Warunki zaliczenia przedmiotu „Podstawy Eksploatacji Systemów”

Na przedmiot składa się 18 godz. wykładu oraz 18 godz. zajęć laboratoryjnych.
Na zajęcia laboratoryjne składa się 5 tematów ćwiczeń praktycznych (4x4godz. + 1x2godz.).
Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej za określone ćwiczenie laboratoryjne jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu wiedzy z zakresu tematu ćwiczenia (forma sprawdzianu ustna lub pisemna), aktywny udział w realizacji zadania laboratoryjnego, wykonanie zespołowego sprawozdania oraz umiejętność uzasadnienia uzyskanych wyników.
Warunkiem koniecznym uzyskania oceny pozytywnej za zajęcia laboratoryjne jest praktyczne zrealizowanie wszystkich ćwiczeń oraz uzyskanie za każde ćwiczenie oceny pozytywnej.
Ocena końcowa za zajęcia laboratoryjne jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen za poszczególne ćwiczenia.
Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej, uśrednionej oceny z zajęć laboratoryjnych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z testu. Ocena końcowa za przedmiot jest oceną ważoną z pozytywnych ocen za test i za ćwiczenia laboratoryjne (w stosunku: 2/3 oceny za test + 1/3 oceny za ćwiczenia laboratoryjne). Test zaliczeniowy odbywa się na ogół na ostatnim wykładzie.

Na przedmiot składa się 10 godz. wykładu oraz 8 godz. zajęć laboratoryjnych.
Na zajęcia laboratoryjne składają się 4 tematy 2-godzinnych ćwiczeń praktycznych.
Na ostatniej godzinie zajęć laboratoryjnych odbywa się zaliczenie całości przedmiotu (w formie pisemnego testu).
Warunki uzyskania zaliczenia zajęć laboratoryjnych oraz całości przedmiotu są identyczne jak na studiach stacjonarnych.

 

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych

Lp.Nazwa ćwiczeniaInstrukcjaSprawozdanie
1.Badanie procesu eksploatacji w aspekcie niezawodnościowo-ekonomicznym / 4 g.
 Symulacja procesu eksploatacji w systemie antropotechnicznym.Instrukcja Sprawozdanie
2.Badanie właściwości układu przeciwdestrukcyjnego / 4 g.
Identyfikacja właściwości ochronnych elektrycznej listwy zasilającej.InstrukcjaSprawozdanie
3.Badanie systemu pomiarowo-diagnostycznego w aspekcie niezawodności diagnozy InstrukcjaSprawozdanie
4.Wyznaczanie optymalizowanej procedury diagnostycznej / 4 g.
Ilustracja wnioskowania diagnostycznego na przykładzie dwuoczkowego obwodu elektrycznego w stanie zdatności i w wybranych stanach niezdatności.InstrukcjaSprawozdanie
5.Badanie wybranych struktur niezawodnościowych / 4 g.
Symulacyjne wyznaczanie podstawowych wskaźników niezawodnościowych obiektów o typowych strukturach.InstrukcjaSprawozdanie
6.Komputerowy system wspomagający procesy diagnostyczno-obsługowe / 2g.
Prezentacja struktury i walorów użytkowych pakietu programowego wspomagającego diagnozowanie układu elektroenergetycznego śmigłowca Sokół. InstrukcjaSprawozdanie
7.Badanie niezawodności diagnoz / 2 g.
Symulacyjna ilustracja wpływu zakłóceń procesu diagnozowania na wiarygodność diagnoz. Ilustracja sposobu zwiększania niezawodności diagnoz w oparciu o tworzony nadmiar informacyjny.InstrukcjaSprawozdanie

Harmonogram

Liczba godzin  44442
Numer terminu zajęćT1T2T3T4T5
Podgrupa 1 - numer ćwiczenia12457
Podgrupa 2 - numer ćwiczenia21547

Uwaga. Numery ćwiczeń podano wg podręcznika Podstawy eksploatacji systemów. Laboratorium, WAT 2014

 

Literatura podstawowa

  • Będkowski L. Dąbrowski T.: Podstawy eksploatacji. cz.1. Podstawy diagnostyki technicznej, wyd. WAT 2000, ss. 110
  • Będkowski L. Dąbrowski T.: Podstawy eksploatacji. cz.2. Podstawy niezawodności eksploatacyjnej, wyd. WAT 2006, ss. 188, ISBN 83-89399-31-8
  • Dąbrowski T., Paś J., i in.: Podstawy eksploatacji systemów. Laboratorium, wyd. WAT 2014, ss. 168, ISBN 978-83-7938-043-5

Literatura dodatkowa

  • Polska Norma. Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność; jakość obsługi. PN-93/N-50191
  • Polska Norma. Diagnostyka techniczna. Terminologia ogólna. PN-90/N-04002
  • Polska Norma. Eksploatacja obiektów technicznych. Terminologia ogólna. PN-82/N-04001
  • Charloy A.: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych, cz.1, 2, 3, 4, WNT Warszawa 2000, ISBN 83-204-2427-5
  • Horwitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki, cz.1, 2, WKiŁ, Warszawa 2014
  • Oprac. zbiorowe: L. Hasse, J. Kołodziejski, Z. Karkowski, A. Konczakowska, L. Spiralski: Zakłócenia w aparaturze elektronicznej, Wyd. Radioelektronik, Warszawa 1995, ss. 318, ISBN 83-85891-01-3