Wniosek o odpłatne powtarzanie zajęć

Organizacja zapisów na powtarzanie zajęć w semestrze zimowym 2021/2022

  1. Powtarzanie zajęć regulują zapisy Regulaminu Studiów (RS) w WAT (§ 40 ust. 4 Regulaminu Studiów) oraz Normy i Normatywy Procesu Dydaktycznego w Wydziale Elektroniki (Decyzja Dziekana WEL Nr 82/WEL/2021 z dnia 21 maja 2021r.).
   Zgodnie z Regulaminem studiów, w dniu 25.06.2021 r. mija termin uzyskania zaliczeń zajęć z semestru zimowego r. a. 2020/2021.
  2. Studenci, którzy do tego dnia nie uzyskali zaliczenia zajęć, obowiązujących w semestrze nieparzystym mogą wystąpić z wnioskiem do Rektora o odpłatne powtarzanie tych zajęć w semestrze zimowym r. a. 2021/2022 (jednocześnie można powtarzać nie więcej niż trzy zajęcia na studiach stacjonarnych, a dwa na niestacjonarnych; podstawa – ww. Normy i Normatywy dydaktyczne obowiązujące w WEL).
  3. Decyzję w sprawie powtarzania zajęć podejmuje Rektor, na pisemny wniosek studenta. Fakt uzyskania zgody na powtarzanie zostanie umieszczony w zakładce USOS – komentarz w bieżącym semestrze, na tablicy ogłoszeń w dziekanacie oraz oddzielnym ogłoszeniu na stronie wydziału.
  4. Wnioski, zgodne z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Wydziału, należy składać do osoby odpowiedzialnej w dziekanacie za dokumentowanie przebiegu studiów zainteresowanego studenta, w godzinach przyjmowania studentów. Wniosek można także przesłać podpisany, zeskanowany i zapisany w pliku w formacie .pdf, na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.07.2021 r. (wnioski o powtarzanie zajęć po tym terminie nie będą przyjmowane, za wyjątkiem udokumentowanych sytuacji losowych).
  5. Udzielenie zgody na powtarzanie zajęć w semestrze zimowym jest możliwe tylko w przypadku gdy plany studiów przewidują ich realizację bieżącym semestrze!.
   To zastrzeżenie wynika z faktu wprowadzania w okresie ostatnich lat istotnych zmian w planach studiów dla kolejnych naborów.
   WAŻNE REGULACJE§ 40 RS  ust. 6  - Powtarzanie zajęć z ostatniego semestru studiów można zrealizować jedynie w formie powtarzania semestru lub roku studiów.§ 40 RS  ust. 7 - Studentowi, który powtarza zajęcia, prowadzący zajęcia na wniosek studenta powinien uwzględnić oceny uzyskane poprzednio, zaliczające formy realizacji powtarzanych zajęć. Uwzględnienie następuje, o ile nie zmieniły się efekty uczenia się i formy realizacji zajęć, określone w karcie informacyjnej zajęć. Uwzględnienie ocen uzyskanych poprzednio może nastąpić w terminie do 14 dni od rozpoczęcia zajęć z powodu ich powtarzania. § 46 RS  ust.6 - w przypadku niemożności realizacji zajęć powtarzanych, dziekan może wyznaczyć zajęcia równoważne.
  6. Niezłożenie wniosku w terminie może powodować niespełnienie warunków rejestracji na kolejny semestr, a to z kolei może prowadzić do skreślenia z listy studentów Akademii.
  7. Studenci semestru dyplomowego będą mogli uzyskać zgodę na powtarzanie zajęć, o ile niezaliczone zajęcia będą realizowane w semestrze zimowym 2021/2022.
  8. Opłaty należy uiszczać jednorazowo, tylko na konto indywidualne studenta, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji o powtarzaniu zajęć. Lista osób uprawnionych do powtarzania zostanie przekazana do nauczycieli nie później niż do 01.10. br. Brak opłaty na koncie lub niedotrzymanie terminu wpłaty będzie skutkować anulowaniem decyzji o powtarzaniu, brakiem nazwiska na protokole zaliczeniowym, a to z kolei może prowadzić do anulowania zgody na rejestrację na kolejny semestr.   
   Wysokość opłaty za powtarzane zajęcia oblicza się mnożąc stawkę uzależnioną od naboru przez ogólną liczbę godzin powtarzanych zajęć, określoną w planie studiów. Wysokość opłaty podana jest w decyzjach Rektora i uzależniona jest od roku naboru na studia: dla naboru 2018 - 8 zł/godz., a dla naborów 2019 i 2020 - 10 zł/godz.
  9. Powtarzanie zajęć pozwala zmniejszyć posiadany deficyt, a to z kolei ułatwia uzyskanie rejestracji warunkowej na kolejny semestr (§ 46 ust. 6 RS): przy rejestracji na semestry wyższe niż drugi (wyższe niż pierwszy - na studiach drugiego stopnia) rejestracja jest możliwa, gdy łączny deficyt punktów studenta po odjęciu sumy punktów za zajęcia powtarzane nie przekroczy dopuszczalnego, ustalonego przez Radę Wydziału deficytu. Zgodnie z Normami i Normatywami Procesu Dydaktycznego dopuszczalny deficyt wynosi:
   • 16 ECTS przy rejestracji na drugi i trzeci semestr studiów I stopnia,
   • 14 ECTS przy rejestracji na czwarty, piąty i szósty semestr studiów I stopnia i drugi semestr studiów II stopnia
   • 14 ECST przy rejestracji na semestry od czwartego do dziewiątego studiów jednolitych MON
   • 10 ECTS przy rejestracji na semestr dyplomowy.
    Zaległości w zaliczeniu przedmiotów nie mogą przekraczać dwóch semestrów, w przypadku semestru dyplomowego zaległości tylko z dwóch poprzedzających semestrów.
  10. Zgoda Rektora na powtarzanie zajęć jest warunkowa i nabiera cech wykonalności po uzyskaniu przez studenta rejestracji na kolejny semestr!!!
  11. Decyzje o zakwalifikowaniu studentów na odpłatne powtarzanie zajęć oraz ich organizacji zostaną podane do ogólnej wiadomości nie później niż 01.10.2021 r. Powtarzanie zajęć jest realizowane dwojako: poprzez dołączenie do grupy młodszego rocznika lub  w specjalnie w tym celu utworzonych grupach studenckich. Dodatkowe grupy będą utworzone w przypadku większej liczby powtarzających studentów i rozpoczną się po opracowaniu złożonych wniosków oraz sporządzeniu odpowiednich planów zajęć.
  12. Powtarzanie modułów może być realizowane w dwóch wariantach:
   1. w oddzielnie utworzonej grupie,
   2. w grupie studenckiej młodszego rocznika realizującej nominalny plan studiów.

