Oferta edukacyjna Wydziału Elektroniki:

Rekrutacja (studia cywilne)
Rekrutacja (studia wojskowe)
Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
Kursy

Oferta naukowo-badawcza

Posiadana baza laboratoryjna, sprzętowa oraz oprogramowanie, a także wysoce wyspecjalizowane zespoły badawcze umożliwiają prowadzenie na Wydziale szerokiego spektrum prac naukowo-badawczych, które obejmuje m.in.:

 • projektowanie zintegrowanych systemów pozycjonujących;
 • pomiary pól elektrycznych i magnetycznych z zakresu małych częstotliwości (do 100 kHz);
 • zabezpieczenie światłowodowe obiektów wojskowych;
 • kompresję (szeroko rozumiane) radarowych sygnałów złożonych czyli sygnałów z modulacją wewnątrzimpulsową lub kodowaniem wewnątrzimpulsowym; rozważania teoretyczne oraz aplikacyjne;
 • tłumienie zakłóceń radarowych oraz detekcję (wykrywanie) sygnałów użytecznych;
 • detekcję klasyczną (jednoprogowa) oraz sekwencyjną (dwuprogowa), syntezę oraz optymalizację algorytmów przetwarzania sygnałów;
 • syntezę matematycznych oraz symulacyjnych modeli sygnałów użytecznych oraz zakłóceń;
 • badania teoretyczne (analityczne) oraz symulacyjne nowoczesnych algorytmów przetwarzania sygnałów, a w tym takich układów jak sekwencyjny, adaptacyjny bank filtrów dopplerowskich, mapa zakłóceń, układy CFAR itd.;
 • badanie własności emisji radarowych;
 • algorytmizację procesów przetwarzania danych pomiarowych, sortowanie danych, klasyfikację i lokalizację źródeł emisji;
 • algorytmizację procesów sterowania pracą i diagnozowania zautomatyzowanych urządzeń i systemów rozpoznania radiolokacyjnego;
 • badanie metod filtracji i przetwarzania danych pomiarowych i wyników rozpoznania dla potrzeb Baz Danych (BD);
 • opracowanie i projektowanie systemów pomiaru parametrów emisji radarowych;
 • wykorzystanie i zastosowanie satelitarnych systemów nawigacji GPS/GLONASS, m. in. do wyznaczania miejsca położenia, synchronizacji czasu w systemach radioelektronicznych oraz orientacji przestrzennej obiektów;
 • różnicowe systemy nawigacji satelitarnej DGPS i ich zastosowania, w tym do ubezpieczenia lądowania statków powietrznych;
 • integrację informacji w systemach nawigacyjnych;
 • algorytmizację metod lokalizacji źródeł emisji w systemach rozpoznania radioelektronicznego z wykorzystaniem systemów namiarowych i metody TDOA;
 • badania kompatybilności elektromagnetycznej systemów radionawigacyjnych;
 • pokładowe systemy rozpoznania radiolokacyjnego w tym pokładowe systemy ochrony indywidualnej statków powietrznych;
 • analizę częstotliwościowo-czasową sygnałów radiolokacyjnych;
 • algorytmizację śledzenia obiektów powietrznych w radarach naziemnych i pokładowych, w tym w radarach z elektronicznie sterowaną wiązką;
 • termografię mikrofalową dla celów medycznych i militarnych;
 • układy natychmiastowego pomiaru częstotliwości i fazy;
 • szerokopasmowe filtry mikrofalowe;
 • mikrofalowe układy rozdziału w częstotliwości;
 • mikrofalowe układy formowania wiązki antenowej dla celów rozpoznawczych;
 • układy namiaru z zastosowaniem macierzy Butlera;
 • niskoszumne wzmacniacze mikrofalowe;
 • nadajniki radiolokacyjne;
 • mikrofalowe odbiorniki radiolokacyjne i rozpoznawcze;
 • zaawansowane materiały akustyki mikrofalowej;
 • układy przetwarzania sygnałów radarowych z akustyczną falą powierzchniową;
 • opracowywanie kompatybilnych wewnętrznie i zewnętrznie wojskowych systemów łączności na etapie projektowania;
 • pomiary propagacyjne w zróżnicowanym terenie;
 • jakości łączności wojskowych systemów telekomunikacyjnych na podstawie danych projektowych;
 • ocenę występowania stref zakłóceń w bezprzewodowych systemach łączności;
 • ocenę jakości systemów łączności radiowej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • opracowywanie metod pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego w funkcji odległości od stacji nadawczej;
 • pomiary parametrów i charakterystyk anten;
 • opracowywanie algorytmów sterujących adaptacją charakterystyki anteny;
 • projektowanie wojskowych łączy radioliniowych;
 • opracowywanie ocen oddziaływania na środowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego (uprawnienia biegłego);
 • modelowanie wojskowych systemów łączności i informacyjnych (CIS) oraz WRE;
 • ocenę charakterystyk efektywności wojskowych systemów łączności i informacyjnych;
 • testowanie możliwości współdziałania CIS SZ RP z CIS NATO i krajów członkowskich oraz partnerskich Paktu;
 • analizę i badanie niezawodności wojskowych urządzeń, aparatowni i systemów telekomunikacyjnych zgodnie z zaleceniami obowiązujących norm WPN-84, a także standardów NATO typu
 • ARMP oraz norm i poradników niezawodności wydanych przez Departament Obrony USA typu MIL STD oraz MIL HDBK;
 • konwertery czas-cyfra FPGA o rozdzielczości pikosekundowej do zastosowań w wojskowych dalmierzach laserowych i urządzeniach radarowych;
 • dedykowane sterowniki mikroprocesorowe z mikrokontrolerami 8- i 16-bitowymi dla wszystkich aplikacji w technice wojskowej, w tym dla systemów uzbrojenia z wbudowaną inteligencją;
 • bloki funkcjonalne i oprogramowanie dla przenośnych dalmierzy laserowych z autonomicznym sterowaniem mikroprocesorowym;
 • taktyczna łączność radiowa KF i UKF;
 • systemy łączności komórkowej;
 • miernictwo radiokomunikacyjne;
 • testowanie interoperacyjności urządzeń i systemów łączności radiowej;
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów;
 • zautomatyzowane systemy walki radioelektronicznej;
 • konfiguracja i eksploatacja sieci teletransmisyjnych;
 • zarządzanie usługami i synchronizacją sieci teletransmisyjnych;
 • transkodowanie mowy z CVSD na PCM i odwrotnie;
 • bezpieczeństwo danych w systemach teleinformatycznych;
  interoperacyjność sieci łączności WP z sieciami NATO;
  opracowanie metod diagnozowania urządzeń i systemów technicznych;
  opracowanie komputerowych systemów doradczych w zakresie procedur diagnozowania i obsługiwania obiektów technicznych.