Statut WAT - Statut Wojskowej Akademii Technicznej, im. Jarosława Dąbrowskiego (tekst jednolity). Stan prawny na dzień 1 września 2014 r.

Nadanie statutu WAT - Dziennik urzędowy Ministra Obrony Narodowej Nr 7 Zarządzenie Nr 24/MON z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania statutu WAT

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. "Prawo o szkolnictwie wyższym" (z póź. zm., tekst ujednolicony, Dz.U. 2005 Nr 164, poz. 1365)

Ustawa o stopniach naukowych - Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.

Rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni. (Dz.U. z 2007 r. Nr 1, poz. 3)

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. (Dz.U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1188).

Regulamin grantow RMN