Zakład Mikrofal jest jednym z trzech zakładów Instytutu Radioelektroniki. Prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawcza w zakresie szeroko rozumianej teorii i techniki mikrofalowej. Potencjał kadrowy zakładu to 2 profesorów nadzwyczajnych, 4 adiunktów i 3 asystentów.

W Zakładzie Mikrofal realizowany jest proces dydaktyczny w następujących przedmiotach:

Jest przedmiotem wykładanym dla wszystkich specjalności kierunku elektronika i telekomunikacja. Studenci zapoznają się na nim z podstawowymi technikami prowadzenia i rozpraszania fal w liniach transmisyjnych oraz w układach pracujących w zakresie bardzo wielkich częstotliwości, ze strukturami i parametrami mikrofalowych prowadnic falowych oraz strukturami podstawowych układów techniki i elektroniki mikrofalowej. Uczą się analizowania właściwości układów mikrofalowych i technik dopasowania impedancyjnego.

Jest przedmiotem wykładanym dla wszystkich specjalności profilowanych przez Instytut Radioelektroniki. Studenci zapoznają się na nim z podstawowymi technikami i urządzeniami służącymi do nadawania sygnałów w systemach radioelektronicznych, zarówno wojskowych jak i cywilnych. Studenci poznają na  zajęciach struktury urządzeń, zasadę pracy i charakterystyki wybranych rozwiązań sprzętowych, pracujących w torach nadawania urządzeń radioelektronicznych.

Jest przedmiotem wykładanym dla wszystkich specjalności profilowanych przez Instytut Radioelektroniki. Studenci zapoznają się na nim z podstawowymi technikami i urządzeniami służącymi do odbioru sygnałów w systemach radioelektronicznych, zarówno wojskowych jak i cywilnych. Studenci poznają na  zajęciach struktury urządzeń, zasadę pracy i charakterystyki wybranych rozwiązań sprzętowych, pracujących w torach odbiorczych urządzeń radioelektronicznych.

Jest przedmiotem wykładanym dla wszystkich specjalności profilowanych przez Instytut Radioelektroniki. Studenci zapoznają się na nim z podstawami teorii pola elektromagnetycznego.
W ramach zajęć studenci poznają struktury prowadnic falowych, zasady propagacji fali elektromagnetycznej, w celu lepszego zrozumienia tematyki przedmiotów związanych z falami elektromagnetycznymi wielkiej częstotliwości.

Jest przedmiotem wykładanym dla specjalności Urządzenia i systemy elektroniczne. W ramach tych zajęć studenci mają okazję zapoznać się nie tylko z podstawami teoretycznymi techniki nadawania i odbioru sygnału telewizyjnego, opartej o standardy DVB-T oraz DVB-S, ale mają także do dyspozycji unikalną bazę laboratoryjną. Są to pozyskany z Centrum Nadawczego w Raszynie, w pełni kompletny nadajnik telewizyjny firmy PLISCH, który z powodzeniem pracował przy obsłudze pierwszego multipleksu oraz moduły PXI, które pozwalają na wytwarzanie sygnału telewizji cyfrowej.

W ramach przedmiotu studenci poznają metody, techniki i urządzenia wykorzystywane do pomiaru parametrów sygnałów w mikrofalowym paśmie częstotliwości, jak również do pomiaru parametrów urządzeń pracujących w tym paśmie. Studenci poznają zasady obsługi przyrządów pomiarowych pasma mikrofalowego, jak również zagadnienia związane z bezpieczeństwem przy obsłudze takich urządzeń. Przedmiot wykładany jest dla specjalności radiolokacja.

Jest przedmiotem wykładanym dla wszystkich specjalności kierunku elektronika i telekomunikacja. radioelektroniki. Studenci zapoznają się na nim z podstawowymi parametrami emisji elektromagnetycznych, metodami pomiaru tych parametrów oraz urządzeniami służącymi do tego celu. Pomiary laboratoryjne odbywają się w zakresie częstotliwości mikrofalowych, co daje możliwość pomiaru parametrów rzeczywistych sygnałów pochodzących od pracujących powszechnie wykorzystywanych systemów telekomunikacyjnych.

