Temat badawczy
Promotor
 1. Potrójnie zrównoważony mieszacz mikrofalowy
 2. Mikrofalowy detektor fazy-korelator I-Q na liniach koplanarnych
 3. Radar szumowy w systemie obrony aktywnej pojazdów

prof. dr hab. inż. Bronisław STEC

 1. Modelowanie i symulacja sygnałów złożonych
 2. Analiza odporności sygnałów GNSS na zakłócenia
 3. Implementacja algorytmów przetwarzania sygnałów w strukturach FPGA
 4. Algorytmy rozpoznawania sygnałów złożonych

prof. dr hab. inż. Adam KAWALEC

 1. Optymalizacja parametrów radioelektronicznego systemu typu SAR do wykrywania obiektów pod powierzchnią ziemi
 2. Analiza wpływu parametrów ruchu platformy na jakość przetwarzania koherentnych sygnałów w systemie SAR-owskim
 3. Analiza algorytmów przetwarzania sygnałów w polarymetrycznych systemach SAR-owskich

dr hab. inż. Witold CZARNECKI

 1. Wybrane problemy przetwarzania sygnałów w przenośnych systemach georadarowych
 2. Ekstrakcja i analiza cech zobrazowań georadarowych pod kątem lokalizacji obiektów niebezpiecznych
 3. Algorytmy przetwarzania danych w wielosensorowym systemie śledzenia pojazdów
 4. Wybrane problemy radarowej diagnostyki stanu zdrowotnego drzew
 5. Morfologiczne przetwarzanie danych w radarach penetracji gruntu

dr hab. inż. Mateusz PASTERNAK

 1. Algorytmy równoczesnego pozycjonowania i tworzenia mapy terenu (SLAM) w nawigacji bezzałogowych statków powietrznych
 2. Algorytmy nieliniowej rekursywnej estymacji Bayesa w zastosowaniach nawigacyjnych

dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI

 1. Analiza zjawisk fizycznych zachodzących w wielkoprądowych układach stykowych.
 2. Analiza i synteza wielopaskowego toru prądowego średniego napięcia.

prof. dr hab. inż. Stanisław KULAS

 1. Metody przetwarzania obrazów w zastosowaniu do rozpoznawania czerniaka.
 2. Liniowe i nieliniowe metody przetwarzania obrazów do rozpoznawania twarzy.

prof. dr hab. inż. Stanisław OSOWSKI

 1. Metody identyfikacji struktury i stanu obiektów transportowych.
 2. Analiza heterogenicznych danych pozyskiwanych w systemach ochrony rozległych obiektów.

dr hab. inż. Tadeusz DĄBROWSKI

 1. Badania w zakresie warstwy sprzętowej i algorytmicznej systemu do zdalnego monitoringu aktywności i funkcji życiowych pacjenta z wykorzystaniem czujników ruchu
 2. Badania algorytmów identyfikacji osób na podstawie obrazu twarzy

dr hab. inż. Jacek JAKUBOWSKI

 1. Radio kognitywne – polityki, język
 2. Dynamiczne zarządzanie widmem częstotliwości

prof. dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI

 1. Pomiary przenikalności elektrycznej i magnetycznej nowoczesnych absorberów promieniowania
 2. Ultra-szerokopasmowe badania anten mikrofalowych
 3. Szerokopasmowe anteny mikropaskowe
 4. Anteny mikropaskowe do łączności osobistej żołnierza

prof. dr hab. inż. Roman KUBACKI

 1. Efektywny system steganograficzny następnej generacji
 2. Efektywna metoda weryfikacji abonenta radiowego

dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI

 1. Heterogeniczność systemów dostępowych a techniki i protokoły komunikacyjne w szkieletowych sieciach NGN
 2. Wpływ rozwiązań MPLS-TP na SAE (System Architecture Evolution) w bezprzewodowych sieciach dostępowych
 3. Architektury SDN (Software Defined Network) w sieciach transportowych NGN
 4. Architektury usługowe CC (Cloud Computing) w środowisku sieci heterogenicznych

dr hab. inż. Grzegorz RÓŻAŃSKI

 1. Optymalizacja rozmieszczenia anten na ograniczonej powierzchni
 2. Zastosowanie technik antenowej do monitorowania i diagnostyki parametrów życiowych
 3. Analiza kompatybilnościowa systemów współmiejscowych
 4. Analiza fal powierzchniowych w antenach mikropaskowych
 5. Analiza fal wyciekających w antenach mikropaskowych
 6. Metody pomiaru impulsów HPEM
 7. Skuteczna powierzchnia rozproszenia obiektów latających

prof. dr hab. inż. Marian WNUK

 1. Analiza, modelowanie i praktyczna weryfikacja wpływu charakterystyk transmisyjnych kanału na dopplerowskie widmo sygnałów w mobilnych systemach radiokomunikacyjnych
 2. Adaptacja parametrów przestrzenno-czasowego systemu MIMO na bazie zmian charakterystyk transmisyjnych kanału w mobilnych systemach radiokomunikacyjnych - analiza, modelowanie i weryfikacja pomiarowa
 3. Degradacja ortogonalności struktury sygnałowej OFDM w mobilnych systemach radiokomunikacyjnych i analiza metod jej kompensacji na bazie zmian charakterystyk transmisyjnych kanału

dr hab. inż. Cezary ZIÓŁKOWSKI