Obszary działalności naukowo-badawczej Instytutów

Instytut prowadzi prace naukowo-badawcze w następujących dziedzinach:

Zakład Teledetekcji

 • Badania układów wykorzystujących akustyczną falę powierzchniową.
 • Synteza i kompresja sygnałów z weątrzimpulsową modulacją lub manipulacją.
 • Filtracja sygnałów z zakłóceń oraz ich detekcja w sensie wykrywania (w tym detekcja sekwencyjna).
 • Kojarzenie wykryć oraz estymacja parametrów obiektów wykrytych przez radar.
 • Problemy zarządzania zadaniami i zasobami radaru.

Zakład Systemów Radioelektronicznych

 • Zaawansowane metody przetwarzania sygnałów oraz danych.
 • Bazy danych.
 • Badania nieniszczące materiałów.
 • Pomiar położenia przestrzennego obiektów.
 • Synchronizacja czasu.
 • Zastosowanie filtracji Kalmana do integracji czujników nawigacyjnych.
 • Procedury lokalizacji.
 • Algorytmy lokalizacji z wykorzystaniem metody TDoA (Time Difference of Arrival).

Zakład Mikrofal

 • Podzespoły mikrofalowe,
 • Metody i urządzenia wykrywania oraz analizy parametrów emisji mikrofalowych.
 • Radiometria mikrofalowa w zastosowaniach technicznych, medycznych i biologicznych.
 • Symulatory komputerowe do zastosowań badawczych i dydaktycznych.

Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników Instytutu Systemów Elektronicznych koncentrują się głównie na następujących zagadnieniach:

 • diagnostyka materiałów i przyrządów półprzewodnikowych

W ramach tego tematu prowadzone są prace badawcze w dwóch zakresach: diagnostyki materiałów półprzewodnikowych o szerokiej przerwie zabronionej – takich jak GaAs, InP i wytworzonych z tych materiałów przyrządów półprzewodnikowych – oraz badań stanów powierzchniowych wybranych struktur półprzewodnikowych.

W zakresie metrologii struktur półprzewodnikowych został wdrożony zintegrowany system pomiarowy umożliwiający pomiary parametrów elektrofizycznych materiałów i elementów półprzewodnikowych metodą szumową, metodą niestacjonarnej spektroskopii pojemnościowej i metodą niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej. System pomiarowy jest wyposażony w kriostaty: helowy i azotowy umożliwiające pomiary niskotemperaturowe w zakresie od 10 K do 300 K oraz wydzielone stanowisko do pomiarów wysokotemperaturowych od 300 K do 450 K. Zintegrowany system pomiarowy wyposażony jest w źródła wymuszeń optycznych co umożliwia badanie detektorów optycznych, w tym detektorów UV i podczerwieni. W ramach drugiego podtematu prowadzone są prace dotyczące modelowania transportu nośników w warstwie granicznej izolator-półprzewodnik oraz modelowania struktury warstwy granicznej izolator-półprzewodnik. Ponadto prowadzone są badania na temat nieliniowo-optycznych właściwości cienkowarstwowych i nanokrystalicznych materiałów na bazie SION pod kątem możliwości ich zastosowania w optoelektronice.

 • diagnostyka w systemach antropotechnicznych

W ramach tego obszaru rozwijane są w Instytucie w szczególności następujące zagadnienia:

 • diagnozowanie systemów antropotechnicznych w ujęciu potencjałowo-efektowym,
 • diagnostyka procesów destrukcyjnych i przeciwdestrukcyjnych,
 • diagnozowanie w warunkach wysokiej niepewności symptomów,
 • systemy informatyczne, wspomagające operatorów eksploatacji,
 • komputerowe systemy pomiarowo-diagnostyczne.