W ramach przedmiotu studenci poznają zasady tworzenia aplikacji w środowisku LabVIEW firmy National Instruments. Główne umiejętności są nabywane w ramach zajęć laboratoryjnych, na których studenci pod okiem doświadczonych wykładowców realizują kolejne projekty o coraz większym stopniu trudności. Na zajęciach poznają podstawowe struktury oferowane przez środowisko, uczą się projektować Panel Sterowania w sposób ergonomiczny, przetwarzać i wizualizować dane pomiarowe, dokonywać wymiany danych z innymi programami i platformami sprzętowymi. Zakład dysponuje kartami pomiarowymi DAQ NI USB-6008, dzięki którym studenci uczą się współpracy środowiska
z nowoczesnym sprzętem pomiarowym, akwizycji danych pomiarowych, zarówno analogowych, jak
i cyfrowych, obsługi liczników cyfrowych, generacji sygnałów w oparciu o karty DAQ oraz sterowania urządzeniami zewnętrznymi. Zajęcia prowadzone są dla wszystkich specjalności profilowanych przez Instytut radioelektroniki.

W ramach przedmiotu studenci poznają rozwiązania programowe i sprzętowe stosowane w technice radia programowalnego (SDR). W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci uczą się tworzyć wirtualne instrumenty, pozwalające budować w oparciu o moduły USRP pracujące jako urządzenia nadawcze i odbiorcze pracujące w wybranym paśmie częstotliwości. Pozwala to przybliżyć zarówno ideę pracy współczesnych urządzeń radioelektronicznych, jak i projektować i budować samodzielnie przez studentów własne urządzenia. Przedmiot jest wykładany dla wszystkich specjalności profilowanych przez Instytut Radioelektroniki.

W ramach przedmiotu studenci poznają rozwiązania programowe i sprzętowe związane z platformą sprzętową PXI. Studenci poznają posiadane przez Zakład mikrofal moduły nadawcze, odbiorcze i inne, pracujące w standardzie PXI. W oparciu o te moduły budowane są wirtualne przyrządy pomiarowe, pracujące w mikrofalowym zakresie częstotliwości Przedmiot jest wykładany dla wszystkich specjalności wojskowych, profilowanych przez Instytut Radioelektroniki.

W ramach przedmiotu studenci poznają elementy, moduły i urządzenia pracujące w mikrofalowym zakresie częstotliwości. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci poznają techniki pomiarowe parametrów elementów i modułów mikrofalowych. Przedmiot stanowi rozwinięcie zagadnień realizowanych w przedmiocie technika mikrofalowa. Studenci poznają zasady obsługi przyrządów pomiarowych pasma mikrofalowego, jak również zagadnienia związane z bezpieczeństwem przy obsłudze takich urządzeń. Przedmiot wykładany jest dla specjalności radionawigacja.

W ramach przedmiotu studenci poznają budowę i zasadę pracy urządzeń wykorzystywanych w termografii mikrofalowej. Ważnym elementem przedmiotu są podstawy radiometrii szumowej. W ramach ćwiczeń  laboratoryjnych studenci poznają techniki pomiarowe stosowane w termografii mikrofalowej. Radiometry mikrofalowe znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki i badań. Przedmiot wykładany jest dla specjalności inżynieria biomedyczna.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzą działalność naukowo-badawczą, która owocuje podnoszeniem ich kwalifikacji zawodowych, oraz przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu nauczania. Działalność ta koncentruje się na trzech głównych obszarach:

  • Odbiór i analiza sygnałów mikrofalowych,
  • Szumowa radiometria i termografia mikrofalowa,
  • Techniki radaru szumowego.

W ramach tych obszarów prowadzone są badania w zakresie:

  1. modelowania, projektowania i prototypowego wykonywania elementów i układów mikrofalowych,
  2. metod, systemów i algorytmów rozpoznawania sygnałów mikrofalowych, oraz wykrywania kierunku ich nadejścia
  3. radiometrii mikrofalowej dla zastosowań medycznych i specjalnych,
  4. techniki radaru szumowego.