Zasady rejestracji na kolejny semestr studiów w Wydziale Elektroniki

Zasady rejestracji na kolejny semestr studiów wynikają z zapisów w Regulaminie Studiów Wyższych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego przyjętego Uchwałą Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 29/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów wyższych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” oraz Normatywów procesu dydaktycznego w Wydziale Elektroniki uchwalonych przez Radę Wydziału Elektroniki. Rejestracja na kolejny semestr została omówiona w § 40 ww. Regulaminu studiów. Podstawowe zasady:

 1. Zaliczeniowym okresem studiów w Akademii jest semestr.
 2. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich modułów (przedmiotów) występujących w planie studiów i uzyskanie przynajmniej 30 ECTS.
 3. Po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej przeprowadzana jest rejestracja na kolejny semestr studiów, z zastrzeżeniem ust. 4, z tym że rejestracja na semestr zimowy powinna być przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 15 października, a na semestr letni do 15 marca.
 4. W przypadku kandydata na żołnierza zawodowego zapisy niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie rejestracji na kolejny semestr kształcenia kierunkowego. Szczegółowe zasady rejestracji na kolejny semestr kształcenia wojskowego oraz przenoszenia kandydata na żołnierza zawodowego na kolejny rok studiów reguluje § 41.
 5. Szczegółowy tryb i terminy rejestracji ustala dziekan. W terminie rejestracji student jest zobowiązany do wykazania szczególnej dbałości w sprawdzeniu czy wszystkie uzyskane przez niego oceny są wpisane do systemu USOS oraz wniesienia wymaganych opłat związanych z odbywaniem studiów.
 6. Student może uzyskać rejestrację na kolejny semestr, gdy:
  • w dotychczasowym przebiegu studiów zdał egzaminy lub zaliczył wszystkie moduły przewidziane w planie studiów i uzyskał liczbę punktów ECTS określonych w programie studiów, zwaną dalej „rejestracją bezwarunkową”;
  • w dotychczasowym przebiegu studiów uzyskał liczbę punktów wynikającą z dopuszczalnego deficytu punktów określonego w ust. 7, zwaną dalej „rejestracją warunkową”.
 7. Przy rejestracji warunkowej na semestr studiów o numerze {s + 1 (s ≥ 1)} obowiązują następujące zasady:
  • student zostaje zarejestrowany na semestr, gdy zgromadził liczbę punktów nie mniejszą niż (30s – ds), gdzie: ds. oznacza określony przez dziekana, przed rozpoczęciem semestru, po zaopiniowaniu przez radę wydziału dopuszczalny deficyt punktów po semestrze o numerze s;
  • przy rejestracji na semestry wyższe niż drugi (wyższe niż pierwszy - na studiach drugiego stopnia) student, który nie spełnił tego warunku, zostaje zarejestrowany, jeżeli uzyskał zgodę dziekana na powtarzanie niezaliczonych modułów z semestru s-1; rejestracja jest możliwa w przypadku, gdy łączny deficyt punktów studenta po odjęciu sumy punktów za moduły powtarzane nie przekroczy dopuszczalnego deficytu ds punktów (zasady realizacji powtarzania modułów ustala dziekan (p. komentarz), a w przypadku niemożności realizacji modułów powtarzanych dziekan może wyznaczyć moduły równoważne);
  • w przypadku rejestracji, o których mowa w pkt. 1 i 2, zaległości w zaliczeniu modułów nie powinny przekraczać dwóch semestrów studiów.
  • w uzasadnionych przypadkach dziekan może wprowadzić dla studentów cywilnych dłuższy okres zaliczania.
 8. W stosunku do studenta, który nie spełnił warunków uzyskania rejestracji bezwarunkowej lub warunkowej dziekan podejmuje decyzję o:
  • powtarzaniu semestru lub roku studiów (na wniosek studenta) i ponownej rejestracji na powtarzany semestr, przy spełnieniu wymienionego w ust. 7 pkt. 1 warunku rejestracji na semestr, który jest powtarzany (nie dotyczy pierwszego semestru);
  • udzieleniu urlopu nieuwarunkowanego (na wniosek studenta), zgodnie z zapisami § 63, w związku ze skierowaniem na ponowną rejestrację na powtarzany semestr w kolejnym roku akademickim.
  • skreśleniu z listy studentów lub w przypadku kandydata na żołnierza zawodowego wystąpieniu do rektora z wnioskiem, zaopiniowanym przez kierownika SSW, o zwolnienie ze służby kandydackiej w związku z niespełnieniem wymogów kształcenia kierunkowego.
 9. Student może otrzymać zgodę na powtarzanie semestru lub powtarzanie roku studiów jednokrotnie w trakcie trwania studiów w Akademii.
 10. Studentowi, który powtarza semestr lub rok studiów, można uwzględnić (na pisemny wniosek studenta), oceny z egzaminów i zaliczeń modułów uzyskanych poprzednio. Uwzględnienie następuje, gdy nie zmieniły się efekty kształcenia i formy realizacji modułu, określone w karcie informacyjnej modułu.
 11. Decyzję w sprawie uwzględnienia ocen i przeniesienia odpowiednich punktów ECTS oraz dokonanie odpowiednich wpisów do dokumentów przebiegu studiów, podejmuje na początku semestru dziekan.
 12. Studenta, który powtarza semestr lub rok studiów, obowiązuje aktualny plan studiów. Powtarzanie semestru lub roku studiów może być obwarowane koniecznością wyrównania różnic programowych.
Wymagania szczegółowe:

