W dniu 8 października 2021 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego połączona z uroczystym jubileuszem 70-lecia Wydziału Elektroniki WAT. Uroczystość uświetniły władze uczelni, dziekani, studenci, pracownicy oraz znamienici goście. Nowy rok akademicki w roku jubileuszu Wydziału rozpoczęło niemal 500 studentów. W grupie tej 212 stanowią kandydaci na żołnierzy zawodowych.

W przemówieniu inauguracyjnym Dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet podkreślił, że silną stroną Wydziału jest długa tradycja edukacyjna poparta posiadanymi akredytacjami na prowadzonych kierunkach studiów oraz szeroko prowadzone prace naukowo-badawcze. W 2020 roku Wydział uczestniczył w realizacji 49 projektów, w tym strategicznych dla obronności i bezpieczeństwa państwa. Pracownicy Wydziału opublikowali ponad 260 artykułów naukowych i monografii. Obecnie na Wydziale studiuje prawie 1500 studentów, z czego 653 to kandydaci na żołnierzy zawodowych. Dziekan podkreślił również duże znaczenie inwestycji w rozbudowę infrastruktury Wydziału. Jednym z ważniejszym zadań w tym zakresie jest obecnie realizowana budowa Radiowego Centrum Naukowo-Dydaktycznego. W planach jest też m.in. rozbudowa Instytutu Radioelektroniki oraz wyposażenie budynku nowej komory bezodbiciowej do badań kompatybilności elektromagnetycznej.

Zwracając się do studentów pierwszego roku, Dziekan pogratulował pomyślnych wyników rekrutacji oraz zachęcił studentów do rozsądnego wykorzystania czasu studiów, tak by ostatecznie zaowocowały wszechstronnym rozwojem naukowym, a także rozkwitem zainteresowań intelektualnych, kulturalnych i sportowych. Mówiąc do podchorążych, Dziekan podkreślił potrzebę wzmożonego wysiłku na studiach wojskowych, wynikającego z konieczności łączenia obowiązków płynących ze studiów o charakterze politechnicznym z licznymi i wymagającymi obowiązkami kandydata na żołnierza zawodowego. Prosił jednocześnie, aby wobec zwiększonego trudu studiowania nie tracić świadomości celu, jakim jest jednoczesne uzyskanie stopnia oficerskiego i tytułu zawodowego. Zapewnił studentów, że Wydział oddaje do ich dyspozycji wiedzę i umiejętności doświadczonych wykładowców oraz bardzo dobrze wyposażone sale wykładowe i laboratoryjne.

W głównej części uroczystości studenci złożyli uroczyste ślubowanie. Rektor Wojskowej Akademii Technicznej płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak wraz z Dziekanem Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Ryszardem Szpletem wręczyli symboliczne indeksy dziewięciu studentów wyróżnionym za najlepsze wyniki w procesie rekrutacji.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego była również okazją do wręczenia statuetek oraz dyplomów studentom, których prace dyplomowe zostały nagrodzone w Konkursie Dziekana na Najlepszą Pracę Dyplomową w roku akademickim 2020/2021.

Zakończeniem inauguracji był wykład poprowadzony przez Dyrektora Instytutu Systemów Łączności ppłk. dr hab. inż. Jana Kelnera zatytułowany: Radiokomunikacja przełomu XX i XXI wieku.

Z uwagi na szczególną okoliczność, jaką jest 70-lecie powstania Wydziału Elektroniki, po części inauguracyjnej rozpoczęła się część jubileuszowa uroczystości. Dziekan Wydziału Elektroniki WAT prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet wygłosił wykład o osiągnięciach wydziału w ujęciu historycznym przybliżając działalność jednostki na przestrzeni lat.

Po wykładzie głos zabrali:

 • gen. bryg. Norbert Iwanowski – Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
 • płk dr inż. Jerzy KWIKA – Szef Oddziału Szkolenia Zarządu Wojsk Radiotechnicznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
 • Prezes Zarządu Dyrektora Generalnego firmy KenBIT Sp. z o.o. – mgr inż. Dariusz KOENIG,
 • Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich – dr inż. Mieczysław ŻURAWSKI.

Podczas uroczystości wręczono szereg nagród i odznaczeń zarówno dla pracowników Wydziału Elektroniki jak i dla instytucji i firm współpracujących z Wydziałem. Wręczono m.in:

 • medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny Ministra Obrony Narodowej”,
 • medale Komisji Edukacji Narodowej przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej,
 • tytuły i odznaki „Zasłużony Nauczyciel Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej”,
 • Nagrodę Rektorską za Całokształt Dorobku Naukowego,
 • Nagrodę Rektorską za publikację podręcznika akademickiego,
 • medal „Za Zasługi dla Wydziału Elektroniki WAT” dla pracowników oraz instytucji spoza Wydziału,
 • statuetki Defender i dyplomy otrzymali autorzy projektu wyróżnionego prestiżową nagrodą na tegorocznym 29 Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach,
 • dyplomy i medale pamiątkowe dla pracowników Wydziału, którzy w roku akademickim 2020/2021 wyróżnili się jako najlepiej publikujące osoby na Wydziale Elektroniki,
 • pamiątkowe Ryngrafy z okazji 70-lecia Wydziału Elektroniki WAT dla zasłużonych pracowników oraz instytucji współpracujących z Wydziałem Elektroniki .

Uroczystą inaugurację roku akademickiego uświetnił swoją asystą Chór Akademicki WAT pod dyrekcją dr Joanny Korczago. Jubileusz zakończył się wykonaniem pamiątkowego zdjęcia przed Biblioteką Główną WAT.

Pełna galeria zdjęć z uroczystości dostępna jest na stronie: https://70lat.wel.wat.edu.pl/galeria/