» » Powtarzanie zajęć w semestrze zimowym r. a. 2020/2021

Powtarzanie zajęć w semestrze zimowym r. a. 2020/2021

STUDENCI !

Informujemy, iż wszystkie złożone wnioski o powtarzanie zajęć zostały zaakceptowane i Rektor wyraził zgodę na ich realizację w semestrze zimowym r. a. 2020/2021.

Powtarzanie zajęć może być realizowane w dwóch wariantach:

  • A – w oddzielnie utworzonej grupie lub,
  • B – w grupie studenckiej młodszego rocznika, realizującej nominalny plan studiów.

Utworzenie oddzielnej grupy w celu realizacji wariantu A wymaga złożenia wniosków o powtarzanie zajęć i uzyskania zgody Rektora przez minimum 18 studentów. Odstępstwo od tej zasady podejmowane jest przez dziekana w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Przy mniejszej liczbie chętnych zastosowanie ma wariant B. Student samodzielnie wybiera grupę studencką młodszego rocznika i po wypełnieniu druku „INFORMACJA O POWTARZANIU ZAJĘĆ” (dostępny na stronie wydziału), dostarcza do osoby odpowiedzialnej w dziekanacie za dokumentowanie przebiegu studiów w jego grupie studenckiej, w terminie do 30 dni od rozpoczęcia zajęć z powtarzanych zajęć.

W bieżącym semestrze utworzono nw. grupy powtórzeniowe:

Terminy zajęć dla utworzonych grup znajdują się w planach zajęć. Wyróżnikiem jest znak X przed nazwą powtarzanych zajęć, np. XPodstawy przetwarzania sygnałów.

Opłaty należy uiszczać jednorazowo, tylko na konto indywidualne studenta, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia decyzji o powtarzaniu zajęć. Lista osób uprawnionych do powtarzania zostanie przekazana do nauczycieli do 30.10.br. Brak opłaty na koncie lub niedotrzymanie terminu wpłaty będzie skutkować anulowaniem decyzji o powtarzaniu, brakiem nazwiska na protokole zaliczeniowym, a to z kolei może prowadzić do anulowania zgody na rejestrację na kolejny semestr.

Zgodnie z decyzjami Rektora w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz innych opłat związanych ze świadczonymi usługami edukacyjnymi, opłata za 1 godzinę powtarzanych zajęć wynosi:

  • dla naborów 2016, 2017 i 2018 –  8 zł.
  • dla naborów 2019 i 2020 – 10 zł.

Wysokość opłaty za powtarzane zajęcia oblicza się mnożąc stawkę przez ogólną liczbę godzin powtarzanych zajęć określoną w planie studiów.