Utworzenie oddzielnej grupy w celu realizacji wariantu A wymaga złożenia wniosków o powtarzanie zajęć i uzyskanie zgody Rektora przez minimum 15 studentów.

W wariancie B student po uzyskaniu zgody Rektora na powtarzanie, samodzielnie wybiera grupę studencką i wypełnia druk „INFORMACJA O POWTARZANIU ZAJĘĆ”, który dostarcza do osoby odpowiedzialnej za dokumentowanie przebiegu studiów w jego grupie studenckiej, w terminie do 30 dni od rozpoczęcia zajęć z powtarzanych zajęć. Niedostarczenie tego dokumentu skutkuje brakiem protokołu w USOS, co z kolei uniemożliwi nauczycielowi wpisanie oceny.

UWAGA:  od r. a. 2017/2018 studenci mogą powtarzać zajęcia jednokrotnie w ciągu całego okresu studiów. Możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o ponowne powtarzanie zajęć jeżeli przyczyną braku niezaliczenia była długotrwała choroba lub inne ważne przyczyny odpowiednio uzasadnione i udokumentowane (p. Normy i Normatywy Procesu Dydaktycznego w Wydziale Elektroniki WAT). Od tej zasady można uzyskać zwolnienie po złożeniu oddzielnego wniosku z uzasadnieniem.