Wieloletni dorobek w wymienionym obszarze badawczym zawiera oryginalne osiągnięcia teoretyczne i praktyczne w zakresie:

  • systemów dozorująco-terapeutycznych; oryginalnymi opracowaniami i praktycznymi wdrożeniami zespołu są hamulcowe układy optymalno-poślizgowe (ABS) dla samochodów osobowych i ciężarowych. Układy te stanowią aplikacje systemu dozorującego kierowcę pojazdu i korygującego sygnały sterujące układem hamulcowym;
  • systemów przeciwdestrukcyjnych; aktualnym osiągnięciem zespołu jest oryginalne trójpoziomowe ujęcie procesów destrukcyjnych i przeciwdestrukcyjnych zachodzących w obiektach technicznych;
  • systemów wspomagających operatorów eksploatacji; oryginalnym opracowaniem teoretycznym i praktyczną aplikacją jest informatyczny system doradczy (SYDIOS) inżyniera osprzętu śmigłowca W-3 (SOKÓŁ). System ten wspomaga i koryguje działania diagnostyczne i obsługowe inżyniera osprzętu śmigłowca w zakresie urządzeń elektrycznych i energetycznych;
  • komputerowych systemów pomiarowo-diagnostycznych; oryginalnym opracowaniem i praktycznym wdrożeniem w ramach tego zagadnienia, jest metoda przetwarzania sygnałów i oprogramowanie systemu diagnozowania silników o zapłonie samoczynnym.

 • diagnozowanie środowiska elektromagnetycznego

W ramach diagnozowania środowiska elektromagnetycznego wykrywane są źródła niezamierzonych pól małej częstotliwości, w środowiskach zawodowych i dostępnych dla ogółu ludności. Prowadzone są pomiary rozkładów pola elektrycznego i magnetycznego przy różnego rodzaju źródłach. Wyniki pomiarów służą do oceny wpływu źródeł pól elektromagnetycznych na kształtowanie elektroklimatu oraz jego oddziaływania na organizm ludzki i urządzenia elektroniczne. Prowadzona jest analiza wyników pomiarów w świetle obowiązujących unormowań prawnych oraz opracowywane są metody zabezpieczeń technicznych.

 • diagnostyka medyczna

W ramach tego obszaru dominują prace z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów biomedycznych. Prowadzone są badania w zakresie metod pomiaru wybranych sygnałów biomedycznych (m.in. EMG i EKG, drżeń kończyn, sygnałów elektromiograficznych) oraz metod ich analizy w celu wyboru parametrów definiujących cechy szczególne badanych sygnałów, wskazujące na konkretne objawy kliniczne. Wybór optymalnych algorytmów, służących do estymacji określonych parametrów jest uzupełniany ich implementacją w zintegrowanym środowisku pomiarowo-analizującym, dostosowywanym do wymagań personelu medycznego.

Prowadzone są również prace z zakresu rozpoznawania obrazów na użytek medycyny, badania dynamicznego układu stawowo-mięśniowego, leczenia skolioz, badania endoprotez stawu biodrowego itp.

 • systemy informacyjno-pomiarowe

Działalność naukowa w zakresie systemów informacyjno-pomiarowych obejmuje realizację interdyscyplinarnych prac prowadzonych w obszarze szeroko pojętych metod akwizycji, analizy i przetwarzania danych pomiarowych. Podstawowym celem tej działalności jest wykorzystanie osiągnięć współczesnej inżynierii pomiarowej na potrzeby wspomagania diagnostyki obiektów technicznych i biologicznych.

Podejmowane przedsięwzięcia badawcze dotyczą przede wszystkim zagadnień związanych z funkcjonowaniem kompletnego toru pomiarowego, począwszy od doboru czujników pomiarowych poprzez kondycjonowanie sygnałów aż do efektywnego sterowania procesem pomiarowym. Ponadto skupiają się one na rozwijaniu zaawansowanych metod pozyskiwania informacji diagnostycznej na podstawie zebranych danych.

Szczegółowe obszary zainteresowań w tym zakresie można ująć w następujące grupy tematyczne:

