» » Rekrutacja uzupełniająca na studia w semestrze letnim 2019/2020

Rekrutacja uzupełniająca na studia w semestrze letnim 2019/2020

Termin składania dokumentów aplikacyjnych:
od 7 do 28 października 2019r.

 

Miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: Biuro programu Erasmus+ (budynek 100, pokój 88)

Osoby zainteresowane udziałem w programie Erasmus+ w semestrze letnim 2019/2020 powinny złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na studia (do pobrania ze strony WAT, zakładka Erasmus+);
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego dotychczasowego okresu studiów, na danym stopniu studiów ( I, II lub III stopień) – (Zaświadczenie z Dziekanatu);
 3. Zaświadczenie o przyznaniu przez Rektora stypendium dla najlepszych studentów i doktorantów (jeżeli dotyczy);
 4. List motywacyjny podpisany własnoręcznie;
 5. Dokumenty potwierdzające :
  • Działalność uczelnianą (np. uczestnictwo w kole naukowym, samorządzie studentów/doktorantów);
  • Działalność pozauczelnianą (np. wolontariat, uczestnictwo w organizacji pozarządowej);
  • Inne dodatkowe osiągnięcia.

Osoby aplikujące na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ powinny posiadać poziom znajomości języka obcego na poziomie minimum B1.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE ERASMUS+