Akty prawne

Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym* (z póź. zm., tekst ujednolicony, Ustawa z dnia 18 marca 2011r., Dz.U. Nr 84, poz. 455)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni. (Dz.U. z 2007 r. Nr 1, poz. 3)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. (Dz.U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1188)

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu WAT

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Nr 7 Zarządzenie Nr 24/MON z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania statutu WAT

Regulaminy studiów obowiązujących w Wojskowej Akademii Technicznej.

 

Regulamin Studiów Wyższych - Uchwała Senatu WAT nr 29/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Regulamin Studiów Podyplomowych - Uchwała Senatu WAT 46/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

Regulamin Studiów Doktoranckich - Uchwała Senatu WAT nr 30/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.