Zasady rejestracji na kolejny semestr studiów w Wydziale Elektroniki

Zasady rejestracji na kolejny semestr studiów wynikają z zapisów w Regulaminie Studiów w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego przyjętego Uchwałą Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 24/WAT/2019 z dnia 30 maja 2019 r. (Obwieszczenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 3/WAT/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego") oraz Normatywów procesu dydaktycznego w Wydziale Elektroniki. Zagadnienie rejestracji na kolejny semestr zostało omówione w § 46 ww. Regulaminu studiów. Regulamin jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej WAT.

Podstawowe zasady:
 1. Okresem rozliczeniowym studiów w Akademii jest semestr.
 2. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć występujących w planie studiów w danym semestrze.
 3. Po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej, przeprowadzana jest rejestracja na kolejny semestr studiów, z tym że rejestracja na semestr powinna być przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do dnia rozpoczęcia zajęć na tym semestrze.
 4. Szczegółowy tryb i terminy rejestracji na studiach niestacjonarnych ustala dziekan. W terminie rejestracji student jest zobowiązany do wniesienia wymaganych opłat związanych z odbywaniem studiów.
 5. Student może uzyskać na kolejny semestr:
  1. rejestrację bezwarunkową, gdy w dotychczasowym przebiegu studiów zaliczył wszystkie zajęcia przewidziane w planie studiów i uzyskał liczbę punktów ECTS określonych w programie studiów;
  2. rejestrację warunkową, gdy w dotychczasowym przebiegu studiów:
   1. uzyskał liczbę punktów ECTS wynikającą z dopuszczalnego deficytu punktów określonego przez dziekana, przed rozpoczęciem semestru, po zaopiniowaniu przez wydziałową radę do spraw kształcenia,
   2. dodatkowo, w przypadku kandydatów na żołnierzy zawodowych, spełnił warunki określone w ust. 7 Regulaminu Studiów.
 6. W stosunku do studenta, będącego osobą cywilną, który nie spełnił warunków uzyskania rejestracji na semestr, rektor podejmuje decyzję o:
  1. powtarzaniu, na pisemny wniosek studenta, semestru lub roku studiów i ponownej rejestracji na powtarzany semestr, przy spełnieniu warunku rejestracji na semestr, który jest powtarzany (nie dotyczy pierwszego semestru);
  2. udzieleniu, na pisemny wniosek studenta, urlopu nieuwarunkowanego, zgodnie z zapisami § 67 RS;
  3. skreśleniu z listy studentów w związku z nieuzyskaniem zaliczenia semestru w określonym przez dziekana terminie.
 7. Kandydat na żołnierza zawodowego nie powtarza semestru studiów.
 8. W stosunku do kandydata na żołnierza zawodowego, który nie spełnił warunków uzyskania rejestracji na semestr, o których mowa w ust. 6 i 7, dziekan występuje do rektora z wnioskiem o skreślenie z listy studentów w związku z nieuzyskaniem zaliczenia semestru w określonym przez dziekana terminie. Rektor po otrzymaniu wniosku zwalnia kandydata na żołnierza zawodowego ze służby kandydackiej wskutek niespełnienia wymogów określonych w regulaminie studiów.
Wymagania szczegółowe:
 1. Dopuszczalny łączny deficyt punktów ECTS, określony jest przez dziekana, po zaopiniowaniu przez wydziałową radę do spraw kształcenia. przy rejestracji na kolejny semestr to:
  • na II-III semestr studiów I st., JSM i II semestr studiów II st. wynosi 16 ECTS,
  • na wyższe semestry studiów I st. oraz JSM wynosi 14 ECTS,
  • na semestr dyplomowy – łączny deficyt wynosi 10 ECTS, przy założeniu uzyskania zgody Rektora na powtarzanie zajęć w semestrze dyplomowym.
   Uwaga:
  • łączny deficyt: liczba punktów ECTS studenta po odjęciu od deficytu całkowitego sumy punktów za zajęcia powtarzane,
  • zaległości w zaliczeniu modułów nie mogą być starsze niż z dwóch poprzedzających semestrów.
 2. Powtarzanie zajęć – ustalono, że można uzyskać zgodę na jednoczesne powtarzanie zajęć w liczbie:
  • na studiach stacjonarnych – nie więcej, niż trzy,
  • na studiach niestacjonarnych – nie więcej, niż dwa.
 3. Powtarzanie zajęć z ostatniego semestru studiów można zrealizować jedynie w formie powtarzania semestru lub roku studiów.
 4. Dodatkowym warunkiem uzyskania rejestracji na kolejny semestr jest uregulowanie przez studenta wszelkich zobowiązań finansowych względem uczelni.
 5. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu rejestracji na kolejny semestr studiów należy przestrzegać zapisów Decyzji Nr 1/PRK/2013 Prorektora ds. Kształcenia Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia·28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w WAT zasad dokumentowania przebiegu studiów w formie elektronicznej. Zgodnie z tą decyzją student w celu uzyskania rejestracji na kolejny semestr studiów powinien:
  • najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem sesji sprawdzić w systemie USOS czy jego nazwisko jest zamieszczone w protokołach obowiązujących go zajęć  — ewentualne różnice powinien zgłosić do swojego dziekanatu (do osoby odpowiedzialnej za dokumentowanie przebiegu studiów w jego grupie studenckiej);
  • sprawdzić swoją ocenę w systemie USOS w terminie 7 dni roboczych od terminu przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia — w przypadku, gdy różni się ona od uzyskanej oceny (lub jej braku), zgłosić reklamację do osoby przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie;
  • sprawdzić przed zakończeniem semestru, czy wszystkie uzyskane przez niego oceny są wpisane do systemu USOS - ewentualne różnice powinien zgłosić do osoby przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie.

Pozostałe wątki związane z rejestracją, powtarzaniem semestru lub roku studiów, udzielaniem urlopu można znaleźć w Regulaminie studiów.