  • zintegrowane środowiska programowe w systemach pomiarowych – analiza porównawcza, tworzenie aplikacji (środowiska Agilent VEE, LabView, TestPoint, DasyLab, Genie, ATLAS);
  • procesory sygnałowe najnowszych generacji – rozbudowa algorytmów oraz realizacja oprogramowania sekwencyjnego i blokowego przetwarzania danych;
  • nowe generacje sztucznych sieci neuronowych – prace nad uzyskiwaniem większej efektywności ich działania w układzie klasyfikatora oraz jako układu regresyjnego (sieci wykorzystujące tzw. wektory podtrzymujące SVM oraz zasady logiki rozmytej);
  • współczesne metody cyfrowego przetwarzania sygnałów – ekstrakcja cech diagnostycznych na podstawie modelowania parametrycznego, nieliniowej analizy danych z wykorzystaniem statystyk wyższych rzędów, aproksymacji wielomianowej, analizy czasowej, częstotliwościowej i falkowej;
  • pomiary kąta – prowadzone są prace nad zwiększeniem dokładności pomiarów kąta z wykorzystaniem wielobiegunowych transformatorów położenia kątowego. Zespół dysponuje stanowiskiem badawczym umożliwiającym zadawanie kąta z dokładnością 0,5 sekundy kątowej;
  • pomiary przepływu – prowadzone są prace nad metodami optymalizacji parametrów konstrukcyjnych i metrologicznych przepływomierzy elektromagnetycznych a równolegle prowadzone są badania zmierzające do wypracowania algorytmów przetwarzania ukierunkowanych na minimalizację wpływu na dokładność pomiaru zakłóceń środowiskowych i zakłóceń związanych z turbulencją przepływu cieczy;
  • metody przetwarzania i analizy sygnałów – w szczególności algorytmy uczące sieci neuronowych i ich aplikacje do rozwiązywania problemów technicznych oraz metody identyfikacji sygnałów w sieciach elektroenergetycznych.

Prace naukowe z zakresu wymienionych zagadnień wykonywane są przede wszystkim jako prace badawcze statutowe, prace badawcze własne oraz jako projekty badawcze (granty) finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dawniej: Komitet Badań Naukowych).

Efekty realizowanych badań znajdują odzwierciedlenie w licznych publikacjach zamieszczanych w czasopismach naukowych, naukowo-technicznych oraz w krajowych i zagranicznych materiałach konferencyjnych.

Pochodną aktywności naukowej pracowników Instytutu są organizowane przez Instytut cykliczne konferencje naukowe o zasięgu co najmniej krajowym: „Diagnostyka techniczna urządzeń i systemów – DIAG” oraz „Metrologia wspomagana komputerowo – MWK”.

W celu zapoznania się z dokładną ofertą naukowo-badawczą naszego Instytutu prosimy o kontakt z liderami naszych zespołów badawczych

 1. Zespół Diagnostyki Eksploatacyjnej
  • Diagnostyka systemów antropotechnicznych.
  • Diagnozowanie w warunkach niepewności.
  • Systemy dozorująco-terapeutyczne.
  • Systemy bezpieczeństwa.
   dr hab. inż. Tadeusz DĄBROWSKI
   Tel. 22-6839082
 2. Zespół Systemów Pomiarowo-Informacyjnych
  • Rozproszone systemy pomiarowe.
  • Przetwarzanie informacji w procesach diagnostycznych technicznych i medycznychprof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
   tel. (22) 683 7486; (22) 234 7235
   sto@iem.pw.edu.pl
 3. Zespół Układów i Przetworników Pomiarowych
  • Przetworniki pomiarowe wielkości fizycznych zwłaszcza przepływomierze elektromagnetyczne i przetworniki kąta obrotuprof. dr hab. inż. Andrzej Michalski
   tel. (22) 683 7486; (22) 234 7427
   anmi@iem.pw.edu.pl
 4. Zespół Nieliniowo-Optycznego Przetwarzania Sygnałów
  • Diagnostyka i formowanie elementów nieliniowo-optycznych na bazie heterostruktur oraz nanokompozytów z zastosowaniem polingu optycznegodr hab. inż. Kazimierz Pluciński
   tel. (22) 683 7863; (22) 683 9833
   kplucinski@wat.edu.pl
Podstawowe zadania Instytutu Instytut Systemów Łączności w zakresie działalności naukowo-badawczej obejmują prace poznawcze, ekspertyzy naukowe oraz prace o charakterze standaryzacyjnym w podstawowych następujących obszarach: analiza i przetwarzanie sygnałów, urządzenia i systemy łączności, rozpoznania i walki elektronicznej oraz kompatybilność elektromagnetyczna, technika antenowa i badania propagacji fal radiowych.

W minionym okresie 40 lat w Instytucie zrealizowano ponad 150 projektów badawczych, wykorzystując w znacznym stopniu potencjał naukowy w pracach na rzecz obronności kraju. Projekty te realizowane są jako:

 • własne tematy o charakterze badań podstawowych, w tym dofinansowywane przez MNiSW;
 • długoterminowe prace umowne, realizowane w cyklu b+r;
 • projekty badawcze – GRANT, prace rozwojowe i zamawiane - finansowane przez MNiSW;
 • krótkoterminowe prace o charakterze ekspertyz naukowych lub technicznych.

