Wzory umów

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej przez WAT z uczestnikami usług edukacyjnych

Opłaty za studia

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 79/RKR/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty związane z ich odbywaniem dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2018/2019 studia wyższe, doktoranckie oraz podyplomowe

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 142/WEL/2018 z dnia 07. sierpnia 2018 r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO ‑ STUDIA I i II STOPNIA
W SEMESTRZE ZIMOWYM R. A. 2018/2019
Kierunek studiów; rodzaj studiów; rok naboru Wysokość czesnego Wysokość rat
Jednorazowo Ratalnie I rata II rata III rata IV rata
ENERGETYKA
SN I stopnia;
Nabór 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018
2 700 zł 2 835 zł 735 zł 700 zł 700 zł 700 zł
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN I stopnia;
Nabór 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018
2 700 zł 2 835 zł 735 zł 700 zł 700 zł 700 zł
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN II stopnia;
Nabór 2017/2018
2 900 zł 3 045 zł 795 zł 750 zł 750 zł 750 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia 28.09.2018 - 28.09.2018 20.10.2018 28.11.2018 28.12.2018

 

Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 142/WEL/2018 z dnia 07. sierpnia 2018 r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO ‑ STUDIA I STOPNIA
W SEMESTRZE ZIMOWYM R. A. 2018/2019 – NABÓR 2018/2019
Kierunek studiów; rodzaj studiów; rok naboru Wysokość czesnego Wysokość rat
Jednorazowo Ratalnie I rata II rata III rata IV rata
ENERGETYKA
SN I stopnia;
2 700 zł 2 835 zł 735 zł 700 zł 700zł 700zł
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN I stopnia;
2 700 zł 2 835 zł 735 zł 700 zł 700zł 700zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia 28.10.2018 - 28.10.2018 28.11.2018 28.12.2018 28.01.2019

 

Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 142/WEL/2018 z dnia 07. sierpnia 2018 r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO PRZEZ DOKTORANTÓW
W SEMESTRZE ZIMOWYM R. A. 2018/2019
Kierunek studiów; rodzaj studiów; rok naboru Wysokość czesnego Wysokość rat
Jednorazowo Ratalnie I rata II rata III rata IV rata
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN III stopnia; 2012/2013
2 500 zł  2 625 zł 675 zł 650 zł 650 zł 650 zł
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN III stopnia;
2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018
3 100 zł 3 255 zł 855 zł 800 zł 800 zł 800 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia 28.09.2018 - 28.09.2018 28.10.2018 28.11.2018 28.12.2018

Załącznik Nr 4 do Decyzji Nr 142/WEL/2018 z dnia 07. sierpnia 2018 r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO PRZEZ DOKTORANTÓW
W SEMESTRZE ZIMOWYM R. A. 2018/2019 - NABÓR 2018/2019
Kierunek studiów; rodzaj studiów; rok naboru Wysokość czesnego Wysokość rat
Jednorazowo Ratalnie I rata II rata III rata IV rata
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN III stopnia
3 100 zł 3 255 zł 855 zł 800 zł 800 zł 800 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia 28.10.2018 - 28.10.2018 28.11.2018 28.12.2018 28.01.2019

 

UWAGI:

  1. Studenci (doktoranci) pierwszego semestru studiów niestacjonarnych powinni wpłacić czesne do 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, zgodnie z zawartą umową.
  2. Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę zaksięgowania środków finansowych na koncie Akademii.
  3. Aby uzyskać zgodę na wnoszenie opłaty czesnego w ratach należy złożyć wniosek do Dziekana WEL. Wnioski w tej sprawie (do pobrania ze strony www.wel.wat.edu.pl) należy złożyć nie później niż przed upływem terminu wniesienia pierwszej raty czesnego, podanego w załącznikach.
  4. Wnoszenie opłaty czesnego w ratach powoduje zwiększenie jej wysokości o 5 %, zgodnie z Uchwałą Nr 59/WAT/2014 Senatu WAT z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, § 4, ust. 2.
  5. Faktury VAT za wniesione opłaty czesnego – wyłącznie na nazwisko studenta, wystawiane są za zgodą Dziekana WEL, na wniosek studenta.
  6. Faktury wystawia się w terminie zgodnym z art. 106 b ust. 3 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221).
  7. Przy załatwianiu wszelkich formalności dotyczących studiów (w tym m.in. uzyskanie zaświadczeń) wymagane jest uregulowanie przez studenta (doktoranta) wszelkich zobowiązań finansowych wobec Akademii