Wszystkie poprawnie i w terminie złożone wnioski o powtarzanie zajęć zostały pozytywnie rozpatrzone i Rektor wyraził zgodę na ich realizację w semestrze letnim r. a. 2021/2022.

W kilku przypadkach wprowadzono poprawki polegające na zmniejszeniu liczby powtarzanych zajęć zgodnie z normatywami obowiązującymi w Wydziale Elektroniki.

Przypomina się, że zgodnie z zasadami powtarzania zajęć obowiązującymi w Wydziale Elektroniki powtarzanie zajęć może być realizowane w dwóch wariantach:

A w oddzielnie utworzonej grupie

B w grupie studenckiej młodszego rocznika, realizującej nominalny plan studiów.

Utworzenie oddzielnej grupy w celu realizacji wariantu A wymagało złożenia wniosków o powtarzanie zajęć i uzyskania zgody Rektora przez minimum 15 studentów. Odstępstwo od tej zasady podejmowane jest przez Dziekana w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Aby ułatwić realizację powtarzania zajęć w oddzielnych grupach zdecydowano się na tworzenie grup mieszanych, w których wspólnie odbywają zajęcia studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Taki krok wynika z założenia, że w obu formach realizacji zajęć mają zostać uzyskane takie same efekty uczenia się.

Przy mniejszej liczbie chętnych zastosowanie ma wariant B. Student samodzielnie wybiera grupę studencką młodszego rocznika, w której będzie realizować zajęcia i po wypełnieniu druku „Informacja o powtarzaniu zajęć”, dostarcza do osoby odpowiedzialnej w dziekanacie za dokumentowanie przebiegu studiów w jego grupie studenckiej, w terminie do 30 dni od rozpoczęcia zajęć z powtarzanych zajęć. Dokument z kolei potwierdza nauczyciel grupy, w której będzie realizowane powtarzanie. Potwierdzenie dołączenia do grupy można, w czasie pandemii lub podwyższonego ryzyka zakażenia, zrealizować poprzez - wymianę korespondencji mailowo. Wydruk korespondencji nauczyciel‑student należy dołączyć do ww. wniosku.

Sprawdzenie uzyskania zgody na powtarzanie zajęć można wykonać w zakładce „Powtarzanie zajęć" przez podanie numeru albumu.

Zgodnie z § 40 ust. 7 Regulaminu Studiów w WAT
„Studentowi, który powtarza zajęcia, prowadzący zajęcia na wniosek studenta powinien uwzględnić oceny uzyskane poprzednio, zaliczające formy realizacji powtarzanych zajęć. Uwzględnienie następuje, o ile nie zmieniły się efekty uczenia się i formy realizacji zajęć, określone w karcie informacyjnej zajęć. Uwzględnienie ocen uzyskanych poprzednio może nastąpić w terminie do 14 dni od rozpoczęcia zajęć z powodu ich powtarzania.”

Uwaga. W bieżącym semestrze decyzją dziekana Wydziału Elektroniki w okresie pandemii można nie żądać od studenta składania wniosku, o którym mowa w wymienionym paragrafie.

W bieżącym semestrze utworzono nw. grupy powtórzeniowe:

Nazwa zajęćForma studiówLiczba studentówLiczba grupRazem (h)W (h)Ćw. (h)Lab. (h) Uwagi
Fizyka 1Stacjonarne92380403010Tylko stacjonarni
Elementy półprzewodnikoweStacjonarne281441628Tylko stacjonarni
Obwody i sygnały 1Stacjonarne5024420 24Tylko stacjonarni
Technologie maszyn energetycznychStacjonarne
Niestacjonarne
20+7(SN)13618108Grupa mieszana;
 równoważenie*)
Analiza matematycznaStacjonarne
Niestacjonarne
18+7(SN)15024 26Grupa mieszana;
2 st. cywile*);
równoważenie*)
Analiza matematycznaStacjonarne7235024 262 st. MON;
równoważenie*)
Kompatybilność elektromagnetycznaStacjonarne7(MON)+ 4(cywile)12814682 st. z grupą WEL21EB1N4**);
równoważenie*)

*) - uwaga na ECTS
**) - laboratoria oddzielna grupa

Terminy zajęć dla utworzonych grup znajdują się w planach zajęć. Wyróżnikiem jest znak X przed nazwą powtarzanych zajęć, np. XObwody i sygnały.

Opłaty należy uiszczać jednorazowo, tylko na konto indywidualne studenta, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia decyzji o powtarzaniu zajęć. Lista osób uprawnionych do powtarzania zostanie przekazana do nauczycieli do 17.03.br. Brak opłaty na koncie lub niedotrzymanie terminu wpłaty będzie skutkować anulowaniem decyzji o powtarzaniu, brakiem nazwiska na protokole zaliczeniowym, a to z kolei może prowadzić do anulowania zgody na rejestrację na kolejny semestr.

Zgodnie z decyzjami Rektora w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadawalających wyników w nauce oraz innych opłat związanych ze świadczonymi usługami edukacyjnymi, opłata za 1 godzinę powtarzanych zajęć wynosi:

  • dla naborów 2018 – 8,00 zł,
  • dla naborów 2019 i 2020 – 10,00 zł,

Wysokość opłaty za powtarzane zajęcia oblicza się mnożąc stawkę przez ogólną liczbę godzin powtarzanych zajęć określoną w planie studiów.

Uwaga. Z powodu zbyt małej liczby wniosków o powtórzenie zajęć z semestrów nieparzystych utworzenie tzw. „grup -/y pościgowej” nie jest możliwe. Zajęcia te mogą być powtarzane w semestrze zimowym po złożeniu oddzielnego wniosku.