Każdy z zakładów Instytutu posiada swoją specjalizację dydaktyczną i naukową. I tak odpowiednio:

 • Zakład Techniki Cyfrowej zajmuje się komputerowym projektowaniem urządzeń cyfrowych z programowanymi układami PLA i FPGA oraz opracowaniem metod i urządzeń do pomiaru przedziałów czasowych z bardzo dużą rozdzielczością;
 • Zakład Systemów Telekomunikacyjnych prowadzi badania w zakresie wielomedialnych systemów uwiernionej i utajnionej transmisji cyfrowej w systemach C4I, metod komutacji i dostępu do medium transmisyjnego, wąsko- i szerokopasmowych systemów łączności z integracją usług, połączeń międzysystemowych, modelowania i symulacyjnego badania systemów łączności i informatyki, zarządzania systemami telekomunikacyjnymi, bezpieczeństwa tych systemów, niezawodności i technicznej diagnostyki urządzeń i systemów, analizy i syntezy CIS;
 • Zakład Radiokomunikacji zajmuje się metodami analizy i przetwarzania sygnałów dla rozpoznania i WRE, systemami radiokomunikacyjnymi (wąsko- i szerokopasmowymi), automatyzacją i integracją procesów rozpoznania i WRE, są to również badania w zakresie propagacji fal oraz kompatybilności elektromagnetycznej, projektowanie anten i systemów antenowych, opracowywanie i badania układów urządzeń radiokomunikacyjnych.

Ponadto Instytutu Instytut Systemów Łączności uczestniczy w realizowaniu przedsięwzięć, do których można zaliczyć:

 • współorganizowanie międzynarodowej konferencji Military CIS Conference (MCC) poprzednich i kolejnych edycji;
 • współorganizowanie Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji;
 • współorganizowanie Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki;
 • współorganizowanie Krajowej Konferencji Naukowo – Technicznej Systemy Rozpoznania i Walki Elektronicznej;
 • uczestnictwo w corocznych edycjach FESTIWALU NAUKI;
 • uczestnictwo w corocznych edycjach PIKNIKU NAUKOWYM Polskiego Radia;
 • udział w Radach Naukowych oraz Komitetach Programowych Konferencji krajowych i międzynarodowych.

Tematy prac naukowych i dydaktycznych
realizowanych wspólnie z ośrodkami krajowymii zagranicznymi (2004-2008)

Opracowanie procedur do znakowania sygnałów akustycznych ATTACH

 • Projekt zlecony przez holenderski Instytut Badawczy TNO był realizowany w latach 2005-2006. Obejmował trzy etapy realizacji:
  - Model psychoakustyczny oparty na standardzie MPEG layer 1
  - Procedury kodujące łącznie z modulatorami i korekcją błędów
  - Procedury ektrakcji i analizy oraz wspólne testy w ramach WP 1/2.

Współudział w modernizacji śmigłowca PROCJON-2 oraz wozu WD WRE

 • Praca zlecona przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-ŚWIDNIK” S.A.
  w okresie 2005-2006 r. Zakres pracy obejmował:
  - Modernizację śmigłowca PROCJON-2
  - Modernizację wozu WD WRE
  - Nadzór nad próbną eksploatacją.

Opracowanie i wdrażanie nowych metod pomiarowych

 • Praca dotyczyła współpracy Instytutu Instytut Systemów Łączności z Instytutem Łączności w Warszawie przy wykonaniu jednego z zadań „Programu wieloletniego - Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego” na lata 2005-2008.

Pokładowy system rozpoznania radioelektronicznego pk. PROCJON

 • Praca dotyczyła współpracy z Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi w Zielonce w latach 2003-2008.

Współudział w produkcji seryjnej systemu rozpoznawczo-zakłócającego pk. PRZEBIŚNIEG

 • Praca dotyczy współpracy z Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi w latach 2006-2007.

Współudział w wdrożeniu systemu rozpoznawczo-zakłócającego pk. PRZEBIŚNIEG

 • Praca dotyczy współpracy z Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi w latach 2003-2007.

