestniczenia w tych badaniach i mają możliwość ich prowadzenia nie tylko podczas ćwiczeń laboratoryjnych. Zaangażowanie studentów w badania naukowe sprzyja intensyfikacji przekazywania wiedzy i doświadczenia w bezpośredniej relacji mistrz – uczeń.  Tak było i w tym przypadku. Dla przykładu sierż. pchor. Przemysław Kaleta w ramach realizacji pracy inżynierskiej pt. Opracowanie oprogramowania układu do pomiaru impulsów elektromagnetycznych uczestniczył w projekcie badawczym prowadzonym przez Wydział Elektroniki. Praca polegała na opracowaniu aplikacji sterująco-pomiarowej dla modułu szybkiego przetwornika A/C, która pozwoliła na zobrazowanie sekwencji przebiegów rejestrowanych  impulsowych niezależnie od długości odstępów czasowych między nimi, obliczenie parametrów dla każdego z impulsów oddzielnie oraz wyznaczenie statystyk opisowych dla całej sekwencji, analizę widmową oraz zapis danych do pliku i ich późniejszą analizę. Dodatkowym atutem pracy było opracowanie przez pchor. Kaletę symulatora modułu przetwornika. Symulator ten realizuje zestaw funkcji fizycznego układu, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie prac rozwojowych nad oprogramowaniem bez konieczności niepotrzebnej eksploatacji kosztownego sprzętu. Jego opracowanie stanowiło cenny wkład w prace zespołu zajmującego się budową układu do pomiaru pola. Realizacja tematu wymagała opanowania wiedzy z zakresu analogowego i cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz wykazania się umiejętnościami programistycznymi wykraczającymi poza program studiów.

Widok interfejsu sterująco-pomiarowego opracowanego przez pchor. Kaletę na potrzeby pomiarów wysokomocowych pól elektromagnetycznych

Studenci oprócz studiowania znaleźli również chwilę czasu, aby rozwijać swoje zainteresowania poza głównym tokiem nauczania. Sierż. pchor. Dominik Mały był członkiem AZS WAT Warszawa i trenował trójbój siłowy. Sierż. pchor. Przemysław Kaleta udzielał się w kole żeglarskim. Natomiast sierż. pchor. Grzegorz Marchewka rozwinął znajomość obsługi programów CAD i programowania.

Z archiwum AZS WAT

I na koniec poprosiliśmy podporuczników o porady dla młodych studentów. Jedna nam się bardzo spodobała. Sierż. pchor. Przemysław Kaleta twierdzi, iż lepsza piątka w trzecim terminie niż trójka w pierwszym. Sierż. pchor. Grzegorz Marchewka zachęca zaś przyszłych adeptów do nauki języka programowania: Jeśli spodoba im się jakiś język programowania niech porzucą naukę reszty języków i nauczą się chociaż jednego, ale porządnie, a nie wszystkich po trochu. Im wyższy poziom języka tym lepiej.

Uśmiechnięci absolwenci tuż po obronie prac dyplomowych