» » Informacje organizacyjne dla zakwalifikowanych na I rok studiów I stopnia

Informacje organizacyjne dla zakwalifikowanych na I rok studiów I stopnia

Aktualizacja: 28.09.2020 r.

Osoby zakwalifikowane na stacjonarne i niestacjonarne studia l-go stopnia w Wydziale Elektroniki, na kierunkach studiów:

 • elektronika i telekomunikacja
 • energetyka

zapraszamy w poniższych terminach na spotkanie organizacyjne w klubie Wojskowej Akademii Technicznej przy ulicy gen. S. Kaliskiego 25A (róg ulic Kaliskiego i Archimedesa) w sali 124K (Klub WAT, I piętro) – Elektronika i telekomunikacja, w sali 103K (Klub WAT, I piętro) – Energetyka:

Studia stacjonarne I stopnia dla studentów cywilnych – 29.09.2020 r. godz. 8.00 do 10.30

Studia niestacjonarne I stopnia dla studentów cywilnych – 25.09.2020 r. godz. 15.15 do 17.15

Rejestracja ma na celu m. in. wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) oraz podpisanie umowy „uczelnia – student”.

Legitymacja studencka spełnia również rolę przepustki osobowej upoważniającej do wejścia na teren zamknięty uczelni, gdzie odbywa się większość zajęć programowych. Ponadto ELS pozwala korzystać z zasobów biblioteki Akademii.

Elektroniczna Legitymacja Studencka może być nośnikiem biletów długookresowych analogicznym do Warszawskiej Karty Miejskiej. Możliwe jest zakodowanie na niej każdego rodzaju imiennego biletu 30- lub 90-dniowego.

Prosimy, aby każda osoba zakwalifikowana na studia posiadała w dniu pierwszego spotkania dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem), pozwalający na jednoznaczną identyfikację

Opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 zł należy wnieść do 6.10.2020 r. na indywidualne konto bankowe, które student samodzielnie wygeneruje w Transcollent. Numer indywidualny konta bankowego będzie również zawarty w umowie „uczelnia – student”.

Nieobecność na spotkaniu organizacyjnym i nieodebranie legitymacji studenckiej ELS (przepustki) uniemożliwi osobie wejście na teren zamknięty WAT i uczestniczenie w pierwszych dniach w zajęciach programowych.

Po rejestracji zaplanowano spotkanie informacyjne:

 • Niestacjonarne studia I-go stopnia dla studentów cywilnych o godz. 17.30 w sali 103/K (Klub WAT, I piętro)
 • Stacjonarne studia I-go stopnia dla studentów cywilnych o godz. 11.00 w sali 19 bud. 36 (teren zamknięty).

Przejście do budynku według wskazówek udzielanych w dniu spotkania

Studenci z tegorocznej rekrutacji w czasie rejestracji oraz spotkania organizacyjnego otrzymają informację o:

 • przydziale do grupy studenckiej,
 • przydzielonym numerze albumu.

Plany zajęć znajdują się na stronie wydziału. Z dużym prawdopodobieństwem można określić rodzaj zajęć w pierwszych dniach pobytu w uczelni. Na początku semestru różnice w planie zajęć są minimalne.

Poniżej podano nazwy grup dla poszczególnych kierunków studiów:

 • elektronika i telekomunikacja stacjonarne: WEL20EQ1S1, WEL20EQ2S1, WEL20EQ3S1, WEL20EQ4S1, WEL20EQ5S1,
 • elektronika i telekomunikacja niestacjonarne: WEL20EX1N1, WEL20EX2N1,
 • energetyka stacjonarne: WEL20DX1S1, WEL20DX2S1,WEL20DX3S1,
 • energetyka niestacjonarne: WEL20DX1N1,

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym w Roku Akademickim 2020/2021 rozpoczynają się dla nowoprzyjętych studentów w dniu:

  • studiów stacjonarnych ‑ 01.10.2020 r.
  • studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych    – 01.10.2020 r.
  • studiów niestacjonarnych – 02.10.2020 r.

Podobnie jak w całej uczelni kształcenie studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Wydziale Elektroniki w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będzie w trybie mieszanym (hybrydowym). Zajęcia w trybie zdalnym stanowią znaczną część w tym semestrze. Zajęcia, które ze względu na specyfikę, w szczególności te związane z dostępem do infrastruktury laboratoryjnej, mogą odbywać się stacjonarnie na terenie Akademii w obowiązującym reżimie sanitarnym i z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych MON, MNiSW oraz GIS, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w WAT. Prowadzący zajęcia odpowiada za określenie trybu realizacji zajęć, przeprowadzenie ich zgodnie z rozkładem zajęć, a następnie za weryfikację osiągniętych efektów uczenia się. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia zostaną przekazane przez prowadzących na początku semestru. Szerszej informacji proszę szukać w oddzielnych komunikatach.

Programy studiów wraz z planami dostępne są na stronie Akademii w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ.
Więcej informacji na temat przebiegu roku akademickiego można uzyskać na stronie uczelni po zapoznaniu się z Harmonogramem Roku Akademickiego

 1. Studenci I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, rozpoczynający kształcenie w roku akademickim 2020/2021 są zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP na stronie https://e-learning.wat.edu.pl/ w terminie od 1 do 18 października 2020 r.
  Podczas logowania się do zakładki „Szkolenie BHP” należy wybrać „Szkolenie BHP dla studentów cywilnych”, a następnie zalogować się takimi samymi danymi, jak w przypadku studenckiej poczty e-mail.
 2. Dodatkowe informacje związane z organizacją procesu kształcenia można uzyskać na stronie internetowej Wydziału oraz bezpośrednio w dziekanacie Wydziału Elektroniki lub telefonicznie. Numery telefonów oraz adresy mailowe można znaleźć na stronie wydziału.W ważnych sprawach, wymagających wizyty osobistej w dziekanacie, mając na uwadze bezpieczeństwo całej społeczności Uczelni,  obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
 3. Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 dla studentów pierwszego rocznika studiów I stopnia, studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, połączona ze ślubowaniem akademickim, odbędzie się w dniu 12.10.2020 r. o godz. 09.00 w sali Kina Akademickiego Klubu WAT (ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, róg ulic Kaliskiego i Archimedesa).
  Bezpośrednio w uroczystości może wziąć udział ograniczona liczba osób z uwagi na panującą pandemię.
 4. Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 odbędzie się w dniu – 1 października br.,  godz. 09.00, w sali Kina Akademickiego Klubu WAT (ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a). Udział biorą wyznaczeni przedstawiciele studentów.

Alternatywą dla bezpośredniego uczestnictwa będzie transmisja uroczystości online.

Prosimy na bieżąco sprawdzać informacje zamieszczane na stronie internetowej WAT oraz Wydziału Elektroniki.

W sprawach organizacyjnych można kontaktować się telefonicznie:
261 837 217, 261 839 142, 261 837 795  – studia stacjonarne i studia niestacjonarne
261 837 103 – planowanie zajęć
261 839 341 – kierownik dziekanatu

Zalecany kontakt mailowy dziekanat.wel@wat.edu.pl