Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami Wydział Elektroniki WAT prowadzi studia doktoranckie III-stopnia w dyscyplinach naukowych:
Elektronika oraz Telekomunikacja.
W roku akademickim 2018/2019 termin składania dokumentów mija dnia 31.08.2018 r.

Kierownikiem Studiów Doktoranckich w Wydziale Elektroniki jest
dr hab. inż. Mateusz PASTERNAK, prof. WAT. 

Warunki trybu rekrutacji w roku akademickim 2018/2019

O przyjęcie na Studia Doktoranckie prowadzone w Wydziale Elektroniki mogą ubiegać się osoby legitymujące dyplomem ukończenia studiów II stopnia na kierunkach: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, informatyka, automatyka i robotyka, fizyka techniczna, mechatronika oraz innych uznanych przez Radę Wydziału Elektroniki za pokrewne. Studia Doktoranckie trwają 4 lata, na podstawie programu studiów doktoranckich, w trybie stacjonarnym (bezpłatne) lub w trybie niestacjonarnym (płatne).

Rekrutacja organizowana jest jeden raz w roku akademickim – nabór prowadzony jest na semestr zimowy. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna WEL powołana przez Dziekana WEL.

W tym roku rozmowy kwalifikacyjne odbędą się we wrześniu. Miejsce i dokładny termin zostaną podane w najbliższym czasie.

 1. Rejestracja kandydatów przeprowadzana jest w dziekanacie WEL – bud. 45, pok. 12A
 2. Kandydat może zarejestrować się:
  1. osobiście lub przez inną osobę właściwie umocowaną;
  2. za pośrednictwem poczty;
  3. za pośrednictwem Internetu - przesłanie elektronicznych kopii dokumentów na adres e-mail: marta.nowak@wat.edu.pl ;
 3. Kandydat na studia składa:
  • wniosek o przyjęcie na studia;
  • ankietę osobową;
  • kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia (pierwszego stopnia - w przypadku beneficjenta programu „Diamentowy Grant”) - oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WAT;

  • kopię suplementu do dyplomu albo indeksu lub innego dokumentu potwierdzającego przebieg studiów - oryginał do wglądu;

  • kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu” (dotyczy kandydata, beneficjenta programu „Diamentowy Grant”) oryginał do wglądu; 

  • aktualną kolorową fotografię (dostarczonej w formie cyfrowej, rozdzielczość co najmniej 300 dpi); 

  • kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał do wglądu; 

  • życiorys (CV). 

Dodatkowe informacje można uzyskać :

 • kierownik studiów doktoranckich Wydziału Elektroniki
  dr hab. inż. Mateusz Pasternak, prof. WAT tel. 261 839 223, e-mail mateusz.pasternak@wat.edu.pl
 • dziekanat Wydziału Elektroniki
  Marta Nowak tel. 261 837 756, e-mail marta.nowak@wat.edu.pl

 

Obowiązujące opłaty dotyczące studiów niestacjonarnych :

 • czesne: 3100 zł za semestr,
 • w ratach: 3255 zł

Inne opłaty - w wysokościach obowiązujących doktorantów WAT

Adres do korespondencji:

Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Elektroniki - Studia doktoranckie

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa