Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

Więcej informacji na stronie Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej

 ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 27/MON/2011

Wydanie 1

LABORATORIUM KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
WYDZIAŁU ELEKTRONIKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Grupa
wyrobów*
Nazwa wyrobu
lub grupy wyrobów
Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze
Dokumenty normatywne
i/lub udokumentowane
procedury badawcze
Grupy:
9÷11, 16, 17
Urządzenia lub zestawy urządzeń
elektrycznych, elektromechanicznych
i elektronicznych, przeznaczone do
użytkowania w Siłach Zbrojnych RP
Poziom zaburzeń
elektromagnetycznych
promieniowanych w zakresie
częstotliwości
od 10 kHz do 7 GHz
NO-06-A500:2008,
pkt 5.13
(procedura PRE-02)
Poziom zaburzeń
elektromagnetycznych w zakresie
częstotliwości od
10 kHz do 10 MHz
przewodzonych w przewodach>
zasilania
NO-06-A500:2008,
pkt 5.2
(procedura PCE-02)
Odporność na oddziaływanie pola
elektromagnetycznego
o przebiegu sinusoidalnym
w zakresie częstotliwości
od 80 MHz do 2500 MHz
NO-06-A500:2008,
pkt 5.16
(procedura PRS-02)

Uwaga:

* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów
przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.).

Polskie Centrum Akredytacji

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

Więcej informacji na stronie Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej

 

Polska Komisja Akredytacyjna

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr 702/2015 z dnia 3 września 2015 r. oceniło pozytywnie jakość kształcenia na kierunku "Elektronika i telekomunikacja" prowadzonym na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Akredytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej obowiązuje do roku akademickiego 2020/2021.