Modernizacja bojowego wozu piechoty BWP-1 - Testy systemów informatycznych (BMS)

 • Praca dotyczy współpracy z Konsorcjum (BUMAR sp. z o.o., WZM nr 5 w Poznaniu) w roku 2007.

Zautomatyzowany system rozpoznawczo-zakłócający kryptonim KAKTUS

 • Praca realizowana w ramach konsorcjum WIŁ - ITK WEL WAT w latach 2007-2009.

Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych

 • Projekt badawczy zamawiany realizowany w ramach konsorcjum operacji sieciocentrycznych (KOS) z WIŁ, AON, PIT, ABG, CTM.

Resources Management in Military Mobile Networks (REMINET)

 • Projekt realizowany w ramach konsorcjum międzynarodowym, w którym uczestniczy Instytut Systemów Łączności WEL WAT, Wojskowy Instytut Łączności i FKIE z Niemiec (Instytutem Telekomunikacji i Ergonomii) w latach 2006-2009.

Doposażenie Laboratorium Bezpieczeństwa I Interoperacyjności Systemów Telekomunikacyjnych WAT

 • W ramach projektu współfinansowego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wyposażono laboratorium do badania bezpieczeństwa i interoperacyjności systemów telekomunikacyjnych i opracowano koncepcję jego wykorzystania w programie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich konkurencyjności na rynku europejskim. Kwota dofinansowania - 577.630 PLN.

Zintegrowany system określania globalnych warunków łączności satelitarnymi i naziemnymi kanałami radiowymi dla potrzeb operacyjnego wspomagania efektywności radiokomunikacji, rozpoznania i zwiększania zdolności sieciocentrycznej terenów działań.

 • Projekt realizowany w ramach konsorcjum z Centrum badań kosmicznych PAN Instytutem Systemów Łączności WEL WAT, Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 1 S.A, Wojskowym Instytutem Łączności w latach 2009-2010.

Projekt WOLF - Wireless Robust Link for Urban Force Operation

 • Projekt realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum pod auspicjami EDA (European Defense Agency) Liderem konsorcjum jest firma Thalles (Francja), innymi uczestnikami są m.in.: SAGEM SA (Francja), CWC (Finlandia), TNO (Holandia), MUT (Szwecja), Rohde&Schwarz (Niemcy) i inni.

W celu zapoznania się z dokładną ofertą naukowo-badawczą naszego Instytutu
prosimy o kontakt z liderami naszych zespołów badawczych.

 1. Zespół techniki cyfrowej
  • Technika układów cyfrowych
   Metrologia odcinków czasowych
   Systemy mikroprocesorowe

   Technika układów cyfrowych

  • Metrologia odcinków czasowych
  • Systemy mikroprocesorowedr hab. inż. Ryszard Szplet
   tel. 261 839 016
   ryszard.szplet@wat.edu.pl
 2. Zespół anten i kompatybilności elektromagnetycznej
  • Kompatybilność elektromagnetyczna
  • Propagacja fal elektromagnetycznych
  • Systemy antenoweprof. dr hab. inż. Marian Wnuk
   tel. (22) 683 9050
   mwnuk@wat.edu.pl
 3. Zespół radiokomunikacji
  • Systemy bezprzewodowe wąsko i szeroko-pasmowe,
   bezprzewodowe sieci LAN, systemy komórkowe
  • Bezprzewodowe systemy dostępowe
  • Taktyczna łączność radiowa KF i UKF
  • Systemy satelitarne
  • Systemy walki elektronicznej
  • Cyfrowe przetwarzanie sygnałówprof. dr hab. inż. Piotr Gajewski
   tel. (22) 683 9517
   pgajewski@wat.edu.pl
    
 4. Zespół inżynierii, interoperacyjności i bezpieczeństwa systemów informacyjnych
  • Architektury sieci LAN, MAN, WAN
  • Zintegrowane systemy informacyjne - CIS
  • Sieci szkieletowe i systemy dostępowe
  • Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
  • Jakość usług w systemach informacyjnych
  • Protokoły komunikacyjne w sieciach
  • Routing w sieciach stacjonarnych i mobilnych
  • Modelowanie i symulacja sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
  • Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi
  • Niezawodność urządzeń i sieci telekomunikacyjnychdr hab. inż. Grzegorz Różański
   tel. (22) 683 9622
   grozanski@wat.edu.pl