Wydział Elektroniki oferuje studia wyższe I i II stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na kierunku „elektronika i telekomunikacja” w specjalnościach:

Studia obejmują wiedzę politechniczną z zakresu rozpoznania, zakłócania i walki elektronicznej oraz skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Jest to specjalność silnie związana z zapewnieniem bezpieczeństwa wojsk wykonujących zadania w kraju, jak i poza jego granicami. W zakresie przedmiotów specjalistycznych, studenci zapoznają się z zagadnieniami związanymi m.in. z rozpoznaniem i zakłócaniem elektronicznym, rozpoznaniem obrazowym i optoelektronicznym, rozpoznaniem radarowym. Dużo uwagi poświęca się przygotowaniu praktycznemu. W tym celu organizowane są zajęcia praktyczne z wykorzystaniem polowego i stacjonarnego sprzętu specjalistycznego w Centrum Szkolenia RW oraz w jednostkach wojskowych Walki Elektronicznej.

Studia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu ubezpieczenia lotu statku powietrznego przy pomocy urządzeń radionawigacyjnych. Są one skorelowane z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Specjalność ma na celu kształcenie specjalistów w zakresie eksploatacji nowoczesnych naziemnych urządzeń i systemów radionawigacyjnych. W ramach kształcenia specjalistycznego oraz profilującego, studenci są zapoznawani ze specyfiką ruchu lotniczego, jego organizacją oraz zabezpieczeniem technicznym. Poznają bogactwo urządzeń i systemów naziemnych gwarantujących bezpieczny start, przelot i lądowanie statku powietrznego. Zapoznają się z sygnałami, ich częstotliwościami oraz strukturami, poznają współdziałanie części naziemnej z częścią pokładową. Ponadto studenci poznają podstawowe układy świetlne, wykorzystywane w procesie lądowania, wspomagające systemy radioelektroniczne.

Studia obejmują wiedzę politechniczną z zakresu zabezpieczenia lotu nowoczesnego statku powietrznego przy pomocy szeroko rozumianych radioelektronicznych urządzeń pokładowych. Specjalność ma na celu kształcenie specjalistów w zakresie budowy i eksploatacji radioelektroniki lotniczej. W ramach kształcenia specjalistycznego oraz profilującego studenci są zapoznawani ze specyfiką ruchu lotniczego, jego organizacją oraz zabezpieczeniem technicznym. Poznają budowę oraz pracę urządzeń i systemów znajdujących się na pokładzie nowoczesnego statku powietrznego. Zapoznają się z zasadami współpracy urządzeń pokładowych z urządzeniami naziemnymi, a wszystko w celu zagwarantowania bezpiecznego startu, wykonania zadania i wylądowania statku powietrznego. Studenci poznają podstawowe zadania stawiane przed pokładowymi radarami wielozadaniowymi, pogodowymi i systemami antykolizyjnymi. Program tej specjalności obejmuje także podstawową wiedzę z zakresu organizacyjnego i prawnego funkcjonowania transportu lotniczego, budowy statków powietrznych oraz innych urządzeń i systemów pokładowych.

Studia obejmują wiedzę politechniczną z zakresu radiolokacji. Są one skorelowane z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Studia mają na celu kształcenie fachowców w zakresie budowy, eksploatacji oraz pracy bojowej sprzętu radiolokacyjnego zarówno na poziomie pojedynczego radaru, jak i systemu radiolokacyjnego. Duże znaczenie w planie studiów ww. specjalności mają również problemy walki elektronicznej. W ramach kształcenia specjalistycznego student nabywa umiejętności w zakresie projektowania, technologii realizacji oraz eksploatacji podzespołów z zakresu techniki mikrofalowej, urządzeń nadawczo – odbiorczych, systemów antenowych, teorii radiolokacji i radionawigacji, układów przetwarzania sygnałów, transmisji danych, fuzji danych oraz urządzeń zobrazowania informacji. Atrakcyjność specjalności wynika m.in. z faktu, że zajęcia teoretyczne uzupełniane są ćwiczeniami realizowanymi z wykorzystaniem dobrze wyposażonej i ciągle unowocześnianej bazy laboratoryjnej. Zajęcia w ramach praktyk prowadzone są w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie.

Studia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu systemów telekomunikacyjnych oraz skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Wiedza uzyskana w trakcie realizacji przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych przygotowuje przyszłego oficera pod względem fachowym. Oprócz przedmiotów typowo politechnicznych student zapoznaje się z tajnikami służby wojskowej w roli oficera łączności i informatyki.

Zasady organizacji rekrutacji i limity przyjęć kandydatów do uczelni wojskowych w 2015r. oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w układzie studiów szeregowych - dwustopniowych w Wojskowej Akademii Technicznej określają między innymi:

Zarządzenie Nr 11/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2015/2016.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji i rejestracji na studia "mundurowe" można znaleźć na stronie Wojskowej Akademii Technicznej - www.wat.edu.pl

Limit miejsc w Wydziale Elektroniki na kierunku "Elektronika i telekomunikacja" - stacjonarne studia wyższe dla kandydatów na żołnierzy zawodowych rekrutacja w roku akademickim 2017/2018:

 

Korpusy osobowe GRUPA OSOBOWA/SPECJALNOŚĆ Liczba miejsc
Sił powietrznych Radiotechniczna/Radiolokacja
Ubezpieczenia lotów/Radionawigacja
Inżynieryjno-lotnicza/Radioelektroniczne urządzenia pokładowe
84
Łączności
i informatyki
Eksploatacji systemów łączności/Eksploatacja systemów łączności
Rozpoznania
i walki elektronicznej
Rozpoznania i zakłóceń elektronicznych/Rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne

 

Punkt Informacyjno-Rekrutacyjny

gen. Sylwestra Kaliskiego 2 Warszawa 00-908

261 837 938; 261 837 939