Wniosek o odpłatne powtarzanie zajęć
należy składać do 11.02.2020 r. w pokoju nr 10 lub 12.

Organizacja zapisów na powtarzanie zajęć w semestrze letnim 2019/2020

 1. Powtarzanie zajęć regulują zapisy Regulaminu Studiów (§ 9 ust.3 pkt.9, § 40 oraz § 46 Regulaminu Studiów (Obwieszczenie Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 3/WAT/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów Wojskowej Akademii Technicznej im.  Jarosława Dąbrowskiego") oraz Normy i Normatywy Procesu Dydaktycznego w Wydziale Elektroniki (Uchwała Rady Wydziału Nr 319/WEL/2019 z dnia 15 maja 2019 r).
 2. Zgodnie z § 40 ust. 2 Regulaminu Studiów, w dniu zakończenia odbywania zorganizowanych zajęć  dydaktycznych a więc w dniu 31.01.2020 r. (Harmonogram roku akademickiego) mija termin uzyskania zaliczeń zajęć z semestru letniego r. a. 2018/2019, w drugim terminie poprawkowym.
 3. Studenci, którzy do tego dnia nie uzyskali zaliczeń zajęć, obowiązujących w semestrze parzystym poprzedniego roku studiów mogą wystąpić z wnioskiem do Rektora o odpłatne powtarzanie tych zajęć w semestrze letnim r. a. 2019/2020 (jednocześnie można powtarzać nie więcej niż trzy rodzaje zajęć na studiach stacjonarnych, a dwa na niestacjonarnych, podstawa – ww. Normy i Normatywy dydaktyczne obowiązujące w WEL).
 4. Decyzję w sprawie powtarzania zajęć podejmuje Rektor, na pisemny wniosek studenta. Fakt uzyskania zgody na powtarzanie zostanie umieszczony w zakładce USOS – komentarz w bieżącym semestrze oraz na tablicy ogłoszeń w dziekanacie.
 5. Wnioski, zgodne z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Wydziału, należy składać do osoby odpowiedzialnej za dokumentowanie przebiegu studiów w jego grupie studenckiej, w godzinach przyjmowania studentów lub u osoby dyżurującej podczas zjazdów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2020 r. (wnioski o powtarzanie zajęć po tym terminie nie będą przyjmowane, za wyjątkiem udokumentowanych sytuacji losowych).
 6. Niezłożenie wniosku w terminie może powodować niespełnienie warunków rejestracji na kolejny semestr, a to z kolei może prowadzić do skreślenia z listy studentów Akademii.
 7. Studenci semestru dyplomowego będą mogli uzyskać zgodę na powtarzanie zajęć, o ile niezaliczone zajęcia będą realizowane w semestrze letnim 2019/2020. Zgodnie z 46 ust 6 Regulaminu studiów w przypadku niemożności realizacji zajęć powtarzanych, dziekan może wyznaczyć zajęcia równoważne. Proponuje się w takich sytuacjach skontaktować się z kierownikiem dziekanatu celem ustalenia możliwości rozwiązania problemu.
 8. Opłaty należy uiszczać jednorazowo, tylko na konto indywidualne studenta, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia decyzji o powtarzaniu zajęć. Lista osób uprawnionych do powtarzania zajęć zostanie przekazana do nauczycieli do 30.03.br.
  Brak opłaty na koncie lub niedotrzymanie terminu wpłaty będzie skutkować anulowaniem decyzji o powtarzaniu, brakiem nazwiska na protokole zaliczeniowym, a to z kolei może prowadzić do anulowania zgody na rejestrację na kolejny semestr.
  Wysokość opłaty za powtarzane zajęcia oblicza się mnożąc stawkę 8 zł/za godz. przez ogólną liczbę godzin powtarzanych zajęć określoną w planie studiów. Można także skorzystać z informacji zawartej w USOS.
 9. Decyzja Rektora o powtarzaniu zajęć jest warunkowa i nabiera cech wykonalności po uzyskaniu przez studenta rejestracji na kolejny semestr.
  UWAGA: Wniosek o rejestrację na kolejny semestr należy złożyć niezwłocznie po uzyskaniu zaliczeń semestralnych lub po zakończeniu sesji poprawkowej, jednak nie później niż 7 dni po jej zakończeniu.
 10. Decyzja Rektora o zakwalifikowaniu studentów na odpłatne powtarzanie zajęć oraz o ich organizacji zostanie podana do wiadomości do końca lutego br. Zajęcia w specjalnie w tym celu utworzonych grupach studenckich rozpoczną się po opracowaniu złożonych wniosków i sporządzeniu odpowiednich planów.
 11. Powtarzanie zajęć pozwala zmniejszyć posiadany deficyt, a to z kolei ułatwia uzyskanie rejestracji warunkowej na kolejny semestr (§ 46 ust.6 Regulaminu Studiów w WAT): przy rejestracji na semestry wyższe niż drugi (wyższe niż pierwszy - na studiach drugiego stopnia) rejestracja jest możliwa, gdy łączny deficyt punktów studenta po odjęciu sumy punktów za zajęcia powtarzane nie przekroczy dopuszczalnego, ustalonego deficytu przez wydziałową radę ds. kształcenia (w Wydziale Elektroniki dopuszczalny deficyt wynosi: 16 punktów ECTS przy rejestracji na drugi i trzeci semestr studiów I stopnia oraz JSM, 14 punktów ECTS przy rejestracji na kolejne semestry studiów I stopnia oraz JSM i drugi semestr studiów II stopnia oraz 10 punktów ECTS przy rejestracji na semestr dyplomowy).
 12. Powtarzanie modułów może być realizowane w dwóch wariantach:
  1. w oddzielnie utworzonej grupie,
  2. w grupie studenckiej młodszego rocznika realizującej nominalny plan studiów.

Utworzenie oddzielnej grypy w celu realizacji wariantu A wymaga złożenia wniosków o powtarzanie zajęć i uzyskanie zgody Rektora przez minimum 18 studentów.
W wariancie B student samodzielnie wybiera grupę studencką i wypełnia druk „INFORMACJA O POWTARZANIU ZAJĘĆ”, który dostarcza do osoby odpowiedzialnej za dokumentowanie przebiegu studiów w jego grupie studenckiej, w terminie do 30 dni od rozpoczęcia zajęć.

UWAGA:  od r. a. 2017/2018 studenci mogą powtarzać zajęcia jednokrotnie w ciągu całego okresu studiów. Możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o ponowne powtarzanie zajęć jeżeli przyczyną braku niezaliczenia była długotrwała choroba lub inne ważne przyczyny odpowiednio uzasadnione i udokumentowane (p. Normy i Normatywy Procesu Dydaktycznego w Wydziale Elektroniki WAT).