Wspólnym celem studiów na wszystkich realizowanych specjalnościach jest przygotowanie absolwentów o wysokich kwalifikacjach, umiejących dostosować się do zmiennych potrzeb rynku pracy.

Na studiach drugiego stopnia wybór specjalności następuje w momencie rozpoczęcia studiów.

Na studiach pierwszego stopnia dla studentów cywilnych oraz dla kandydatów na żołnierzy zawodowych decyzję co do wyboru specjalności należy podjąć po II semestrze. W okresie trwania III semestru w oparciu o wyniki dwóch pierwszych semestrów przeprowadza się podział na specjalności. Zajęcia na wybranych specjalnościach w czasie podziału rozpoczynają się od IV semestru.

Podczas pierwszych dwóch semestrów wszyscy studenci realizują wspólny program przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych (matematyka, fizyka, informatyka, przedmioty ekonomiczne i humanistyczne, itd.). W tym czasie każdy student ma szansę na lepsze poznanie kierunku studiów, swoich osobistych predyspozycji i zainteresowań oraz wykrystalizowanie zamiarów co do dalszej edukacji, w celu możliwie najlepszego przygotowania się do przyszłej pracy zawodowej. Dopiero po tym etapie następuje wybór specjalności. Program dalszych studiów obejmuje szeroką gamę przedmiotów specjalistycznych, kształtujących umiejętności absolwenta typowe dla obranej specjalności.

W każdym roku uruchamiane są te specjalności, na które zgłosi się odpowiednia liczba chętnych, uwzględniając jednocześnie możliwości organizacyjno-techniczne wydziału.

Studentów przygotowuje się do wyboru specjalności wieloetapowo. Składa się na to szereg przedsięwzięć, które obejmują szeroki przedział czasowy.

 1. Pierwsze informacje o oferowanych przez Wydział Elektroniki specjalnościach na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja oraz energetyka otrzymują kandydaci na studia w okresie rekrutacji.
 2. Decyzją Rektora WAT na przełomie marca i kwietnia, na szczeblu centralnym organizowane są „Dni otwarte WAT”. W tym przedsięwzięciu uczestniczą przedstawiciele Dziekanatu Wydziału Elektroniki WAT oraz studenci starszych roczników. Na spotkaniu tym wręczane są kandydatom ulotki i foldery, w których scharakteryzowane są oferowane specjalności na kierunku: elektronika i telekomunikacja oraz energetyka.
 3. Na stronie internetowej wydziału są dostępne podstawowe charakterystyki specjalności studiów prowadzonych w Wydziale Elektroniki (O Wydziale/Oferta/Dydaktyczna oraz Informator Studenta).
 4. Na stronach internetowych trzech Instytutów Wydziału Elektroniki są dostępne informacje dotyczące profilowanych specjalności:
 5. Dziekan powołuje Komisję do przeprowadzenia podziału na specjalności, i ustala
  1. nazwy specjalności, wśród których studenci mogą dokonać wyboru poprzez złożenie specjalnie opracowanej ankiety wyboru specjalności,
  2. zasady i terminy podziału na specjalności dla danego naboru.
 6. Przedstawiciele instytutów profilujących przygotowują prezentacje omawiające poszczególne specjalności.
 7. Dziekan na kilka tygodni przed terminem podziału na specjalności, w porozumieniu z dyrektorami instytutów wydaje decyzję, w której zobowiązuje dziekanat do zorganizowania spotkania informacyjnego dla studentów zainteresowanych podziałem, na zakończenie którego starostowie grup dziekańskich otrzymują ankiety wyboru specjalności, które po wypełnieniu przekazują do dziekanatu w wyznaczonym miejscu i termini
 8. Na spotkaniu studenci zostają zapoznani:
  1. z zasadami ogólnymi podziału,
  2. harmonogramem czynności podziału,
  3. z zasadą sporządzania listy kolejności studentów, stanowiącą podstawę podziału,
  4. ze sposobem przydziału do określonej specjalności i ogłoszenia wyników podziału.
 9. Dziekan po zapoznaniu się z wynikami głosowania studentów, określa limity przyjęć na poszczególne specjalności, z uwzględnieniem możliwości organizacyjno–technicznych wydziału.
  Na studiach pierwszego stopnia dla studentów, kandydatów na żołnierzy zawodowych, limity  przyjęć na poszczególne specjalności określa Decyzja Ministra Obrony Narodowej.
 10. Komisja na podstawie ankiet i średnich studiów dokonuje podziału na specjalności według zasad określonych w Decyzji Dziekana oraz ogłasza wyniki podziału w określonym terminie.
 11. Podstawą przydziału studentów do grup studenckich o określonej specjalności i poziomie studiów są średnie studiów obliczone na podstawie ocen uzyskanych w dwóch semestrach oraz ankiety, w których każdy student określa swoje preferencje w wyborze specjalności.
 12. Odwołania w formie pisemnej studenci mogą składać do Dziekana WEL w okresie czternastu dni od ogłoszenia wyników. Dziekan rozpatruje ewentualne pisemne odwołania i dokonuje ewentualną korektę podziału na specjalności. Po rozpatrzeniu odwołań ogłasza się ostateczną listę podziału na specjalności, przed rozpoczęciem kolejnego semestru.
Zasady podziału studentów studiów pierwszego stopnia na specjalności
 1. Podział na specjalności kształcenia studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, przeprowadza się po zakończeniu sesji poprawkowej drugiego semestru studiów.
 2. Specjalności do wyboru przez studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia z naboru 2017:
  Studia stacjonarne i niestacjonarne – kierunek studiów: ENERGETYKA
  Specjalność
  • elektroenergetyka
  • maszyny i urządzenia w energetyce


  Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych – kierunek studiów: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
  Specjalność

  • eksploatacja systemów łączności
  • rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne
  • radioelektroniczne urządzenia pokładowe
  • radiolokacja
  • radionawigacja
  • metrologia

  Studia stacjonarne i niestacjonarne – kierunek studiów: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
  Specjalność

  • inżynieria systemów bezpieczeństwa
  • systemy informacyjno-pomiarowe
  • urządzenia i systemy elektroniczne
  • systemy teledetekcyjne
  • systemy cyfrowe
  • systemy teleinformatyczne
  • systemy telekomunikacyjne
 3. Przedstawiciele instytutów profilujących specjalności na spotkaniach zapoznają studentów z charakterystyką swoich specjalności. Spotkania odbywają się w dniach podanych w planach zajęć i oznaczonych jako "GD".
 4. Studenci określają swoje preferencje wyboru specjalności w ankietach, wydanych na spotkaniach informacyjnych.
 5. Starostowie grup przekazują wypełnione ankiety do dziekanatu (p. 9/45), do dnia podanego przez dziekanat w bieżącym ogłoszeniu.
 6. Wyboru specjalności dokonują studenci zarejestrowani na trzeci semestr studiów.
 7. Liczba grup oraz rodzaje specjalności uruchamiane w danym roku akademickim zostają ustalone przez dziekana, po analizie wyników ankiet studentów, uwzględnieniu liczebności rocznika studentów, oraz możliwości techniczno-organizacyjnych wydziału.
 8. Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Wojskowej Akademii Technicznej, pn. „Normy i normatywy procesu dydaktycznego w Wydziale Elektroniki WAT”, liczba studentów w grupie przy uruchamianiu specjalności wynosi nie mniej niż 18 osób.
 9. Komisja powołana przez Dziekana Wydziału, na podstawie średniej z ocen po dwóch pierwszych semestrach i ankiet studentów dokonuje podziału na specjalności i ogłasza wyniki podziału w terminie podanym przez dziekanat w bieżącym ogłoszeniu.
 10. W obliczeniu średniej z ocen modułów po dwóch pierwszych semestrach, uwzględnia się wszystkie oceny uzyskane z zaliczenia końcowego każdego modułu. Obliczenia wykonuje się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
 11. Aby promować systematyczność pracy i terminowość wywiązywania się z obowiązków studenta oraz dodatkową aktywność naukową, obliczoną ocenę średnią skoryguje się dodając punkty premiowe za: zaliczenie sesji w terminie zasadniczym, działalność w studenckich kołach, np. za wyróżnienie pracy studenta w konkursach o nagrodę m. in. Rektora, Dziekana, za artykuł przyjęty na konferencję o zasięgu krajowym lub zagranicznym, dla członków zarządu koła. Szczegółowe zasady są ustalane corocznie i określane w oddzielnym komunikacie.
  Przyznanie dodatkowych punktów następuje na wniosek studenta skierowany do dziekana złożony w p. 9/45. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność przyznania premii punktowej.
 12. Studentom, którzy uzyskali rejestrację na semestr trzeci i nie zaliczyli wszystkich rygorów określonych planem studiów, do obliczania średniej przyjmuje się oceny jako niedostateczne.
 13. Studenci zostają uszeregowani według wartości obliczonej średniej studiów po drugim semestrze, a następnie poczynając od studenta o najwyższej średniej, są kolejno rozpatrywane ich deklaracje wyboru specjalności. Kolejni studenci są przyjmowani na specjalności wskazane przez nich na pierwszym miejscu, aż do momentu wyczerpania limitów miejsc. Jeżeli przy rozpatrywaniu deklaracji kolejnego studenta okaże się, że limit miejsc na specjalności wskazanej przez niego na pierwszym miejscu został już wyczerpany, to jego kandydatura zostanie rozpatrzona w przyjęciu na specjalność wskazaną przez niego na dalszym miejscu.
 14. W przypadku równych wartości ocen średnich studiów u dwóch lub większej liczby studentów przy ustalaniu ich kolejności na liście do podziału na specjalności należy dodatkowo uwzględnić w kolejności: terminowość zaliczania poszczególnych rygorów, liczbę rygorów zaliczanych po zasadniczej sesji egzaminacyjnej.
 15. Wyniki podziału będą ogłoszone w Internecie oraz w dziekanacie i obowiązują od semestru czwartego.
 16. Odwołania w formie pisemnej można składać do Dziekana WEL w okresie czternastu dni od ogłoszenia wyników.
 17. Ogłoszenie ostatecznej listy podziału studentów drugiego roku na specjalności z uwzględnieniem złożonych odwołań nastąpi przed rozpoczęciem czwartego semestru.