Wyciąg z „Uchwały Rady Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 168/WEL/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.”, w sprawie ustalenia „Norm i normatywów procesu dydaktycznego w Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego"

 1. Dopuszczalny deficyt punktów ECTS, przy rejestracji na kolejny semestr:
  • II-III semestr studiów I stopnia wynosi 16 pkt ECTS,
  • IV-VI semestr I stopnia i II semestr studiów II stopnia wynosi 14 pkt ECTS,
  • semestr dyplomowy ‑ łączny deficyt wynosi 10 pkt. ECTS.

   Zaległości w zaliczeniu modułów nie mogą być starsze niż z dwóch poprzedzających semestrów.

 2. Procedura powtarzania modułów.
  1. Student może uzyskać zgodę na jednoczesne powtarzanie modułów na studiach:
   • stacjonarnych - nie więcej niż trzy moduły,
   • niestacjonarnych - nie więcej niż dwa moduły;
  2. Student może uzyskać zezwolenie na powtarzanie danego modułu nie więcej niż raz w okresie studiów chyba, że przyczyną powtórnego niezaliczenia była długotrwała choroba lub inne ważne przyczyny odpowiednio uzasadnione i udokumentowane

   Odstępstwo od ww. zasad wymienionych wymaga uzyskania zgody Dziekana Wydziału.

 3. Procedura powtarzania modułów w semestrze dyplomowym: powtarzanie modułu w semestrze dyplomowym może odbywać się w trybie zwykłym, w tym przypadku ma zastosowanie § 45 ust.6 Regulaminu studiów.
 4. Dodatkowym warunkiem uzyskania rejestracji na kolejny semestr jest uregulowanie przez studenta wszelkich zobowiązań finansowych względem uczelni.
 5. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu rejestracji na kolejny semestr studiów należy przestrzegać zapisów Decyzji Nr 1/PRK/2013 Prorektora ds. Kształcenia Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia·28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w WAT zasad dokumentowania przebiegu studiów w formie elektronicznej. Zgodnie z tą decyzją student w celu uzyskania rejestracji na kolejny semestr studiów powinien:
  • najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem sesji sprawdzić w systemie USOS czy jego nazwisko jest zamieszczone w protokołach obowiązujących go modułów — ewentualne różnice powinien zgłosić do swojego dziekanatu (do osoby odpowiedzialnej za dokumentowanie przebiegu studiów w jego grupie studenckiej);
  • sprawdzić swoją ocenę w systemie USOS w terminie 7 dni roboczych od terminu przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia — w przypadku, gdy różni się ona od uzyskanej oceny (lub jej braku), zgłosić reklamację do osoby przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie;
  • sprawdzić przed zakończeniem semestru, czy wszystkie uzyskane przez niego oceny są wpisane do systemu USOS - ewentualne różnice powinien zgłosić do osoby przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie.
 6. Studenci spełniający warunki rejestracji (bez konieczności powtarzania modułów) są rejestrowani na kolejny semestr przez pracownika dziekanatu prowadzącego przebieg studiów w USOS bez potrzeby kontaktu ze studentem.
  W pozostałych przypadkach student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wniosek o rejestrację według wzoru ze strony WEL, NIE PÓŹNIEJ NIŻ PIĘĆ DNI PO ZAKOŃCZENIU SESJI POPRAWKOWEJ, jednak nie przekraczając dat:  WIOSNA – 05.03. br.;  JESIEŃ – 05.10. br.

Pozostałe wątki związane z rejestracją, powtarzaniem semestru lub roku studiów, udzielaniem urlopu można znaleźć w Regulaminie studiów na stronie Uczelni oraz Wydziału.