Strona główna » Aktualności » Otwarcie pracowni systemu DUNAJ II

Otwarcie pracowni systemu DUNAJ II

W dn. 25.06.2021 w Instytucie Radioelektroniki Wydziału Elektroniki WAT odbyło się uroczyste oficjalne otwarcie Pracowni Zautomatyzowanych Systemów Przetwarzania Informacji Radiolokacyjnej wyposażonej w oprogramowanie obiektu CRR-20 Zautomatyzowanego Systemu Dowodzenia DUNAJ II. Pracownia powstała w okresie 29.04 – 29.10.2020 w Parku Radiolokacji należącym do IRE, jako realizacja dotacji celowej przyznanej przez ówczesny Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Utworzenie nowoczesnej pracowni dydaktycznej związanej z potrzebami obronnymi, ma kluczowe znaczenie dla Instytutu Radioelektroniki Wydziału Elektroniki WAT z uwagi na możliwość poprawy jakości procesu kształcenia w sensie zagwarantowania dostępu do technologii specjalnego zastosowania studentom – podchorążym oraz uczestnikom studiów podyplomowych i kursów doskonalących. Pozyskanie ww. pracowni pozwala na wzbogacenie treści kształcenia oficerów, podoficerów i pracowników Resortu Obrony Narodowej oraz studentów WAT w zakresie radiolokacji, radionawigacji oraz radioelektronicznych urządzeń pokładowych, o problemy związane z automatyzacją procesu przetwarzania informacji radiolokacyjnej. W szczególności zainstalowanie w pracowni dedykowanego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania umożliwia emulację systemu odzwierciedlającego realną architekturę sektorów obrony powietrznej Polski w systemie Narodowym i Sojuszniczym. Na powstałych w bud. 114 stanowiskach laboratoryjnych można zatem realizować szkolenie w warunkach bardzo zbliżonych do pracy z wykorzystaniem rzeczywistego obiektu CRR-20.

W uroczystości otwarcia pracowni wzięli udział m.in. Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego – gen. dyw. pil. Ireneusz STARZYŃSKI, Szef Zarządu Wojsk Radiotechnicznych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – gen. bryg. Krzysztof ŻABICKI, Szef Oddziału Szkolenia w Zarządzie Wojsk Radiotechnicznych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – płk Jerzy KWIKA, płk Maciej NOWAK reprezentujący Szefa Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, ppłk Janusz SZAMBORSKI reprezentujący Szefa Wydziału Rozpoznania Rodzajów Wojsk oraz płk Paweł DĄBEK reprezentujący Szefa Oddziału Identyfikacji Bojowej i Monitorowania Pola Walki. Ze strony Wojskowej Akademii Technicznej uroczystość zaszczycili swoją obecnością J.M. Rektor płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK oraz Prorektor WAT prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI. Gospodarzami uroczystości byli Dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET, Dyrektor Instytutu Radioelektroniki Wydziału Elektroniki dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI, prof. WAT oraz Kierownik Zakładu Teledetekcji Instytutu Radioelektroniki dr hab. inż. Jerzy PIETRASIŃSKI, prof. WAT. Na uroczystości obecni byli ponadto Prodziekani Wydziału Elektroniki, Dyrektor Instytutu Systemów Łączności Wydziału Elektroniki oraz kadra i pracownicy Instytutu Radioelektroniki.

Plan uroczystości składał się z trzech części. W części pierwszej wysłuchano referatu przedstawionego przez dr. inż. Bronisława WAJSZCZYKA dotyczącego charakterystyki utworzonej pracowni systemu DUNAJ II oraz dokonano przecięcia wstęgi. Ponadto pokazano gościom wybrane elementy bazy laboratoryjnej Instytutu Radioelektroniki związanej z kształceniem kadr w specjalnościach radiolokacja oraz radionawigacja.

Część druga obejmowała przede wszystkim wystąpienie gen. K. ŻABICKIEGO, poświęcone w dużej mierze Jubileuszowi 70-lecia Wojsk Radiotechnicznych oraz wyraźnie podkreślonej w tym kontekście bardzo dobrej, modelowej i wszechstronnej współpracy między Zarządem Wojsk Radiotechnicznych, a Instytutem Radioelektroniki. Związana jest ona z kształceniem podchorążych, studiami podyplomowymi oraz z kursami doskonalącymi. Ważnym elementem tej współpracy jest ponadto aktywny udział kadry i pracowników Instytutu Radioelektroniki w cyklicznie powtarzanych ćwiczeniach taktyczno – specjalnych organizowanych przez Wojska Radiotechniczne oraz w ćwiczeniach o kryptonimie Ramstein Guard. Udział delegacji z Zarządu Wojsk Radiotechnicznych w naszej uroczystości stał się okazją do wyrażenia przez gen. K. ŻABICKIEGO podziękowań za owocną współpracę potwierdzonych przekazaniem symbolicznych upominków dla 18 osób. Na zakończenie tej części gospodarze uroczystości wręczyli drobne upominki naszym gościom.

Część trzecia uroczystości odbyła się w sali konferencyjnej Rady Wydziału Elektroniki. Poświęcona była dyskusji dotyczącej potencjalnych platform współpracy Wydziału Elektroniki z Centrum Operacji Powietrznych, Zarządem Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Zarządem Kierowania i Dowodzenia P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz z Zarządem Wsparcia Dowodzenia i Łączności Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podobnych jak w przypadku współpracy z Wojskami Radiotechnicznymi. Przyjęto wstępne ustalenia, które będą sukcesywnie precyzowane w kontaktach bilateralnych.

Uroczyste przecięcie wstęgi