Zakład Mikrofal jest jednym z trzech zakładów Instytutu Radioelektroniki. Prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawcza w zakresie szeroko rozumianej teorii i techniki mikrofalowej. Potencjał kadrowy zakładu to 2 profesorów zwyczajnych, 1 profesor nadzwyczajny i 6 adiunktów.

W Zakładzie Mikrofal realizowany jest proces dydaktyczny w następujących przedmiotach:

Jest przedmiotem wykładanym dla wszystkich specjalności kierunku elektronika i telekomunikacja. Studenci zapoznają się na nim z podstawowymi technikami prowadzenia i rozpraszania fal w liniach transmisyjnych oraz w układach pracujących w zakresie b.w.cz., ze strukturami i parametrami mikrofalowych prowadnic falowych oraz strukturami podstawowych układów techniki i elektroniki mikrofalowej. Uczą się analizowania właściwości układów b.w.cz. i technik dopasowania impedancyjnego.

Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce, czyli zastąpienie tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową, staje się faktem. W związku z tym, nie można sobie również wyobrazić przyszłego inżyniera o specjalności radioelektronika nie posiadającego gruntownej wiedzy w tym zakresie. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest oferta edukacyjna Zakładu Mikrofal Instytutu Radioelektroniki w postaci komplementarnego zestawu dwóch przedmiotów o nazwie Nadajniki i Odbiorniki telewizji cyfrowej. W ramach tych zajęć studenci mają okazję zapoznać się nie tylko z podstawami teoretycznymi techniki nadawania i odbioru sygnału telewizyjnego opartej o standardy DVB-T oraz DVB-S, ale mają także do dyspozycji niezwykle zaawansowaną technologicznie baza laboratoryjna. W przedmiocie Nadajniki telewizji cyfrowej trzon jej stanowi, pozyskany z Centrum Nadawczego w Raszynie, w pełni kompletny nadajnik telewizyjny firmy PLISCH, który z powodzeniem pracował przy obsłudze pierwszego multipleksu.

Stanowisko laboratoryjne do badania jakości detekcji sygnału DVB-T zbudowane w oparciu o głowicę nadawczo-odbiorczą NI standardu PXIe.

W przedmiocie Odbiorniki Telewizji Cyfrowej laboratorium oparte zostało na ultranowoczesnej głowicy nadawczo – odbiorczej firmy National Instruments, zbudowanej na bazie generatora wektorowego NI PXIe-5673 oraz wektorowego analizatora sygnałów NI PXIe-5663. Dodatkowym atutem proponowanego rozwiązania jest możliwość zapoznania się przez studentów z najnowszym trendem rozwojowym w zakresie techniki analityczno-pomiarowej opartej na standardzie PXI oraz nowoczesnym graficznym środowisku programistycznym, jaki jest LabVIEW.

Jest to przedmiot pozwalający przyszłym inżynierom telekomunikacji zapoznać się ze współczesnymi programami komputerowymi wspomagającymi proces projektowania mikrofalowych układów radioelektronicznych. W ramach przedmiotu realizowane jest laboratorium komputerowe wyposażone w wielostanowiskową edukacyjną wersję oprogramowania ADS firmy Agilent. W ramach tego przedmiotu studenci uczą się wybranych sposobów opisu wielowrotowych układów mikrofalowych, zapoznają się z wybranymi metodami analizy obwodów mikrofalowych, jak również z wybranymi programami komputerowymi wykorzystywanymi w projektowaniu i analizie parametrów obwodów mikrofalowych.

W ramach przedmiotu Graficzne Środowisko Programistyczne studenci poznają zasady tworzenia aplikacji w środowisku LabVIEW firmy National Instruments. Główne umiejętności są nabywane w ramach zajęć laboratoryjnych, na których studenci pod okiem doświadczonych wykładowców realizują kolejne projekty o coraz większym stopniu trudności. Na zajęciach poznają podstawowe struktury oferowane przez środowisko, uczą się projektować Panel Sterowania w sposób ergonomiczny, przetwarzać i wizualizować dane pomiarowe, dokonywać wymiany danych z innymi programami. Zakład dysponuje18 kartami pomiarowymi DAQ NI USB-6008, dzięki którym studenci uczą się współpracy środowiska z nowoczesnym sprzętem pomiarowym, akwizycji danych pomiarowych, zarówno analogowych, jak i cyfrowych, obsługi liczników cyfrowych, generacji sygnałów w oparciu o karty DAQ oraz sterowania urządzeniami zewnętrznymi.

Zakład posiada 2 platformy PXIe oraz szereg nowoczesnych modułów, w oparciu o które realizowane są projekty inżynierskie i prace magisterskie, dotyczące zagadnień generacji, odbioru i przetwarzania sygnałów mikrofalowych, w tym telekomunikacyjnych. Dzięki współpracy z pracownikami polskiego oddziału National Instruments nasi studenci mogą przystąpić do egzaminu CLAD, cenionego na rynku pracy. Po zakończeniu kursu programowania student potrafi samodzielnie tworzyć aplikacje w LabVIEW o średniozaawansowanym poziomie trudności.

Radiometria jest to dziedzina techniki, która zajmuje się pomiarami odebranego promieniowania. W ramach radiometrii wyróżnia się radiometrię szumową, która jest związana z pomiarami elektromagnetycznego promieniowania szumowego. Radiometria mikrofalowa znalazła zastosowanie w różnych dziedzinach życia i gospodarki takich jak: hydrologia, diagnostyka medyczna, zastosowania wojskowe, meteorologia i klimatologia, oraz rolnictwo i oceanografia.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzą działalność naukowo-badawczą, która owocuje podnoszeniem ich kwalifikacji zawodowych, oraz przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu nauczania. Działalność ta koncentruje się na trzech głównych obszarach:

  • Odbiór i analiza sygnałów mikrofalowych,
  • Szumowa radiometria i termografia mikrofalowa,
  • Techniki radaru szumowego.

W ramach tych obszarów prowadzone są badania w zakresie:

  1. modelowania, projektowania i prototypowego wykonywania elementów i układów mikrofalowych,
  2. metod, systemów i algorytmów rozpoznawania sygnałów mikrofalowych, oraz wykrywania kierunku ich nadejścia
  3. radiometrii mikrofalowej dla zastosowań medycznych i specjalnych,
  4. techniki radaru szumowego.