Akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni. (Dz.U. z 2007 r. Nr 1, poz. 3)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. (Dz.U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1188)

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu WAT

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Nr 7 Zarządzenie Nr 24/MON z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania statutu WAT

Regulaminy studiów i kursów obowiązujących w Wojskowej Akademii Technicznej.

Obwieszczenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 3/WAT/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 30/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 46WAT/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 47/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu kursów dokształcających w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”