Szanowni Studenci i Pracownicy Wydziału Elektroniki,

uwzględniając zalecenia Władz Uczelni, aktualną sytuację epidemiczną, możliwości osiągania przez studentów zakładanych efektów uczenia się, liczebność grup studenckich, wielkość dostępnych sal dydaktycznych oraz konieczność przestrzegania odpowiednich przepisów regulujących zasady bezpieczeństwa sanitarnego, od 1 października 2021 r. w Wydziale Elektroniki przewidujemy realizację zajęć w systemie mieszanym, tj. zarówno zajęć w murach uczelni, jak i zajęć w trybie zdalnym i hybrydowym (część zajęć w ramach przedmiotu zdalnie, część stacjonarnie). W trybie stacjonarnym będą realizowane te zajęcia, które można przeprowadzić w obowiązującym reżimie sanitarnym tj. z uwzględnieniem rekomendacji i wytycznych zawartych w Decyzji Rektora WAT nr 144/RKR/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych w zakresie działań profilaktycznych w warunkach stanu epidemii COVID — 19″. Pozostałe zajęcia będą realizowane w trybie zdalnym lub hybrydowym.

W szczególności zajęcia wykładowe w dużych grupach będą realizowane w trybie zdalnym, tzn. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te zostały zaplanowane do realizacji w miesiącu październiku oraz pierwszych tygodniach listopada. Tryb zdalny będzie też miał zastosowanie w przypadku mniejszych grup realizujących zajęcia, których efekty uczenia się można osiągnąć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Fakt realizacji zajęć w trybie zdalnym wskazywany będzie w rozkładach zajęć dostępnych na stronie Wydziału brakiem numeru sali przewidzianej w normalnych warunkach do zajęć stacjonarnych.

W przypadku studiów cywilnych dołożymy wszelkich starań, aby w danym dniu zajęcia były realizowane albo wyłącznie w trybie stacjonarnym, albo wyłącznie w trybie zdalnym. Umożliwi to studentom bezproblemowy udział we wszystkich zajęciach. Dołożymy też starań, aby na studiach niestacjonarnych zdalny lub stacjonarny sposób realizacji zajęć dotyczył całego zjazdu. W przypadku studentów studiów wojskowych, z uwagi na ich zakwaterowanie na miejscu, dopuszczamy możliwość realizacji w danym dniu zajęć zarówno stacjonarnych, jak i zdalnych.

Zachęcam studentów, zwłaszcza na studiach cywilnych stacjonarnych i niestacjonarnych, do bieżącego śledzenia rozkładu zajęć, celem dostosowania działań związanych z dojazdami i zakwaterowaniem w czasie studiów do aktualnej sytuacji.

Wszystkie zajęcia będą realizowane zgodnie z aktualnymi rozkładami zajęć z zastrzeżeniem, że w przypadku zaostrzenia sytuacji sanitarno-epidemicznej w kraju i konsekwencji z tym związanych, tryb kształcenia może zostać zamieniony na całkowicie zdalny.

Dziekan Wydziału Elektroniki