W dn. 23.02.2022 r. z wizytą do Wydziału Elektroniki WAT przyjechał gen. bryg. Dariusz KRZYWDZIŃSKI, Szef Zarządu Wojsk Radiotechnicznych (WRt), ISP DG RSZ oraz płk Marek BRZEZICHA, Szef Oddziału Szkolenia w ZWRt. Wizyta odbyła się na zaproszenie dziekana WEL prof. dr. hab. inż. Ryszarda SZPLETA.

Ze strony WAT w naradzie udział wzięli m. in. prof. dr. hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI, prorektor WAT reprezentujący Rektora – Komendanta WAT, prodziekan WEL ds naukowych dr hab. inż. Mateusz PASTERNAK, prof. WAT oraz zastępca dziekana płk dr inż. Jarosław BUGAJ, dyrektor Instytutu Radioelektroniki (IRE) WEL dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI, prof. WAT, zastępcy dyrektora IRE dr inż. Stanisław KONATOWSKI, prof. WAT oraz mgr Sławomir STANIASZEK, kierownik Zakładu Teledetekcji (ZTD) w IRE dr hab. inż. Jerzy PIETRASIŃSKI, prof. WAT, kierownik Zakładu Systemów Radioelektronicznych (ZSR) w IRE dr inż. Jan MATUSZEWSKI, prof. WAT oraz przedstawiciele pracowników i kadry IRE.

W początkowej fazie wizyty goście zapoznali się z elementami bazy laboratoryjnej wszystkich trzech zakładów wchodzących w skład IRE. Wybrane stanowiska z ZSR oraz z Zakładu Mikrofal (ZM) prezentowali odpowiednio dr inż. Grzegorz CZOPIK oraz dr inż. Mirosław CZYŻEWSKI. Po pracowniach ZTD znajdujących się w budynkach 80 oraz 114 oprowadzali gości dr hab. inż. Jerzy PIETRASIŃSKI oraz mjr mgr inż. Paweł KACZMAREK. Obszerną charakterystykę Pracowni Zautomatyzowanych Systemów Radiolokacyjnych przedstawił dr inż. Bronisław WAJSZCZYK.

W drugiej części wizyty prowadzonej przez dr. hab. inż. Piotra KANIEWSKIEGO, prof. WAT zaprezentowano gościom dwa referaty. Dotyczyły one współpracy między ZWRt oraz IRE w nawiązaniu do dwóch specjalności studiów, RADIOLOKACJA oraz RADIONAWIGACJA. Pierwszy referat wygłosił dr hab. inż. Jerzy PIETRASIŃSKI, a drugi przedstawił dr inż. Grzegorz CZOPIK. W obydwu referatach przedstawiono historię naszych kontaktów, stan aktualny oraz plany na przyszłość. W szczególności treści referatów dotyczyły współpracy w organizacji jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich, niestacjonarnych studiów podyplomowych oraz kursów doskonalących. Ważne miejsce w prezentacjach zajmowały też sprawy związane z aktywnym udziałem naszych pracowników oraz kadry w organizowanych przez WRt od wielu lat dwa razy w roku, ćwiczeniach taktyczno – specjalnych oraz ćwiczeniach pod kryptonimem Ramstein Guard. Współdziałanie w tym zakresie rozwija się z roku na rok i jest korzystne zarówno dla WRt jak i dla IRE. W 2021r. do tej współpracy włączył się także zespół z PIT-RADWAR S.A.. Te skomplikowane oraz bardzo ważne działania wiążą się z działaniami załóg radarów w warunkach występowania zakłóceń radioelektronicznych.

Trzecia część wizyty prowadzona przez dr. hab. inż. Jerzego PIETRASIŃSKIEGO poświęcona była roboczej, rzeczowej dyskusji. Dotyczyła ona oceny wyników dotychczasowej współpracy między WRt, ISP DG RSZ, a IRE WEL WAT oraz planów na kolejne lata. Z powszechną aprobatą spotkał się wniosek, że WRt są dla IRE najważniejszym, strategicznym partnerem w wielu aspektach, teraz i w przyszłości. Zgodzono się też z wnioskiem, że łączy nas wielość wspólnych zadań. Ten wniosek można zawrzeć w wiele znaczącym stwierdzeniu: taki będzie oficer w WRt, jaki będzie absolwent WAT.

Reasumując można stwierdzić, że trwająca ponad cztery godziny wizyta gości z ZWRt była nam wszystkim bardzo potrzebna oraz doprowadziła nas do ważnych, konstruktywnych ustaleń określających kierunki dalszej współpracy.

Tekst: dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński, prof. WAT