Strona główna » Ogłoszenia Dziekanatu » Powtarzanie zajęć w semestrze letnim 2020/2021

Powtarzanie zajęć w semestrze letnim 2020/2021

Wszystkie złożone w terminie wnioski o powtarzanie zajęć zostały zaakceptowane i Rektor wyraził zgodę na ich realizację w semestrze letnim r. a. 2020/2021.

W celu sprawdzenia na powtarzanie których zajęć student otrzymał zgodę można sprawdzić pod poniższym przyciskiem, wpisując numer albumu:

Zgodnie z zasadami powtarzania zajęć obowiązującymi w Wydziale Elektroniki powtarzanie zajęć może być realizowane w dwóch wariantach:

 • A – w oddzielnie utworzonej grupie
 • B –  w grupie studenckiej młodszego rocznika, realizującej nominalny plan studiów.

Utworzenie oddzielnej grupy w celu realizacji wariantu A wymaga złożenia wniosków o powtarzanie zajęć i uzyskania zgody Rektora przez minimum 15 studentów. Odstępstwo od tej zasady podejmowane jest przez dziekana w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Przy mniejszej liczbie chętnych zastosowanie ma wariant B. Student samodzielnie wybiera grupę studencką młodszego rocznika, w której będzie realizować zajęcia i po wypełnieniu druku „INFORMACJA O POWTARZANIU ZAJĘĆ” (dostępny na stronie wydziału), dostarcza do osoby odpowiedzialnej w dziekanacie za dokumentowanie przebiegu studiów w jego grupie studenckiej, w terminie do 30 dni od rozpoczęcia zajęć z powtarzanych zajęć.

Zgodnie z § 40 ust. 7 Regulaminu Studiów w WAT „Studentowi, który powtarza zajęcia, prowadzący zajęcia na wniosek studenta powinien uwzględnić oceny uzyskane poprzednio, zaliczające formy realizacji powtarzanych zajęć. Uwzględnienie następuje, o ile nie zmieniły się efekty uczenia się i formy realizacji zajęć, określone w karcie informacyjnej zajęć.

Uwzględnienie ocen uzyskanych poprzednio może nastąpić w terminie do 14 dni od rozpoczęcia zajęć z powodu ich powtarzania.”

Decyzją dziekana WEL w okresie pandemii nie należy żądać od studenta składania wniosku, o którym mowa w wymienionym paragrafie.

W bieżącym semestrze utworzono nw. grupy powtórzeniowe:

 • Studia stacjonarne elektronika i telekomunikacja:
  • Fizyka 1
  • Technika mikrofalowa
 • Studia niestacjonarne elektronika i telekomunikacja:
  • Fizyka 1
 • Studia niestacjonarne energetyka:
  • Fizyka 1

Terminy zajęć dla utworzonych grup znajdują się w planach zajęć. Wyróżnikiem jest znak X przed nazwą powtarzanych zajęć, np. XFizyka 1.

Opłaty należy uiszczać jednorazowo, tylko na konto indywidualne studenta, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia decyzji o powtarzaniu zajęć. Lista osób uprawnionych do powtarzania zostanie przekazana do nauczycieli do 30.04.br. Brak opłaty na koncie lub niedotrzymanie terminu wpłaty będzie skutkować anulowaniem decyzji o powtarzaniu, brakiem nazwiska na protokole zaliczeniowym, a to z kolei może prowadzić do anulowania zgody na rejestrację na kolejny semestr.

Zgodnie z decyzjami Rektora w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadawalających wyników w nauce oraz innych opłat związanych ze świadczonymi usługami edukacyjnymi, opłata za 1 godzinę powtarzanych zajęć wynosi:

 • dla naborów 2016, 2017 i 2018 –  8,00 zł, po uwzględnieniu Decyzji Rektora o obniżeniu opłat od studentów o 25% – 6.00 zł
 • dla naborów 2019 i 2020 – 10,00 zł, po uwzględnieniu Decyzji Rektora o obniżeniu opłat od studentów o 25% ‑ 7,50 zł

Wysokość opłaty za powtarzane zajęcia oblicza się mnożąc stawkę przez ogólną liczbę godzin powtarzanych zajęć określoną w planie studiów.