» » Wyniki ankiety na temat zajęć zdalnych w WEL

Wyniki ankiety na temat zajęć zdalnych w WEL

W związku z nieustępującą pandemią SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 Wydział Elektroniki WAT postanowił przygotować ankietę dotyczącą zdalnego nauczania. Była ona dostępna dla studentów wszystkich kierunków Wydziału Elektroniki od 12 grudnia do 24 grudnia 2020 roku, przez jednorazowy link tylko za pomocą maila uczelnianego. Ankieta była w pełni anonimowa. Dzięki ankiecie na temat zajęć zdalnych prowadzonych na Wydziale Elektroniki studenci mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami i uwagami dotyczącymi nowej formy kształcenia.
ds
Ankieta została wypełniona przez 345 studentów, w tym 304 studentów studiów stacjonarnych i 41 studentów niestacjonarnych, co stanowi około 25% studentów Wydziału.
ds
Pierwsza część ankiety dotyczyła ogólnej oceny kształcenia i przygotowania prowadzących do zajęć w formie zdalnej.
Prawie 83% respondentów oceniło kształcenie w takiej formie bardzo dobrze i raczej dobrze, co jest wynikiem bardzo optymistycznym. Natomiast przygotowanie prowadzących ocenione jest na jeszcze wyższym poziomie. Ponad 88% wszystkich ankietowanych oceniło przygotowanie prowadzących do realizacji zajęć w formie zdalnej na poziomie bardzo dobrym i raczej dobrym.

d

W kolejnej części ankietowani zostali zapytani o narzędzia pracy zdalnej wykorzystane w trakcie zajęć. Wszyscy studenci mieli styczność z zajęciami za pośrednictwem Microsoft Teams, ponad połowa z platformą e-learningową. Sporadycznie korzystano z innych narzędzi.

s

Kolejna część ankiety dotyczyła realizacji poszczególnych form zajęć w Wydziale Elektroniki.
Średnia ocena wykładów prowadzonych w formie zdalnej jest na bardzo dobrym poziomie 4,23.
W przypadku ćwiczeń rachunkowych osiągnięty wynik jest na niższym poziomie niż w przypadku oceny formy wykładowej zajęć, niemniej jednak nadal ponad 76 % ankietowanych oceniło tę formę zajęć na ocenę z zakresu pomiędzy 4 a 5.
W przypadku zajęć laboratoryjnych ocena plasuje się na poziomie 3,88. Zajęcia te najtrudniej przeprowadzić w formie zdalnej.

s

Kolejna .
W przypadku wykładów dominującą formą wskazaną przez studentów były wykłady zdalne prowadzone na żywo. Dostrzega się również duży udział innych form realizacji tego typu zajęć.

s

Studenci zostali poproszeni o wyrażenie własnej opinii na temat nagrywania zajęć zdalnych. Prawie wszyscy studenci korzystają z nagrań! Aż 84% – by lepiej przyswoić zagadnienia. Nagrania dają także dostęp do materiału w razie problemów technicznych.

s

Ciekawym wnioskiem z przeprowadzonych ankiet jest wniosek dotyczący realizacji części zajęć wykładowych w formie zdalnej po ustaniu pandemii w Polsce. Wielu studentów chciałoby, aby po powrocie do trybu stacjonarnego przynajmniej część wykładów odbywała się nadal w trybie zdalnym. Ponad 2/3 studentów niestacjonarnych chciałoby, by wszystkie wykłady odbywały się zdalnie.
Kolejna cześć ankiety dotyczyła oceny realizacji głównej formy zajęć prowadzonej na Wydziale, mianowicie ćwiczeń laboratoryjnych. Procentowe wyniki udostępniono na poniższej grafice.

bd

Studentów zapytano również o wskazanie istotnych problemów utrudniających efektywne uczestniczenie w zajęciach zdalnych. Konieczność utrzymania stabilnego połączenia internetowego to główny problem podczas realizacji zajęć. 1/5 studentów nie zgłasza problemów z nauką w trybie zdalnym.

s

bd

Ostatnia cześć ankiety dotyczyła oceny realizacji egzaminów  zaliczeń oraz konsultacji prowadzonych w formie zdalnej.  Większość pozytywnie ocenia zaliczenia i egzaminy w trybie zdalnym. Ponad połowa studentów korzystała z konsultacji w trybie zdalnym.

s

bd

bf

Zespół Wydziału Elektroniki dziękuje za docenienie trudnej pracy oraz za wyrozumiałość studentów i wykładowców i ich umiejętność błyskawicznej adaptacji do aktualnie panujących warunków.
Pełne wyniki ankiety dostępne tutaj.