Studenci pierwszego stopnia, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, wybierają na czwartym semestrze specjalność w ramach kierunku studiów Elektronika i Telekomunikacja oraz Energetyka. Studia w nowych grupach rozpoczynają od piątego semestru. Wybór specjalności polega na wyborze grupy zajęć wybieranych realizowanych w semestrach 5-7 na studiowanym kierunku studiów.

Liczbę specjalności uruchamianych w danym roku akademickim ustala się na podstawie zainteresowania studentów. Informację o preferencjach studentów w zakresie wyboru specjalności otrzymuje się z analizy ankiet wyboru specjalności. Liczbę grup i specjalności są ustalane przez dziekana po zasięgnięciu opinii wydziałowej rady do spraw kształcenia.

Decyzję o tym które specjalności zostają utworzone są podejmowane na podstawie analizy wyników ankiet studentów, średniej z ocen po trzecim semestrze i uwzględnieniu liczebności rocznika studentów.

Prawo do wyboru specjalności mają studenci zarejestrowani na czwarty semestr studiów. Pierwszeństwo wyboru mają studenci, którzy mają wyższą średnią ocen obliczoną z ocen otrzymanych w trzech semestrach.

Ocenę średnią za etap studiów (semestr, rok, kilka semestrów), zgodnie z § 39 ust. 13 Regulaminu studiów oblicza się jako średnią arytmetyczną ocen końcowych z egzaminów lub zaliczeń wszystkich zajęć (również ocen niedostatecznych w przypadku braku ocen pozytywnych), występujących w programie studiów danego etapu jako oddzielna pozycja. Średnie arytmetyczne ocen dla potrzeb podziału podaje się z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Studentom, którzy uzyskali rejestrację na semestr czwarty i nie zaliczyli wszystkich rygorów określonych planem studiów, do obliczania średniej przyjmuje się oceny jako niedostateczne

Studenci mają obowiązek złożenia ankiety wyboru specjalności w terminie ustalonym przez Dziekana. Niezłożenie przez studenta ankiety w terminie, złożenie podwójnej ankiety, niekompletne wypełnienie formularza, itp. może spowodować nieuwzględnienie preferencji studenta.

Ankiety są dostępne w wersji elektronicznej na stronie Wydziału.

Wypełnione i podpisane ankiety należy przesłać zeskanowane do formatu .pdf na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl lub składać w dziekanacie w p. 9/45, w terminie do 22.04.2023 r., w godzinach pracy dziekanatu.

Szczegółowe zasady podziału na specjalności są podane na stronie Wydziału.

W br. wyboru specjalności dokonuje się spośród poniższego zestawienia:

1Studia stacjonarne i niestacjonarne
Kierunek studiów: elektronika i telekomunikacja

  • inżynieria systemów bezpieczeństwa
  • systemy informacyjno-pomiarowe)
  • urządzenia i systemy elektroniczne
  • systemy teledetekcyjne*)
  • systemy cyfrowe*)
  • systemy bezprzewodowe
  • systemy i sieci telekomunikacyjne
  • signal processing *) (realizacja w j. ang.)

2Studia stacjonarne i niestacjonarne
Kierunek studiów: energetyka

  • elektroenergetyka
  • maszyny i urządzenia w energetyce

*) – realizacja tylko na studiach stacjonarnych

Na stronie internetowej Wydziału dostępne są podstawowe charakterystyki ww. specjalności studiów prowadzonych w Wydziale Elektroniki.
Plany studiów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Akademii.

Na stronach internetowych Instytutów Wydziału Elektroniki odpowiedzialnych za profilowanie są dostępne szczegółowe opisy dotyczące oferowanych specjalności:

Zapoznanie się ze wskazanymi materiałami powinno ułatwić podjęcie decyzji wyboru.

Pomocnym może być zapoznanie się Programem Studiów dla naboru 2021 dostępnym na stronie Akademii.

Harmonogram podziału na specjalności naboru 2021 – studenci cywilni:

Postępowanie kwalifikacyjne17.03.2023 r. – 28.06.2023 r.
Spotkanie informacyjne ze studentami
Elektronika i telekomunikacjaStudia stacjonarne -  29.03.2023 r.
Studia niestacjonarne - 17.03.2023 r.
EnergetykaStudia stacjonarne -  27.03.2023 r.
Studia niestacjonarne - 31.03.2023 r.
Sprawdzenie wartości średniej z ocen *)do dnia 15.04.2023 r.
Składanie ankiet do dziekanatudo dnia 22.04.2023 r.
Ogłoszenie wyników podziałudo dnia 23.05.2023 r.
Odwołania w formie pisemnej14 dni od ogłoszenia wyników podziału
tj. do 6.06.2023 r.
Ogłoszenie ostatecznej listy podziału28.06.2023 r.

*) – zainteresowani mogą dokonać sprawdzenia średniej telefonicznie (261 837 217) lub osobiście w dziekanacie - p. 10/45, w godzinach przyjęć do 15.04.2023 r.

Terminy i miejsca spotkań w celu zapoznania studentów z charakterystykami specjalności oraz omówienia zasad ich wyboru:

DzieńGodzina Kierunek studiówGrupyMiejsce spotkania
17.03.202311-12
17.35 - 19.10
elektronika i telekomunikacja
studia niestacjonarne
WEL21EX1N12/45
27.03.20235-8
11.40 - 15.05
energetyka
studia stacjonarne
WEL21DX1S12/45
29.03.20235-8
11.40 - 15.05
elektronika i telekomunikacja
studia stacjonarne
WEL21EQ1S1; WEL21EQ2S1; WEL21EQ3S1aE/S
31.03.202311-12
17.35 - 19.10
energetyka
studia niestacjonarne
WEL21DX1N12/45