Dziekanat jest jednostką organizacyjną administracji Wydziału Elektroniki, właściwą w zakresie promowania, planowania, organizowania, ewidencjonowania, analizowania i koordynowania wydziałowych przedsięwzięć dotyczących działalności dydaktycznej i naukowej, studenckiego ruchu naukowego, spraw socjalno-bytowych oraz kadrowych studentów wydziału. Dziekanat mieści się na parterze w budynku głównym Wydziału Elektroniki nr 45, na terenie zamkniętym WAT.

Dziekanat realizuje swoje zadania na podstawie: Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, rozporządzeń MNiSW, Uchwał Senatu WAT, Uchwał Rady Wydziału Elektroniki WAT, Regulaminu organizacyjnego Wydziału Elektroniki, wytycznych prorektora d.s. kształcenia WAT, dziekana Wydziału, oraz planów zasadniczych przedsięwzięć WAT, dotyczących zakresu działania Dziekanatu. Dziekanat współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Wydziału Elektroniki i Akademii uczestniczącymi w realizacji procesu dydaktycznego oraz rodzajami wojsk MON.

W dziekanacie prowadzona jest dokumentacja posiedzeń rady wydziału dotycząca spraw: dydaktycznych, naukowo – badawczych, rozwoju kadr naukowych w zakresie nadawania stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego oraz występowania z wnioskami o nadanie tytułu naukowego.

Pracownicy Dziekanatu są odpowiedzialni za codzienną obsługę studentów oraz prowadzenie szczegółowej dokumentacji przebiegu ich studiów. W znaczącej mierze są oni najważniejszym ogniwem kontaktowym między dziekanem i prodziekanami a studentami.

Wydział Elektroniki WAT - Dziekanat

ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 00-908 Warszawa

fax.: +48 261 83 94 44; +48 261 83 99 83

GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW
W DZIEKANACIE WYDZIAŁU ELEKTRONIKI

 

KIEROWNIK DZIEKANATU

mgr inż. Zdzisław Bogacz

pokój 11 budynek 45

+48 261 83 93 41

mgr Magdalena Sasin

pokój 9 budynek 45

+48 261 83 77 95

SEKCJA EWIDENCJI

Daniela Torz, Aleksandra Popławska, Anna Grabowicz

pokój 10 budynek 45

+48 261 83 72 17

Wanda Dzięciołowska

pokój 12a budynek 45

+48 261 83 99 67

POMOC MATERIALNA I FINANSE

mgr Beata Fabiańska

pokój 12 budynek 45

+48 261 83 91 42

STUDIA DOKTORANCKIE

Marta Nowak

pokój 12a budynek 45

+48 261 83 77 56

PLANOWANIE ZAJĘĆ

mgr inż. Zdzisław Mikołaj Bociarski

pokój 13 budynek 45

+48 261 83 71 03

Mariola Jurek

pokój 13 budynek 45

+48 261 83 72 24

◦ informacje o studiach w Wydziale Elektroniki WAT,
◦ sprawy interwencyjne,
◦ plany studiów,
◦ wznowienie studiów i przeniesienia,
◦ poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących przebiegu studiów.

◦ studia niestacjonarne,
◦ praktyki studenckie,
◦ wnioski studentów,
◦ informacje o studiach w Wydziale Elektroniki WAT.

◦ dokumentowanie przebiegu studiów wyższych,
◦ dokumentowanie przebiegu studiów podyplomowych i kursów dokształcających,
◦ rejestracja na semestr,
◦ zaświadczenia,
◦ karta przebiegu studiów.

◦ dokumentowanie przebiegu studiów wyższych,
◦ dokumentowanie przebiegu studiów podyplomowych i kursów dokształcających,
◦ rejestracja na semestr,
◦ zaświadczenia,
◦ ewidencja studentów i składy grup studenckich,
◦ współpraca ze starostami,
◦ bieżąca dokumentacja przebiegu studiów w ramach wymiany ERASMUS plus i MOSTECH

◦ pomoc materialna dla studentów i doktorantów,
◦ ewidencja opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz nadawanie indywidualnego numeru konta bankowego studentom,
◦ ubezpieczenia zdrowotne oraz poświadczanie o ubezpieczeniu NNW,
◦ suplementy.

◦ teczki doktorantów - dokumenty studentów doktoranckich,
◦ dokumentowanie przebiegu studiów doktoranckich,
◦ dokumentowanie przebiegu studiów podyplomowych i kursów dokształcających,
◦ rejestracja na semestr,
◦ zaświadczenia,
◦ pomoc materialna dla doktorantów, ewidencja i dokumentacja studiów indywidualnych.

◦ plany studiów, sylabusy przedmiotów,
◦ planowanie zajęć dydaktycznych,
◦ informacja o planach zajęć,
◦ obciążenie sal dydaktycznych.

◦ teczki studenckie - dokumenty studentów studiów wyższych,
◦ duplikaty legitymacji studenckich,
◦ obsługa dyplomowania,
◦ rozliczanie studentów opuszczających uczelnię.